Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-02-12

Sammanträde 2009-02-12

Datum
Klockan
15:30
Plats
Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2 F plan 2, Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2009-01-15

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvalt-ningsgrupp 2009-02-03

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

7 En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109)

Remissvar till kommunstyrelsen
Omedelbar justering
Dnr 09-400/14
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Yrkeskunnande (SOU 2008:112)

Remissvar till kommunstyrelsen
Omedelbar justering
Dnr 09-400/14
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Avsiktsförklaring med Stockholms universitet

Remissvar till kommunstyrelsen
Omedelbar justering
Dnr 09-400/15

10 Specialskolemyndighetens förslag till förändring av specialskolans timplan

Remissvar till kommunstyrelsen
Omedelbar justering
Dnr 09-513/16

11 Flexibla behörighetskrav för gymnasieskolans yrkesprogram

Remissvar till kommunstyrelsen på departementspromemorian
Dnr 09-421/17
Omedelbar justering

12 Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens grundskoleverksamhet - Revisionsrapport 16

Remissvar till kommunstyrelsen och stadsrevisionen
Dnr 09-124/18 och 08-124/4661
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens förskoleverksamhet - Revisionsrapport 15

Remissvar till kommunstyrelsen
Omedelbar justering
Dnr 09-124/19
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Remissvar till kommunstyrelsen
Dnr 08-042/4644

15 Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Remissvar till kommunstyrelsen på betänkandet
Dnr 09-000/3011

16 Kameraövervakningen i Bromma gymnasium - Yttrande över datainspektionens yttrande

Yttrande till länsrätten
Omedelbar justering
Dnr 08-023/3992

17 Kameraövervakningen i Tensta gymnasium - Yttrande över datainspektionens yttrande

Yttrande till länsrätten
Omedelbar justering
Dnr 08-023/3993

18 Utmaning av kommunal verksamhet - skolpsykologtjänster/arbetsuppgifter som utförs av skolpsykolog inom kommunen

19 Nackademin AB. Ansökan om fortsatt rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid fristående gymnasieskola vid byte av lägeskommun från Nacka kommun till Stockholms kommun

Dnr 09-455/ 53
Omedelbar justering

20 Kommunfullmäktiges mål om ekologisk skolmat

Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP), Susanna Brolin (V) och Maria Hassan (S)
Dnr 08-304/4623

21 En helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan

Remissvar till kommunstyrelsen på motion av Karin Rågsjö (V) och Inger Stark (V)
Dnr 08-425/2339
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (FP) och vice ordföranden Roger Mogert (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2009-02-26.

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2009-01-15

Protokollsanmärkning

Ersättarna Martin Engman (S) och Aleksandar-Pal Sakala (M) framförde att de var närvarande vid sammanträdet 2009-01-15.

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2009-01-15 som blivit vederbörligen justerat, godkänns med ändringar enligt ovan.

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2009-02-03

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträde med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2009-02-03 och 2009-02-10 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Anmälan lades till handlingarna.

________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2009-01-30.

Anmälan lades till handlingarna.

_____

§6 Årsredovisning 2008 Utbildningsnämnden

Beslut

1. Årsredovisning 2008 för utbildningsnämnden godkänns. Del 1 överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.

2. I bokslutet gjorda periodiseringar godkänns. Väsentligt belopp sätts till 50000kronor.

3. Nämnden godkänner att de i avsnitt 6.1 och 6.2 angivna enheterna avdefinieras som resultatenheter.

4. Nämnden hemställer om att kommunstyrelsen beslutar att resultatenheternas resultat för 2008, ett sammanlagt överskott på 107,5mnkr, överförs till utbild­ningsnämnden 2009.

5. Nämnden godkänner förändringarna i aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens som innebär att verksamheten vid medioteket för närvarande inte konkurrensutsätts, se avsnitt 4.8.1.

6. Utbildningsnämndens årsredovisning för 2008 överlämnas med godkännande till nämndens revisorer.

7. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-30.

Dnr 09-123/196.

Utbildningsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls och har uppfyllt kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Utbildningsnämndens bokslut uppgår till 13172,1mnkr på kostnadssidan och 1635,3mnkr på intäktssidan. Nämnden redovisar ett nettoöverskott om 164mnkr före och 87,1mnkr efter resultatdispositioner.

För investeringsverksamheten redovisas en budgetavvikelse om 5,7mnkr. Av budgeten på 35mnkr har 29,3mnkr förbrukats.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomi- och lokalavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Årsredovisning 2008 för utbildningsnämnden godkänns. Del 1 överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.
 2. I bokslutet gjorda periodiseringar godkänns. Väsentligt belopp sätts till 50000kronor.
 3. Nämnden godkänner att de i avsnitt 6.1 och 6.2 angivna enheterna avdefinieras som resultatenheter.
 4. Nämnden hemställer om att kommunstyrelsen beslutar att resultatenheternas resultat för 2008, ett sammanlagt överskott på 107,5mnkr, överförs till utbild­ningsnämnden 2009.
 5. Nämnden godkänner förändringarna i aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens som innebär att verksamheten vid medioteket för närvarande inte konkurrensutsätts, se avsnitt 4.8.1.
 6. Utbildningsnämndens årsredovisning för 2008 överlämnas med godkännande till nämndens revisorer.
 7. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett annat förslag och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra:

Liksom tidigare årsredovisningar visar årsredovisningen för 2008 resultat av de nedskärningar den moderatledda majoriteten gjort inom stadens utbildningsverksamhet. Under flera år har skolorna i Stockholm fått stå tillbaka och det resulterar bland annat genom att elevernas resultat försämrats de senaste åren. Trots att elevernas resultat förbättras något inom vissa delar så har resultaten för t ex grundskolans elever försämrats från det att den nuvarande majoriteten tog över makten 2006.

