Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-10-21

Sammanträde 2010-10-21

Datum
Klockan
15.30
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 3 Eftertanken

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 23 september 2010

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 12 oktober 2010

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering

Departementspromemoria (DS 2010:20)
Svar på remiss från kommunstyrelsen Omedelbar justering
Dnr 10-030/6095

7 Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan (Remisspromemoria)

8 Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen Omedelbar justering
Dnr 10-050/6591

10 Ändring av beslut om karriärtjänster för lärare i Stockholms stad

11 Skolval Stockholm - Val till förskoleklass 2011

12 Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2011/2012

13 Återkallande av PHC Konsult AB:s godkännande att enligt skollagen bedriva förskola

Dnr 10-453/458
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Tillsättning av lärartjänster

Yttrande till Justitieombudsmannen
Dnr 10-022/6197 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Inriktningsärende avseende verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av lokaler i Högalidsskolan

17 Elevhälsorapport 2009/2010

18 En investering i kvalitetsutveckling

Dnr 10-102/7313 Omedelbar justering

Sekretessärenden. Ej närvaro för personalrepresentanter.

Sekretessärende, sänds endast till ledamöter
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL-samverkan

Dnr 10-125/7019 Omedelbar justering
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (FP) och vice ordföranden Roger Mogert (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2010-11-03.

__________

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 23 september 2010

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2010-09-23 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 12 oktober 2010

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträden med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2010-10-12 och 2010-10-19 som blivit vederbörligen justerade, godkänns.

__________

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Beslut

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2010-10-07.

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§6 Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering

Departementspromemoria (DS 2010:20)

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

  1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
  2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2010. Dnr 10-030/6095.

I promemorian Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering, Ds 2010:20, från Integrations- och jämställdhetsdepartementets enhet för diskrimineringsfrågor, föreslås att underlåtelse att vidta åtgärder för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska betraktas som diskriminering och gälla inom alla de samhällsområden som idag omfattas av diskrimineringslagens tillämpningsområde. Bestämmelserna ska gälla all verksamhet som regleras i skollagen och avser såväl fysisk tillgänglighet som tillgänglighet i form av begriplighet, möjlighet till delaktighet och kommunikation.

Utredningen innehåller i huvudsak förslag om ändringar och tillägg i Diskrimineringslagen. Vidare föreslås att begreppet ”funktionshinder” ersätts med ”funktionsnedsättning”.

Förvaltningen ställer sig positiv till att underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet ska betraktas som diskriminering och förs in i Diskrimineringslagen. Skollagen och skolförordningarna ålägger redan skolverksamheten ett långtgående ansvar för tillgänglighet ur olika aspekter

Förvaltningen förutsätter att det anses skäligt, och inte heller diskriminerande, att genomföra åtgärder först när en elev med funktionsnedsättning skrivs in på en skola.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samarbete mellan ekonomi- och kvalitetsavdelningen, administrativa avdelningen, grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen och vuxenutbildningsavdelningen. Kompletterande information om tillgänglighet har bland andra inhämtats från utbildningsförvaltningens handikappråd.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

  1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
  2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert (S) anmälde ett särskilt uttalande från (S), (MP) och (V) enligt nedan:

Det är viktigt att i ärendet påpeka att tillgänglighet inte bara handlar om att komma in i skolans lokaler utan ta till sig det som sägs och i lokalen. Akustik är en viktig tillgänglighetsaspekt och måste prioriteras högre. Under förra mandatperioden beslutade utbildningsnämnden om tillgänglighetsanpassning av skolans publika lokaler utan att det omfattade akustik.

__________

§7 Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan (Remisspromemoria)

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remiss till kommunstyrelsen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 september 2010. Dnr 10-403/6831.

I promemorian om inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan lämnas förslag till en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i årskurserna 7-9 inom grundskolan. Utbildningsförvaltningen instämmer i förslaget om inrättande av försöksverksamheter med spetsutbildning i matematik eller naturorienterande ämnen och samhällsorienterande eller humanistiska ämnen med riksintag inom grundskolan.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remiss till kommunstyrelsen.

2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (MP) och (V) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Lennart Sandborg (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra.

Det är viktigt att skolan kan möta varje elev på den nivå han eller hon befinner sig. Att varje enskild elev i skolan ges de utmaningar och det stöd som krävs för att garantera en positiv utveckling på individnivå.

