Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-03-13

Sammanträde 2008-03-13

Datum
Klockan
15:30
Plats
Insikten, Hantverkargatan 2 F plan 2

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2008-02-14

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2008-03-04.

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Förslag till ny skolplan

Dnr 08-401/179
Bordlagt i utbildningsnämnden 2008-02-14

7 Promemoria om en individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen

Omedelbar justering
Svar till kommunstyrelsen på remiss av promemoria från utbildningsdepartementet
Dnr 08-000/231

8 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

Omedelbar justering
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 08-351/80

9 Enklare och bättre relationer mellan skolorna och kulturlivet

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (fp), Johanna Sjö (m) och Helen Törnqvist (c) samt Madeleine Sjöstedt m fl (fp), Cecilia Brinck m fl (m) och Inga-Märta Fröman m fl (kd)
Dnr 07-407/2204

10 Yttrande till länsrätten över laglighetsprövning enligt kommunallagen

11 Förslag till kvalitetsgarantier för enheter inom utbildningsförvaltningen

Dnr 08-001/299
Kvalitetsgarantierna kommer att finnas tillgängliga på www.stockholm.se./utbildning
se Serviceguiden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Så används stadens lärarresurser (enligt en granskning på högstadiet vid tio grundskolor). Revisionsrapport 2007: 7

12 B Återkallande av tillstånd gällande Bismilahi Förskola AB

13 Upphandling av bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter inom Stockholms stad

Dnr 08-125/435

Delvis sekretessbelagt ärende. Ej närvarorätt för personalföreträdare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (103 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (fp) och vice ordföranden Roger Mogert (s) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2008-03-27. Ledamoten Maria Hassan utsågs att justera §12B.

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2008-02-14

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2008 -02-14 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2008-03-04

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträde med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp FVG 2008-03-04 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§4 Anmälan av beslut i kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmälan läggs till handlingarna.

____________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2008-02-28.

Anmälan läggs till handlingarna.

___________

§6 Förslag till skolplan

Bordlagt i utbildningsnämnden 2008-02-14

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-01-25.

Dnr 08-401/179

Kommunen är skyldig att upprätta en skolplan som skall antas av kommunfullmäktige.

Syftet med en skolplan är att den dels ska fungera som planeringsunderlag för verksamheten i skolorna, dels ge kommunens innevånare insyn i vad som gäller för kommunens skolverksamhet. Skolplanen ska innehålla de mer övergripande överväganden hur kommunen ser på sin skolverksamhet på sikt. Det kan handla om hur den bör utvecklas och vilken inriktning kommunen vill ge olika delar av sitt skolväsende, inom de ramar som de nationella målen ställer upp. Särskilt ska anges de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella målen för skolan.

Utgångspunkt har varit kommunfullmäktiges budget 2007 och 2008 med inriktning för kommande år samt de nationella mål som styr skolan. Tanken har varit att inte skapa nya mål för skolorna utan att det ska finnas koppling till kommunfullmäktiges mål och indikatorer för mandatperioden.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samarbete mellan skolroteln och utbildningsförvaltningens ledning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Inger Stark (v) till förmån för eget yrkande

att ärendet skulle överlämnas utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Lotta Edholm m fl (fp), ledamoten Cecilia Brinck m fl (m), ledamoten Erik Slottner (kd) och ersättaren Helen Törnqvist (c) enligt följande:

Förslaget till ny skolplan utgör en god grund för arbetet med att skapa en skola i världsklass, där kunskap och arbetsro står i fokus. Vi vill dock understryka att det remissförfarande som tar vid efter nämndens behandling av ärendet är av stor vikt. I den fortsatta behandlingen av skolplanen är det därför angeläget att beakta de synpunkter som kommer fram i samband med att ärendet remitteras.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Inger Stark (v) enligt följande:

Skolplanen för Stockholms skolor är ett viktigt ärende som kommer att spela stor roll för såväl elever, föräldrar som de som arbetar inom stadens olika utbildningsverksamheter. Utifrån detta bör skolplanen därför vara ett dokument som har en bred politisk förankring och inte riskera att bli omprövat inom för få år på grund av att staden byter politisk majoritet. Om arbetet med skolplanen ska tas på största allvar behöver de som ska arbeta med den veta att det är ett väl förankrat dokument som kommer att vara styrande över ett flertal år.

