Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-03-12

Sammanträde 2009-03-12

Datum
Klockan
15.30
Plats
Insikten, Hantverkargatan 2 F plan 2

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2009-02-12

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2009-03-03

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor, Motion 2008:72

7 Arbetsmiljöverkets ansökan om utdömande av vite gällande Bandhagens skola, målnr 22925-08

Yttrande till länsrätten i Stockholms län
Dnr 08-222/4077
Omedelbar justering

7 B Överklagande av nytt föreläggande från Arbetsmiljöverket gällande Bandhagens skola

8 Barnsäkerhet i förskolan Revisionsrapport nr 4/2009

11 Ansökan om utvecklingsstöd från SKL:s "Program för Hållbar Jämställdhet"

12 Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

12 B Utökat antal studieplatser på Komvux

Sekretessärende. Ej närvarorätt för personalföreträdare

13 Upphandling av sociala trygghetstjänster för grund-, gymnasie- och särskola i Stockholms stad

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (FP) och ledamoten Maria Hassan (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2009-03-26.

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2009-02-12

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2009-02-12 som blivit vederbörligen justerat godkänns.

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2009-03-03

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträde med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2009-03-03 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Anmälan lades till handlingarna.

________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2009-03-02.

Anmälan lades till handlingarna.

_____

§6 Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor, Motion 2008:72

Svar till kommunstyrelsen på remiss av motion från Thomas Rudin (S) och Emma Lundqvist (S) angående utställning av stadens konst vid Stockholms skolor.

Beslut

 1. Utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen av motion överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen

 2. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-10.

Dnr 09-407/198.

Motionärernas förslag går i huvudsak ut på att stadens magasinerade konst ska offentliggöras genom en förteckning där verkens historia, motiv och konstnär redovisas. De anser vidare att offentliga lokaler i mycket högre utsträckning än idag bör smyckas med idag magasinerad konst.

Sedan augusti 2008 är förvaltning och vård av stadens konstsamling förlagd till Stockholms stadsmuseums samlingsavdelning. Av stadens konstsamling är ca 78 % uthängd och 22 % finns i magasin. Flera verk finns intagna i magasin för att de ska konserveras eller repareras. Magasinet används också som förvaring i samband med att skolor och andra lokaler i staden byggs om, renoveras eller läggs ned.

All konst som ingår i stadens konstsamling finns förtecknad, både den magasinerade konsten och den utplacerade.

Det pågår arbete i staden för att göra konsten mer tillgänglig.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning i samverkan med gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen av motion överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen

 2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§7 Arbetsmiljöverkets ansökan om utdömande av vite gällande Bandhagens skola, målnr 22925-08

Yttrande till länsrätten i Stockholms län

Beslut

 1. Nämnden beslutar att bestrida en del av vitesbeloppet och yrka jämkning av resterande vitesbelopp.
 2. Juridiska avdelningen får i uppdrag att vara ombud och närmare utveckla talan i domstol.

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-02.

Dnr 08-222/4077 .

Vid en inspektion den 12 januari 2007 uppmärksammades vissa brister i arbetsmiljön på Bandhagens skola. Den 7 februari 2007 förelade Arbetsmiljöverket utbildningsnämnden vid vite av 1 mnkr att senast den 1 september 2008 vidta åtgärder för att undanröja bristerna i arbetsmiljön. Föreläggandet har vunnit laga kraft. Vid ett uppföljningsbesök 3 oktober 2008 kunde Arbetsmiljöverket konstatera att bristerna inte åtgärdats varför Arbetsmiljöverket har ansökt om utdömande av vite på 1 mnkr. Utbildningsförvaltningen har gett stadsledningskontorets juridiska avdelning uppdraget att företräda förvaltningen i ärendet. Nämndens yttrande ska vara länsrätten tillhanda senast den 14 mars 2009.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning i samverkan med stadsledningskontorets juridiska avdelning

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fattar följande beslut:

 1. Nämnden beslutar att bestrida en del av vitesbeloppet och yrka jämkning av resterande vitesbelopp.
 2. Juridiska avdelningen får i uppdrag att vara ombud och närmare utveckla talan i domstol.
 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

______________

§7 B Överklagande av nytt föreläggande från Arbetsmiljöverket gällande Bandhagens skola

Beslut

 1. Nämnden beslutar att överklaga rubricerat föreläggande.
 2. Juridiska avdelningen får i uppdrag att vara nämndens ombud.
 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-12.