Just nu är en av våra största utmaningar att vända trenden och att minska klyftorna i skolan. Alla barn måste ges reella möjligheter att nå skolans kunskapsmål. Idag är skillnaderna i elevernas förutsättningar och möjligheter att nå dessa mål väldigt stora, och skillnaderna mellan Stockholms skolor att ge eleverna tillräckligt stöd ökar i takt med att det görs besparingar på den socioekonomiska tilläggsschablonen. Detta syns på resultaten i de skolor som har de största utmaningarna.

Att i nuläget inrätta en ny verksamhet, i form av spetsutbildning inom grundskolan, samtidigt som vi skär ned på och omfördelar det stöd som ges utifrån behov, vore en grovt provocerande. En grundläggande, likvärdig undervisning utifrån barnens behov i syfte att alla elever ska nå kunskapsmålen måste vara främsta prioritet. Det är viktigare att prioritera likvärdigheten i skolan som helhet än skapandet av spetsutbildningar som bara kommer några få elever till del.

Det är redan idag möjligt att läsa in gymnasienivå i till exempel matematik i grundskolan. Att uppmuntra ett ökat samarbete mellan grundskolor och gymnasieskolor kan göra så att den typen av möjlighet blir tillgänglig för fler. För detta behövs inga spetsutbildningar med riksintag.

Med detta ärende väljer majoriteten tydligt väg. Det är en väg som leder bort från en skola för alla. Bort från ett samhälle som vill ge alla barn samma möjligheter i livet.

__________

§8 Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 oktober 2010. Dnr 10-050/659.

I samband med budget 2010 fick kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en rad prioriterade IT-projekt varav elektroniskt upphandlingssystem/-stöd var ett. Syftena med att införa ett sådant system är att skapa metoder för att effektivisera, förbättra och kvalitetssäkra stadens upphandlingsarbete bl.a. för att komma tillrätta med av revisionskontoret påtalade brister samt nyheter i Lagen om offentlig upphandling. En upphandling planeras och kommunstyrelsen förordar ett gemensamt system för stadens alla förvaltningar. Användandet av systemet föreslås blir frivilligt.

Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att ett elektroniskt upphandlings­system/-stöd införs för stadens förvaltningar. Förvaltningen ser stora fördelar för de enskilda skolenheterna, som svarar för och genomför sina egna upphandlingar, då införandet av ett sådant system säkerställer att de processer som en upphandling innehåller genomförs på ett korrekt sätt.

Förvaltningen anser att det är av stor vikt att systemet utformas på sådant sätt att utbildningsnämndens egna upphandlingar, ramavtal och olika typer av arbetsunderlag (för lokalvård och skolmåltider), kan hanteras och inrymmas i systemet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Ordförande Lotta Edholm m fl (FP), ledamöterna Cecilia Brinck m fl (M), Erik Slottner (KD) och ersättaren Helen Törnqvist (C) anmälde ett särskilt uttalande :

Det är mycket positivt att staden tar ett samlat grepp kring de viktiga upphandlingsfrågorna. För att uppnå en väl fungerade upphandling krävs både spetskompetens och system som kan hantera de utmaningar som kommer att uppstå.

Det är samtidigt viktigt att upphandlingar inte blir ett hinder för att uppnå en mångfald i staden. Därför anser vi att det är nödvändigt att upphandlingsstödet underlättar och inte försvårar för små och medelstora företag att vara med och konkurrera om uppdraget.

__________

§9 Utbildningsinspektörernas årsrapporter

Beslut

1. Årsrapporterna godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att analysera styrkor och utvecklingsområden i rapporterna samt att återkomma med förslag i verksamhetsplan 2011.

3. Årsrapporten 2009/2010 för förskolan överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 september 2010. Dnr 10-400/7211.

Följande antal inspektioner har genomförts under verksamhetsåret:

Förskola: 80 förskolor fördelade på 28 enheter

Grundskola/förskoleklass/skolbarnsomsorg/obligatorisk särskola:

50 skolor/fritidshem

Gymnasieskola/gymnasiesärskola/vuxenutbildning: 25 skolor/enheter

Utöver de tre årsrapporterna redovisas en bilaga till var och en av dem. Bilagorna innehåller de sammanfattande avsnitten från samtliga skol- och förskolerapporter.

Under verksamhetsåret har för första gången sedan 2004/2005 systematiska inspektioner av obligatorisk särskola och gymnasiesärskola genomförts och redovisas i egna rapporter.