Även om utbildningsnämnden i sin helhet presenterar ett överskott i bokslutet är det fortfarande flera enheter som dras med underskott trots att de genomfört stora besparingar. Detta visar att utbildningsverksamheten i Stockholm även fortsättningsvis står inför ekonomiska utmaningar på grund av att den moderatledda majoriteten tvingat skolorna till orimliga besparingar.

Särskilt uttalande

Ordföranden Lotta Edholm m fl (FP), ledamoten Cecilia Brinck m fl (M) anmälde ett särskilt uttalande, vilket även ersättaren Helen Törnqvist (C) anslöt sig till, enligt nedan:

Årsredovisningen för 2008 visar på en positiv utveckling inom en lång rad områden i stadens skolverksamheter. Studieresultaten förbättras inom samtliga skolformer från grundskolan till vuxenutbildningen. Valfriheten fortsätter öka inom samtliga verksamheter, inklusive förskolan. En lång rad insatser har genomförts för att ytterligare höja kompetensen i lärarkåren och erbjuda nya karriärvägar. Utvecklingsarbetet för de pedagogiska verksamheterna har tagit fart på allvar.

När det gäller ogiltig frånvaro pekar årsredovisningen precis som den tidigare kvalitetsredovisningen för gymnasieskolan på ett viktigt trendbrott och att skolket i gymnasieskolan för första gången på många år minskar i omfattning.

2008 års bokslut innebär att utbildningsnämnden gör ett avsevärt överskott i förhållande till budget. Även om en stor del av överskottet ligger centralt i förvaltningen visar också många skolor upp ett positivt resultat. Såväl bland grundskolorna som gymnasieskolorna visar en klar majoritet av skolorna på en budget i balans där många enheter också tar med sig överskott in i kommande verksamhetsår.

Vi vill mot bakgrund av årsredovisningen peka på ett antal punkter där den fortsatta utvecklingen är av stor betydelse för resultaten i Stockholms skolor.

Den ogiltiga frånvaron minskar i gymnasieskolan. När det gäller grundskolan saknas fortfarande tillräckligt underlag för en central uppföljning av elevers ogiltiga frånvaro. Årsberättelsen anger att detta arbete ska intensifieras under det kommande året, något som vi särskilt vill understryka. En fungerande central uppföljning av frånvaron förutsätter att de nödvändiga verktygen för detta och används i varje skola. Arbetet med att implementera Stockholms Skolwebb på samtliga grundskolor och göra informationen tillgänglig för föräldrar och elever måste ges hög prioritet. Ogiltig frånvaro bör också vara en högt prioriterat fråga för den pedagogiska revisionen.

Miljöområdet är ett annat angeläget utvecklingsområde. Årsredovisningen anger att många skolor har ett bra miljöarbete men att den centrala förvaltningen bör bedriva ett mer aktivt miljöarbete. Vi vill påminna om den höjda ambitionsnivå för miljö- och klimatfrågorna som angavs i verksamhetsplanen för 2009.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Vid läsningen av årsredovisningen för Utbildningsnämnden 2008 kan konstateras att det finns vissa områden som försummats och andra som förbigåtts. Mål har inte uppfyllt och viktiga områden lyser med sin frånvaro.

Utbildningsnämndens miljöarbete

Ett av de mål som inte uppnåtts berör utbildningsnämndens miljöarbete. Målet en hållbar livsmiljö nås inte. Orsaken anges framför allt vara att man inte bedrivit ett aktivt miljöarbete enligt stadens miljöplan. Detta tycker vi är anmärkningsvärt och reser den berättigade frågan varför? Något egentligt svar ges aldrig.

Bland annat har inte målen för obligatoriska funktionskontrollerna av ventilationssystemet (OVK) uppnåtts. Utifrån den beskrivning som ges i redovisningen har över 837 ventilationssystem underkänts. Det är 837 för många eller 140 över det uppsatta målet. Någon förklaring till dessa siffror ges inte vilket är anmärkningsvärt.

Ett annat mål inom miljöområdet som förvånar är andelen inköpt ekologiska livsmedel. Här ligger utfallet nästan 50 % under fullmäktiges uppsatta mål. Som förklaring anges bristfälliga fakturor från leverantörerna. Det ska saknas specificeringar av andelen ekologiska livsmedel. Här kan konstateras följande: Om det finns ett mål ska det vara möjligt att kontrollera. Och om fakturorna inte är vägen borde man kunna gå beställningsledet. Vad har beställts? Samtidigt kan konstateras att den förklaring som ges till den bristande måluppfyllelsen inte förklarar hur årsredovisningen trots orsaksförklaringen kan ange en siffra. Detta tycker vi är försvårande och visar att miljömålen är klart eftersatta.

Slutligen kan för miljöområdet konstateras att de tillkommande indikatorer ur miljöprogrammet som togs fram av fullmäktige under 2008 över huvudtaget inte redovisas!

Området god fysisk och psykosocial miljö

Ett annat av de områden där det kan resas frågetecken är området god fysisk och psykosocial miljö. Inom gymnasieskolan konstateras att upp till 30 % av eleverna känner sig otrygga. För indikatorerna trivsel, stämningen på skolan, sammanhållningen, bemötandet från lärarna och kamraterna anges inga värden. Däremot anges att eleverna förklarar mindre positiva bedömningar med bristande studiero, svårigheter att träffa skolhälsovården, ordningsreglernas bristande efterföljning, bristande elevinflytande och dåliga utvecklingssamtal. Skolorna anger också att eleverna är stressade och trötta.

Den bild som framträder är inte särskilt ljus. Samtidigt är det anmärkningsvärt att inget egentligen sägs om orsakerna till problemen mer än ett vagt livsstilsproblem som inte tycks kunna förklara de problem som beskrivs, problem som snarare tyder på bristande resurser inom skolområdet. Bara detta att eleverna anger svårigheter med att kunna träffa skolhälsovården som ett problem är upprörande.

