Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-04-15

Sammanträde 2010-04-15

Datum
Klockan
15.30
Plats
Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2 F plan 2, Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2010-03-18

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2010-04-06 och 2010-04-09

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Datainspektionens beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen vid Enskede skola

7 Datainspektionens beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen vid Norra Real

8 Verksamhetseffekter av plötsliga volymförändringar

9 Skolgång för alla barn (SOU 2010:5)

10 Nationella minoriteter och minoritetsspråk

12 Återkallande av godkännande för Alzahraa Idealiska Akademi AB att bedriva fritidshem

Dnr 09-453/4664 Omedelbar justering
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (FP) och vice ordföranden Roger Mogert (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2010-04-28.

__________

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2010-03-18

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2010-03-18 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2010-04-06 och 2010-04-09

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträden med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2010-04-06 och 2010-04-09, som blivit vederbörligen justerade, godkänns.

__________

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Inga beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde fanns att anmäla.

_________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2010-03-06.

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§6 Datainspektionens beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen vid Enskede skola

Svar på datainspektionens beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande med åtgärdsplan som sitt yttrande till datainspektionen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-04-06.

Dnr 09-050/3309.

Datainspektionen konstaterar att utbildningsnämnden behandlar personuppgifter i strid med kravet i Personuppgiftslagen 9 §, punkten i) att personuppgifter inte ska bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Datainspektionen förutsätter att utbildningsnämnden tar fram riktlinjer och rutiner för bevarande och gallring av personuppgifter i Stockholm skolwebb.

Senast den 30 april 2010 ska nämnden inkomma med en redogörelse för hur arbetet med att ta fram rutiner och riktlinjer för bevarande och gallring av personuppgifter i Stockholm skolwebb har omhändertagits.

Förvaltningen kommer att vidta de åtgärder som datainspektionen förutsätter och har påbörjat planeringen för dem.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitets- och ekonomiavdelningen i samråd med grundskoleavdelningen och administrativa avdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande med åtgärdsplan som sitt yttrande till datainspektionen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§7 Datainspektionens beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen vid Norra Real

Svar på datainspektionens beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande med åtgärdsplan som sitt yttrande till datainspektionen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-15.

Dnr 09-050/3308.

Datainspektionen genomförde den 12 oktober 2009 en inspektion av utbildningsnämndens personuppgiftsbehandling vid Norra Real och har meddelat beslut till följd av denna.

Datainspektionen förutsätter att utbildningsnämnden vidtar åtgärder

avseende

- behörigheter i IT-systemet Hanna

- fritextfälten i IT-systemet Fronter och

- senast den 30 april 2010 inkommer till Datainspektionen med en redogörelse för hur arbetet med att ta fram rutiner och riktlinjer för bevarande och gallring av personuppgifter i Fronter har omhändertagits.

Förvaltningen kommer att vidta de åtgärder som datainspektionen förutsätter och har påbörjat planeringen för detta

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitets- och ekonomiavdelningen i samråd med gymnasieavdelningen och administrativa avdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande med åtgärdsplan som sitt yttrande till datainspektionen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§8 Verksamhetseffekter av plötsliga volymförändringar

Svar på skrivelse till utbildningsnämnden från Roger Mogert (S), Inger Stark (V) och Per Olsson (MP)

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens synpunkter som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-10.

Dnr 09-400/4097.

Roger Mogert (s), Inger Stark (v) och Per Olsson (mp) har till utbildningsnämnden lämnat en skrivelse angående verksamhetseffekter av plötsliga volymförändringar. De påtalar att det vore lämpligt att övergripande se över skolornas planerings- och finansieringsförutsättningar. Förvaltningen bör återkomma till nämnden med förslag på hur dagens finansieringssystem kan justeras för att minska volatiliteten i skolbudgetarna med förslag på hur personalförflyttningar enklare kan ske enligt barn- och elevströmmar mellan skolor.

Utbildningsförvaltningen har i verksamhetsplan för 2010 fått i uppdrag att göra en översyn av resursfördelningssystemen för grund- och gymnasieskolan. Uppdraget bedrivs i projektform och ska avslutas under våren 2010. De aspekter som tas upp i skrivelsen provas i detta arbete.

I staden finns kollektivavtal för hantering av övertalighet vid arbetsbrist.

