Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-06-11

Sammanträde 2009-06-11

Datum
Klockan
15.30
Plats
Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2 F plan 2, Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2009-05-14

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2009-06-02

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 09-034/989

7 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 09-342/1248

8 Yttrande stadsrevisionens årsrapport 2008

Yttrande till stadsrevisionen Omedelbar justering
Dnr 09-124/1284

9 Utredningsprocess och stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd

Dnr 09-516/699
Bordlagt i utbildningsnämnden 2009-04-16
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Avsätt en pott för elever och skolors miljöarbete

Svar på skrivelse från Daniel Helldén m fl. (MP), Maria Hassan (S) och Susanna
Brolin (V)
Dnr 09-351/700

11 Vård- och omsorgscollege - ett gemensamt projekt för Stockholms Läns Landsting och Stockholms stad

12 Karriärtjänster för lärare i Stockholms stad

13 Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2009 från Föräldraalliansen i Stockholms stad

14 Ross Tensta gymnasium nytt skolnamn på Tensta gymnasium

17 Genomförandeförslag avseende ombyggnad av kök och matsal i Farsta gymnasium

18 Organisationsjustering

19 Kvalitetsredovisning för Stockholms stads gymnasieskolor läsåret 2007/2008

Dnr 08-421/4659
Återremitterat i utbildningsnämnden 2009-01-15
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Kvalitetsredovisning 2008 för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

22 Utseende av ledamot till intagningsdelegerade

Dnr 09-012/1874
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden samt beslut om befogenheter att beordra utbetalning av pengar

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (FP) och ledamoten Maria Hassan (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2009-06-30.

__________

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2009-05-14

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2009-05-14 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2009-06-02

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträde med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2009-06-02 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2009-05-20.

Anmälan lades till handlingarna.

Ledamoten Magnus Johansson (S) önskade att nämnden får redogörelse för de ärendena från avdelningen för enskilt driven/fristående verksamhet som överklagats till Kammarrätten.

_________

§6 Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remiss angående säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009 – 2012.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-30.

Dnr 09-034/989.

Stockholms stad har sedan 2007 systematiskt arbetat för att utveckla det strategiska och lokala säkerhetsarbetet. Målet med ett gemensamt säkerhetsprogram för Stockholms stad är att skapa helhetssyn och samordning och att alla som bor, verkar och vistas i staden ska känna sig trygga och säkra.

Säkerhetsprogrammet föreslås gälla för perioden 2009-2012 och omfattar såväl förebyggande arbete, krishantering samt utvärdering och lärande. För att säkra vägen mot satta mål och ambitioner finns förslag till indikatorer och aktiviteter för det förebyggande arbetet.

Att staden samlat flera styrdokument till ett program, Stockholms stad säkerhetsprogram, är positivt och angeläget. Utbildningsförvaltningen tycker att säkerhetsprogrammet är tydligt. Förvaltningen har några synpunkter kring implementering, incidentrapportring, fristående skolor samt på de föreslagna indikatorerna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av den administrativa avdelningen i samråd med grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen och vuxenavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remiss angående säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009 – 2012.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Inger Stark (V) yrkade bifall till eget förslag, vilket även Maria Hassan m fl. (S) anslöt sig till.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) och ledamoten Maria Hassan m. fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

 1. Utbildningsnämnden tillstyrker i huvudsak förvaltningens förslag till svar på remissen.
 2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi konstaterar att möjligheten för staden att värna säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i staden påverkas av att nästan all kommunal verksamhet som inte är strategisk ledning och myndighetsutövning ska konkurrensutsättas.

Förmågan för staden att ha total översikt över hot, risker och sårbarheter blir givetvis mindre ju fler aktörer som driver verksamhet till exempel inom äldreomsorgen. Vi efterlyser därför en utvecklad risk- och sårbarhetsanalys när det gäller samordningen av insatser som rör privat drivna verksamheter som finansieras av kommunala medel. Vi delar därför förvaltningens uppfattning att programmet bör innehålla en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnderna när det gäller kontakter i säkerhetsfrågor med privat drivna förskolor och skolor.

Vi vill också lyfta fram behovet av information på andra språk än svenska i en krissituation samt behovet av information till personer som har funktionsnedsättningar som påverkar möjligheten att ta del av information. Det är viktigt att samverka med handikapporganisationerna för få tillstånd en information som når alla i en krissituation.

__________

§7 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remiss angående införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-30.

Dnr 09-342/1248.

Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-03 att en gemensam växel i Stockholms stad ska inrättas fr.o.m.1 maj 2009 inom Servicenämnden. Stadsledningskontoret föreslår att servicenämndens ansvar för växelfunktionen utvidgas till samtliga nämnder och bolag. Ansvaret överförs successivt från 1 maj 2009 till 31 december 2010.

Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till servicenämndens ansvar för den gemensamma växelfunktionen inklusive de förslag i ärendet som ska ingå i uppdraget. Förvaltningen kompletterar svaret med några synpunkter som är viktiga att beakta.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av den administrativa avdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remiss angående införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan (S) yrkade bifall till eget förslag vilket även tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) anslöt sig till.

Ledamoten Inger Stark (V) yrkade bifall till eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Ledamoten Maria Hassan m fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

att telefonväxeln ska behållas i Stockholm och i kommunal regi

att telefonväxlarna ska behållas vid respektive nämnd

att uppmuntra nämnderna frivilliga samverkan vad gäller telefonväxlarna

samt att därutöver anföra följande

Arbetet med att öka tillgängligheten av stadens verksamheter för medborgarna måste alltid vara prioriterat. Detta övergripande mål måste också vara ledstjärna vid effektiviseringar av stadens administrativa system och verksamheter. Vi ser positivt på en ökad samordning mellan stadens olika telefonväxlar men är kritiska till den centralisering, upphandling och utlokalisering som föreslås.

