Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-12-11

Sammanträde 2008-12-11

Datum
Klockan
15:30
Plats
Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2 F, INSIKTEN

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträden 2008-11-27

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvalt-ningsgrupp 2008-12-02

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världsklass

8 Anvisningar för kontroll och attest

9 Skolmaten i Stockholms skolor

Svar på skrivelse från Roger Mogert (s), Inger Stark (v) och Per Olsson (mp)
Dnr 08-304/4139

10 HBT-kunskap hos skolans personal

Svar på skrivelse från Roger Mogert (s), Inger Stark (v) och Per Olsson (mp)
Dnr 08-400/ 4137

11 Genuspedagogik i grundskolan

Svar på skrivelse från Inger Stark (v), Per Olsson (mp) och Roger Mogert (s)
Dnr 08-402/4138

12 Skrivelse angående Rinkebyskolan

Svar på skrivelse från Roger Mogert (s), Inger Stark (v) och Per Olsson (mp)
Dnr 08-413/4141

13 Överklagande av länsrättens dom i ärende Bismilahi Förskola AB/Umma Förskola AB

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (fp) och ledamoten Maria Hassan (s) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2008-12-29. Ledamoten Cecilia Brinck (m) utsågs att justera § 13 i stället för Lotta Edholm (fp).

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2008-11-27

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2008-11-27 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2008-12-02

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträde med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2008-12-02 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Anmälan lades till handlingarna.

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2008-11-27.

Anmälan lades till handlingarna.

§6 Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världsklass

Beslut

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världsklass.
 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-24.

Dnr 08-401/4134.

Stadsledningskontoret har i samarbete med utbildningsförvaltningen tagit fram förslag till Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världsklass. Utbildningsnämnden har fått förslaget på remiss.

Förslaget till förskoleplan omfattar såväl kommunal som enskilt driven förskola och ska så långt som möjligt vägleda även familjedaghem och öppen förskola.

Sammanfattningsvis menar förvaltningen att förslaget till ny förskoleplan, till den del som gäller det pedagogiska arbetet, är välformulerat och förskoleplanen kommer att utgöra ett bra underlag för verksamhetsansvarigas prioriteringar och egenkontroll. Därmed kommer den bli ett arbetsredskap för anordnare, chefer och pedagoger att uppfylla stadens ambition att få en förskola i världsklass.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världsklass.
 2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden Lotta Edholm (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan (s) yrkade bifall ett gemensamt förslag från (s) och (mp).

Tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (v) yrkade i första hand bordläggning av ärendet, i andra fall bifall till eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden tog upp yrkandet om bordläggning, bifall mot avslag, och förklarade sig finna att nämnden avslagit bordläggningsyrkandet.

Därefter ställde hon de övriga yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Susanna Brolin (v) och Daniel Helldén (mp) samt Maria Hassan m fl (s) reserverade sig i bordläggningsfrågan.

Reservation

Ledamoten Maria Hassan m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra

I förslaget till ny förskolplan för Stockholms stad sänker den moderatledda majoriteten ambitionsnivån för förskoleverksamhet. Tidigare har förskoleplanen tydligt pekat på vad som behövs för att kunna garantera en förskola av hög kvalitet. I det förslag som nu är ute på remiss saknas mycket av den riktning som den tidigare förskoleplanen pekat ut.

En central och viktig del inom förskolan är att barnets möjlighet att lära genom lek. Det är självklart att förskolan ska ge barnen möjlighet att utvecklas och lära, men förskolan får aldrig bli en verksamhet där mål och medel blir lika som de som återfinns inom grundskolan.

I dagsläget växer barngrupperna i stadens förskolor. I tertialrapport 2 är det 11 av 14 stadsdelar som inte klarar kommunfullmäktiges mål om barngruppernas storlek. Trots denna försämring har den moderatledda majoriteten valt att inte prioritera förskolan inför 2009. Tvärtom är förskolan den stora förloraren i 2009-års budget, och risken är att barngrupperna kommer att öka ytterligare.