Ärendets beredning

Ärendet är berett inom kvalitets- och ekonomiavdelningen i samverkan med personalavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens synpunkter som svar på skrivelsen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§9 Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S) och ledamöterna Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Vi vill starkt ta avstånd från idén att polisen ska hämta barn som ska utvisas/ avvisas i skolan och förskolan. Barn i familjer som håller sig undan verkställighet ska ha rätt till utbildning inom det offentliga skolväsendet på huvudsakligen samma villkor som barn som är bosatta i Sverige och att barnen ska få delta i offentligt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnomsorg på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. Detsamma ska i så stor utsträckning som möjligt också gälla barn i familjer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om uppehållstillstånd. Om den rätten ska erkännas kan det inte samtidigt finnas möjlighet för polis och rättsväsende att i den frågan uppsöka och hämta barn i skolan. Detsamma bör gälla barnets familj och innefatta vägen till och från skolan. Sverige har sett situationer där civilklädd polis väntar utanför skolan för att hämta barn i familjer som fått avslag på asylansökan. Vi vill ta avstånd från detta. Inte för att förhindra att beslut verkställs, men för att barnets rätt till skola måste gå först.

__________

§9 Skolgång för alla barn

Svar på remiss från kommunstyrelsen på betänkandet SOU 2010:5

Beslut

  1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.
  2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-02.

Dnr 10-410/528.

Kommunstyrelsen har remitterat betänkandet ”Skolgång för alla barn (SOU 2010:5)” som är en komplettering av förslagen i betänkandet ”Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas (SOU 2007:34)”som utbildningsnämnden lämnade svar på 2008-04-17.

I betänkandet SOU 2010:5 föreslås:

De barn som omfattas av förslaget ska få rätt till skolgång m.m. på samma villkor som asylsökande barn enligt förordningen (2001:976) och avse såväl kommunala som fristående skolor samt ge tillgång till enskilt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Utredningen föreslår att bestämmelsen om underrättelseskyldighet för huvudmännen för utbildningen och socialtjänst enligt 7 kap. 1 § utlänningsförordningen (2006:97) avskaffas men att uppgiftsskyldigheten för socialtjänsten enligt 17 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) kvarstår.

Kommunerna föreslås kompenseras för ökade kostnader genom ett specialdestinerat stadsbidrag via Statens skolverk.

Förvaltningen ställer sig i stort sett positiv till förslagen i betänkandet, förutom den ekonomiska ersättningen. Förvaltningens förslag är att reformen finansieras fullt ut av staten antingen genom schabloner eller att kommunerna kan återsöka faktisk kostnad.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samarbete med gymnasieavdelningen och avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

§10 Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss av förslag till åtgärder för Stockholms stad

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-15.

Dnr 10-000/511.

Den 1 januari 2010 trädde en ny lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den nya lagen medför att Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för finska, vilket innebär att enskilda har rätt att använda finska i kontakt med staden. Enskilda har även rätt att använda samiska och meänkieli (tornedalsfinska) under förutsättning att ärendet kan handläggas av personal som behärskar språket. Lagen innehåller även specificerade bestämmelser om vissa skyldigheter inom förskoleverksamhet och äldreomsorg.

Kommunstyrelsen gav 2009, i tertialrapport 2, i uppdrag till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden att ta fram förslag till övergripande riktlinjer för hur stadens nämnder ska arbeta för att följa den nya lagstiftningen. Förvaltningen ställer sig positiv till riktlinjerna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamöterna Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

En kartläggning av personalens språkkunskaper behöver utvidgas för att gälla fler språk än de som nämns i ärendet. Man bör med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, även undersöka om det inom personalen återfinns de som talar jiddisch och romani.

Utöver detta bör man även överväga att som en service mot andra minoriteter undersöka vilka som talar språk inom andra stora språkgrupper, t ex arabiska.

§11 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 för utbildningsnämnden

Beslut

1. Utbildningsnämnden fastställer underlaget till budget för 2011 och inriktning för 2012 - 2013. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-26.

Dnr 10-102/812.

Arbetet med Vision 2030 och skola i världsklass fortsätter för utbildningsförvaltningen, att konsekvent utveckla verksamheten på alla nivåer för att kunna möta nya utmaningar och behov. Det systematiska kvalitetsarbetet är grunden och utgångspunkterna är som tidigare:

- Skolan ska vara världsbäst för varje elev

- Skolan ska sträva efter en utbildningsnivå i världsklass

- Skolan ska förbereda eleverna för att vara världsmedborgare

Kommunikation och uppföljning är viktiga verktyg för att säkerställa att alla är delaktiga och för att mäta utveckling/resultat av det arbete och de insatser som görs inom visionen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitets- och ekonomiavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden fastställer underlaget till budget för 2011 och inriktning för 2012 - 2013. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) yrkade framlade ett för (S), (MP) och (V) gemensamt förslag och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamöterna Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt nedan:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt

att därutöver anföra följande.

