Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-01-14

Sammanträde 2010-01-14

Datum
Klockan
15.30
Plats
Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2 F plan 2, Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2009-12-10

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2010-01-07

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Inrättande av ett handelshus för nyföretagande i Stockholm Motion 2009:50

7 Skolan mitt i Östberga

Svar på skrivelse från Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V)
Dnr 09-322/3603

8 Säkra barnens väl i verksamheter som fått inspektionskritik

Svar på skrivelse från Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V)
Dnr 09-453/3602

9 Yttrande till Länsrätten i målnr 21651-09 gällande förvaltningens beslut att förelägga den ideella föreningen Albatross att avhjälpa vissa missförhållanden

10 Genomförandeplan avseende ombyggnadsåtgärder i S:t Eriks gymnasium, etapp 2

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (109 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (FP) och ledamoten Maria Hassan (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2010-01-27.

__________

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2009-12-10

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2009-12-10 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

___________

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2010-01-07

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträde med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2010-01-07, som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2009-12-29.

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§6 Inrättande av ett handelshus för nyföretagande i Stockholm Motion 2009:50

Svar på remiss från kommunstyrelsen på motion från Tomas Rudin (S)

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2009-12-18. Dnr 09-003/4136.

Tomas Rudin (S) har lämnat en motion om att inrätta ett handelshus för nyföretagande i Stockholm. Handelshuset ska underlätta för det lilla nystartade företaget att möta samhällets institutioner och även vara en plats för stöd och kompetensutveckling.

Som förvaltningen ser det; utifrån förvaltningens bedömning idag, skulle inte ett handelshus tillföra något mervärde för stadens utbildningsuppdrag.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av vuxenutbildningsavdelningen i samverkan med gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan (S) framlade ett för (S), (MP) och (V) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Ledamöterna Maria Hassan m fl (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Det är viktigt att Stockholms stad på alla vis strävar efter att stödja utvecklingen i näringslivet. För att få till stånd ett konkurrenskraftigt näringsliv behöver alla kommunala förvaltningar och bolag bidra.

De utbildningsinsatser som skulle kunna ligga inom ramen för ett handelshus är inte att likställa med den kommunala vuxenutbildningen. Snarare handlar det om skräddarsydda kurser inom specifika ämnesområden som går att härleda till nystart och utveckling av mindre företag. Sådana utbildningar anordnas i dag av näringslivets organisationer samt på högskolenivå bland annat inom ramen för Stockholm School of Entrepreneurship.

Utbildningsverksamheten skulle således vara ett viktigt komplement till den grundläggande utbildningsverksamhet som sker i kommunens regi. Men som förvaltningen också påpekar finns också stora potentiella vinster att få i samverkan mellan kommunens ordinarie utbildningsverksamhet och den specialiserade kompetens som ett handelshus skulle kunna besitta.

__________

§7 Skolan mitt i Östberga

Skolan mitt i Östberga

Svar på skrivelse från Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V)

Beslut

Skrivelsen ”Skolan mitt i Östberga” anses besvarad genom förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2009-12-17. Dnr 09-322/3603.

Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) har i en skrivelse till utbildningsnämnden föreslagit att utbildningsförvaltningen ska undersöka om det finns möjligheter att skapa ett stödsystem för lokalupplåtelse till vuxna liknande det nolltaxesystem som Kulturförvaltningen har för barn och ungdomar. Förvaltningen konstaterar att frågan om att utöka nolltaxan till vuxna ligger utanför utbildningsförvaltningens uppdrag.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom grundskoleavdelningen. Avdelningen har samrått med Kulturförvaltningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Skrivelsen ”Skolan mitt i Östberga” anses besvarad genom förvaltningens tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Maria Hassan (S) framlade ett för (S), (MP) och (V) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Ledamöterna Maria Hassan m fl (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att uppdra åt förvaltningen att i samverkan med Kulturnämnden arbeta fram ett förslag om lokaluthyrning till vuxenföreningar enligt det som framförs i skrivelsen

samt att därutöver anföra

Förvaltningen har i sak rätt i att Kulturnämnden har huvuduppdraget vad gäller lokaluthyrning till olika föreningar. Utbildningsförvaltningen är dock ansvarig för lokalerna. Samtidigt ingår i skolans uppdrag att stödja demokratiutveckling, vari föreningslivet är en viktig del.

Det är vidare högst beklagligt om den av de borgerliga beslutade nyordning som redogörs för i ärendet kommer att innebära högre kostnader för olika föreningar. Men även detta visar på behovet av att på förvaltningsnivå ta fram en samlad strategi för hur skolorna ska kunna tillhandahålla lokaler för föreningsverksamheten.

