Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-04-28

Sammanträde 2008-04-28

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stadshuset, Stora Kollegiesalen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Återkallande av tillstånd gällande Amaana Ekonomisk

Förening att bedriva förskola.
Omedelbar justering
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (99 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (fp) och vice ordföranden Roger Mogert (s) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2008-05-12.

__________

§2 Återkallande av tillstånd gällande Amaana Ekonomisk förening att bedriva förskola.

Beslut

  1. Utbildningsnämnden beslutar att återkalla tillståndet för Amaana Ekonomisk Förening (org.nr. 769617-2191) att bedriva förskola.

  2. Beslutet gäller omedelbart

  3. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-15

Förvaltningen beslutade den 5 mars 2008 att förelägga Amaana Ekonomisk förening att genomföra vissa åtgärder, lämna in redogörelser och handlingar i enlighet med de 12 punkter som angavs i föreläggandet (Bilaga 1). Svar har inkommit till förvaltningen som visar att styrelsen inte har kontroll över företaget eller verksamheten. Kontroll hos skatteverket visar att föreningen inte betalar skatt. Förvaltningen genomförde ett oanmält tillsynsbesök i verksamheten den 15 april 2008. Tillsynen visar på ett flertal missförhållanden. Verksamheten uppfyller inte skollagens krav på kvalitet och säkerhet.

Ärendets beredning

Ärendet är berett på avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet i samråd med SLK, juridiska avdelningen.

Företräde

Föreningens ordförande Göran Eriksson och ledamoten Nasteho Weheylie beviljades företräde inför nämnden. Inget av betydelse för ärendets avgörande framkom

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att:

  1. Utbildningsnämnden beslutar att återkalla tillståndet för Amaana Ekonomisk Förening (org.nr. 769617-2191) att bedriva förskola.

  2. Beslutet gäller omedelbart

  3. Omedelbar justering

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_______________