För att möjliggöra en förskola av hög kvalitet spelar barngruppernas storlek en central roll. Barngrupperna får aldrig bli så stora att de inkräktar på barnens möjlighet att bli sedda och uppmärksammade. Målet ska därför vara att småbarnsgrupperna aldrig ska överstiga 14 barn och att storbarnsgrupperna inte ska vara större än 18 barn. I förslaget till ny förskoleplan återfinns inga skrivningar om vikten av små barngrupper i förskolan och målsättningarna om barngruppernas storlek helt tagits bort.


Förskolans personal spelar en viktig roll för barnens möjlighet till uppmuntran, utveckling och trygghet. Personaltätheten i förskolan ska vara hög och all personal ska erbjudas kompetensutveckling och vidareutbildning för att staden ska kunna säkra en hög kvalitet i förskolan.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

att som svar på remissen anföra följande

Förskolebarnen ska ges goda möjligheter till en utvecklande och rolig förskola. Alla barn har samma rätt att utvecklas och lära oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. Därför är det även självklart att barn till arbetslösa, sjukskrivna eller föräldralediga föräldrar ska ha lika stor rätt till förskolan som andra barn.

Människans kunskapsinhämtning är som mest aktiv under småbarnsåldern. Det är nu grunden läggs för språkinlärning och för att bygga upp resterande kunskapsmassa. Barnets lärande i förskoleåldern ska fokusera på relationer och det sociala samspelet mellan barn-pedagog men även barn-barn. Arbetet ska utgå från barnets naturliga lärande i leken men även följas av ett metodiskt och analytiskt. uppföljningsarbete från förskolepedagogen. Det centrala ska dock vara respekt för barnets ”själv” – dennes rätt till en personlig och autentisk kunskap. Det vill säga rätten för barnet att skapa sig en egen identitet och möjligheter till ett framtida kritiskt tänkande, istället för en normativt -påklistrad ”fasadkunskap”, som får barnet att känna sig främmande och på sikt försvårar barnets inlärning. Alla förskolor bör få i uppdrag att arbeta än mer aktivt med genuspedagogik och lika behandlingsplaner.

Förskolan ska stödja barnets språkliga och matematiska utveckling. Med ett bra stöd för barnets kunskapsutveckling under förskoleåldern kan de sociala skillnaderna i kunskapsutveckling utjämnas betydligt inför skolstarten. Vi vill att alla förskolebarn ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Förskolan ska vara arenor där barn får möjlighet att ge uttryck för sina känslor och tankar i form av kultur och skapande.

Genom förskolans arbete skapas även större möjligheter för ett rejält preventionsarbete. Det förutsätter dock att förskolan och dess pedagogik får en förstärkt status genom krav på utbildade pedagoger vars arbete bygger på evidensbaserad metodik. Kompetenshöjning ska ske för samtliga personalgrupper inom en förskola bland annat bör barnskötare erbjudas fortbildning till förskollärare. Barnets miljö är också viktigt i form av lokaler, gårdar och barngruppers storlek. För stora barngrupp leder ofta till ett mer ofredat samspel och kan bidra till en ljudnivå som tröttar ut barnet genom störande brus i stället för barnets nödvändiga stimulans. Barngrupperna ska därför ha max 16 barn.

Förskolans organisation ska bygga på närhetsprincipen bland annat för att det gynnar barnets självständiga utveckling och dennes sociala samspel med kamrater. Det är viktigt att tillståndprövning, tillsyn och inspektion av de privat drivna förskolorna förstärks för att motverka oegentligheter och en snedvriden konkurrens, som i ett upptagningsområde i Årsta där föräldrar inte längre har möjlighet att välja en kommunal förskola.

Särskilt uttalande

Ordföranden anmälde ett särskilt uttalande från (fp), (m), (kd) och (c) enligt nedan:

Förslaget till förskoleplan betonar förskolans pedagogiska uppdrag med särskilt fokus på språkutveckling, läsning och matematik. Förskoleplanen understryker förskolans roll som det första steget i det livslånga lärandet, vilket är mycket positivt.

Förskoleplanen omfattar såväl kommunal som enskilt driven förskola och ska så långt möjligt vägleda familjedaghem och öppen förskola. Utbildningsförvaltningens remissvar betonar vikten av en förskoleplan som formuleras enhetligt och neutralt i förhållande till driftsform. Vi instämmer i detta. Denna synpunkt bör tillsammans med andra remissförslag till angelägna förändringar i förskoleplanen vara vägledande i den fortsatta hanteringen av ärendet.