Alla skulle med andra ord tjäna på att skolplanen har genomgått en förhandlande och förankrande process innan den presenteras som det slutgiltiga förslaget. De politiska partierna borde vara öppna för att diskutera och prioritera vad de anser är viktigt, för att sedan komma till en lösning där alla kan känna sig nöjda och staden kan få en skolplan som håller över tid.

_______________

§7 Promemoria om en individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen

Svar till kommunstyrelsen på remiss av promemoria från utbildningsdepartementet

Beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.
 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-01-30. Dnr 08-000/231.

I promemorian om en individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen föreslår utbildningsdepartementet en ändring av gällande lagstiftning. Där föreslås att skolor från och med den 1 juli 2008 ska ge skriftlig information med omdömen i samband med utvecklingssamtalet och vid behov. Dessa omdömen får vara betygsliknande. Även information om den sociala utvecklingen ska kunna ges.

Utbildningsnämnden har redan fattat beslut om förändring av skriftlig info/omdömen under förutsättning att regeringen fattar beslut om förordning som medger betygsliknande omdömen. Staden är därmed positiv till förslagen i promemorian. Förvaltningen anser dock att det bör vara tillåtet för en kommun/huvudman att skapa en gemensam mall/struktur för skriftlig information med omdömen för att skapa likvärdighet i bedömningen. Förvaltningen avser att starta ett arbete för att skapa stödprocesser kring betyg och bedömning och detta omfattar naturligtvis även arbetet med skriftlig information.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samråd med kvalitetsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.
 2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Inger Stark (v) reserverade sig till förmån för eget förslag.

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

att avslå förvaltningens förslag angående utveckling av betygsliknande skriftliga omdömen

samt att därutöver anföra följande

Idag finns på flera skolor ett fungerande system för hur man hanterar elevernas utvecklingsplaner, skriftliga omdömen och hur man för en kommunikation med föräldrarna. Ett införande av betygsliknande omdömen kommer endast att leda till att detta fungerande och positiva arbete omöjliggörs.

Istället för att införa ett system där man utgår från att minsta möjliga information är bästa möjligt för barnet, bör staden satsa på att utveckla och möjliggöra ett bra arbete för att lätt kunna kommunicera med barn och föräldrar kring utvecklingsmöjligheter.

Den tidigare formuleringen i skollagen har ett par viktiga punkter som man enligt vår mening bör förstärka istället för att inskränka till en bedömningsfråga. Hit hör principer som:

- Utvecklingssamtalet ska vara framåtsyftande. Fokus ska ligga på hur elevens inlärning ska kunna bli så bra som möjligt, hur skolan kan skapa en så gynnsam situation som möjligt för elevens lärande, så elevens utveckling kan bli maximal.

- Ansvaret läggs framförallt på skolan; det är skolan som upprättar en utvecklingsplan och tar ansvar för att följa upp insatserna, även om dessa också kan, och ofta ska, involvera eleven och vårdnadshavarna.

För att göra detta är det viktigt att skolan känner till hur eleven hittills har utvecklats. Detta kan anges i skriftliga omdömen. Avgörande är dock att dessa bara är en utgångspunkt för samtalet. Fokus måste fortfarande ligga i det framåtsyftande. Med betygsliknande omdömen är risken stor att samtalet kommer att handla om att bedöma eleven, och fokusera på elevens eventuella tillkortakommanden, vilket vore att ta ett stort kliv bakåt i utvecklingen. Det är framförallt skolans undervisning som ska sättas under lupp, inte elevens brister, om en utveckling ska kunna ske.