Om man tittar på grundskolans område blir redovisningen än mer förvånande. Där finns ingen redovisning för områdena om trygghet, trivsel, stämningen på skolorna eller frågan om mobbning. Istället finns stora stycken om ogiltig frånvaro!

Vi saknar slutligen området elevinflytande. Även om det i en mening under gymnasieskolan nämns ordet elevinflytande saknas det helt en demokratiredovisning i rapporten. Var är grundskolornas arbete med elevinflytande? Var finns siffrorna på gymnasieskolans demokratiarbete? Var finns föräldrainflytandet i rapporten? Den påhängsverksamhet som finns i form av ungdomsparlament och redovisas på annan plats är bra. Och det även om det faktiskt bara är 7 av de kommunala skolorna deltar. Men detta är något annat än den dagliga verksamhetens och dess krav på inflytande och demokrati. Vi saknar helt enkelt ett stort fält i rapporten.

Eleverna och kulturlivet

Under nämndmålet att utbildningsnämnden ska förbättra elevernas möjligheter att ta del av kulturlivet redovisas de kultursatsningar som gjort. Vi tycker det är utmärkt att det sker något på detta område. Men vi ställer oss frågande till syftet. Inte kan man väl mena att syftet med en samverkan med kulturlivet och en långsiktig integration av kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete är att kunskapsmålen i högre grad ska uppnås. Denna instrumentella syn på kultur menar vi är om inte farlig så ändå skrämmande. Kulturens integration bör vara ett mål i sig och inte ett medel för något annat!

Forskning och utveckling

Under rubriken forskning och utveckling redovisas finansieringen av två forskningstjänster med inriktning mot skriftliga omdömen i de tidiga skolåren. Vi ser det som positivt att det anslås medel till forskning inom skolområdet. Vi tycker dock att så pass politiserade områden som tidiga betyg inte borde initieras från politiska församlingar. Lämpligheten ska visserligen bedömas utifrån graden av inflytande som kommunen besitter över den externfinansierade forskning. Vi menar dock att det ändå är olämpligt samtidigt som vi saknar en redovisning av den styrning som trots allt sker.

Årets resultat

Slutligen kan vi konstatera att skolverksamheten gått med plus. Samtidigt vittnar eleverna i bl a gymnasieskolan om problem. Detta känns inte bra.

Om man följer redovisningen i de olika delarna kan konstateras att mycket av överskottet hänförs till en underlåtenhet att ta in vikarier samtidigt som vakanser inte tillsats i den utsträckning som krävts. Det visar sig också att delar av de verksamhetsspecifika underskotten som redovisas kan hänföras till att man inte justerat storleken på personalgrupperna när behovet av en större organisationerna inte funnits. Det känns som ett illa utnyttjande av den totala resursstocken.

__________

§7 En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109)

Remissvar till kommunstyrelsen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remiss om ”En hållbar lärarutbildning”, SOU 2008:109.

2. Utbildningsnämnden anför därutöver:

Ingen annan faktor är tillnärmelsevis så viktig för skolan som en kompetent och engagerad lärarkår. En lärarutbildning av hög kvalitet, som attraherar de bäst lämpade studenterna till en framtid som lärare, är en avgörande förutsättning för Sveriges framtid som kunskapsnation. Det förslag till ny lärarutbildning som presenteras i föreliggande utredning svarar på en lång rad punkter mot behovet av en ny och bättre lärarutbildning.

Utredningen föreslår att de nya lärarutbildningarna för grundskolans lärare delas in efter årskurserna F-3, 4-6 och 7-9. Förvaltningen föreslår en annan indelning, med utbildning för 6-9-lärare istället för 7-9. Vår uppfattning är att utredningens förslag om utbildning för skolår 7-9 ska ligga fast, främst med hänsyn till det djup som krävs i lärarens ämneskunskaper. Möjligheten bör dock finnas för lärarstudenter att genom ytterligare studier bredda sin lärarkompetens.

Utredningen föreslår också att en särskild förskollärarutbildning utformas på 3+1 år. Vi delar utredningens förslag i detta avseende. Förskollärarna fyller en avgörande roll som pedagogiska ledare i förskolan och vi behöver fler förskollärare. Därför krävs en rad åtgärder för att stärka förskollärarna i sin yrkesroll och öka yrkets attraktionskraft. Genom inrättandet av en särskild förskollärarutbildning förbättras förutsättningarna för detta.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-19.

Dnr 09-400/14.

Utbildningsnämnden har av Kommunstyrelsen fått yttra sig över den särskilda utredaren Sigbrit Frankes förslag till en ny lärarutbildning; ”En hållbar lärarutbildning”, SOU 2008:109.

Nuvarande utformning av lärarutbildningen med en gemensam lärarexamen har fått kritik för bristande vetenskaplig grund, alltför stor valfrihet för de studerande och att viktiga kunskapsområden saknas. Lärarutbildningen har svårigheter att attrahera sökande och andelen studerande som avbryter utbildningen är stor.

Utredningen föreslår en lärarutbildning med en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna och ett antal tydliga inriktningar. Två nya yrkesexamina, grundlärare och ämneslärare föreslås ersätta den nuvarande lärarexamen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom stabsenheten.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remiss om ”En hållbar lärarutbildning”, SOU 2008:109.

2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden Lotta Edholm (FP) framlade ett förslag till beslut från (FP), (M) och (C) och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett annat förslag från (S), (MP) och (V) och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt (FP), (M) och (C):s förslag.

Reservation

Roger Mogert m fl (S), Per Olsson (MP) och Susanna Brolin (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Det finns en fara med att försöka lösa alla de problem som återfinns i den svenska skolan genom att hitta problem och förändra lärarutbildningen. Det är oerhört viktigt att man på lokal nivå ger personal inom skolan tillgång till kompetensutveckling utifrån de lokala behov som finns på just den skolan och utifrån hur skolans värld förändras och utvecklas.