__________

§7 Tillägg till och ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden

Beslut

 1. Utbildningsnämnden fastställer föreslagna tillägg till och ändringar i delegationsordningen.

 2. Förutom förvaltningschefen och biträdande förvaltningschefen ska chefen för ekonomienheten kunna teckna utbildningsnämndens firma.

 3. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2009.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-12-02.

Dnr 08-013/4389.

Enligt kommunallagen (SFS 1991:900) 6 kap 33 § får en nämnd delegera sin beslutanderätt i visst ärende eller en grupp av ärenden.

Tjänsteutlåtandet innehåller tillägg till samt ändringar i utbildningsnämndens delegationsordning. Ändringarna har bland annat sin bakgrund i kommunfull­mäktiges beslut i budget för 2009 att ansvaret för svenska för invandrare, sfi, från och med den 1 januari 2009 övergår från utbildningsnämnden till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Rätten att inom utbildningsnämnden fatta beslut om att tilldela förskottskassa regleras. Utifrån av kommunstyrelsen beslutade anvisningar för ekonomisk förvaltning regleras också i delegationsordningen vem som ska besluta i om anstånd inom olika belopps- och tidsintervaller.

Förvaltningschefen föreslås besluta om interkommunal prislista för grundskolan.

En ny punkt föreslås avseende anbudsupphandling eller beställning (avrop) avseende konsultuppdrag vid planering av lokal- och byggnadsärenden.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomi- och lokalavdelningen, till delar i samverkan med vuxenutbildningsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden fastställer föreslagna tillägg till och ändringar i delegationsordningen.

 1. Förutom förvaltningschefen och biträdande förvaltningschefen ska chefen för ekonomienheten kunna teckna utbildningsnämndens firma.
 2. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2009.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Ledamoten Maria Hassan (s) anmälde ett särskilt uttalande från (s), (mp) och (v) enligt nedan:

Att se SFI som en del av socialtjänstens verksamhetsområde är helt fel. Målgruppen för SFI-undervisning är inte homogen, och långt ifrån alla som läser SFI är personer som är arbetslösa eller som mottagare av ekonomiskt bistånd. Vuxenutbildning och SFI är viktiga delar av stadens utbildningsverksamhet och därför bör SFI-verksamheten vara utbildningsnämndens ansvar och inte vara placerad under Socialtjänstnämnden och Jobbtorg Stockholm.

__________

§8 Anvisningar för kontroll och attest

Beslut

Anvisningar för kontroll och attest fastställs.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-19.

Dnr 08-120/4388.

Stadsledningskontoret har med utgångspunkt i stadens regler för ekonomisk förvaltning utfärdat anvisningar avseende kontroll och attest. Anvisningarna har sedan tidigare tillämpats för kontroll och attest inom utbildningsnämnden. En ändring av lydelsen i 3 kap 5 § regler för ekonomisk förvaltning gör att det nu är nödvändigt för nämnden att formellt fastställa regler och anvisningar för kontroll och attest.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomi- och lokalavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Anvisningar för kontroll och attest fastställs.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_________

§9 Skolmaten i Stockholms skolor

Svar på skrivelse från Roger Mogert (s), Inger Stark (v) och Per Olsson (mp)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-12.

Dnr 08-304/4139.

Utbildningsnämnden har erhållit en skrivelse angående skolmaten i Stockholms skolor från Roger Mogert (s), Inger Stark (v) och Per Olsson (mp). I skrivelsen föreslås bland annat att ett långsiktigt kvalitets- och utvecklingsarbete för att förbättra skolmaten bör inledas och samtliga skolor i Stockholm, kommunala såväl som fristående, bör bjudas in att delta i detta. I detta arbete bör, enligt skrivelsen, även elevrepresentanter delta.

Förvaltningen har fattat ett beslut om att under 2009 inrätta en kostfunktion för grundskolan. Uppgiften blir att samordna skolornas arbete med skolmåltiden. Funktionen ska ansvara för att gemensam kompetensutveckling genomförs samt stödja och bistå skolorna vid exempelvis upphandling och inspektioner.

