Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-12-09

Sammanträde 2010-12-09

Datum
Klockan
15.30
Plats
Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2 F, plan 2, Utsikten

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2010-11-18

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2010-11-30

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv, SOU 2010:19 och Skolan och arbetsmarknadens regler vid gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställning

Svar på remiss från kommunstyrelsen Omedelbar justering
Dnr 10-421/7404

7 Förlängning av ledningsorganisation och delegationsordning för pilotskolorna

8 Lärlingsutbildning med coachning

9 Kvalitetsredovisning för Stockholms stads grundskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg samt obligatorisk särskola, läsåret 2009/2010

10 Kvalitetsredovisning för kommunal vuxenutbildning i Stockholms stad, läsåret 2009/2010

11 Förslag till gemensamma priser för nuvarande gymnasieprogrammen i Stockholms län

12 Samverkansavtal gymnasieskolan

13 Strategier för skolutveckling i Söderort och på Järvafältet

14 Förslag till idrottsprofilering i Farsta stadsdelsnämndsområde

15 Inriktningsförslag avseende ombyggnadsåtgärder i hus A och B vid Bagarmossens skola

16 Evakuering av Engelbrektsskolan

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (FP) och vice ordföranden Roger Mogert (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2010-12-22.

__________

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2010-11-18

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2010-11-18 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2010-11-30

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträdet med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2010-11-30 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Beslut

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 25 november 2010.

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§6 Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv, SOU 2010:19 och Skolan och arbetsmarknadens regler vid gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställning

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remiss om ”Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv”, SOU 2010:19 och ”Skolan och arbetsmarknadens regler vid gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställning”, Promemoria U2010/5775/G.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-11-16. Dnr 10-421/7404.

En statlig utredning föreslår bl.a. en särskild lag med ett i huvudsak arbetsrättsligt innehåll om gymnasial lärlingsanställning. Utredningen lämnar även förslag om arbetstider, försäkringsfrågor, utbildningskontrakt, de nationella programrådens roll m.m. i anslutning till gymnasial lärlingsutbildning. I en promemoria från utbildningsdepartementet lämnas kompletterande förslag om gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställning rörande mottagande/ antagning/urval, ledighet/semester/lov, disciplinåtgärder m.m. Många av utredningens och promemorians förslag överensstämmer med de förslag angående lärlingsutbildningen som lades av Gymnasieutredningen och vilka förvaltningen i tidigare remssvar tillstyrkt. I nu aktuella förslag förtydligas ytterligare vad som bör gälla när det gäller gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställning. Förvaltningen har inga avvikande synpunkter på något av de förslag utredningen eller promemorian. Förvaltningen är mycket positiv till förslaget om möjlighet till anställning även inom ramen för introduktionsprogrammet yrkesintroduktion, viket enligt förvaltningens bedömning ger ytterligare möjligheter för de ungdomar som går en sådan utbildning att nå målet om anställning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen i samråd med vuxenutbildningsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen som svar på remiss om ”Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv”, SOU 2010:19 och ”Skolan och arbetsmarknadens regler vid gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställning”, Promemoria U2010/5775/G.

Omedelbar justering.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert (S) anmälde ett särskilt uttalande från (S), (MP) och (V) enligt nedan:

Lärlingsutbildningar skapar möjligheter för många ungdomar som annars skulle stå långt från både utbildning och arbetsmarknad. Lärlingsutbildning kan vara det som behövs för att man ska klara att både inhämta kunskaper om och få erfarenhet av ett yrke som leder till ett jobb.

Det är dock viktigt att lärlingsutbildningarna håller hög kvalitet både när det gäller uppfyllelse av kunskapsmålen och när det gäller själva lärlingsplatserna. Den nya gymnasieskolan kommer att leda till minskade möjligheter för många elever och en nedmontering av säker utbildning som gymnasieskolan varit. Lärlingsutbildningen får inte bli en del av detta. Det måste finnas möjlighet att byta bana under sin livstid, och då krävs det möjligheter till ett livslångt lärande och tillgång till kunskaper som möjliggör vidare studier.

__________

§7 Förlängning av ledningsorganisation och delegationsordning för pilotskolorna

Beslut

1. Ledningsorganisationen med samordningsrektor och rektorer för gymnasieskolorna Brännkyrka/Bernadotte, Kista/S:t Erik, Södra Latin och Enskede Gård/Stockholms hotell- och restaurangskola, förlängs tom 30 juni 2011.

2. De tidigare beslutade ändringarna i delegationsordningen för de berörda gymnasieskolorna förlängs tom 30 juni 2011.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-11-23. Dnr 10-421/6727.

Under läsåret 09/10 har ett projekt med syfte att pröva och utveckla en modell för en nära och tydlig ledning av den pedagogiska verksamheten genomförts på gymnasieskolorna Brännkyrka/Bernadotte, S:t Erik/Kista, Södra Latin och Enskede Gård/ Stockholms hotell och restaurangskola.

Under hösten har arbetet inför ett eventuellt införande av en ny ledningsorganisation för alla gymnasieskolor pågått. I avvaktan på ett beslut om en ny organisation med införande av nu organisation för alla skolorna från den 1 juli 2011 fortsätter organisationen på pilotskolorna till 30 juni 2011.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen tillsammans med kvalitets- och ekonomiavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Ledningsorganisationen med samordningsrektor och rektorer för gymnasieskolorna Brännkyrka/Bernadotte, Kista/S:t Erik, Södra Latin och Enskede Gård/Stockholms hotell- och restaurangskola, förlängs tom 30 juni 2011.