I förslaget till ny lärarutbildning framgår att utbildningen till förskolelärare förkortas och därmed förändras åt ett negativt håll jämfört med idag. Den pedagogiska och kunskapsmässiga utbildningen är lika viktig för förskolelärarna som för lärare inom senare delar av grundskolan.

Vi välkomnar Lärarutbildningsutredningens förslag till satsning på modersmål och utbildningsforskning men oroas av de minskade ämneskraven för lärare för yngre barn. Utredningen tar inte hänsyn till de som vetenskapen har visa; det problematiska med att lärare för yngre åldrar haft för lite ämneskunskaper medan läare för högre åldrar haft för lite ”lärarkunskaper”. Vi vill se ett ökat fokus som gör att alla elever kan förverkliga sin potential, våra blivande lärare för högre åldrar, är inte främst i behov av mer ämneskunskaper utan snarare behövs ett ökat fokus på ledarskap och kommunikation. Det skulle också passa dagens komplexa skolmiljöer bättre.

Det är positivt med de förändringar som kommer att medföra att framtida lärare får en ökad kunskap om elevernas åldersadekvata behov utifrån bemötande och att hitta nya vägar till att stimulera deras lärande. Vi ser dock en fara med att det föreslagna systemet med fler ämnen riskerar att försvåra arbetet med arbetslag och klass- och årskursöverskridande arbete. Istället riskerar det att bli en återgång till skolans tidigare system med klasslärare och strikt stadieindelning, något som inte tar hänsyn till de krav på flexibilitet som ställs på dagens skola.

__________

§8 Yrkeskunnande (SOU 2008:112)

Yrkeskunnande (SOU 2008:112)

Remissvar till kommunstyrelsen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remiss om ”Yrkeskunnande”, SOU 2008:112.

2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-22.

Dnr 09-400/14.

Utredningen ”Utbildning till yrkeslärare” föreslår fler ingångar till Yrkeslärarutbildningen än vad som finns idag. Utredningen har tillsatts p.g.a. den svaga rekryteringen av yrkeslärare till gymnasieskolan. Idag krävs 90 högskolepoäng inom relevant område samt yrkeserfarenhet för behörighet. Utredningen föreslår ytterligare två ingångar. Antingen 60 veckors relevant eftergymnasial utbildning och yrkeserfarenhet eller en validering av den sökandes kunskaper som ska genomföras av de av Gymnasieutredningen föreslagna Nationella programråden knutna till Skolverket. Av valideringen ska det framgå om den sökande bedöms vara behörig eller inte till yrkeslärarutbildning med en viss inriktning. Kostnaden beräknas till 12 mnkr per år. Förvaltningen tillstyrker utredningens förslag.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remiss om ”Yrkeskunnande”, SOU 2008:112.

2. Omedelbar justering

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

__________

§9 Avsiktsförklaring med Stockholms universitet

Remissvar till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till kommunstyrelsen som svar på remissen.
 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-21.

Dnr 09-400/15.

Skolhuvudmän, universitet och högskolor har ett gemensamt ansvar för utvecklingen av skolan i samarbete kring lärar- och skolledarutbildningarna och i kompetensutveckling av yrkesverksamma lärare och skolledare. Till detta hör ett ansvar att samverka för att stärka skolrelevant forskning.

Ett sätt att förankra frågan i kommunerna och inom SU:s organisation är att skriva fram en avsiktsförklaring innehållande syfte, mål och uppdrag för utskottet.

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har 2008-12-12 beslutat att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta ”Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen”.

Utifrån den tydliga inriktning som finns för Stockholms skolor vad gäller att på olika sätt stärka forskningsanknytningen är förslaget till avsiktsförklaring positivt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kvalitetsavdelningarna i samverkan med Grundskoleavdelningen, Gymnasieavdelningen och Vuxenavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till kommunstyrelsen som svar på remissen.
 2. Omedelbar justering.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

__________

§10 Specialskolemyndighetens förslag till förändring av specialskolans timplan

Remissvar till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
 2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-12.

Dnr 09-513/16.

Utbildningsnämnden har ombetts att svara på en remiss från kommunstyrelsen gällande specialskolemyndighetens förslag till ny timplan för specialskolan för döva och hörselskadade.

Specialskolan är idag 10-årig, med 7845 timmar i sin gällande timplan. Detta innebär ca 7% mer i tid jämfört med grundskolan. Förslaget innebär ingen skillnad i timantal utan en förändring mellan ämnen, där en ökning gjorts i ämnena, svenska, engelska och teckenspråk samt de samhällsorienterande ämnena. Skolans val föreslås minska från 600 timmar till max 100 timmar.

Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget till ny timplan för specialskolan och ser närmandet mot grundskolans timplan som positivt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
 2. Omedelbar justering.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

__________

§11 Flexibla behörighetskrav för gymnasieskolans yrkesprogram

Remissvar till kommunstyrelsen på departementspromemorian

Beslut

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som sitt yttrande över promemorian.

 1. Utbildningsnämnden anför därutöver:

Det är nödvändigt att det finns en viss flexibilitet gällande behö righetskrav för gymnasieskolans yrkesprogram. Elever som har förutsättningar att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning ska ges möjlighet att göra det. I det fall en elev saknar betyg i matematik eller engelska från grundskolan är dt angeläget att gymnasieskolan erbjuder särskilt stöd.

Huvuddelen av elever med bristande förkunskaper ska dock ta igen sina kunskapsluckor i grundskolan. Målet för skolpolitiken ska vara att ingen elev lämnar grundskolan utan grundläggande kunskaper.

 1. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-13.

Dnr 09-421/17.