Förvaltningen syfte med detta är att inleda ett långsiktigt arbete för att förbättra skolmaten.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan (s) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut från (s), (mp) och (v).

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Maria Hassan m fl (s), Daniel Helldén (mp) och Susanna Brolin (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

att inleda en satsning på kompetens- och fortbildning, samt statushöjning, för skolmåltidspersonalen

att ta fram mål för hur skolmaten uppfattas av eleverna, samt hitta system för att även mäta och utvärdera kvaliteten på den skolmat som serveras.

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning över arbetet med att förbättra skolmaten i stadens skolor

samt att därutöver anföra

Den senaste tiden har matpriserna ökat utan att skolorna fått kompensation för detta. När skolorna tvingas göra besparingar och göra prioriteringar får skolmaten ofta stå tillbaka och möjligheterna att kunna garantera bra och näringsriktig skolmat försämras.

Det är i dagsläget svårt att se att skolorna kommer att ha mer resurser till att maten i skolan under nästa år och därför finns det anledning till fortsatt oro för kvaliteten på skolmaten. Därför måste staden uppmärksamma skolornas situation. I detta arbete behöver staden avsätta medel för en satsning på fortbildning för skolmåltidspersonalen samt även reservera medel för att höja deras löner.

Utbildningsnämnden måste ges fortlöpande information om hur skolornas situation rörande skolmaten utvecklas.

Staden behöver besluta om mål för hur skolmaten uppfattas av eleverna, samt hitta system för att även mäta och utvärdera kvaliteten på den skolmat som serveras. I stadens brukarundersökningar för skolan mäts hur nöjda skolbarnen är med maten. Den senaste brukarundersökningen för år 6 och år 9 i grundskolan visar att det är fler elever som är missnöjda än som är nöjda med skolmaten. Utifrån detta resultat måste ett första mål vara att andelen nöjda elever måste var fler än andelen missnöjda.

Ersättaryttrande

Ersättaren Helen Törnqvist (c) anmälde ett ersättaryttrande enligt nedan:

Skolmaten är mycket viktig för barns och ungdomars hälsa och ork att studera. Centerpartiet som lagt förslag om att tillsätta en kostchef ser nu beslutet om att tillsätta en sådan som betydelsefullt för att skolköken ska kunna upprätta egenkontrollprogram, förbättra livsmedelshantering, öka kvaliteten på skolmaten och öka andelen ekologiskt livsmedel.

__________

§10 HBT-kunskap hos skolans personal

Svar på skrivelse från Roger Mogert (s), Inger Stark (v) och Per Olsson (mp).

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-14.

Dnr 08-400/ 4137.

I skrivelsen påtalas att homosexualitet inte tas upp i skolans sexualundervisning och att lärare i mycket liten utsträckning får utbildning eller kompetensutveckling kring frågor om sexuell läggning och homofobi.

Lagen om förbud mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, tydliggör och skärper skolans ansvar för att främja barns och elevers lika rättigheter. Förvaltningen har utvecklat en webbplats för att stödja skolorna i deras arbete med att utveckla undervisningens innehåll omkring dessa frågor.

Varje rektor har att organisera sin verksamhet utifrån målen i den nationella läroplanen och dess kursplaner. Varje skola ansvarar sedan själv för sin kompetensutveckling och organisering av undervisningen. I den pedagogiska revisionen följs varje skolas arbete upp på förvaltningsnivå.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan med gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan (s) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från (s), (mp) och (v).

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Maria Hassan m fl (s), Daniel Helldén (mp) och Susanna Brolin (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enigt nedan:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra


Trots att det bedrivs ett aktivt arbete mot diskriminering i stadens skolor, är detta inte tillräckligt. Det är viktigt att personalen i skolan kan garanteras fortbildning inom HBT-frågor så att kompetensen inom området ökar och så att dessa frågor får en naturlig del inom t ex sexualundervisningen. Utöver detta behöver det även finnas resurser till utbildning kring hur skolorna arbetar med att implementera likabehandlingsplanerna i det dagliga arbetet i skolan.

__________

§11 Genuspedagogik i grundskolan

Svar på skrivelse från Inger Stark (v), Per Olsson (mp) och Roger Mogert (s).

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-24.

Dnr 08-402/4138.