Dnr 08-222/4077.

Arbetsmiljöverket har till utbildningsnämnden inkommit med ett nytt föreläggande att vid vite av 2 mnkr att senast den 1 februari 2010 vidta åtgärder vid Bandhagens skola.

En skrivelse från SISAB visar att SISAB inte kan garantera att dessa åtgärder är färdigställda 1 februari 2010. Detta kan komma att innebära att Arbetsmiljöverket ansöker om utdömande av vite. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överklagar föreläggandet. Överklagandet ska vara länsrätten tillhanda inom tre veckor från den dag ärendet inkom till nämnden. Ärendet inkom 2009-02-26.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Nämnden beslutar att överklaga rubricerat föreläggande.
 2. Juridiska avdelningen får i uppdrag att vara nämndens ombud.
 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_______

§8 Barnsäkerhet i förskolan - Revisionsrapport nr 4/2009

Yttrande till kommunstyrelsen över revisionsrapport Barnsäkerhet i förskolan revisionsrapport nr 4/2009 Dnr: 321-185/2009

Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på revisionsrapporten

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-09

Dnr 09-411/288

Revisionskontoret har granskat barnsäkerheten vid sex kommunala förskoleenheter i tre stadsdelsnämnder Kungsholmen, Spånga-Tensta och Älvsjö.

Förvaltningen instämmer i revisionskontorets slutsats att riktlinjer och styrdokument bör samordnas för ett mer enhetligt och systematiskt arbetssätt. En samordning skulle underlätta upprätthållandet av säkerheten i förskolan.

Ärendets beredning

Ärendet är berett inom grundskoleavdelningen i samverkan med avdelningen för enskilt driven verksamhet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på revisionsrapporten

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

______

§9 Elever med funktionsnedsättningar i Stockholms skolor - redovisning av granskningsuppdrag

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner rapporten

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-01-21.

Dnr 09-510/349.

En granskning av elever i behov av särskilt stöd/med funktionsnedsättningar har gjorts i samband med de 31 grundskoleinspektioner – 24 kommunala skolor och 7 fristående - som genomförts under 2008. Rapporter från de 16 gymnasieskolor, samt från Åsö vuxengymnasium, som inspekterats under 2008 har sammanfattats med perspektiv på elever i behov av särskilt stöd/med funktionsnedsättningar. I sammanhanget bör påpekas att flertalet av de gymnasieskolor som inspekterats under den aktuella perioden har varit små eller relativt små fristående skolor. Tio av de 16 granskade gymnasieskolorna är fristående skolor.

Förvaltningens bedömning är att uppdraget under 2008 att särskilt granska skolsituationen för elever med funktionsnedsättningar är genomfört och föreslår att utbildningsnämnden godkänner rapport.

Ärendets beredning

Ärende har beretts inom kvalitetsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden godkänner rapporten.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan (S) framlade ett för (S), (V) och (MP) gemensamt förslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden ställde först yrkandet om återremiss mot yrkandet att ärendet skulle avgöras idag och förklarade sig finna att nämnden beslutat att ärendet skulle avgöras idag.