I departementspromemorian ”Flexibla behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram” föreslås andra behörighetskrav till yrkesprogrammen än de som föreslås i gymnasieutredningens betänkande ”Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola” (SOU 2008:27). Skillnaden mellan departementspromemorians förslag och gymnasieutredningens betänkande innebär i praktiken att elev kan tas in utan betyget godkänt i matematik, och att man tar bort kravet på särskilda skäl för att kunna tas in utan godkänt i engelska. Man får dock bara sakna betyget godkänt i ett av de nämnda ämnena. Man måste ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk och minst 6 ytterligare ämnen (förutom engelska eller matematik) för att vara behörig att söka yrkesprogram.

Förvaltningen bedömer at risken är stor att elever med bristande förkunskaper tas emot och misslyckas med att tillgodogöra sig och fullfölja utbildningen. Dessutom anser förvaltningen att man sänder det ut fel signaler till eleverna i grundskolan. Elever som har jobbigt med matematiken/engelskan riskerar att tappa motivationen för ämnet när det inte krävs för att komma in på yrkesprogrammen. Att lära sig matematik/engelska kan av eleven uppfattas som mindre viktigt.

Förvaltningen ställer sig därför negativ till förslaget.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som sitt yttrande över promemorian.
 2. Omedelbar justering

Yrkanden

Ordföranden Lotta Edholm (FP) framlade ett eget förslag från (FP) och (M), vilket även (S), (MP) och (V) anslöt sig till.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till det gemensamma förslaget och förklarade sig finna att nämnden beslutat enligt hennes yrkande.

Ersättaryttrande

Ersättaren Helen Törnqvist (C) framförde följande: om jag hade haft beslutanderätt hade jag yrkat att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

__________

§12 Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens grundskoleverksamhet – Revisionsrapport 16

Remissvar till kommunstyrelsen och stadsrevisionen

Beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på revisionsrapporten.
 2. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen och stadsrevisionen som svar på remissen.
 3. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-07.

Dnr 09-124/18 och 08-124/4661.

Ett urval av stadens grundskolor har granskats av Revisionsgrupp 1 då det gäller säkerheten i hantering av skyddade personuppgifter.

I revisorernas rapport föreslås att kommunstyrelsen bör tillse att det upprättas en stadsövergripande policy med riktlinjer för hur skyddade personuppgifter ska hanteras och att utbildningsförvaltningen utarbetar anvisningar som respektive skola kan ha som stöd. Dessutom ska samtliga grundskolor se till att dokumenterade rutiner upprättas. Antalet användare med åtkomst till skyddade personuppgifter bör begränsas och systematisk uppföljning av behandlingshistoriken/loggarna i BoSko-systemet genomföras.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i revisionsrapporten för att säkerställa säkerheten i hanteringen av skyddade personuppgifter. Utbildningsförvaltningen kommer att använda sig av rapporten som ett stöd för att bygga upp rutiner kring skolornas hantering av sekretessbelagda uppgifter. I detta arbete kommer revisorernas synpunkter att beaktas.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samråd med administrativa avdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på revisionsrapporten.
 2. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen och stadsrevisionen som svar på remissen.
 3. Omedelbar justering.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

__________

§13 Hantering av skyddade personuppgifter inom stadens förskoleverksamhet – Revisionsrapport 15

Remissvar till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på revisionsrapporten.
 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-12.

Dnr 09-124/19.

Revisionskontoret har av stadens revisorer fått i uppdrag att granska om stadens nämnder hanterar skyddade personuppgifter inom förskoleverksamheten på ett säkert sätt.

I revisorernas rapport föreslås att kommunstyrelsen bör tillse att det upprättas en stadsövergripande policy med riktlinjer för hur skyddade personuppgifter ska hanteras. Dessutom ska de stadsdelsnämnder som inte har dokumenterade rutiner se till att det upprättas. Antalet användare med åtkomst till skyddade personuppgifter bör begränsas och systematiska uppföljningar av behandlingshistoriken/loggarna i BoSko-systemet genomföras.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i revisionsrapporten för att säkerställa säkerheten i hanteringen av skyddade personuppgifter.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samråd med administrativa avdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på revisionsrapporten.
 2. Omedelbar justering.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

__________

§14 Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Remissvar till kommunstyrelsen

Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remiss angående projektet Navet – effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-22.

Dnr 08-042/4644.

Staden genomför stora satsningar inom IT-området enligt kommunfullmäktiges mål och intentioner. För att stärka de positiva effekter som dessa har på stadens informationshantering har Stockholms stadsarkiv, på uppdrag av stadsledningskontoret, initierat projektet Navet.

Utbildningsförvaltningen påpekar vikten av de förslag som projekt Navet visar. Utgångspunkten är gemensamma lösningar för hantering av information som skapas inom ramen för ärende- och dokumenthantering med därtill knutet e-arkiv. Uppdraget är att säkra långtidslagring och att skapa enkel åtkomst.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remiss angående projektet Navet – effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Det är viktigt att stadens arbete med effektiviserad informationsöverföring redan på planeringsstadiet ser till att informationen även blir tillgänglig för funktionsnedsatta, vilket gäller såväl medarbetare som allmänhet. Enligt protokoll från Kommunstyrelsens handikappråd den 19 januari 2009 finns det brister med stadens satsning på e-tjänster. Till exempel är hemsidan svår att hitta och svår att få överblick över och en så grundläggande tjänst som att söka dagisplats på nätet fungerar inte för den som är blind, eftersom hjälpmedlen inte kan läsa vad som står på hemsidan.

__________

§15 Barn som misstänks för brott

Barn som misstänks för brott

Remissvar till kommunstyrelsen på betänkandet (SOU 2008:111)

Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remiss angående barn som misstänks för brott (SOU 2008:111).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-22.

Dnr 09-000/3011.