Vi har i tidigare ärenden haft farhågor om att centraliserade kontaktcentrum inte leder till önskad effektivitet och tillgänglighet, utan att det istället finns risk för ökad byråkrati, dubbelarbete, och parallella organisationer som arbetar mot samma målgrupper. Med en centraliserad telefonväxel ser vi liknande risker och befarar en otydlighet samt en avsevärd försämring i servicen till allmänheten.

Telefonväxeln är också ett av Stockholms ansikten utåt. Det är ofta det första medborgare och andra möter när man vill kontakta staden. Ett bra och professionellt bemötande som bygger på kunskap om stadens verksamheter, organisation och funktion är en förutsättning för att ge en bra och funktionell service med hög kvalitet. Det viktigt att se över organisation och möjligheter till samverkan när det gäller servicefunktioner som finns i flera av stadens verksamheter. Men det är värt att påpeka att växeln är en servicefunktion som måste präglas av kunskaper som är både lokala och specifika.

Vi är emot att växelfunktionen läggs ut på entreprenad. Vi anser att den verksamhetskompetens och förtrogenhet som idag finns hos i våra telefonväxlar inte kan ersättas med distansarbetande växeltelefonist med enbart koll på namn och titlar. Vi vill bevara kunskapen om personalens funktioner, organisationens struktur, geografisk kunskap och specifik verksamhetskunskap som idag finns i våra telefonväxlar. Det handlar om kunskaper som höjer kvalitén i verksamheten och servicenivån för de medborgare som ringer till oss. Genom en upphandling och utlokalisering av telefonväxelverksamheten exempelvis till Norrland, Göteborg eller varför inte Indien kan säkert prislappen sänkas något. Men vi är övertygade om att detta kommer att ske genom en försämring av växelns servicenivå. Detta är dumsnålt.

Reservation

Ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

Utbildningsnämnden beslutar att lämna följande svar på remissen.

Vi motsätter oss konkurrensutsättningen av stadens växel och anser att både kvalitet, ekonomi och god personalpolitik talar för att växeln ska drivas i kommunal regi. Förslaget i remissen utgår från att en växel på entreprenad ska ge sänkta kostnader och bättre telefoni, men det saknas helt beräkningar och underlag som styrker ett sådant antagande. Däremot står det klart att förvaltningarna får utökade kostnader för telesamordnare och för arbetsuppgifter som idag sköts av telefonisterna. Grundläggande faktauppgifter som måste redovisas innan beslut är stadens kostnader för en gemensam växel på entreprenad jämfört med dagens situation.

Redan när kommunfullmäktige behandlade översynen av stadens administration (ÖSA) efterlyste vi alternativa förslag. Vi betonade vikten av att ta tillvara ny teknik men menade att vi måste ha medarbetarna med oss och att kvalitetsmåtten måste väga tyngre. Vi menar fortfarande att en teknisk samordning av växelfunktionen inte behöver betyda att telefonisterna måste privatiseras eller bli övertaliga. Det personliga bemötandet med en telefonist som har förvaltningslokal kunskap är viktiga kvalitetsmått i en växel. En alternativ lösning måste tas fram, som tar vara på och utvecklar den förvaltningsspecifika kunskapen som finns hos stadens egna telefonister.

Vi vill i likhet med förvaltningen framhålla att förvaltningarna måste få vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen, bland annat frågan om ett eller flera telefonnummer till staden.

Sedan den 1 maj har servicenämnden ansvar för den gemensamma växeln för stadsdelsnämnderna och för nämnder som är anslutna till stadens gemensamma telefoniplattform. Vi är djupt kritiska mot det sätt som staden centralt har arbetat med införandet av den nya växelfunktionen. Den bristande informationen har lett till osäkerhet om framtiden bland telefonisterna, vars erfarenheter och kompetens inte heller har tagits tillvara i utvecklingsarbetet. Ytterst drabbar detta stockholmarna som får sämre service.

I remissen föreslås att den gemensamma växeln ska omfatta alla nämnder och bolag och att växeln läggs på entreprenad genom avrop på stadens befintliga avtal för telefoni. Entreprenören tar då inte över befintlig personal som vid verksamhetsövergångar, vilket leder till att växeln förlorar den kompetens som finns idag. Dessutom riskerar personalen att bli övertaliga och sägas upp. Om syftet med gemensam växel är förbättrad service borde det vara självklart att en eventuell upphandling ska genomföras så att personalen kan följa med, eftersom det krävs god kunskap om verksamheter, organisation och stadsdelsområden hos dem som ska bemanna den gemensamma växeln.

Det finns en hel rad andra tveksamheter i förslaget, bland annat att nämnderna ska ha kvar ansvaret för att effektivisera och utveckla teleanvändningen trots att växelfunktionerna ska centraliseras. Att lägga ansvar och befogenheter på olika förvaltningar bäddar för oklarheter och försämringar och tyder på en bristfällig utredning.

Utöver gemensam växel föreslås en stadsgemensam synpunkts- och klagomålshantering hos servicenämnden. Om synpunkter och klagomål skils från diariet och hanteras i en särskild databas kan granskning av inkomna skrivelser och upprättade handlingar försvåras. Frågan om hur offentlighetsprincipen påverkas måste därför noggrant utredas och ett utarbetat förslag remitteras till nämnderna innan beslut tas. Servicenämnden föreslås också ansvara för gemensam medborgarsupport för alla e-tjänster på stadens webbplats, vilket vi är tveksamma till. Frågan är om en förvaltning kan ge stöd och support i alla e-tjänster, eftersom många tjänster kräver ingående kunskap för att kunna ge rätt service och information.

__________

§8 Yttrande stadsrevisionens årsrapport 2008

Yttrande till stadsrevisionen

Beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns och överlämnas till stadsrevisionen som yttrande över årsrapport 2008.
 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-13.

Dnr 09-124/1284.