Årsrapporterna ingår i stadens kvalitetssystem för de pedagogiska verksamheterna som ett av underlagen till stadens planerings-, uppföljnings- och kvalitetsarbete.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitets- och ekonomiavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Årsrapporterna godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att analysera styrkor och utvecklingsområden i rapporterna samt att återkomma med förslag i verksamhetsplan 2011.

3. Årsrapporten 2009/2010 för förskolan överlämnas till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (MP) och (V) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall det detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Lennart Sandborg (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anföra

Utbildningsinspektörerna lyfter fler olika förbättringsområden inom utbildningens område. Det är viktigt att dessa synpunkter tas på allvar och att åtgärder genomförs för att staden ska kunna garantera en hög kvalitet inom utbildningsverksamheterna.

Inom förskolan behövs en systematisk kvalitetssatsning. Fler förskolor behöver arbeta med att ta tillvara barns och föräldrars synpunkter på ett bättre sätt och med att använda förskolans läroplan som ett tydligt styrdokument i verksamheten. För att förbättra förskolans verksamhet behöver staden i högre utsträckning erbjuda personalen inom förskolan kompetensutveckling. Det är särskilt viktigt att arbetet med att motverka traditionella könsmönster och könsroller utvecklas och satsas på. Rapporten för förskolans verksamhetsområde konstaterar också att barngrupperna ökar något som är en fortsatt oroande utveckling. Utbyggnadstakten av nya avdelningar måste öka så att staden klarar av att hålla små barngrupper samtidigt som barnomsorgsgarantin uppfylls.

Skolbarnsomsorgens verksamhet har under flera år varit nedprioriterad av den borgerliga majoriteten. Effekterna av dessa besparingar visar sig tydligt i inspektörernas rapport där de berättar om stora grupper och en personal som inte ges möjlighet att ge barnen den uppmärksamhet de behöver. Grupperna inom skolbarnsomsorgen behöver minska och personaltätheten öka, samtidigt som integreringen med skolans verksamhet måste förbättras så att fritidshemmet blir en naturlig del av barnens skoldag. Fritidshemspersonalen behöver få tillgång till kompetensutveckling och i större utsträckning ges möjlighet att vara med vid till exempel barnens utvecklingssamtal.

Det är glädjande att konstatera att Stockholm överlag har väl fungerande skolor och att arbetsron oftast upplevs som god. Det är dock oroande att i de fall då skolan inte fungerar vilar ett stort ansvar på den enskilde eleven och föräldrar istället för att skolan ska ta sitt ansvar i större utsträckning.

Stadens skolor behöver utveckla och tydligöra arbetet med språkutveckling mot stadens elever. Det ska också finnas möjlighet att få studiehandledning på modersmål.

Arbetet med bedömning och återkoppling till eleverna måste utvecklas inom staden. Ett tydligare fokus på framåtsyftande omdömen måste till, också i de individuella utvecklingsplanerna.

Inspektörernas rapport visar också att majoritetens åtgärder för ökad trygghet är felriktade. Det krävs mer utbildning, mer förankring och större delaktighet i arbetet mot kränkande behandling.

Inom gymnasieskolan ger den borgerliga majoritetens besparingar konsekvenser för verksamheten och möjligheten för alla elever att klara kunskapsmålen. Det behövs ökade resurser för att gymnasieskolan ska kunna ge eleverna det stöd de behöver, och framför allt de elever som är i behov av extra stöd för att nå målen. Bland annat behöver eleverna i gymnasieskolan behöver få bättre tillgång till specialpedagoger och speciallärare, och arbetet med och användningen av åtgärdsprogram förbättras.

Den höga frånvaron är fortsatt ett problem i stadens gymnasieskolor, vilket är oroande. Arbetet med att arbeta förebyggande och minska frånvaron bland gymnasieeleverna måste förtydligas och förbättras. Det behövs en omfattande strategi för gymnasieskolan, med målsättningen att skapa en mer meningsfull skola. En sådan strategi behöver inkludera föräldrar, elever, studievägledare och syfta till att öka närvaron och minska avhoppen i gymnasieskolan. Elevers delaktighet i arbetet mot kränkande behandling är avgörande för en trygg skola.

Särskilt uttalande

Ordförande Lotta Edholm m fl (FP), ledamöterna Cecilia Brinck m fl (M), Erik Slottner (KD) och ersättaren Helen Törnqvist (C) anmälde ett särskilt uttalande:

Utbildningsinspektörernas årsrapporter pekar på en rad utvecklingsområden inom stadens skolverksamheter. Vi vill med anledning av årsrapporterna särskilt lyfta fram vikten av utveckling inom några områden.