Regeringen beslutade den 15 november 2007 att göra en översyn av de bestämmelser i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare som avser brottmisstänkta barn som inte fyllt 15 år vid tidpunkten för den brottsliga gärningen. Utgångspunkten har dels varit att regelverket ska ge uttryck för en allvarlig syn från samhällets sida när det gäller brott som barn under 15 år misstänks för, dels ett fortsatt fokus på den omsorg som barnet behöver.

De föreslagna ändringarna beräknas träda i kraft den 1 januari 2010.

Utbildningsförvaltningen instämmer i allt väsentligt som utredningen om brott där den misstänkte är yngre än 15 år föreslår. Enligt förvaltningens mening behövs en tydligare lagstiftning för en enhetlig tillämpning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av den administrativa avdelningen i samråd med grundskoleavdelningen. Under handläggningstiden har samråd skett med socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden om betänkandets förslag.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remiss angående barn som misstänks för brott (SOU 2008:111).

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett annat förslag från (S), (MP) och (V) och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

att i huvudsak tillstyrka utbildningsförvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Vi instämmer i utredningens skrivning att ”det är viktigt att barn med dessa problem uppmärksammas i tid”, för att minska riskerna för framtida missbruk eller fortsatt brottslighet.

Det finns en dock en tendens i dagens diskussion att sätta in repressiva åtgärder för att komma tillrätta med sociala problem. Förebyggande arbete, stärkande av ungdomars skyddsfaktorer och förtroendefulla relationer är viktigt i arbetet med barn och ungdomar i riskzonen. Ökade möjligheter till visitering, drogtester och liknande som hotar integriteten riskerar istället att öka misstron och motsättningarna mellan barn och ungdomar å ena sidan och samhällets institutioner å den andra.

__________

§16 Kameraövervakningen i Bromma gymnasium - Yttrande över datainspektionens yttrande

Yttrande till länsrätten

Beslut

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till länsrätten i Stockholms län som yttrande över Datainspektionens yttrande i målet rörande Utbildningsnämndens överklagande av Datainspektionens beslut 2008-10-01 Dnr 742-2008 avseende Bromma gymnasium.

 1. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-02.

Dnr 08-023/3992.

Datainspektionen konstaterade i sitt beslut 2008-10-01 att den behandling av personuppgifter som utförs av utbildningsnämnden genom kameraövervakning inom Bromma gymnasium är kränkande i den mening som avses i 5 a § andra stycket personuppgiftslagen (PuL).

Datainspektionen beslutade förelägga utbildningsnämnden att upphöra med den behandling av personuppgifter som sker genom kameraövervakning inomhus i Bromma gymnasium efter kl. 07.00 och före kl. 19.00 måndag tom torsdag samt efter kl. 07.00 och före kl. 17.00 på fredagar, ordinarie skoldagar.

Utbildningsnämnden har till Länsrätten i Stockholms län överklagat Datainspektionens beslut. Datainspektionen har till länsrätten yttrat sig över överklagandet. Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden utnyttjar rätten att yttra sig över innehållet och till länsrätten i Stockholms län inlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen i samråd med Bromma gymnasium och stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till länsrätten i Stockholms län som yttrande över Datainspektionens yttrande i målet rörande Utbildningsnämndens överklagande av Datainspektionens beslut 2008-10-01 Dnr 742-2008 avseende Bromma gymnasium.

 1. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Per Olsson (MP) framlade ett annat förslag, vilket även tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) anslöt sig till och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

 1. Att inte godkänna förvaltningens förslag till beslut, och

 2. därutöver tillägga

Datainspektionen anser att kameraövervakningen i elevernas uppehållsrum i Bromma gymnasium innebär ett avsevärt intrång i elevernas personliga integritet. Vidare har de gjort bedömningen att utbildningsnämnden inte gjort tillräckligt med andra åtgärder för att förhindra våld och stöld på dessa platser.

Situationen hr varit så allvarlig att övervakningskameror har varit den enda utvägen. Och den har hjälpt. Men det löser inte problemen på lång sikt. Man tar inte mer ansvar och mår inte bättre bara för att man hamnar på film. Det finns alltid en plats utanför kameran. Orsakerna till våldet och stölderna finns där ändå.

Det behövs en reell satsning på fler vuxna i skolan och mer utveckling av elevernas emotionella kompetenser. Bromma gymnasium har gjort flera personalneddragningar under det senaste året. Det går inte att ersätta detta med kameror. Vidare hävdar man att personal och elever är överens om att kameraövervakningen är bra, men redovisar inte hurdan processen för en sådan överenskommelse har sett ut.

I slutet av 2007 när majoriteten började förbereda förslag kring skolornas arbete med säkerhet uppmanandes dem att ta till sig sambandet mellan trygghet och eget ansvar, mellan inflytandet och mening. Det gjordes inte. Istället kom förslag på åtgärdstrappor och sanktioner.

Nu behövs det en välförankrad och hållbar strategi för en skola där vi inte behöver övervaka eleverna i deras uppehållsrum eller när de är i skolbiblioteket. En skola som är meningsfull, begriplig och hanterbar blir också trygg och säker. Stockholms elever ska inte gå i en skola där det råder permanent undantagstillstånd!

__________

§17 Kameraövervakningen i Tensta gymnasium - Yttrande över datainspektionens yttrande

Yttrande till länsrätten

Beslut

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till länsrätten i Stockholms län som yttrande över Datainspektionens yttrande i målet om Utbildningsnämndens överklagande av Datainspektionens beslut 2008-10-01 Dnr 742-2008 avseende Tensta gymnasium.

 1. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-02.

Dnr 08-023/3993.

Datainspektionen konstaterade i sitt beslut 2008-10-01 att den behandling av personuppgifter som utförs av utbildningsnämnden genom kameraövervakning inom Tensta gymnasium är kränkande i den mening som avses i 5 a § andra stycket personuppgiftslagen (PuL).