Stadsrevisionen granskar varje år nämndernas verksamhet på uppdrag av kommunfullmäktige. Granskningen överlämnas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen samt till respektive nämnd för yttrande om granskningen.

Granskningen för 2008 har givit följande slutsatser:

· Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande

· Styrning, uppföljning och kontroll är inte helt tillräcklig, bl.a. behöver prognossäkerheten förbättras och det finns brister i den interna kontrollen

· Bokslut och räkenskaper är rättvisande

Stadsrevisionen tillstyrker att utbildningsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomi och lokalavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns och överlämnas till stadsrevisionen som yttrande över årsrapport 2008.
 2. Beslutet justeras omedelbart

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Ledamoten Maria Hassan m fl (S) och ledamoten Inger Stark (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Det faktum att skolorna tvingas att sänka sina personalkostnader så att de inte har möjlighet att tillsätta vikarietjänster, är ett tecken på hur skolan drabbats av besparingskrav de senaste åren. Sådana besparingar leder till att elever inte får det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen i skolan.

Kritiken mot att skolorna inte når målen om minskad ogiltig frånvaro i skolan måste tas på allvar, och arbetet med såväl förebyggande som uppföljande arbete i samband med ogiltig frånvaro måste stärkas.

Elevhälsoarbetet i Stockholms skolor behöver stärkas och utvecklas. Idag saknar många skolor viktiga elevhälsofunktioner som en följd av bland annat de besparingar som den moderatstyrda majoriteten fattat beslut om. Styrdokument och uppföljningsarbete verkningslösa i ett sammanhang där resurserna saknas.

För att klara en välutbyggd elevhälsa där alla elever får det stöd de behöver måste resurserna ökas. Staden måste kunna garantera en elevernas tillgång till stöd i skolan i form av t ex läkare och kuratorer. I det arbetet bör också den Elevhälsostrategi som avskaffades från och med den 1 januari 2008 återinföras.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

När kritiken mot utbildningsnämnden kom under våren angående styrningen av elevhälsoarbetet vid stadens grundskolor beklagade Miljöpartiet (MP) att nämnden inte fått tillfälle att möta stadsrevisionen för en fördjupad diskussion kring slutsatserna.

Nu lämnar rapporten och förvaltningens svar istället många oklarheter över vad som är oegentligheter. Utbildningsnämndens verksamhet är Sveriges största i sitt slag och att missbedöma styrinstrument och delegationsordningar är lätt gjort. Meningsskiljaktigheterna kring rapportens värde får inte användas som en ursäkt för att genomföra satsningar som behövs för att ge alla elever i Stockholm en likvärdig skolgång.

Vi har också tidigare uppmärksammat hur skolorna i Stockholms Stad har fått mindre resurser till sin verksamhet och för att nå mål om överskott inte kunnat anställa vikarier i den utsträckning som behövts. Barnperspektivet är frånvarande i en verksamhet där rätten till utbildning blir åsidosatt, trots ett överskott om 87,1 miljoner kronor.

__________

§9 Utredningsprocess och stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd

Svar på skrivelse från Maria Hassan (S), Susanna Brolin (V) och Daniel Helldén (MP)

Bordlagt i utbildningsnämnden 2009-05-14

Beslut

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-21.

Dnr 09-516/699.

I skrivelsen från Maria Hassan (S), Susanna Brolin (V) och Daniel Helldén (MP) påtalas att trots tydligheten i skollagen kan det skilja sig väsentligt mellan hur olika skolor arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Staden bör ta sitt ansvar att ge skolor och rektorer stöd i arbetet med utredningar och framtagande av stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd. Skribenterna vill därför ge förvaltningen i uppdrag att redovisa huruvida det finns riktlinjer för skolorna kring utredningsprocess och stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd på Stockholm skolor.

Utbildningsförvaltningen instämmer i att det är viktigt att staden tar sitt ansvar för att ge stöd till rektorer/skolor i arbetet med utredningar och framtagande av stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd. Riktlinjer och stödmaterial har därför tagits fram och återfinns på www.stockholm.se/sarskiltstod. Fortbildning av stadens rektorer/skolledningar pågår.

Utbildningsnämnden har också beslutat om riktlinjer kring trygghet och studiero.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan med gymnasieavdelningen och utbildningsdirektörens stab.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som svar på skrivelsen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§10 Avsätt en pott för elever och skolors miljöarbete

Svar på skrivelse från Daniel Helldén m fl. (MP), Maria Hassan (S) och Susanna Brolin (V)

Beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-19.

Dnr 09-351/700.

MP, S och V har i en skrivelse till miljönämnden, utbildningsnämnden och SISAB föreslagit att en pott för miljöarbete i skolan ska införas liknande stödet från den s k tiomiljonerspotten som fanns under åren 2005-2008 och finansierade miljöprojekt av barn och unga i Stockholms skolor och förskolor med inriktning mot bl.a. energibesparingar, ekologiska skolluncher och sorteringar av avfall.

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att främja ett systematiskt miljöarbete i Stockholms stads grundskolor. Rekrytering pågår av en, alternativt två miljökonsulter med huvudsaklig uppgift att initiera och vidareutveckla energibesparande och miljöförbättrande åtgärder i stadens grundskolor.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Utbildningsförvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet godkänns som svar på skrivelsen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Ordföranden Lotta Edholm m fl. (FP), ledamoten Cecilia Brinck m fl. (M), ledamoten Erik Slottner (KD) och ersättaren Helen Törnqvist (C) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Vänstertrion föreslår att utbildningsförvaltningen ska avsätta pengar i en pott till miljöarbete. Men miljön är inte något tillfälligt projekt. Klimatarbete är ett perspektiv av kunskap, engagemang och ansvarsfördelning som förs in i verksamheten. Där är inte tillfälliga bidrag lösningen.

Det är med stor glädje vi ser att förvaltningen har intensifierat miljöarbetet under det senaste året.