Inspektörsrapporten för grundskola pekar på fortsatta avvikelser mellan resultaten på nationella prov och elevernas betyg, och att dessa i vissa fall är oacceptabelt stora. Vi efterlyser en ökad tydlighet i kommande inspektörsrapporter där det tydligare framgår vidden av problemen samt vilka skolor som omfattas.

I Stockholms stads skolplan slås fast att alla elever ska delta i nationella prov. Trots detta visar inspektörsrapporten för grundskola att det vid vissa skolor finns många elever som inte deltar i de nationella proven. Denna brist måste omedelbart åtgärdas. De skolor som fått anmärkningar av inspektörerna rörande elevernas deltagande i nationella prov bör omfattas av en särskild uppföljning kommande år.

De skriftliga omdömena fyller en viktig roll som underlag för bland annat utvecklingssamtal. Enligt rapporten för grundskola finns det ett antal exempel på skolor som inte delger föräldrarna de skriftliga omdömena i förväg inför utvecklingssamtal. Vi delar inspektörernas analys att föräldrarna bör få ta del av omdömena i förväg för att kunna bli delaktiga i utformandet av IUP:ns framåtsyftande del. Även arbetet med åtgärdsprogram måste förbättras. Elever som behöver extra stöd för att nå skolans kunskapsmål måste få det.

Inspektörerna pekar också på att många skolor i alltför låg omfattning använder sig av IT i undervisningen. Stadens nya gemensamma IT-plattform och införandet av trådlösa nät på alla skolor skapar ökade förutsättningar för förbättringar, något som varje skola måste arbeta med.

__________

§10 Ändring av beslut om karriärtjänster för lärare i Stockholms stad

Beslut

1. Det av nämnden fattade beslutet (dnr 09-201/1320) om två olika karriärtjänster för lärare, lektorat och utvecklingslärare, ändras till att endast utvecklingslärare används.

2. Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma i verksamhetsplan 2011 med förslag på utvecklingslärartjänster och utforma nödvändiga kvalifikationskrav i enlighet med det som angetts i tidigare tjänsteutlåtande om karriärtjänster (dnr 09-201/1320).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 september 2010. Dnr 10-201/6764.

Utbildningsnämnden beslutade den 11 juni 2009 att två olika karriärtjänster ska införas för lärare i Stockholms stad, lektorat och utvecklingslärare. Utbildnings­förvaltningen fick i uppdrag att utforma riktlinjer och kriterier för de olika tjänsterna vilket har genomförts under året. Enligt riksdagens beslut om ny skollag ska lärare som har minst licentiatexamen och visat på fyra års pedagogisk skicklighet av statens skolverk utnämnas till lektor. För att inte missförstånd och förväxling mellan den av staden inrättade tjänsten lektorat och av staten utnämnd lektor ska uppstå föreslår utbildningsförvaltningen att endast utvecklingslärare används som karriärtjänst. Utvecklingslärare ska kunna ha olika uppdrag utifrån skolans utvecklingsbehov och därmed innebära olika kvalifikations- och kompetenskrav. I uppdrag som är kopplade till att stärka skolans verksamhet utifrån relevant forskning och forskningsmetodik ska kvalifikationen vara av staten utnämnd lektor samt särskild kompetens utifrån uppdragets karaktär.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Kvalitets- och ekonomiavdelningen i samverkan med berörda avdelningar.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Det av nämnden fattade beslutet (dnr 09-201/1320) om två olika karriärtjänster för lärare, lektorat och utvecklingslärare, ändras till att endast utvecklingslärare används.

2. Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma i verksamhetsplan 2011 med förslag på utvecklingslärartjänster och utforma nödvändiga kvalifikationskrav i enlighet med det som angetts i tidigare tjänsteutlåtande om karriärtjänster (dnr 09-201/1320).

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (MP) och (V) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Lennart Sandborg (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att bifalla förvaltningens förslag

samt att därutöver anföra:

Det förefaller märkligt att Skolverket skall besluta över tjänstebeskrivningar i Stockholms stad. Vi förundras lite över denna ordning. Utifrån de givna förutsättningarna delar vi dock förvaltningens analys och det är viktigt med karriärvägar för lärare.