Att ge betygsliknande omdömen från år ett är problematiskt, då det inte finns mål angivna före år fem och lärarna inte har redskap eller kompetens att betygsätta elever under deras första skolår. Den föreslagna lösningen om att myndigheten för skolutveckling ska utveckla uppföljningsarbetet är bra men svårt att ta på allvar när man vet att detta är en myndighet som Skolminister Björklund planerar att lägga ner.

En annan frågeställning är vad det skriftliga omdömet ska innehålla utöver kunskapsmålen, enligt den aktuella promemorian kan det även vara sociala omdömen kring exempelvis normer och värderingar. Om så blir fallet riskerar skolan att vara ute på svag is eftersom det dels är godtyckligt dels riskerar att kränka elevers grundläggande rättigheter som åsiktsfrihet.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Lotta Edholm m fl (fp) ledamoten Cecilia Brinck m fl (m), ledamoten Erik Slottner (kd) och ersättaren Helen Törnqvist (c) enligt följande:

Information om elevens kunskapsutveckling och hur elevens måluppfyllelse ter sig i relation till de nationella styrdokumentens mål är av stor vikt för att en kunskapsorienterad skola ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Utvärdering, uppföljning och återkoppling avseende elevens utveckling är till gagn för barn såväl från mindre som mer studievana miljöer. Genom att tydligt redovisa elevens prestationer i relation till de förväntningar som ställs får elever, föräldrar och skola tydliga signaler kring elevens kunskapsutveckling. Särskilt värdefullt är detta för elever som har svårt att nå målen. Vi ställer oss därför mycket positiva till utbildningsdepartementets förslag.

Vi instämmer i förvaltningens synpunkt att det är angeläget att den offentliga skolhuvudmannen ges möjlighet att utforma riktlinjer som säkerställer omdömenas enhetlighet inom kommunen. Samtidigt är det viktigt att betona skolledningens ansvar att inom denna ram utforma omdömena utifrån lokala förutsättningar och pedagogisk kompetens. Vi vill särskilt understryka vikten av att de skriftliga omdömena är konkreta, tydliga och lättbegripliga. Därför välkomnar vi förslaget att slopa förbudet mot betygsliknande omdömen, så att möjligheten att formulera tydliga omdömen ökar. Med en lättfattlig redovisning av elevens utveckling förbättras förutsättningarna att ge adekvat stöd anpassat efter varje elevs individuella förutsättningar.”

_______

§8 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-02-06. Dnr 08-351/80.

Tjänsteutlåtandet är svar på en remiss av miljönämndens utredning om hur koldioxidutsläppen ska minska i Stockholms stad. De åtgärder som är aktuella för utbildningsnämndens verksamheter kan genomföras relativt enkelt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomi- och lokalavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Helen Törnqvist (c) enligt följande: ” Målet om minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad 2015 är viktigt för alla nämnder, inte minst Utbildningsnämnden, som tillsammans med SISAB bör agera föregångare och vara en förebild för stadens grund- och gymnasieskolor.

Skolan är en plats där unga lär för livet. Genom att lära sig miljömedvetenhet i ord och handling kan utsläppen av växthusgaser minska på sikt. Många skolor arbetar med källsortering, ekologisk mat, kompostering, bullerminskning, oljeseparering, energieffektivisering m.m.

Goda exempel inom området skall spridas för att fler skall se nyttan med och enkelheten i att fatta miljövänliga beslut. Här är Grön Flagg ett incitament.

Reviderade riktlinjer för resor är betydelsefullt, liksom arbetet med att byta ut fossilbränsledrivna bilar mot miljöbilar.

Utbildningsförvaltningen har också en roll att spela gentemot skolledare på träffar och konferenser. Möjlighet till pappersåtervinning i samband med möten är en enkel åtgärd.