Särskilt uttalande

Ledamoten Maria Hassan m fl. (S), tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) och ledamoten Inger Stark (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

I svaret på skrivelsen fastställs det att det inom ramen för skolenheternas resultatansvar finns ekonomiska förutsättningar till egeninitierade miljöprojekt av barn, unga och vuxna utifrån respektive skolas prioriterade områden. Detta ställer vi oss frågande till med hänvisning till rapporten från stadsrevisionen där det fastslås att nämndens överskott beror på att vikarier inte tillsatts i den mån som behövts. I en verksamhet där det inte finns utrymme att anställa personal och upprätta godtagbar lärartäthet på grund av överskottsmål kommer inte heller extra satsningar på elevers och skolors miljöarbete göras.

Det blir mer och mer tydligt att det faktum att Stockholm är Europas miljöhuvudstad inte beror på den nuvarande majoriteten. Den tidigare potten gav en ekologisk och pedagogisk vinst för staden som gav utdelning men som nu försummas.

__________

§11 Vård- och omsorgscollege - ett gemensamt projekt för Stockholms Läns Landsting och Stockholms stad

Beslut

 1. Utbildningsförvaltningen överlämnar genomförd förstudie ang. införande av vård- och omsorgscollege till utbildningsnämnden.
 2. Utbildningsnämnden beslutar att den 1 juli 2009 starta ett tvåårigt projekt ”Vård- och omsorgscollege Stockholm” tillsammans med Stockholms läns landsting, stadsledningskontoret och äldreförvaltningen utifrån de förslag som lämnats i förstudien.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-19.

Dnr 09-007/057.

Utbildningsnämnden gav den 15 januari 2009 utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie angående möjligheten att starta ett vård- och omsorgscollege i Stockholm och att återkomma till nämnden om fortsatt hantering. De ämnesområden och frågeställningar som har belysts under förstudien är kartläggning av utbildningsanordnare och studerande inom omvårdnadsprogrammet i staden och länet, kompetensutveckling för anställda, befolkningsutveckling, resursbehov och arbetsmarknad inom vård och omsorg samt utvecklingsområden inför fortsatt planering och utbyggnad av omvårdnadsutbildning.

Sammanfattningsvis kan sägas att Stockholms utbildning inom vård och omsorg behöver utvecklas för att svara mot de kompetensbehov som finns.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom vuxenutbildningsavdelningen och gymnasieavdelningen i samverkan med stadsledningskontoret, äldreförvaltningen och Stockholms läns landsting. En förstudie har genomförts.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsförvaltningen överlämnar genomförd förstudie ang. införande av vård- och omsorgscollege till utbildningsnämnden.
 1. Utbildningsnämnden beslutar att den 1 juli 2009 starta ett tvåårigt projekt ”Vård- och omsorgscollege Stockholm” tillsammans med Stockholms läns landsting, stadsledningskontoret och äldreförvaltningen utifrån de förslag som lämnats i förstudien.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

___________

§12 Karriärtjänster för lärare i Stockholms stad

Beslut

 1. Två olika karriärtjänster införs för lärare i Stockholms stad (utbildningsförvaltningen).
 2. Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att fatta de beslut som krävs för införandet av karriärtjänster på det sätt som anges i tjänsteutlåtandet.
 3. Kostnader för karriärtjänster kan helt eller delvis finansieras med de särskilda utvecklingsmedel som nämnden disponerar.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-26.

Dnr 09-201/1320.

Kommunfullmäktige har i sitt beslut om budget för år 2009 angett att utbildningsförvaltningen ska införa karriärtjänster för lärare. I utbildningsnämndens verksamhetsplan för år 2009 anges att lärare ska kunna göra karriär utan att bli skolledare.

Förvaltningens förslag innebär att två olika karriärtjänster för lärare i Stockholms stad införs: lektorat och utvecklingslärare. Arbetet med att kunna meritera sig genom skicklighet i att undervisa fortsätter.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kvalitetsavdelningen i samverkan med övriga berörda avdelningar.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan m fl. (S), tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Ledamoten Maria Hassan m fl. (S), tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

att godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra följande

I genomförandet av satsningen med karriärtjänster kan särskild styrning behövas för att kunna garantera att denna karriärmöjlighet för individen och utvecklingsmöjlighet för skolan kommer alla stadens pedagogiska verksamheter till del.

I och med fördelningen av karriärtjänster är det viktigt att man förutom annan hänsyn ser till att det finns en spridning över såväl olika skolformer som skolår. Verksamheter för mindre barn, och barn med särskilda behov behöver i lika stor omfattning tillgång till drivkrafter som denna satsning kan innebära, som verksamheter för äldre barn och ungdomar. Detta är inte minst viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Staden måste också arbeta med och utveckla ett systematiskt utvecklingsarbete inom de pedagogiska verksamheterna. Förutsättningarna inom skolans värld förändras ständigt, ny teknik utvecklas och nya kunskaper om lärande framkommer och då ska det vara självklart att elever och personal får tillgång till kunskap om detta.

__________

§13 Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2009 från Föräldraalliansen i Stockholms stad

Beslut

 1. Utbildningsnämnden beslutar att tilldela Föräldraalliansen i Stockholms stad (FiSS) ett verksamhetsbidrag på 600 tkr för verksamhetsåret 2009.
 2. Utbildningsnämnden beslutar att tilldela Föräldraalliansen i Stockholms stad (FiSS) ett projektanslag om 200 tkr för två projekt inom ”Utvecklad föräldrasamverkan som metod för positiv skolutveckling”.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-19.

Dnr 09-112/1458.