Vi vill samtidigt påtala vikten av att det, i samband med det fortsatta arbetet med karriärtjänster för lärare i Stockholm, måste slås fast att ett ökat ansvar också måste ge utslag i en högre lön.

__________

§11 Skolval Stockholm - Val till förskoleklass 2011

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att prioritera och förtydliga de frågor som beskrivs i förvaltningens förslag inför Skolval 2011.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 27 september 2010. Dnr 10-413/7200.

I tjänsteutlåtandet redovisar förvaltningen inkomna synpunkter från medborgarna och skolverksamheten då det gäller skolval 2010. Förvaltningen beskriver också vilka ytterligare frågor som föreslås bli prioriterade vid förbättringsarbetet. Arbetet med vidareutvecklingen av e-tjänsten och de verksamhetsfrågor som hör samman med denna är under stark tidspress.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av grundskoleavdelningen i samarbete med avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet samt administrativa avdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Förvaltningen får i uppdrag att prioritera och förtydliga de frågor som beskrivs i förvaltningens förslag inför Skolval 2011.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert framlade ett annat förslag till beslut från (S), (MP) och (V) och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Lennart Sandborg (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att bifalla förvaltningens förslag till beslut

att i det fortsatta arbetet med val till förskoleklass ta med vad som nedan anförs

samt att därutöver anföra

I arbetet med att utvärdera, se över och förändra antagningssystemet till förskoleklass och grundskola är det viktigt att ta stor hänsyn till de problem som uppstått och otydligheter som funnits under den nyligen avslutade ansökningsprocessen.

Valfriheten ska vara god, men syftet måste vara att förenkla, inte försvåra, stockholmarnas vardag.

Det ska vara självklart att skolorna i Stockholm ska ha syskonförtur och ha en närhetsprincip värd namnet. Systemet skall ge såväl en flexibilitet som en trygghet i att barnet kan få en plats i närheten av hemmet. I dagsläget gäller varken syskonförtur eller en närhetsprincip med en skola närmast hemmet. Det skapar problem och en onödig oro bland både barn och föräldrar och därför måste ett tryggt och hållbart system införas där dessa två faktorer blir en garanti.

__________

§12 Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2011/2012

Beslut

1. Nämnden fastställer studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2011/2012 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ansöka om deltagande i försöksverksamhet med ett fjärde år på teknikprogrammet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2010. Dnr 10-423/7199.

Tjänsteutlåtandet innehåller förvaltningens förslag till organisation av studievägsutbudet vid stadens kommunala gymnasieskolor läsåret 2011/2012. Studievägsutbudet fastställs årligen av utbildningsnämnden. Antalet platser på de olika programmen i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan ska enligt skollagen så långt det är möjlig anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. Det innebär att den definitiva dimensioneringen inte kan göras förrän ungdomarnas val är kända. Beslut om ändringar i dimensionering, liksom fördelningen av utbildningsplatser till respektive skolenhet, är delegerat till chefen för gymnasieavdelningen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen i samråd med stadens kommunala gymnasieskolor.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Nämnden fastställer studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2011/2012 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ansöka om deltagande i försöksverksamhet med ett fjärde år på teknikprogrammet.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert (S) anmälde ett särskilt uttalande från (S), (MP) och (V) enligt nedan:

Det är glädjande att se att staden nu inrättar ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. I en skrivelse till nämnden 2008 tog vi upp vikten av att öka intresset bland unga för teknik och att fler unga söker sig mot ingenjörsyrkena. I samband med skrivelsen föreslog vi även att staden skulle ta fram en modell för hur ett kompletterande fjärde år som syftar till en gymnasieingenjörsexamen skulle kunna se ut och marknadsföras, samt att staden skulle uppvakta utbildningsdepartementet i frågan.

________

§13 Återkallande av PHC Konsult AB:s godkännande att enligt skollagen bedriva förskola

Beslut

1. PHC Konsult AB´s (org. nr. 556760-8558) godkännande att enligt skollagen bedriva förskola på adress Dovregatan 16 återkallas och bolagets rätt till bidrag upphör. Beslutet gäller omedelbart.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 oktober 2010. Dnr 10-453/458.

Med anledning av resultatet av en tillsynsinspektion den 10 och 16 november 2009 beslutade förvaltningen den 26 februari 2010 att förelägga huvudmannen att avhjälpa förskolans missförhållanden.