Datainspektionen beslutade förelägga utbildningsnämnden att upphöra med den behandling av personuppgifter som sker genom kameraövervakning inomhus i Tensta gymnasium efter kl 07.00 och före kl 18.00 ordinarie skoldagar med undantag för den behandling som utförs genom kameraövervakning av de utrymmen som är särskilt avsedda för datorförvaring.

Utbildningsnämnden har till Länsrätten i Stockholms län överklagat Datainspektionens beslut. Datainspektionen har till länsrätten yttrat sig över överklagandet. Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden utnyttjar rätten att yttra sig över innehållet och till länsrätten i Stockholms län inlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen i samråd med Tensta gymnasium och stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till länsrätten i Stockholms län som yttrande över Datainspektionens yttrande i målet om Utbildningsnämndens överklagande av Datainspektionens beslut 2008-10-01 Dnr 742-2008 avseende Tensta gymnasium.

 1. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Per Olsson (MP) framlade ett annat förslag, vilket även tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) anslöt sig till och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

 1. Att inte godkänna förvaltningens förslag till beslut, och

 2. Därutöver tillägga:

Datainspektionen anser att kameraövervakningen i elevernas uppehållsrum i Tensta gymnasium innebär ett avsevärt intrång i elevernas personliga integritet. Vidare har de gjort bedömningen att utbildningsnämnden inte gjort tillräckligt med andra åtgärder för att förhindra våld och stöld på dessa platser.

1997 var Tensta den första skolan som fick tillstånd att övervaka sina elever med kameror.

Sen dess har vi sett en explosion av kameror över hela landet. Datainspektionens utredningar är välkomna.

Situationen har varit så allvarlig att övervakningskameror har varit den enda utvägen. Och den har hjälpt. Men det löser inte problemen på lång sikt. Det finns alltid en plats utanför kameran. Orsakerna till våldet och stölderna finns där ändå.

Det behövs det en reell satsning på fler vuxna i skolan och mer utveckling av eleverna emotionella kompetenser. Det går inte att ersätta detta med kameror. Vidare hävdar man att personal och elever är överens om att kameraövervakningen är bra, men redovisar inte hurdan processen för en sådan överenskommelse har sett ut.

I slutet av 2007 när majoriteten började förbereda förslag kring skolornas arbete med säkerhet uppmanandes dem att ta till sig sambandet mellan trygghet och eget ansvar, mellan inflytande och mening. Det gjordes inte. Istället kom förslag på åtgärdstrappor och sanktioner.

Nu behövs det en välförankrad och hållbar strategi för en skola där vi inte behöver övervaka eleverna i deras uppehållsrum eller när de är i skolbiblioteket. En skola som är meningsfull, begriplig och hanterbar blir också trygg och säker. Stockholms elever ska inte gå i en skola där det råder permanent undantagstillstånd!

§18 Utmaning av kommunal verksamhet - skolpsykologtjänster/arbetsuppgifter som utförs av skolpsykolog inom kommunen

Beslut

Utbildningsnämnden hänvisar utmanande företag Delegi Assesment AB att inkomma med anbud i kommande upphandling av skolpsykologtjänster.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-19.

Dnr 09-125/135.

Delegi Assesment AB har inkommit med skrivelse om utmaning av skolpsykologtjänster/arbetsuppgifter som utförs av skolpsykolog inom kommunen (se bilaga). Enligt stadens policy för upphandling och konkurrens har vem som helst, medarbetare, enskild eller företag, rätt att kräva att viss verksamhet skall upphandlas. Nämnd är skyldig att seriöst pröva inkommen utmaning.

Utbildningsnämnden har i sin aktivitetsplan beslutat att konkurrensutsätta de tjänster som utmaningen avser. Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att hänvisa Delegi Assesment AB att lägga anbud i kommande upphandling av skolpsykologtjänster.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningens upphandlingssamordnare inom ekonomi- och lokalavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden hänvisar utmanande företag Delegi Assesment AB att inkomma med anbud i kommande upphandling av skolpsykologtjänster.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett annat förslag från (S), (MP) och (V) och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

att avslå utmaningen från Delegi Assesment AB angående skolpsykologtjänster

samt att därutöver anföra

Elevhälsovården i Stockholm behöver möjligheten att utvecklas och utöka sin verksamhet.

De senaste åren har stora besparingar gjorts på stadens utbildningsverksamhet. I denna besparingsiver har bland annat elevhälsoarbetet blivit lidande, och många skolor har tvingats dra ner på personal inom elevhälsovården och möjligheterna för bland annat ett förebyggande arbete riskerar att försämras.

Att genomföra en upphandling av elevhälsovården i Stockholm riskerar att minska verksamhetens möjligheter att förbättras och utvecklas. Elevhälsovården i Stockholms stad behöver integreras ytterligare med skolan och andra lokala aktörer som socialtjänst, fritidsverksamheter etc. Möjligheten till samordning, dels inom elevhälsoarbetet i staden riskerar att försämras drastiskt om verksamheten splittras upp genom en upphandling och en omorganisation.

__________

§19 Nackademin AB. Ansökan om fortsatt rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid fristående gymnasieskola vid byte av lägeskommun från Nacka kommun till Stockholms kommun

Beslut

1. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Skolinspektionen

2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-21.

Dnr 09-455/ 53.

Nackademien AB bedriver gymnasieutbildning vid tre skolor i Stockholmsområdet. En gymnasieskola i Stockholms stad, en i Solna stad samt Kvarnholmen campus i Nacka kommun. Huvudmannen ansöker nu, hos Skolinspektionen, om att flytta Kvarnholmens campus från Nacka kommun till de två övriga befintliga gymnasieskolorna. Som skäl anges uppsagt hyreskontrakt.

Flytten innebär ingen nyetablering av utbildningsplatser i Stockholmsområdet.