En skrivelse från Inger Stark (v), Per Olsson (mp) och Roger Mogert (s) har inkommit. Författarna föreslår att utbildningsförvaltningen ska få i uppdrag att ta fram en plan för hur grundskolorna kan lära av förskolornas arbete med genus­pedagogik. Utbildningsförvaltningen menar att förvaltningen har en jäm­ställd­hets- och mångfaldsplan och bedömer att en ytterligare plan inte behövs. Utbild­nings­förvaltningen framhåller vidare att inom staden pågår aktuella jämställd­hets­satsningar för grundskolorna samt att Skolverket precis har presen­terat ett nytt uppdrag inom jämställdhetsområdet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan med personalav­del­ningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan (s) yrkade bifall ett gemensamt förslag från (s), (mp) och (v).

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Maria Hassan m fl (s), Daniel Helldén (mp) och Susanna Brolin (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Utöver Utbildningsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan behöver arbetet med att använda genuspedagogik inom grundskolan förstärkas. För att främja ett aktivt jämställdhetsarbete i skolan är det viktigt att personalen får tillgång till fortbildning inom t ex genuspedagogik eller hur man kan implementera jämställdhets- och mångfaldsplanen inom skolans verksamhetsområde.

__________

§12 Skrivelse angående Rinkebyskolan

Svar på skrivelse från Roger Mogert (s), Inger Stark (v) och Per Olsson (mp).

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-11-12.

Dnr 08-413/4141.

I skrivelsen föreslås att staden ska ge Rinkebyskolan det ekonomiska, kunskapsmässiga och organisatoriska stöd som den behöver utifrån att en hög andel av Rinkebyskolans elever i årskurs nio inte når målen i skolans kärnämnen.

Förvaltningen bedömer att Rinkebyskolan har ekonomiska förutsättningar att ge alla elever möjlighet att nå läroplanens mål. Grundskoleavdelningens ledning följer kontinuerligt det påbörjade förändringsarbetet utifrån de krav som överlämnades av föräldrar och elever vid ett tidigare möte i Rinkebyskolan.

Förvaltningen har vidare initierat en utredning av situationen i Rinkebyskolan som kommer att genomföras under november månad 2008 av stadens skolinspektörer. Utbildningsnämnden kommer att få ta del av denna rapport.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan (s) yrkade bifall till ett gemensamt förslag från (s), (mp) och (v).

§13 Överklagande av länsrättens dom i ärende Bismilahi Förskola AB/Umma Förskola AB

Beslut

 1. Utbildningsnämnden överklagar Länsrätten i Stockholms Läns dom mål nr 5923-08, rotel 661. Nämndens ombud kommer att i en särskild skrivelse utveckla nämndens skäl för detta.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-12-10.

Dnr 08-453/803.

Utbildningsnämnden beslutade den 13 mars 2008 att återkalla Bismilahi Förskola AB´s tillstånd att bedriva förskola.

Bolaget Bismilahi Förskola AB har namnändrats till Umma Förskola AB.

Utbildningsnämndens beslut har överklagats av Bolaget. Länsrätten meddelade sin dom den 2 december 2008. Länsrätten finner i sin dom att det numera föreligger förutsättningar för att låta bolaget behålla sitt tillstånd att bedriva förskola. Länsrätten var inte enig i detta beslut.

Utbildningsnämnden överklagar länsrättens beslut. Nämndens ombud kommer att i en särskild skrivelse utveckla skäl för detta.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet i samråd med stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden överklagar Länsrätten i Stockholms Läns dom mål nr 5923-08, rotel 661. Nämndens ombud kommer att i en särskild skrivelse utveckla nämndens skäl för detta.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Jäv

Ordföranden Lotta Edholm (fp) förklarade sig jävig och lämnade sammanträdesrummet under ärendets behandling. Till ordförande valdes Cecilia Brinck (m).

Beslutsgång

Ordföranden Cecilia Brinck (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_________

§14 Övriga frågor

Tjänstgörande ledamöterna Daniel Helldén (mp) och Susanna Brolin (v) samt ledamoten Maria Hassan m fl (s) anmälde en skrivelse angående kommunfullmäktiges mål om ekologisk skolmat, dnr 08-401/4134.

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

__________