Tillsynsinspektioner den 6 maj 2010 och den 18 augusti 2010 visar att huvudmannen fortsätter att bedriva sin förskola med allvarliga missförhållanden trots förvaltningens beslut om föreläggande.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. PHC Konsult AB´s (org. nr. 556760-8558) godkännande att enligt skollagen bedriva förskola på adress Dovregatan 16 återkallas och bolagets rätt till bidrag upphör. Beslutet gäller omedelbart.

2. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (MP) och (V) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Lennart Sandborg (V) bifaller förvaltningens förslag men reserverar sig till förmån för eget förslag enligt nedan:

att tillskriva regeringen rörande en lagändring utifrån vad som anförs nedan

samt att därutöver anföra

Förskolan har sedan tidigare varit föremål för en process om återkallande av tillstånd, fast då under en annan juridisk huvudman. Enligt lagen måste dock verksamheten få fortsatt ersättning av staden och fortsätta bedriva verksamhet till dess att dom fallit. Det innebär i praktiken att trots att staden inte kan garantera att förskolan bedriver en bra och säker verksamhet för barnen så måste ändå pengar betalas ut, att när en förskola väl har fått ett beviljande så går det inte att stoppa en undermålig verksamhet. Staden har med andra ord ingen möjlighet att påverka att skattemedel inte hamnar hos oseriösa företag i väntan på att rättsprocessen ska bli klar. En lagändring måste göras så att kommunen har möjlighet att stoppa utbetalningar direkt när ett tillstånd dras in.

__________

§14 Tillsättning av lärartjänster

Yttrande till Justitieombudsmannen

Beslut

1. Yttrandet överlämnas till Justitieombudsmannen

2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 september. Dnr 10-022/6197.

G. W. har till JO gjort en anmälan över det juridiskt riktiga i rektors beslut att anställa lärare till två tidsbegränsade anställningar i augusti 2009 innan ansökningstidens utgång. JO har förelagt Utbildningsnämnden att inkomma med utredning och yttrande.

Skolan hade vid tidpunkten omgående behov av att rekrytera lärare men vid annonsering sätter Stockholms stads rekryteringsverktyg automatiskt ansökningstiden till tre veckor. Ansökningstiden är inte reglerad i lag eller avtal men staden har funnit att tre veckor är en lämplig tid. Tillsättning av tjänster före ansökningstidens utgång följer inte gällande norm i Stockholms stad men är inte juridiskt felaktigt, eftersom frågan saknar reglering i lag och avtal.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts på Personalavdelningen med underlag från Norra Real som är berörd skola. Förvaltningen har samrått med Personalstrategiska avdelningen och Juridiska avdelningen på Stockholms stads Stadsledningskontor.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Yttrandet överlämnas till Justitieombudsmannen

2. Omedelbar justering

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enighet med detta.

__________

§15 Ärendet utgår

§16 Inriktningsärende avseende verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av lokaler i Högalidsskolan

Beslut

Nämnden antar inriktningen att genomföra verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av Högalidskolans lokaler och uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslagshandlingar och hyresoffert som underlag för genomförandebeslut.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 september 2010. Dnr 09-324/187.

Högalidskolans ventilationsanläggning behöver uppgraderas för att motsvara dagens krav på god luftkvalitet. Parallellt med att SISAB uppgraderar ventilationsanläggningen beställer utbildningsförvaltningen verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av lokalerna.

Arbetsmiljöverket har beslutat om vite om 1 mnkr försåvitt ventilationen inte är åtgärdad i hus A till 31/12-2013. SISAB har bedömt att om tidplanen för att åtgärda ventilationen ska klaras behöver man få beställning efter genomförandebeslut senast augusti 2011.

Den totala investeringskostnaden för projektet, som bekostas av SISAB och utbildningsförvaltningen gemensamt, beräknas till ca 130 mnkr. Utbildningsförvaltningens andel av den totala kostnaden är ca 65 mnkr. Åtgärderna för verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av hus C där ombyggnation av kök/matsal ingår uppskattas till totalt ca 41 mnkr. Utgiften för kök/matsal utgör för utbildningsförvaltningens del ca 33 mnkr och för SISAB ca 8 mnkr. Kostnaden för hus A och B har uppskattats till ca 24 mnkr. I andelen ingår förvaltningens kostnader för el- och ventilationsuppgradering och omkostnader för evakuering.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av grundskoleavdelning, Kvalitets- och ekonomiavdelningens lokalenhet, SISAB och Högalidsskolan. Samråd med stadsledningskontoret har genomförts. Stadsledningskontorets ekonomiutskott har lämnat sitt utlåtande vari kan utläsas att anmälan om samråd godkänns med hänvisning till vad som anförts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Nämnden antar inriktningen att genomföra verksamhets- och tillgänglighetsanpassning av Högalidskolans lokaler och uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslagshandlingar och hyresoffert som underlag för genomförandebeslut.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i inlighet med detta.