Som landets huvudstad borde Stockholm ta på sig ledartröjan i klimatarbetet och sikta på framtiden genom att starta ett klimatgymnasium där hållbarheten är i fokus i alla ämnen”

________

§9 Enklare och bättre relationer mellan skolorna och kulturlivet

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (fp), Johanna Sjö (m) och Helen Törnqvist (c) samt Madeleine Sjöstedt m fl (fp),

Cecilia Brinck m fl (m) och Inga-Märta Fröman m fl (kd)

Beslut

Utbildningsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

Dnr 07-407/2204

Lotta Edholm (fp), Johanna Sjö (m) och Helen Törnqvist (c) samt Madeleine Sjöstedt m fl (fp) Cecilia Brinck m fl (m) Inga-Märta Fröman m fl (kd), redogör i skrivelsen; Enklare och bättre relation mellan skolorna och kulturlivet för vikten av att stärka kulturens närvaro i Stockholms skolor. För att göra detta föreslås att kultur- och utbildningsförvaltningarna stärker scenkonstens närvaro och vidtar åtgärder för att följa upp, förenkla och bistå skolorna i att förmedla kultur.

Förvaltningsdirektörerna, Berit Svedberg, kulturförvaltningen och Thomas Persson, utbildningsförvaltningen utsåg hösten 2007 en styrgrupp för samverkan kring gemensamma frågor gällande kultur och skola.

Styrgruppen har tillsatt en arbetsgrupp för en ny kulturplan för barn och unga och i projektdirektivet gett i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder enligt skrivelsen och infoga dessa i förslaget till ny kulturplan för barn och unga.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts gemensamt av utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning och kulturförvaltningens avdelning för kultur och integrationsstöd.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen föreslår att kulturnämnden och utbildningsnämnden beslutar att överlämna och åberopa förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen ” Enklare och bättre relation mellan skolorna och kulturlivet”.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade att ärendet skulle bordläggas och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta..

______

§10 Yttrande till länsrätten över laglighetsprövning enligt kommunallagen

Beslut

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande med yttrande till länsrätten.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-02-07. Dnr 07-212/2195.

Stockholms stad har beretts tillfälle att avge yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen. Staden vidhåller vad som anförts i tidigare yttrande.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande med yttrande till länsrätten.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§11 Förslag till kvalitetsgarantier för enheter inom utbildningsförvaltningen

Beslut

 1. Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fastställer kvalitetsgarantierna för de kommunala grundskolorna, gymnasieskolorna, vuxengymnasierna samt de upphandlade vuxenutbildarna.
 2. Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner anmälan om arbetsplanerna för de kommunala grundskolorna, gymnasieskolorna, vuxengymnasierna samt de upphandlade vuxenutbildarna

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

Dnr 08-001/299

Sedan år 2000 ska enheterna successivt införa kvalitetsgarantier och sedan 2001 ska alla verksamheter ha utarbetat åtaganden. Syftet med kvalitetsgarantierna är att göra det tydligt för brukare och kunder vilka åtaganden de kan förvänta sig av stadens enheter. Utbildningsnämnden fastställer kvalitetsgarantierna för skolenheterna.

Enheterna skall också i enlighet med skolformsförordningarna ha lokala arbetsplaner för genomförandet av fastställda mål för utbildningen. Rektor beslutar om den lokala arbetsplanen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samverkan mellan grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen och vuxenutbildningsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fastställer kvalitetsgarantierna för de kommunala grundskolorna, gymnasieskolorna, vuxengymnasierna samt de upphandlade vuxenutbildarna.
 2. Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner anmälan om arbetsplanerna för de kommunala grundskolorna, gymnasieskolorna, vuxengymnasierna samt de upphandlade vuxenutbildarna

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

___________

§12 b Återkallande av tillstånd gällande Bismilahi Förskola AB

Beslut

 1. Utbildningsnämnden beslutar att återkalla Bismilahi Förskola AB´s (org.nr. 55 66 99-6533) tillstånd att bedriva förskola på adresserna Sunnanbyplan 7, Svennebygränd 37, Bredbyplan 9-13, Vimmerbyplan 10-12, Degerbygränd 15-17, Hyppingeplan 17 och Elinsborgsbacken 34.