Stockholms kommun bereds tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 1 a kap. 2 § förordning (1996:1206) om fristående skolor.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Skolinspektionen
 2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Jäv

Ersättaren Linda Nordlund (FP) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

__________

§20 Kommunfullmäktiges mål om ekologisk skolmat

Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP), Susanna Brolin (V) och Maria Hassan (S)

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-21.

Dnr 08-304/4623.

Utbildningsnämnden har erhållit en skrivelse angående kommunfullmäktiges mål om ekologisk skolmat från Daniel Helldén (MP), Susanna Brolin (V) och Maria Hassan (S). Författarna vill ge förvaltningen i uppdrag att redovisa till nämnden vilka direktiv som den nya kostchefen fått för att nämnden ska nå det uppsatta målet om att 15 % av all skolmat ska vara ekologisk.

Förvaltningen har fattat ett beslut om att under 2009 inrätta en kostfunktion för grundskolan. Rekrytering av en ny kostchef pågår och en av dennes arbetsuppgifter kommer att vara säkerställandet av målet att 15 % av all skolmat är ekologisk.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Det är glädjande att stadens nya kostchef kommer att få direktiv om att uppfylla det av kommunfullmäktige beslutade målet om 15% ekologisk mat i skolan. För hitintills har det inte gått så bra för staden att nå målet.

I nämndens årsredovisning påstås det att detta beror på att ekologiskt inte specificeras i fakturorna. Vi ställer oss frågande till denna orsak. Vi kan inte godta förklaringen utan föreslår att man ser till att fakturorna specificeras för ärendet. Dessutom borde det finnas beställningsunderlag som visar rätt. Men beställningsunderlagen redogörs ingenting om.

_________

§21 En helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan

Remissvar till kommunstyrelsen på motion av Karin Rågsjö (V) och Inger Stark (V)

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänste­utlåtande och överlämnar detta till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-22.

Dnr 08-425/2339.

I motion 2008:37 föreslår Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V) att staden bl.a. ska göra en kartläggning av 16-19-åringar som varken går i skolan eller arbetar, samt en redovisning av hur hela kedjan av insatser fungerar och hur ansvaret fördelas mellan utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och Jobbtorg. Motionärerna vill också att riktade åtgärdsprogram ska tas fram och att en struktur ska byggas upp för samordning och uppföljning av ung­domarna.

Enligt förvaltningens mening är gruppen redan kartlagd. Dessutom finns uppgifter om ungdomsgruppen 16-19 år utanför skola och arbetsliv som inte har slutbetyg från gymnasiet, kontinuerligt att hämta från stadens centrala register. Däremot behöver ansvaret avseende insatser för denna grupp att förtydligas. Detta har under året uppmärksammats och diskuterats såväl inom berörda förvaltningar som mellan dessa. En arbetsgrupp med representanter från utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och socialtjänstförvaltningen diskuterar och arbetar med frågorna avseende ansvar och strukturer kopplat till det kommunala uppföljningsansvaret.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen i samarbete med förvaltningsledningens stab.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänste­utlåtande och överlämnar detta till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett annat förslag från (S), (MP) och (V) och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden hade beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Den moderatledda majoriteten har valt att göra nedskärningar på det kommunala uppföljningsansvaret, och därigenom har verksamheten inte samma möjlighet att stötta alla ungdomar. Inom ansvarsfördelningen av uppföljningsansvaret finns otydligheter när det gäller uppföljning och samordning av insatser för de ungdomar som inte går i gymnasieskolan. Ett avhopp från skolan innebär betydligt ökade risker för framtida arbetslöshet och utökat utanförskap. Resurserna räcker inte för att ge dessa ungdomar ett tillräckligt stöd och att avsätta medel för en kartläggning och mer konkretiserat åtgärdsprogram vore ett steg i rätt riktning.

Tidigare var uppföljningsansvaret organiserat på två Navigatorcentra och det fanns ett tydligt syfte med att verksamheten skulle öka andelen ungdomar som fullföljde gymnasiestudier och på sikt minska ungdomsarbetslösheten. För att klara detta arbetade man uppsökande och erbjöd individuella insatser till de ungdomar som varken återfanns i utbildning eller på arbetsmarknaden. Idag återfinns inte denna typ av uppsökande och individanpassade verksamhet kvar och risken är övervägande att en hel del unga hamnar mellan stolarna och inte nås av stöd och insatser från kommunen.

__________

§22 Övriga frågor

Vice ordföranden Roger Mogert (S) överlämnade en gemensam skrivelse från (S), (MP) och (V) angående utökat antal studieplatser på komvux, dnr 09-433/396.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) överlämnade en gemensam skrivelse från (S) och (V) angående offentligt finansierad reklam och opartisk information om stadens gymnasieskolor, dnr 09-421/395.

Skrivelserna överlämnades till förvaltningen för beredning.

Chefen för grundskoleavdelningen Håkan Edman lämnade en redogörelse om olyckan och krishanteringen i samband med olyckan i Sundbyskolan. Skolan har fått mycket stöd av förvaltningen och all mediakontakt har skötts av avdelningschefen.

§23 Förvisning av elev vid Hässelby gymnasium

Beslut

 1. Med omedelbar verkan förvisas eleven från Hässelby gymnasium fram till den 13 mars 2009.
 2. Anmälan om ordförandebeslut angående förlängd avstängning godkännes.
 3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-09.

Dnr 09-427/338.

En elev vid Hässelby gymnasium har vid flera tillfällen och trots upprepade behandlingsförsök och interimistisk avstängning uppträtt drogpåverkad .

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på gymnasieavdelningen i samarbete med Hässelby gymnasium.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Med omedelbar verkan förvisas eleven från Hässelby gymnasium fram till den 13 mars 2009.
 2. Anmälan om ordförandebeslut angående förlängd avstängning godkännes.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

__________