__________

§17 Elevhälsorapport 2009/2010

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälan av elevhälsorapporten 2009/10 till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 1 oktober 2010. Dnr 10-510/7302.

På utbildningsdirektörens uppdrag avlämnar uppdragsavdelningens enheter skolhälsa, skolstöd och psykologenhet årligen en elevhälsorapport. Rapporten ingår i stadens kvalitetssystem för de pedagogiska verksamheterna som ett av underlagen till skolornas/stadens kvalitetsredovisning. Fr.o.m. 2009 innehåller elevhälsorapporten dels jämförelser över tid (delrapport 1) dels belyses ett ”fokusområde” som bestämts av förvaltningsledningen (delrapport 2).

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitets- och ekonomiavdelningen i samråd med utbildningsdirektörens stab.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden beslutar att lägga anmälan av elevhälsorapporten 2009/10 till handlingarna.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (MP) och (V) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Lennart Sandborg (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att bifalla förvaltningens förslag

att utifrån rapporten ta fram ett handlingsplan för hur elevhälsoarbetet i stadens skolor ska förbättras.

samt att därutöver anföra

Elevhälsorapporten är välkommen och som vanligt intressant läsning. Den analys och de förslag som framkommer är viktiga att ta tillvara och förvaltningen behöver initiera en tydlig kommunikation med stadens rektorer kring förbättringar och åtgärder, bland annat när det gäller arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. De åtgärdsprogram som skolan i dagsläget tar fram betonar i allt för hög grad vad eleven ska bli bättre på. Programmen borde också ta upp vad skolan ska göra för att stärka elevens situation. Här behövs stöd, anvisningar och resurser till skolorna. Det är av stor vikt att rapportens förbättringsförslag tas på allvar och tas tillvara. Därför bör nämnden ta fram en handlingsplan som utifrån rapporten föreslår hur elevhälsoarbetet i stadens skolor ska förbättras och säkras.

Viktigt att komma ihåg är att en majoritet av eleverna i Stockholms skolor mår bra och trivs med livet. Men det är samtidigt oroande att den psykiska hälsan försämrats under senare år. Situationen är mindre bra framförallt för elever i behov av särskilt stöd.

Rapporten lyfter också fram sambandet mellan välmående och delaktighet, individualiserad undervisning och förtroendefulla relationer mellan elever och vuxna i skolan. Den fysiska arbetsmiljön är också avgörande. Alltför många skolor i Stockholm har fortfarande underkända ventilationssystem och dålig lärandemiljö.

Ett tydligare fokus på erfarenhetsutbyte, delaktighet och resurser för fler vuxna i skolan är nödvändigt i kommande verksamhetsplan och budget för utbildningsnämnden.

Särskilt uttalande

Ordförande Lotta Edholm m fl (FP), ledamöterna Cecilia Brinck m fl (M), Erik Slottner (KD) och ersättaren Helen Törnqvist (C) anmälde ett särskilt uttalande :

Elevers fysiska och psykiska hälsa är av stor betydelse för förmågan att koncentrera sig på undervisningen och tillägna sig kunskap. Rapporten visar att en stor majoritet av eleverna (93%) trivs bra i skolan. Samtidigt pekar elevhälsorapporten på en rad utvecklingsområden.

Särskilt alarmerande är den trend bland framför allt tonårsflickor som visar att olika stressrelaterade symtom blivit vanligare. Elevenkäten visar också att en betydligt lägre andel av tonårsflickorna trivs med livet (70% jämfört med 84% för tonårspojkar).

Orsakerna till denna utveckling är med all sannolikhet flera, och sträcker sig också utanför skoldagen. Men även om ungdomars hälsa inte enbart är skolans ansvar så måste skolan ta sin del av ansvaret. Stökiga lektioner är med stor sannolikhet en bidragande orsak till många ungas, inte minst flickors, stress över skolarbetet. Den som vill nå kunskapsmålen måste också få förutsättningar att göra det genom en lugn och trygg studiemiljö. Enligt rapporten instämmer bara varannan flicka i att det är arbetsro på lektionerna.