Skolan ska vara en plats där barn och ungdomar växer som människor. Skolan ska vara begriplig, meningsfull och hanterbar för alla elever. Den rödgröna överenskommelsen innebär att vi vill använda motsvarande omkring hälften av den borgerliga majoritetens skattesänkning under mandatperioden, en halv miljard kronor, till att investera i skolan och i stockholmarnas livslånga lärande.

Skolan måste kunna garantera alla barns rätt till kunskap, oavsett vilka föräldrar barnen har. Idag står skolan i Stockholm för stora ekonomiska utmaningar. De resurser skolan tilldelats under mandatperioden är långt ifrån tillräckligt för att kunna erbjuda alla elever det stöd de behöver för att klara kunskapskraven. Den borgerliga majoritetens politik har lett till att rektorer tvingas skära ned i verksamheten. Flertalet skolor redovisar ekonomiska förluster och tvingas låta bli att både anställa nödvändig personal som att genomföra nödvändiga reparationer av sina lokaler. Sparande på skolan slår hårt mot barn och kommande generationer. Samtidigt fördelas vissa administrativa kostnader ut i högre utsträckning än tidigare.

De socioekonomiska anslagen har inte höjts tillräckligt under mandatperioden, och klyftorna mellan stadens skolor växer. Det socioekonomiska anslagen måste höjas för att ge skolan en möjlighet att motverka de växande sociala skillnaderna och skapa en skola som i verklig mening är likvärdig och garanterar alla barn samma möjligheter. I det arbetet blir också erbjudan om läxhjälp, så att stödet hemifrån inte blir avgörande för att klara skoluppgifterna, en insats som kan bidra till att motverka de ökade klyftorna.

Särskolan har drabbats av nedskärningar i form av minskad skolpeng som en följd av den borgerliga majoritetens prioriteringar. Särskolan behöver därför ökade resurser för att klara sig undan en situation med minskat antal anställda och större grupper.

Vi måste kunna garantera att alla skolor i Stockholm, såväl kommunala som fristående, håller en hög klass med hög kvalitet i verksamheten. Vi vet att familjens ekonomiska och kulturella kapital påverkar vilken skola barnen går i och tydliga kvalitetsindikatorer är nödvändiga för att alla barn ska få möjlighet att välja en och rätt till att gå i en bra skola.

Den borgerliga majoriteten har under mandatperioden försämrat kraftigt för dem som behöver läsa vid den kommunala vuxenutbildningen. Att göra nedskärningar på vuxenutbildning i en djup lågkonjunktur är en mycket oklok politik. Det gör att människor inte ges möjligheten till en utbildning när de är som störst behov av den. Alla sökande ska ges möjlighet att läsa vid Komvux och därför måste verksamheten tilldelas mer resurser.

§12 Återkallande av godkännande för Alzahraa Idealiska Akademi AB att bedriva fritidshem

Beslut

  1. Godkännandet återkallas för Alzahraa Idealiska Akademi AB, org.nr. 556553-6678, att bedriva fritidshem på adress Bergsrådsvägen 3. Huvudmannens godkännande återkallas med hänvisning till skollagens 2 a kap 16 § andra och tredje stycke. Beslutet gäller omedelbart.
  2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-24 med komplettering 2010-04-14. Dnr 09-453/4664.

Förvaltningen beslutade den 27 januari 2009 att förelägga huvudmannen att avhjälpa vissa missförhållanden i fritidshemmet, Bergsrådsvägen 3 (bilaga A). En uppföljning av förvaltningens beslut gjordes den 17 mars 2009 (bilaga B). En uppföljande tillsynsinspektion genomfördes den 11 februari 2010 (bilaga C). Tillsynsinspektionen visar att huvudmannen inte avhjälpt missförhållandena.

Förvaltningen bedömer missförhållandena som allvarliga varför nämnden föreslås återkalla huvudmannens godkännande.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

  1. Godkännandet återkallas för Alzahraa Idealiska Akademi AB, org.nr. 556553-6678, att bedriva fritidshem på adress Bergsrådsvägen 3. Huvudmannens godkännande återkallas med hänvisning till skollagens 2 a kap 16 § andra och tredje stycke. Beslutet gäller omedelbart.
  2. Omedelbar justering

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§13 Övriga frågor

Vice ordföranden Roger Mogert (S) och ledamöterna Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) överlämnade två gemensamma skrivelser:

”Skrivelse angående personalneddragningar inom särskolan”, Dnr 10-214/1515.

”Upprätta åtgärdsprogram för elever med syn- och hörselskada”, Dnr 10-401/1516.

Skrivelserna överlämnades till förvaltningen för beredning.

__________