Föräldraalliansen i Stockholms stad (FiSS) utgör ett samarbetsorgan och forum för föräldraföreningar, föräldrasammanslutningar och enskilda medlemmar i Stockholms stad. Föräldraalliansen i Stockholms stad (FiSS) har ansökt om 800 tkr i verksamhetsbidrag för år 2009. Förvaltningen anser att FiSS har genomfört sin verksamhetsplan för 2008 och föreslår därför att föräldraalliansen tilldelas 600 tkr för verksamhetsåret 2009 samt 200 tkr för fortsatt projektstöd för projektet ” Utvecklad föräldrasamverkan som metod för positiv skolutveckling”.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom utbildningsdirektörens stab.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden beslutar att tilldela Föräldraalliansen i Stockholms stad (FiSS) ett verksamhetsbidrag på 600 tkr för verksamhetsåret 2009.
 2. Utbildningsnämnden beslutar att tilldela Föräldraalliansen i Stockholms stad (FiSS) ett projektanslag om 200 tkr för två projekt inom ”Utvecklad föräldrasamverkan som metod för positiv skolutveckling”.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Ledamoten Maria Hassan m fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Föräldrars engagemang för barnens skolgång är av stor vikt, och staden behöver ta ett större ansvar för att göra att föräldrar i högre utsträckning engagerar sig i skolan. I det arbetet har föräldraorganisationer som Föräldraalliansen en viktig roll att fylla. Föräldrars vilja att vara delaktiga och påverka och engagemang måste tas tillvara och därför staden hitta sätt att uppmuntra till att fler föräldraföreningar startar.

__________

§14 Ross Tensta gymnasium nytt skolnamn på Tensta gymnasium

Beslut

Tensta gymnasium byter fr.o.m. 20090701 skolnamn till Ross Tensta gymnasium.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-20.

Dnr 09-421/1786.

Skolnamnet Tensta gymnasium föreslås fr.o.m. 20090701 ändras till Ross Tensta gymnasium. Skolan har en stark profil enligt Rosskonceptet vilket innebär att undervisningen vid skolan präglas av ett projektinriktat ämnesintegrerat arbetssätt där ämnet historia utgör ett nav. Det föreslaga nya namnet förstärker skolans Rossprofil och kan ses som ett led i den process som syftar till att skolan formellt blir en ackrediterad Rosskola. Det föreslagna nya namnet har tagits fram i samverkan med Ross Foundation. Utbildningsförvaltningen tillstyrker namnändringen och föreslår att den träder i kraft 20090701.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Tensta gymnasium byter fr.o.m. 20090701 skolnamn till Ross Tensta gymnasium.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§15 Reseplan

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reseplan.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-24.

Dnr 09-213/1783.

Utbildningsförvaltningen ska enligt verksamhetsplanen för 2009 återkomma under våren med förslag till uppdaterad plan för resor som innebär att de ska genomföras på det minst miljöpåverkande sättet.

Reseplanen bygger på de reseråd som presenteras i miljöförvaltningens skrift Råd för miljö- och trafiksäkra resor och innebär att ett rangordnat valsystem används där det minst miljöpåverkande resesättet ska väljas i första hand.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomi- och lokalavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reseplan.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§16 Nomineringar till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009

Beslut

 1. Enheterna Bellmanskällans Montessoriförskola, Förskolan Fantasia, Ängbybarnens förskolor (fristående förskoleenheter), Jorielskolan, Södermalmskyrkans kristna skola (fristående grundskolor), Hässelbygårdsskolan, Oxhagsskolan, Skarpnäcks skola, Tallkrogens skola, Tullgårdsskolan (kommunala grundskolor), Säkerhetsgymnasiet (fristående gymnasieskola), Brännkyrka gymnasium, Salut (Tensta gymnasium) (kommunala gymnasieskolor) samt Åsö kommunala vuxenutbildning nomineras till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009 i klasserna förskola och skola.
 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-06-11.

Dnr 09-400/1691.

Stadens nämnder nominerar enheter till Stockholms stads årliga kvalitets­utmärkelse. Stockholms stads kvalitetsstrategi är en gemensam grund för systematisk utveckling av stadens verksamheter.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitetsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Enheterna Bellmanskällans Montessoriförskola, Förskolan Fantasia, Ängbybarnens förskolor (fristående förskoleenheter), Jorielskolan, Södermalmskyrkans kristna skola (fristående grundskolor), Hässelbygårdsskolan, Oxhagsskolan, Skarpnäcks skola, Tallkrogens skola, Tullgårdsskolan (kommunala grundskolor), Säkerhetsgymnasiet (fristående gymnasieskola), Brännkyrka gymnasium, Salut (Tensta gymnasium) (kommunala gymnasieskolor) samt Åsö kommunala vuxenutbildning nomineras till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009 i klasserna förskola och skola.
 2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan m fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) yrkade bifall till eget förslag att nämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Ledamoten Maria Hassan m fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag att nämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

__________

§17 Genomförandeförslag avseende ombyggnad av kök och matsal i Farsta gymnasium

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag av­seende ombyggnad av kök och matsal i Farsta gymnasium och uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa åtgärderna av SISAB.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-07.

Dnr 08-324/2644.

Farsta gymnasium har problem i köket och delvis också i matsalen med bl.a. åldrad storköksutrustning, dålig ventilation, dålig logistik och slitna serveringsdiskar. För att åtgärda detta föreslås bl.a. en ny grovdiskmaskin i eget utrymme, ny tunneldiskmaskin, flyttning av utrustning så att bättre gångbredder skapas, anpass­ning av ventilationen, förbättring av logistik i kök och matsal, nya kokgrytor och serveringsdiskar samt utbyte av hiss i foajén.

Kostnaderna för verksamhetsanpassningarna är 9,2 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomi- och lokalavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag av­seende ombyggnad av kök och matsal i Farsta gymnasium och uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa åtgärderna av SISAB.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§18 Organisationsjustering

Organisationsjustering

Beslut

Ekonomi- och lokalavdelningen byter namn till kvalitets- och ekonomiavdelningen i och med att kvalitetsavdelningen upphör som egen avdelning fr.o.m. den 1 juli 2009.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-19.

Dnr 09-041/1834.