Därefter upptog ordföranden yrkandet om bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Reservation

Reservation mot nämnden beslut till förmån för eget yrkande framfördes av ledamoten Maria Hassan m fl (S), tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin och tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) enligt följande:

 1. Utbildningsnämnden återremitterar ärendet för att få följande förtydligande

a) En enhetligare redovisning och tydligare kriterier för vad som räknas som en bra eller väl fungerande verksamhet.

b) En del skolor som svarar att de köper in tjänster som skolsköterska och psykolog vid behov. Hur och vem bedömer behovet?

c) En redovisning av hur funktionsnedsatta elever/deras föräldrar ser på elevernas skolsituation.

d) Handikapprådets eventuella synpunkter tas med som en bilaga i redovisningen.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Inspektörernas granskning visar på brister i synnerhet när det gäller mindre friskolors arbete med elevhälsa. Vi kan inte nog poängtera vikten av ett tillgängligt och välfungerande elevhälsoarbete på alla skolor. En annan mycket viktig utvecklingsfråga är personalens och skolledningens kunskap om funktionsnedsättningar i allmänhet och bemötandefrågor i synnerhet.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Lotta Edholm m fl (FP)

ledamoten Cecilia Brinck m fl (M) och tjänstgörande ersättaren Helen Törnqvist (C) enligt följande:

Inspektörernas granskning visar att många av Stockholms skolor har en hög fysisk tillgänglighet och ett väl fungerande arbete för elever i behov av särskilt stöd. Rapporten bekräftar vad tidigare granskningar visat, nämligen att Stockholms skolor bedriver ett bra arbete inom ramen för elevhälsan men att det ständigt kan förbättras. Samtidigt pekar rapporten på att en hel del arbete återstår innan alla skolor uppfyller målen inte minst när det gäller den fysiska tillgängligheten.

Rapporten visar på en avsevärt förbättrad tillgänglighet i stadens gymnasieskolor. Vi konstaterar att de investeringar som initierats av nämnden för att förbättra tillgängligheten i gymnasiet nu fått effekt. När det gäller grundskolan är emellertid många skolor gamla och saknar hissar vilket försvårar tillgängligheten, enligt inspektörerna. Vi vill understryka vikten av att förvaltningen snarast möjligt återkommer till nämnden med en plan för den fortsatta tillgänglighetsanpassningen av stadens grundskolor.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Maria Hassan m fl (S), tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) och tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) enligt följande:

I redovisningen av granskningsuppdraget ”Elever med funktionsnedsättningar i Stockholms skolor” finns redovisat hur elevhälsan är organiserad på de inspekterade skolorna. I pm:et anges att de flesta av de inspekterade grundskolorna har ett väl sammansatt elevhälsoteam ofta bestående av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog, skolläkare och representant från skolledningen. Samtidigt finns det skolor där elevhälsoarbetet har en ganska liten dimensionering.

I bilaga 1 som berör grundskolan ges en sammanställning av de inspekterade skolorna. I denna sammanställning redovisas elevhälsan specifikt för vardera av de 31 inspekterade skolorna. Denna sammanställning ger dock i sammanhanget en något otydlig redovisning.

I 16 fall anges att skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam. Någon ytterligare redovisning av vad detta innebär ges inte. I huvudpromemorian anges, som beskrivet ovan, att de flesta skolorna hade ett väl sammansatt elevhälsoteam ofta bestående av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog, skolläkare och representant från skolledningen. Huruvida ett väl fungerande och ett väl sammansatt elevhälsoteam är samma sak framgår inte. Det framgår inte heller om det är så att de skolor som redovisas som havande ett väl fungerande elevhälsoteam har alla de funktioner som räknas upp ovan.

För övriga skolor som uppenbarligen inte har ett väl fungerande elevhälsoteam räknas det i de flesta fall upp vilka elevhälsofunktioner som finns på skolan. Det redovisas som ”Skolan har ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska och skolpsykolog”; ”Timanställd skolsköterska som arbetar utifrån behov. Speciallärare finns i teamet”; ” Elevhälsoteam bestående av skolpsykolog (0,5 tjänst), skolsköterska (1,3 tjänst), kurator (0,5 tjänst), studie- och yrkesvägledare ( 0,5 tjänst), samt biträdande rektor för respektive elevåldrar.”; ”Elevhälsoteam består av rektor, en av arbetsledarna, skolsköterska och speciallärare.”; ”Elevhälsoteam, skolsköterska, kurator, specialpedagog, psykolog, studie- och yrkesvägledare, rektor och biträdande rektor.”; ”Skolan har ett väl sammansatt elevhälsoteam som dock behöver utvecklas vidare.”. I ett fall anges kort och gott att det på skolan finns ett elevhälsotema.