 2. Beslutet gäller omedelbart (2 a kap. 16 och 19 §§ Skollagen).

 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-03-03. Dnr 08-453/192.

Bismilahi Förskola AB, nedan kallat Bolaget, bedriver sedan 1 juli 2007 förskola på sju olika adresser, fem i Rinkeby och två i Tensta. Sammanlagt finns ca 195 barn inskrivna. Verksamheten bedrevs tidigare av Bismilahi AB. Ekobrottsmyndigheten har inlett förundersökningar gällande bokföringsbrott och skattebrott mot båda bolagen. Förvaltningen beslutade om ett föreläggande gentemot Bismilahi Förskola AB den 20 januari 2007.

Bolaget har i sitt svar lämnat uppgifter som brister i saklighet, inte genomfört tillräckligt kraftfulla förändringar när det gäller styrelse och ägarförhållanden och inte visat att man har kontroll över Bolaget.

Ett antal protestskrivelser hade inkommit till nämnden.

Ärendets beredning

Ärendet är berett på avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet i samråd med SLK, juridiska avdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden beslutar att återkalla Bismilahi Förskola AB´s (org.nr. 55 66 99-6533) tillstånd att bedriva förskola på adresserna Sunnanbyplan 7, Svennebygränd 37, Bredbyplan 9-13, Vimmerbyplan 10-12, Degerbygränd 15-17, Hyppingeplan 17 och Elinsborgsbacken 34.

 2. Beslutet gäller omedelbart (2 a kap. 16 och 19 §§ Skollagen).

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Ordföranden anmälde ett särskilt uttalande från (fp), (m), (s), (kd), (c) och (v):

Verksamheten vid Bismilahi Förskolor AB omfattar omkring 200 barn i Rinkeby och Tensta. Vi vill understryka vikten av att de berörda stadsdelarna nu garanterar barnens fortsatta rätt till förskoleplats i enlighet med stadens barnsomsorgsgaranti. Vi vill också understryka vikten av en snabb och tydlig kommunikation med samtliga föräldrar för att beskriva följderna av utbildningsnämndens beslut och dess praktiska konsekvenser.

Företräde

Bolagets tillfälliga chef Guhad Shire, ombudet advokat Ulf Gardner, pedagogisk samordnare Suzanne Holtzberg Anderlid och förälder Carima Tice beviljades företräde inför nämnden enligt 14 § förvaltningslagen.

Ombudet Ulf Gardner och tillfälliga chefen Guhad Shire redogjorde för bolagets ekonomi och omständigheterna kring bolaget.

____________

§12 Så används stadens lärarresurser (enligt en granskning på högstadiet vid tio grundskolor). Revisionsrapport 2007: 7

Yttrande till kommunstyrelsen och stadsrevisionen

Beslut

 1. Förvaltningens svar på remiss om ”Stadens lärarresurser” godkänns.
 2. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen och Stadsrevisionen som svar på remissen.
 3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-02-27. Dnr 07-124/2250.

Revisionskontoret har granskat hur skolorna använder lärarresursen i förhållande till skolans uppdrag och mål; det vill säga elevernas lärande och utveckling. Rapporten visar att det är angeläget att lärarnas tid tillsammans med eleverna ökar, att styrningen och uppföljningen blir bättre, och att frirummet i läraravtalet utnyttjas så att skolan i högre utsträckning når sitt mål.