Med anledning av att avdelningschefen för utbildningsförvaltningens kvalitetsavdelning slutar görs en justering av förvaltningens organisation. Efter samverkan med de fackliga organisationerna fördelas avdelningens uppdrag på befintliga avdelningar.

Ekonomi- och lokalavdelningen föreslås byta namn till kvalitets- och ekonomiavdelningen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningschefens stab.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Ekonomi- och lokalavdelningen byter namn till kvalitets- och ekonomiavdelningen i och med att kvalitetsavdelningen upphör som egen avdelning fr.o.m. den 1 juli 2009.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§19 Kvalitetsredovisning för Stockholms stads gymnasieskolor läsåret 2007/2008

Återremitterat i utbildningsnämnden 2009-01-15

Beslut

1. Kvalitetsredovisning för Stockholms stads gymnasieskolor och gymnasiesärskolor läsåret 2007/2008 godkänns.

2. Utvecklingsområden för läsåret 2008/2009 godkänns.

-Kvalitetsarbete/-redovisning samt stöd i analys av måluppfyllel-

se för skolans ledningspersonal och annan personal

- Fortsatt utvecklingsarbete inom matematik, språkutveckling och

läsförståelse

- IT-pedagogiskt arbetssätt och fortsatt implementering av platt

formen Fronter

-Entreprenöriellt lärande

-Likvärdig bedömning och betygssättning

-Likabehandling

3. Utbildningsförvaltningen ska säkra att samtliga gymnasieenheter

lämnar uppgift om frånvaron avseende läsåret 08/09.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-15.

Dnr 08-421/4659.

Sveriges kommuner ska årligen upprätta en kvalitetsredovisning för de pedagogiska verksamheterna. Inför denna kvalitetsredovisning har förvaltningen tagit fram gemensamma anvisningar, med vissa justeringar utifrån skolform, för stadens pedagogiska verksamheter. Föreliggande kvalitetsredovisning omfattar de kommunala skolorna och gymnasiesärskolorna. Redovisningen grundar sig på de kvalitetsredovisningar och resultatuppgifter skolorna tillställt förvaltningen. Dessutom på statistik från förvaltningens databank och Statens Skolverk.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Kvalitetsredovisning för Stockholms stads gymnasieskolor och gymnasiesärskolor läsåret 2007/2008 godkänns.
 2. Utvecklingsområden för läsåret 2008/2009 godkänns.

· Kvalitetsarbete/-redovisning samt stöd i analys av måluppfyllelse för skolans ledningspersonal och annan personal

· Fortsatt utvecklingsarbete inom matematik, språkutveckling och läsförståelse

· IT-pedagogiskt arbetssätt och fortsatt implementering av plattformen Fronter

· Entreprenöriellt lärande

· Likvärdig bedömning och betygssättning

· Likabehandling

 1. Utbildningsförvaltningen ska säkra att samtliga gymnasieenheter lämnar uppgift om frånvaron avseende läsåret 08/09.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan (S) yrkade framlade ett annat förslag från (S) och (V) och yrkade bifall till detta.

Tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Ledamoten Maria Hassan m fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

att godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra följande

Den moderatledda majoriteten har valt att under två år göra besparingar på stadens utbildningsverksamhet. Det har slagit hårt mot stadens skolor som har tvingats genomföra stora nedskärningar bland annat genom att minska antalet anställda. Gymnasieskolorna har varit hårt drabbade och flera av stadens kommunala gymnasier har gått med underskott trots att de genomfört stora nedskärningar.

I kvalitetsredovisningen för gymnasieskolan framgår att det förutom arbete med att förbättra kunskapsresultaten finns ett behov att arbeta mer med t ex frånvaro och elevhälsovård. För att gymnasieskolorna ska ha en reell möjlighet att arbeta med kvalitetsförbättring krävs ett större ekonomiskt utrymme. Det krävs ökade resurser till skolan för att garantera alla en bra utbildning, oavsett vilken bakgrund och vilka förutsättningar man har som elev. Alla har rätt till kunskap och bildning. Alla har rätt att utvecklas och kunna delta som aktiva medborgare i samhället. Skolan är nyckeln till framtiden för individen och i förlängningen för samhället.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att lägga till

a) arbetssätt som problembaserat lärande, temastudier, och samverkan med externa parter,

b) tydligare mentorskap, utvecklingssamtal, och individuella utvecklingsplaner,

c) elevinflytande och implementering av likabehandlingsplaner,

d) stresshantering och utveckling av elevhälsoteamen, samt e) utveckling av den arbetsplatsförlagda utbildningen som utvecklingsområden

samt där utöver uttala

Kvalitetsredovisningarna är ett bra verktyg för utveckling i stadens pedagogiska verksamhet. Men för att skolorna och staden skolledare fortsatt ska ta arbetet med utvärdering och uppföljning på allvar behöver slutsatser och resultat av analyserna också återkomma i beslutsförslag.

Vi är inte förvånade att se listan på de mest frekventa utvecklingsområdena skolorna angett under de fem målområdena. Däremot är det förvånande att den borgerliga majoriteten inte vill lyssna till skolorna, utan kör på i sin ideologiska riktning som varken förbättrat resultaten nämnvärt eller skapat förutsättningar för ordning och studiero i Stockholm skolor.

Särskilt uttalande

Ordföranden Lotta Edholm m fl. (FP), ledamoten Cecilia Brinck m fl (M), ledamoten Erik Slottner (KD) och ersättaren Helen Törnqvist (C) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Kvalitetsredovisningen för gymnasieskolan visar på en positiv kunskapsutveckling vilket är mycket glädjande. Betygmedelvärdet och andelen elever med grundläggande högskolebehörighet visar en uppåtgående trend.

Det är mycket positivt att den totala frånvaron minskar i Stockholms skolor. Vi vill understryka vikten av att alla skolor har rutiner för att redovisa frånvaro till utbildningsförvaltningen.