Vad som kan konstateras är att det genom redovisningen i de flesta fall inte går att utläsa vilka resurser skolan har. I de fall resurserna redovisas synes redovisningen antingen missa att ange om elevhälsoteamen fungerar eller så ska avsaknaden av information utläsas som negativ information. Man kan t ex fråga sig om Nytorpsskolan som har ett elevhälsoteam som innefattar fler funktioner än vad som räknas upp i promemorians redovisning för ett väl sammansatt elevhälsoteam ska ses som en skola med ett bristfälligt elevhälsoteam eller rent av en dålig elevhälsa.

Vi efterlyser tydligare redovisning av hur det faktisk ser ut på skolorna, en enhetligare redovisning och tydligare kriterier för vad som räknas som en bra eller väl fungerande verksamhet.

________

§10 Genomförandeförslag avseende tillgänglighetsåtgärder vid Fruängens skola

Beslut

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag av­seende tillgänglighetsåtgärder vid Fruängens skola samt uppdrar åt utbild­ningsförvaltningen att beställa åtgärderna av SISAB om kommunstyrelsen godkänner investeringen.

 2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att tillgänglighetsåtgärder vidtas vid Fruängens skola till en hyreshöjande investeringskostnad om 16,7mnkr i kostnadsläge november 2008 och med ett initialt årligt hyrestillägg om 1,3mnkr.

 3. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-25.

Dnr 09-324/210.

Utbildningsnämnden beslöt den 12 juni 2008 att godkänna ett inriktningsförslag avseende tillgänglighetsåtgärder vid Fruängens skola.

Bakgrunden till beslutat var att Fruängens skola f.n. har två elever med olika form av funktionsnedsättning vilket kräver att ett antal åtgärder vidtas för att de skall kunna erhålla sin undervisning vid skolan. Skolans publika lokaler behöver också tillgänglighetsanpassas i enlighet med stadens handikappolitiska program.

Ett antal åtgärder föreslås, bl.a. hissar, handikapptoaletter, ramper och att ett antal dörrar får förbättrad automatik. Åtgärderna innebär också att skolans publika lokaler blir tillgängliga för funktionshindrade i enlighet med det handikappolitiska programmet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Ekonomi- och Lokalavdelningen i samråd med grundskoleavdelningen

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag av­seende tillgänglighetsåtgärder vid Fruängens skola samt uppdrar åt utbild­ningsförvaltningen att beställa åtgärderna av SISAB om kommunstyrelsen godkänner investeringen.

 2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att tillgänglighetsåtgärder vidtas vid Fruängens skola till en hyreshöjande investeringskostnad om 16,7mnkr i kostnadsläge november 2008 och med ett initialt årligt hyrestillägg om 1,3mnkr.

 3. Omedelbar justering

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

____________

§11 Ansökan om utvecklingsstöd från SKL:s ”Program för Hållbar Jämställdhet”

Beslut

 1. Nämnden beslutar att ansöka om utvecklingsmedel enligt den till tjänsteutlåtandet bifogade ansökan.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-25.

Dnr 09-112/499.

Sveriges Kommuner och Landsting har av regeringen tilldelats 125 miljoner kronor att fördela för att under 2008-2010 stödja hållbar jämställdhetsintegrering. Staden har genom undertecknandet av den så kallade CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions), ”Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå”) fattat beslut om att vidareutveckla ett arbete för hållbar systematisk jämställdhetsintegrering. Av stadens budget för 2009 framgår att staden har för avsikt att söka sådana medel. Rapporter från stadens skolinspektörer påvisar flera förbättringsområden där jämställdhetsintegrering kan vara en effektiv metod för att bidra till att nå styrdokumentens mål vad gäller såväl jämställdhet, kunskap samt trygghet och studiero.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av personalavdelningen i samverkan med grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen och vuxenavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Nämnden beslutar att ansöka om utvecklingsmedel enligt bifogade ansökan.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Maria Hassan m fl (S) samt tjänstgörande ersättarna Susanna Brolin (V) och Daniel Helldén (MP) enligt följande:

Ett aktivt jämställdhetsarbete på förskolor och skolor är absolut nödvändigt. För att arbetet ska bli framgångsrikt behövs genuspedagogik. I Stockholm finns ganska många genuspedagoger som gör ett bra och viktigt arbete ute på förskolor och skolor. De behöver stöd i sitt viktiga arbete.

Därför är den ansökan om utvecklingsstöd från SKL:s ”Program för Hållbar Jämställdhet” så viktig. Det är en bra, konkret och tydlig ansökan med tydliga mätbara mål. Vi ser verkligen framemot att följa och arbeta med detta och delta på de utbildningar som planeras.

§12 Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Beslut

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och ansökan om statsbidrag inom vuxenutbildningen.
 2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-12.

Dnr 09- 433/292.

Yrkesvux är regeringens satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Syftet med satsningen är enligt propositionen att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. I målgruppen för yrkesvux ingår enligt propositionen bl.a. nya svenskar som antingen behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en helt ny. Om samtliga behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, skall företräde ges till dem som oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden. Villkor för att erhålla statsbidrag är bl a att utbildningen måste planeras i samråd med Arbetsförmedlingen, och avgörande om storleken på de statliga medlen är det lokala arbetsmarknadsläget. Utbildningsnämnden avser att till Skolverket ansöka om statliga medel för ca 500 platser för hösten 2009

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom vuxenutbildningsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och ansökan om statsbidrag inom vuxenutbildningen.
 2. Omedelbar justering

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Maria Hassan m fl (S), tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) enligt följande:

”Det är självklart bra att förvaltningen ansöker från de statliga medlen för att inrätta fler platser för gymnasial yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. Detta är dock tyvärr inte tillräckligt. Fler utbildningsplatser behövs också inom andra delar av vuxenutbildningen för att möta den efterfrågan som finns. I dagsläget är det allt för många stockholmare som nekas plats inom vuxenutbildningen på grund av de nedskärningar som har gjorts på den kommunala vuxenutbildningen både från riksnivå som från kommunal nivå.”

______________

§12 B Utökat antal studieplatser på Komvux

Svar på skrivelse från Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Susanna Brolin (V).

Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-26.

Dnr 09-433/396.

Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) samt Susanna Brolin (V) föreslår i en skrivelse, 2009-02-12, att ökade medel tillförs stadens vuxenutbildning med en ökning av antalet studieplatser vid Komvux med minst 1000 platser. Bakgrunden är en bedömning att arbetslösheten kan komma att öka till följd av bl a omfattande varsel och färre anmälda platser till arbetsförmedlingen.

Förvaltningen arbetar med förberedelser för att utöka antalet platser inom den kommunala vuxenutbildningen när det gäller gymnasial yrkesutbildning. Bakgrunden är regeringens föreslagna förstärkningar för att motverka bristen på arbetskraft med yrkesutbildning. Ett annat syfte är att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning. Det ska enligt förslaget också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Vuxenutbildningsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan (S) framlade ett för (S), (V) och (MP) gemensamt förslag och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämnden beslut till förmån för eget yrkande framfördes av ledamoten Maria Hassan m fl (S), tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin(V) och tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) enligt följande:

att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

att avskaffa den begränsning som idag finns för vilka som får läsa på komvux

samt att därutöver anföra

Den moderatledda majoriteten har sedan 2007 genomfört stora besparingar på vuxenutbildningen och har på grund av nedskärningen fattat beslutat om en snävare begränsning för vilka som får läsa på komvux. Detta i en tid då jobbtillväxten bryts, arbetslösheten ökar och söktrycket till och behovet av vuxenutbildningen därigenom förväntas bli större. Idag innebär de nya intagningsreglerna att närmare 2000 stockholmare hindras till vidare studier och begränsningen minskar människors möjlighet till vidareutbildning, omskolning och utveckling.