__________

§8 Säkra barnens väl i verksamheter som fått inspektionskritik

Svar på skrivelse från Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V)

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse ”Säkra barnens väl i verksamheter som fått inspektionskritik”

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2009-12-22. Dnr 09-453/3602.

Rogert Mogert (S), Per Olsson (Mp) och Inger Stark (V) har lämnat en skrivelse till utbildningsnämnden den 22 oktober 2009. I skrivelsen uppmanas utbildningsförvaltningen att lämna en redogörelse för hur förvaltningen tar ansvar för barn i förskolor vars tillstånd är föremål för prövning eller indragning.

Genom klagomålshantering, tillsynsinspektioner, tillsynsbeslut och i samverkan med stadsdelsnämnderna säkerställer utbildningsnämnden att barn ges en verksamhet i enlighet med skollagens kvalitetskrav.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse ”Säkra barnens väl i verksamheter som fått inspektionskritik”

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Maria Hassan m fl (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark

(V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Förvaltningen lämnar ett uttömmande svar om juridiken och rutiner kring hur missförhållanden inom förskolan hanteras. Vi kan konstatera att det är orimligt att det finns tydligare juridiskt stöd för huvudmannens rätt att bedriva förskola än barnens rätt till en god verksamhet.

Av svaret framgår inte om föräldrar informeras om förelägganden eller kritik som framkommit i inspektionsrapporter. Vi menar att så bör ske rutinmässigt och att förvaltningen också ska underlätta för föräldrar som i sådana situationer vill flytta sina barn från förskolan. Information ska vid behov ske på andra språk än svenska. Förvaltningen bör även utreda om sådana byten kan ske vid sidan av det ordinarie kösystemet.

Sammanfattningsvis menar vi att förvaltningen har ett stort ansvar för barnen i verksamheter där den har fått kännedom om missförhållanden och att detta ansvar kan tas på ett bättre sätt än i dag, utan att för den skull bryta mot den gällande lagstiftningen. Barnperspektivet måste genomsyra arbetet och förvaltningen måste anstränga sig mer för att hitta flexibla lösningar i de fall de behövs.

__________

§9 Yttrande till Länsrätten i målnr 21651-09 gällande förvaltningens beslut att förelägga den ideella föreningen Albatross att avhjälpa vissa missförhållanden

Beslut

  1. Utbildningsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens yttrande i målnummer 21651-09, rotel 13 till Länsrätten i Stockholms Län
  2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2009-12-22. Dnr 09-453/3523.

Länsrätten i Stockholms Län har anmodat utbildningsnämnden att yttra sig över ett överklagande av utbildningsförvaltningens beslut enligt delegationsordning den 25 september 2009 att förelägga den ideella Föreningen Albatross att undanröja vissa missförhållanden på förskolan Lövgården. Yttrande ska göras över Föreningens inlämnade handlingar.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

  1. Utbildningsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens yttrande i målnummer 21651-09, rotel 13 till Länsrätten i Stockholms Län
  2. Omedelbar justering

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§10 Genomförandeplan avseende ombyggnadsåtgärder i S:t Eriks gymnasium, etapp 2

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag avseende ombyggnadsåtgärder i S:t Eriks gymnasium och uppdrar åt utbildningsförvalt­ningen att beställa ombyggnadsåtgärderna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2009-12-08. Dnr 09-324/771.

Utbildningsnämnden godkände den 20 augusti 2009 ett inriktningsförslag avseende ombyggnadsåtgärder i S:t Eriks gymnasium och uppdrog åt utbildningsförvaltningen att återkomma med ett genomförandeförslag.

Inriktningsförslaget gällde etapp 2 av ombyggnaden vid S:t Eriks gymnasium. Det är nu dags att påbörja etapp 2. Den andra etappen gäller fem åtgärdsområden:

- ombyggnad och upprustning av aulan

- komplettering av trätekniska avdelningen

- utökning av biblioteket

- tillgänglighetsåtgärder

- ny placering av sopcontainer

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitets- och ekonomiavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag avseende ombyggnadsåtgärder i S:t Eriks gymnasium och uppdrar åt utbildningsförvalt­ningen att beställa ombyggnadsåtgärderna.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§11 Övriga frågor

Ledamoten Inger Stark (V) ställde en fråga till förvaltningen angående skolbarnsomsorgen i centrala Farsta. Förvaltningen återkommer.

Ledamoten Per Olsson (MP) önskade en uppföljning av läget i Solbergaskolan. Förvaltningen återkommer.

__________