En god kvalitetsuppföljning förutsätter ett gediget underlag. Vi vill därför betona vikten av att skolorna skickar in sina kvalitetsredovisningar i tid till utbildningsförvaltningen.

__________

§20 Kvalitetsredovisning 2008 för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

Beslut

 1. Stadens samlade kvalitetsredovisning för de pedagogiska verksamheterna godkänns.
 2. Kvalitetsredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande av de åtgärdsförslag som avser förskola och sfi.
 3. Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att leda, planera och genomföra de åtgärdsförslag som avser utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-25.

Dnr 09-400/1889.

Sveriges kommuner ska årligen enligt förordningen om kvalitetsredovisning upprätta en kvalitetsredovisning för stadens pedagogiska verksamheter. Utbildningsförvaltningen har kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta stadens samlade kvalitetsredovisning.

Stadens kvalitetsredovisning syftar till att ge en helhetsbild och analys av kvalitetsutveckling och måluppfyllelse samt lämna förslag till fortsatt arbete för kvalitetsförbättringar. Redovisningen ska bl.a. utgöra underlag för strategisk planering och kommande års budgetarbete.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitetsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Stadens samlade kvalitetsredovisning för de pedagogiska verksamheterna godkänns.
 2. Kvalitetsredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande av de åtgärdsförslag som avser förskola och sfi.
 3. Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att leda, planera och genomföra de åtgärdsförslag som avser utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan (S) framlade ett annat förslag från (S) och (V) och yrkade bifall till detta.

Tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) framlade ett eget förslag och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Ledamoten Maria Hassan m fl. (S) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

att godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra följande

Den moderatledda majoriteten har valt att under två år göra besparingar på stadens utbildningsverksamhet. Det har slagit hårt mot stadens skolor som har tvingats genomföra stora nedskärningar bland annat genom att minska antalet anställda. Alla pedagogiska verksamheter har drabbats och många har fått stora nedskärningar.

För att möjliggöra för de pedagogiska verksamheterna att arbeta med kvalitetsförbättring och att förbättra för alla elever att nå kunskapsmålen, krävs ett större ekonomiskt utrymme. Det krävs ökade resurser till skolan för att garantera alla en bra utbildning, oavsett vilken bakgrund och vilka förutsättningar man har som elev. Alla har rätt till kunskap och bildning. Alla har rätt att utvecklas och kunna delta som aktiva medborgare i samhället. Skolan är nyckeln till framtiden för individen och i förlängningen för samhället.

Kvaliteten i skolan måste ständigt bli bättre och kunna säkras för alla. Brister måste identifieras och metoder och pedagogik utvecklas. Skolan ska kunna ge varje elev det stöd som behövs för att hon eller han ska nå målen. Det kan aldrig accepteras att elever lämnar skolan med icke-godkända betyg.

Svenska för invandrare ska ses som en pedagogisk verksamhet och vara en del av utbildningsnämndens ansvar. I dagsläget är dock SFI organiserat under Socialtjänstnämnden och då är det av största vikt att kunskapen om SFI från kvalitetsredovisningen överförs från utbildningsnämnden till Socialtjänstnämnden för att möjliggöra för ett bra utvecklingsarbete.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

 1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. Att lägga till genusarbete i förskolan, utveckling av användbara indikatorer för särskoleverksamheten, stresshantering och elevhälsa som prioriterade utvecklingsfrågor

 3. Därutöver anföra;

Det är oroande att genusarbetet i förskolan blivit mer osynligt under den borgeliga majoriteten. Att tidigt arbeta normkritiskt är viktigt för alla barns lika förutsättningar till utveckling. Det finns heller inte någon samlad resultatuppföljning av kvaliteten inom förskoleklass och fritidshem, vilket inte är bra. Verksamheten riktad till små barn behöver samma utvecklingsfokus som verksamheten för äldre barn.

Det är inte heller godtagbart att det finns för få indikatorer som är användbara för att bedöma kvaliteten i stadens särskoleverksamheter.

Vi saknar konkret uppföljning från tidigare beslutade utvecklingsområden. Det är inte heller tillräckligt att bara samla in uppgifter om tillståndet i staden skolor, staden behöver inom de pedagogiska verksamheterna bli bättre på att omsätta erfarenheter i konkreta beslutsunderlag. I ett sådant arbete är det av stor vikt att både elever och lärare får spela en betydande roll och ha reellt inflytande.

Ett av grundskolans utvecklingsområden, att förbättra elevernas psykosociala arbetsmiljö, har under mandatperioden försämrats, med nedskärningar inom skolhälsovården och en budget som inte är förankrad i verklighetens pris- och lönehöjningar. Stockholm bör ta täten och erbjuda elever god tillgång till psykologer, kuratorer och studie- och yrkesvägledare förutom den lagstiftade skolhälsovården. Uppföljningen och utvärderingen av barns och ungdomars psykiska hälsa måste stärkas och staden måste utveckla en sammanhållen strategi och tydliga och uppföljningsbara mål för ungas välbefinnande. Psykisk ohälsa är ohållbart för skolans måluppfyllelse och elevers möjlighet att utvecklas omöjliggörs. Det handlar i grunden om möjligheter till reflektion, problemlösning och förmågan att lära. Vi framhåller, precis som skolhälsan att i det framtida elevhälsoarbetet bör åtgärder prioriteras som syftar till att minska stressen i skolmiljön liksom att hantera uppkommen stress. Särskilt bland flickor.

Den tydliga kopplingen mellan frånvaro och elevers stora behov av stöd måste också få en seriös hantering. Skolan behöver på allvar bli meningsfull, begriplig och hanterbar för alla elever.