Rapporten, har sina begränsningar genom att den baseras på en relativt liten undersökning under en kort tidsperiod, men den kommer att användas som underlag för vidare diskussion inom grund-, gymnasie- och vuxenutbildningsavdelningen i samarbete med de lärarfackliga organisationerna, om hur lärarresurser står i relation till skolans resultat.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samverkan mellan grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen, vuxenutbildningsavdelningen och personalavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens svar på remiss om ”Stadens lärarresurser” godkänns.
 2. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen och Stadsrevisionen som svar på remissen.
 3. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag .

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta,

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Inger Stark (v) reserverade sig till förmån för eget förslag.

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra följande

Pedagogerna har i sin roll som lärare ett brett uppdrag i dagens Stockholm. Som lärare förväntas du inte bara ta hand om undervisningen under ett visst antal timmar i ett klassrum, utan även så mycket mer. T ex behöver pedagoger använda sin tid till att hantera uppkomna situationer såväl i klassen som i elevens hemmiljö. I en tid när antalet vuxna per elev dessutom minskar, riskerar situationen att bli ohållbar om mer resurser inte skjuts till.

Utöver att kräva att lärarna ska använda sin arbetstid till det pedagogiska arbetet, måste vi ge dem realistiska möjligheter att klara av det. Detta kan ske genom att t ex anställa fler pedagoger, som t ex fler lärare, fritidspedagoger och resurspersonal, men också genom att öka samarbetet med socialtjänst och satsa på elevhälsofrämjande arbete.

Det är viktigt att arbeta med att höja läraryrkets status och en ökad centralstyrning av disponeringen av lärarnas arbetstid riskerar att leda till det motsatta. Friheten att själv planera och disponera delar av sin arbetstid spelar i allra högsta grad roll när det gäller yrkets status.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Cecilia Brinck m fl (m) och ersättaren Helen Törnqvist (c) enligt följande:

Vi välkomnar föreliggande granskning av lärarresursernas användning vid tio av stadens grundskolor. Lärarna är, tillsammans med ett tydligt och klokt ledarskap, den viktigaste faktorn för skolans möjligheter att rusta eleverna med de kunskaper som krävs inför framtiden. Lärarnas förutsättningar att utföra sitt arbete är därmed avgörande för hur skolan fullgör sitt uppdrag.

Även om vi är medvetna om att granskningen till sin omfattning är sådan att inga generella slutsatser kan dras av den vill vi ändå påtala allvaret i granskningens observationer. Det är varken rimligt eller acceptabelt att vissa lärare tvingas använda 80 procent av sin arbetstid till andra uppgifter än elevorienterad verksamhet. Lärarnas unika kompetens ligger i förmågan att förmedla kunskap till eleverna. Att en omfattande del av arbetstiden istället upptas av andra sysslor innebär därför ett slöseri med den resurs som lärarna utgör. Åtgärder för att möjliggöra en bättre fördelning av lärarnas arbetstid är därför ytterst angelägna.

Likaså är det illavarslande att en internationell jämförelse ger vid handen att mindre än hälften av den totala kostnaden per elev går till att täcka undervisningskostnader, jämfört med två tredjedelar som genomsnitt i OECD. Likaväl som merparten av lärarnas arbetstid bör ägnas åt undervisning bör lejonparten av de offentliga medel som finansierar skolgången gå till lärarledd undervisningstid. Ska Stockholms skolor i enlighet med målen i Vision 2030 utvecklas till skolor i världsklass krävs åtgärder för att komma till rätta med kostnadsfördelningen inom skolan.

Vi välkomnar att utbildningsförvaltningen påbörjar ett arbete utifrån granskningens resultat. Verksamma åtgärder för att ge lärarna bättre förutsättningar att bättre disponera sin arbetstid och en större medelsfördelning till undervisning är synnerligen angelägna. Vi emotser förvaltningens återrapportering i frågan.

______

§13 Upphandling av bemanningstjänster för pedagogiska verksamheter inom Stockholms stad

Beslut

 1. Nämnden godkänner förfrågningsunderlaget

 2. Nämnden delegerar till utbildningsdirektören att anta och teckna avtal med leverantörer

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2008-02-14.Dnr 08-125/435.