Alla stockholmare ska ha möjligheten att läsa in godkänt och läsa upp betyg på Komvux och den restriktion som finns idag ska tas bort. Tillgången på studieplatser måste ökas för att möta den annalkande lågkonjunkturen och den ökande efterfrågan på studieplatser. När oron på arbetsmarknaden ökar är det viktigare än någonsin att tillföra mer resurser till vuxenutbildning för att öka allas möjligheter till vidareutbildning och att få ett arbete.

______

§13 Upphandling av sociala trygghetstjänster för grund-, gymnasie- och särskola i Stockholms stad

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av sociala trygghetstjänster.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-02-16.

Dnr 09-125/50.

Grund- och gymnasieskolor i staden har under flera år, via direktupphandlingar, träffat avtal främst med Fryshusets organisation Lugna Gatan om trygghetsrelaterade tjänster i syfte att skapa trygghet och arbetsro för elever och personal. De flesta skolor som har träffat avtal rörande dessa tjänster har varit nöjda med verksamheten och den har fungerat väl enligt de uppföljningar som förvaltningen genomfört.

Upphandlingen syftar till att skapa gemensamma förutsättningar och regler för alla grund- och gymnasieskolor i staden. Avsikten är att träffa ramavtal med tre utförare som är rangordnade.

Utbildningsnämnden godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av sociala trygghetstjänster.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av en arbetsgrupp bestående av en representant vardera från grund- och gymnasieavdelningen samt förvaltningens upphandlingssamordnare.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av sociala trygghetstjänster.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan (S) framlade ett för (S) och (MP) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämnden beslut till förmån för eget yrkande framfördes av ledamoten Maria Hassan m fl (S) och tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) enligt följande:

att avslå förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Skolorna i Stockholm har erfarenheten att bedöma behov av och träffa avtal rörande sociala trygghetstjänster och kan så göra utifrån sina behov även fortsättningsvis. Med anledning av det anser vi att denna centrala upphandling inte bör genomföras.

Reservation

Reservation mot nämnden beslut till förmån för eget yrkande framfördes av tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) enligt följande:

 1. Utbildningsnämnden avbryter upphandlingen av sociala trygghetstjänster.

 2. Därutöver vill vi framföra följande:

Trygghetstjänsterna i skolan är viktiga för att skolan ska kunna ta sitt sociala och pedagogiska ansvar. En upphandling innebär att ingen riktigt kan ta ett helhetsansvar för elevers trygghet. Det förebyggande arbetet kan heller inte utvecklas tillfredställande om det inte är en naturlig del av skolans övriga uppdrag. Ett viktigt trygghetsskapande arbete är att skolans personal har tillitsfulla relationer med föräldrar och elever, exempelvis genom att jobba enligt Guldsitsens intentioner. Vi anser därför att denna upphandling inte ska göras.

Om man trots ovanstående faktum väljer att lägga ut den här typen av verksamhet på entreprenad menar vi att kompetenskraven på personalen är alldeles för låga. Det gäller i synnerhet för arbetsledaren som bör ha minst två års arbetsledande erfarenhet och adekvat högskoleutbildning. Likaså bör man tydligare specificera vad som menas med adekvat utbildning för övrig personal. Det räcker inte med internkurser om man ska klara av arbetet och ses som en jämbördig part till övrig skolpersonal. Vi menar även att det är nödvändigt att staden hårdare följer upp leverantörernas arbete under den pågående avtalsperioden.

________

§15 Övriga frågor

Ledamoten Maria Hassan (S) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (V) överlämnade en skrivelse ”Avsätt en pott för elevers och skolors miljöarbete”

Ledamoten Maria Hassan (S), tjänstgörande ersättarna Susanna Brolin (V) och Daniel Helldén (MP) överlämnade en skrivelse ”Utredningsprocess och stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd”

Skrivelserna överlämnades till förvaltningen för beredning.

_____