Särskilt uttalande

Ledamoten Inger Stark (V) anmälde ett särskilt uttalande vilket även ledamoten Maria Hassan m fl (S) anslöt sig till:

Alliansen siktade högt när de satte målet ”en skola i världsklass” dessvärre så har dessa intentioner svalnat och de tycks nöja sig med att Stockholm är en av de åtta bästa i Sverige. Den fortsatta nedgången inom diverse kvalitetsredovisningar är problematisk och ett resultat av borgerlig skolpolitik. Det vill säga ökad segregation och ett led i de rådande friskolereformerna som främst gynnar privata vinstintressen, samtidigt som kraftiga besparingar genomförs inom de kommunala skolorna.

Kvalitetsredovisningen för 2008 visar även på behovet av ökade resurser inom skolbarnsomsorgen med mindre antal barn i barngrupperna, utbildad personal och ökad kvalité i de fritidsaktiviteter som skolbarnsomsorgen ska erbjuda.

__________

§21 Ledningsorganisation för skolorna i pilotprojektet på gymnasiet och anpassning av utbildningsnämndens delegationsordning

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner ledningsorganisationen med samordningsrektor och rektorer för gymnasieskolorna Brännkyrka/Bernadotte, Kista/S:t Erik, Södra Latin och Enskede Gård/Stockholms hotell- och restaurangskola, för perioden 1 juli 2009 tom 30 juni 2010.

2. Ändringar i delegationsordningen för de berörda gymnasieskolorna fastställs för perioden 1 juli 2009 tom 30 juni 2010.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-20.

Dnr 09-421/1818.

I verksamhetsplanen för 2009 fattades beslut om att genomföra ett pilotprojekt avseende ledningsorganisationen på några gymnasieskolor under läsåret 09/10. Målet för projektet är att pröva och utveckla en modell för en nära och tydlig ledning av den pedagogiska verksamheten. Berörda gymnasieskolor är Brännkyrka/Bernadotte, S:t Erik/Kista, Södra Latin och Enskede Gård/ Stockholms hotell och restaurangskola.

Roll- och ansvarsfördelning, samt uppdrag i pilotskolornas ledningsorganisation har tagits fram. Befattningarna förslås vara samordningsrektor och rektor.

En anpassning av den gällande delegationsordningen för samordningsrektor på pilotskola (SR P) och rektor på pilotskola (R P) föreslås.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen i samarbete med ekonomi- och lokalavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden godkänner ledningsorganisationen med samordningsrektor och rektorer för gymnasieskolorna Brännkyrka/Bernadotte, Kista/S:t Erik, Södra Latin och Enskede

Gård/Stockholms hotell- och restaurangskola, för perioden 1 juli 2009 tom 30 juni 2010.

2. Ändringar i delegationsordningen för de berörda gymnasieskolorna fastställs för perioden 1 juli 2009 tom 30 juni 2010.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

____________

§22 Utseende av ledamot till intagningsdelegerade

Beslut

Utbildningsnämnden utser Magnus Johansson (S) till ledamot i intagningsdelegerade.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-25.

Dnr 09-012/1874.

Intagningsdelegerade är ett beredande och beslutande organ till utbildningsnämnden.

Delegerade skall besluta bl.a. om tidplan för intagning till gymnasieskolan, preliminär och slutlig intagning till gymnasieskolan och övriga allmänna intagningsfrågor som inte är av principiell betydelse.

Intagningsdelegerade består av 5 ledamöter och 3 ersättare som utses av nämnden för den tid som nämnden bestämmer, dock längst till utgången av mandatperioden.

Ersättaren Birgit Beijer Marklund (S) har avsagt sig uppdraget i utbildningsnämnden och därmed också ledamotskapet i Intagningsdelegerade varför en ny ledamot måste utses.

Beslutsgång

Ledamoten Maria Hassan (S) yrkade att nämnden skulle föreslå Magnus Johansson (S) som ledamot till Intagningsdelegerade. Ordföranden förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§23 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden samt beslut om befogenheter att beordra utbetalning av pengar

Beslut

 1. Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden fastställs.
 2. Utbildningsnämnden ger serviceförvaltningens förvaltningschef Teenie Bennerholt befogenhet att beordra utbetalning av pengar för utbildnings­förvaltningen samt utse ett lämpligt antal namngivna ställföreträdare.
 3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-29.

Dnr 09-013/1946.

Enligt kommunallagen (SFS 1991:900) 6 kap 33 § får nämnd/styrelse delegera sin beslutanderätt i visst ärende eller en grupp av ärenden till en anställd i kommunen. Tjänsteutlåtandet innehåller förslag till ändringar i den delegationsordning för utbildningsnämnden som gäller från och med april 2009. Ändringarna föranleds i huvudsak av ändringar i skollagen (SFS 1985:1100) angående enskilt driven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Serviceförvaltningen övertar delar av den löpande ekonomihanteringen för utbildningsförvaltningen den 1 juni 2009. Övertagandet omfattar bl.a. att beordra utbetalning av pengar. För att betalningar ska kunna verkställas får serviceförvalt­ningens förvaltningschef befogenhet att beordra utbetalning av pengar för utbild­ningsförvaltningen samt rätt att utse ett lämpligt antal namngivna ställföreträdare. Förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen behåller befogenheten att beordra utbetalning av pengar samt att utse ställföreträdare.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomi- och lokalavdelningen i samverkan med avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden fastställs.
 1. Utbildningsnämnden ger serviceförvaltningens förvaltningschef Teenie Bennerholt befogenhet att beordra utbetalning av pengar för utbildnings­förvaltningen samt utse ett lämpligt antal namngivna ställföreträdare.
 2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§24 Övriga frågor

Ledamoten Maria Hassan m fl. (S), tjänstgörande ersättaren Daniel Helldén (MP) och ledamoten Inger Stark (V) överlämnade en skrivelse angående redovisning av utvecklingen i förskolan. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

Ledamoten Inger Stark (V) önskade under höstens första nämndsammanträde få lägesrapport angående mellanstadieverksamheten i Farsta skolor.

Sammanträdet avslutades med att ordföranden tillönskade nämnden en skön sommar.

__________