Med anledning av att avtal för bemanningstjänster för de pedagogiska verksamheterna, grundskola, skolbarnsomsorg och förskola, löper ut den 30 juni 2008 måste ny upphandling genomföras. Upphandlingen genomförs som en samordnad upphandling tillsamman med 12 stadsdelsnämnder. Utbildningsförvaltningen svarar för samordningen av upphandlingen. Rangordnade ramavtal tecknas med minst tre högst fem leverantörer per personalkategori och börjar gälla fr.o.m. den 1 augusti 2008.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningens upphandlingssamordnare vid Ekonomi- och lokalavdelningen. En arbetsgrupp och en därtill knuten referensgrupp med sakkunniga från utbildnings- och stadsdelsförvaltningarna har arbetat fram underlaget.

MBL-förhandling hade genomförts med centrala fackliga parter den 18 (§19) och 25 februari (§ 11).

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Nämnden godkänner förfrågningsunderlaget
 2. Nämnden delegerar till utbildningsdirektören att anta och teckna avtal med leverantörer

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Inger stark (v) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservationer

Ledamoten Maria Hassan m fl (s) reserverade sig till förmån för eget förslag:

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande:

Den nya upphandlingspolicyn utgör ett stort problem och ställer inte alls de önskvärda krav som staden bör ha på de verksamheter som man väljer att upphandla. I det läget är det av största vikt att nämnden ställer höga och uppföljningsbara krav vid varje upphandling. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Bland dessa krav ska det skrivas in villkor som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete enligt upphandlingsavtalet för stadens räkning är en bra väg att gå för att använda stadens makt som upphandlare. Detta bör ske enligt den, under förra mandatperioden, testade ” Vita jobb- modellen”.

Vi anser att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Ett grundläggande krav ska vara att följa gällande diskrimineringslagstiftning.

Även miljökrav ska vara en självklarhet vid upphandling av Utbildningsnämndens verksamhet. Miljökraven som ställs ska syfta till att uppnå kraven i stadens miljöprogram.

Ledamoten Inger Stark (v) reserverade sig till förmån för eget förslag:

att avslå förvaltningens förslag

att bygga upp egna vikariepooler i utbildningsnämnden

att informera stadsdelsnämnderna om utbildningsnämndens beslut

att därutöver anföra följande:

Det är stora problem i staden både i utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna när det gäller vikariesituationen inom förskola och skola. Att använda vikarier från de upphandlade bemanningsföretagen blir mycket kostsamt för både förskolorna och skolorna i staden. Den ansträngda ekonomin gör att skolorna och förskolorna ofta avstår från att använda vikarier vilket naturligtvis får konsekvenser. Den ordinarie personalen blir utarbetad och kvaliteten blir lidande.

Ytterligare ett argument varför vi bör bygga upp egna vikariepooler i staden är att vi måste ha kontroll på vilka som blir vikarier och att det kan bli kontinuitet så att barn och personal är bekanta med de vikarier som kommer till förskolan/skolan. Inte minst med tanke på att det vid ett flertal gånger har hänt att vikarier inte kontrollerats mot belastningsregistret. Med egna vikariepooler kan vi ha en helt annan kontroll.

___________

§14 Övriga frågor

Ordföranden Lotta Edholm (fp), ledamöterna Cecilia Brinck (m) och Erik Slottner (kd) samt ersättaren Helen Törnqvist (c) överlämnade en gemensam skrivelse ”Inrätta en vikariepool för tidigare anställda lärare”. (Dnr 08-212/779)

Vice ordföranden Roger Mogert (s) och ledamoten Inger Stark (v) överlämnade en skrivelse angående skolbibliotek i de kommunala och fristående skolorna. (Dnr 08-460/778)

Skrivelserna överlämnades till förvaltningen för beredning.

______________