Att öka arbetsron i skolan och minska stöket på lektionerna är, vid sidan av skolans övriga elevhälsoarbete, en uppgift av stor betydelse för att minska stressen bland eleverna.

__________

§18 En investering i kvalitetsutveckling

Beslut

1. Förslag till fördelning av medel för ökade kostnader för kvalitetsutveckling godkänns.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 oktober 2010. Dnr 10-102/7313.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2010-09-27 att medge nämnderna en budgetjustering om totalt 158,0 mnkr varav cirka 75 mnkr till utbildningsnämnden för ökade kostnader till kvalitetsutveckling.

Förvaltningen föreslår att tilldelade medel till enskilt driven förskola betalas ut vid ett tillfälle efter elevavläsning under hösten. Förvaltningen föreslår att tilldelade medel för grund- och gymnasieskolan oavkortat går ut till enheterna. För skolorna i egen regi bör medlen finansiera trådlösa nätverk.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitets- och ekonomiavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Förslag till fördelning av medel för ökade kostnader för kvalitetsutveckling godkänns.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert (S) anmälde ett särskilt uttalande från (S), (MP) och (V) enligt nedan:

De problem och kostnadsökningar vid införandet av GS-IT vid stadens skolor, som vi och andra påtalat gör sig nu gällande. Förslaget till ”investering i kvalitetsutveckling” täcker i verkligheten de hål som skapats av det nya systemet med GS-IT. Det innebär också i praktiken att staden dels tvingas betala för ett otillräckligt system som inte fungerar, dels att de även tvingas betala ut medel till enskilda och fristående verksamheter som inte drabbats av ökade kostnader då de inte deltagit i kommunens nya IT-system.

__________

§19 Upphandling av kommunal vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner inom ramen för KSL-samverkan

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag och i övrigt detta tjänsteutlåtande.

2. Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att teckna avtal med externa anordnare enligt beslutsunderlaget. Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera.

3. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 september 2010. Dnr 10-125/7019.

Utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet den 20 maj 2010 att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla vuxenutbildningen enligt tjänstekoncession inför en ny avtalsperiod med start från och med 2011-07-01. Upphandlingen genomförs inom ramen för KSL, Kommunförbundet Stockholms Län, tio kommuner deltar i den samordnade upphandlingen där Stockholm är upphandlande part. Varje kommun som ingår i upphandlingen är huvudman och ytterst ansvarig för den verksamhet som omfattas av aktuell upphandling och beslutar i alla frågor som utgör myndighetsutövning. Staden och övriga kommuner kommer att arbeta med en kundvalsmodell där sökande väljer kurs och utbildningsanordnare.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom vuxenutbildningsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag och i övrigt detta tjänsteutlåtande.

2. Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att teckna avtal med externa anordnare enligt beslutsunderlaget. Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera.

3. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (MP) och (V) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Lennart Sandborg (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

att förfrågningsunderlaget ska tillföras en klausul om kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.

samt att därutöver anföra:

Vi anser att utbildningsnämnden kan ställa högre krav som är uppföljningsbara. Genom att ställa sociala krav och miljökrav kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Bland dessa krav ska det skrivas in villkor som ger rätt att kontrollera de sociala villkoren och förbjuda svartarbete enligt upphandlingsavtalet för stadens räkning är en bra väg att gå för att använda stadens makt som upphandlare. Detta bör ske enligt den, under det röd-gröna styret under mandatperioden 2002-2006, testade ” Vita jobb- modellen”.

Vi anser också att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. Ett grundläggande krav ska vara att följa gällande diskrimineringslagstiftning.

Kraven på de upphandlade verksamheterna måste vara höga och staden måste ha en reell möjlighet att granska kvaliteten för att säkra att individen får den utbildning den har rätt till. Ekonomiska intressen får aldrig gå före kvalitet och det måste finnas tydliga riktlinjer för vilka rättigheter den studerande har om det visar sig att den upphandlade verksamheten inte uppfyller stadens krav.

__________

§21 Ansökan om utdömande av vite

Beslut

1. Utbildningsnämnden ansöker hos förvaltningsrätten om utdömande av vite enligt 3 kap. 16 § Skollagen och Lagen om viten 6 §.

2. Beslutet justeras omedelbart.

__________

§22 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

__________