2. De tidigare beslutade ändringarna i delegationsordningen för de berörda gymnasieskolorna förlängs tom 30 juni 2011.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§8 Lärlingsutbildning med coachning

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på utredningsuppdraget om ”Lokala yrkesutbildningar”.

2. Ärendet överlämnas till arbetsmarknadsnämnden.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-11-23. Dnr 10-007/664.

I budgeten för 2010 fastställde kommunfullmäktige uppdraget att utbildningsnämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby samt socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden skulle utreda förutsättningarna för lokala yrkesutbildningar.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av vuxenutbildningsavdelningen i enlighet med de åtaganden och den projektplan som utbildningsnämnden godkände den 10 juni 2010. Ansvarig för beredningsprocessen är en styrgrupp med representanter för stadsledningskontoret, utbildningsförvaltningen, socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen samt stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på utredningsuppdraget om ”Lokala yrkesutbildningar”.

2. Ärendet överlämnas till arbetsmarknadsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§9 Kvalitetsredovisning för Stockholms stads grundskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg samt obligatorisk särskola, läsåret 2009/2010

Beslut

1. Stadens samlade kvalitetsredovisning för Stockholms stads grundskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg samt obligatorisk särskola avseende läsåret 2009/2010 godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma i verksamhetsplan 2011 med åtgärder utifrån de föreslagna utvecklingsområdena.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-11-17. Dnr 10-411/7787.

Kvalitetsredovisningen för Stockholms stads grundskola läsåret 2009/2010 är utbildningsförvaltningens sammanställning och värdering av det arbete som gjorts under läsåret 2009/2010. Bedömning och analys av resultaten redovisas utifrån läroplansområdena normer och värde, kunskaper och lärande/betyg och bedömning, ansvar och inflytande samt samverkan. Reflektioner görs utifrån den samlade tillgängliga informationen om stadens kommunala grundskolor och utvecklingsområden föreslås utifrån ambitionen att höja kvaliteten i Stockholms grundskolor. Åtgärder beskrivs mer utförligt i verksamhetsplanen för 2011.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadens samlade kvalitetsredovisning för Stockholms stads grundskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg samt obligatorisk särskola avseende läsåret 2009/2010 godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma i verksamhetsplan 2011 med åtgärder utifrån de föreslagna utvecklingsområdena.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslut i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Ordföranden anmälde ett särskilt uttalande från (FP), (M), (KD) och (C) enligt nedan:

Kvalitetsredovisningen visar att utvecklingen i Stockholms grundskolor i många avseenden går åt rätt håll. Samtidigt återstår mycket arbete för att skapa en skola i världsklass. Fokus på kunskap, trygghet och studiero är av största vikt.

Vi vill understryka vikten av att kvalitetsarbetet i skolorna är en ständigt pågående process. Det är angeläget att kvalitetsredovisningen ses som ett levande dokument som följs upp och leder till förändringar i skolans arbete. Projekt som genomförs på skolområdet ska alltid följas upp och utvärderas utifrån perspektivet om de fått avsedd effekt.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert (S) anmälde ett särskilt uttalande från (S), (MP) och (V) enligt nedan:

Kvalitetsredovisningen är som vanligt intressant läsning. Vi delar stora delar av den analys som görs i ärendet, men saknar en del av slutsatserna i de samlade förslagen till åtgärder.

Resultaten i stadens grundskolor har försämrats under föregående mandatperiod. I många skolor har resultaten försämrats drastiskt, och ibland från redan låga resultatnivåer. Det finns en tydlig koppling mellan besparingen på det socioekonomiska anslaget och hur resultaten försämras i många skolor där det återfinns många elever som tillhör de som behöver extra stöd för att nå kunskapsmålen.

Det är vida känt att faktorer som t ex föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och studiebakgrund spelar in på barnens kunskapsuppfyllelse i skolan. Dessa faktorer är därför långt mycket viktigare att ta hänsyn till i genomgång av kunskapsresultat och möjlighet att bryta mönster, än huruvida barnet har invandrarbakgrund eller ej.

När elevomsättningen når 40 procent på en del skolor behövs det strategier för hur det kan hanteras. Det går inte att överlåta det ansvaret helt på rektor utan staden måste ge stöd i det arbetet.

Flera rapporter, inklusive den här kvalitetsredovisningen visar att det finns en stor utvecklingspotential i arbetet med elever i behov av särskilt stöd och i arbetet med modersmålsundervisning och språkutveckling. Detsamma gäller arbetet med elevers delaktighet i skolan. Ändå blir de här områdena nedprioriterade och faller bort när förvaltningen får medskick till verksamhetsplanen för 2011. Men det är inte tillräckligt att vi har bra underlag och en god analys. Slutsatserna måste omsättas i konkreta beslut för att ge en förändring.

Språk utgör ett alldeles för stort hinder för att ta till sig undervisning i skolan. Men det måste inte vara så utan beror på avsaknaden av politisk vilja att garantera bra modersmålsundervisning, gärna integrerad i större utsträckning och undervisning i vissa ämnen helt på modersmålet. Framförallt är studiehandledningen behöver ske på det språk som är starkast hos eleven. Av samma anledning behöver också den tidigare brukarundersökningen vara tillgänglig på fler språk.

__________

§10 Kvalitetsredovisning för kommunal vuxenutbildning i Stockholms stad, läsåret 2009/2010

Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner kvalitetsredovisningen

2. Ärendet överlämnas till den nyinrättade arbetsmarknadsnämnden

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-11-19. Dnr 10-431/7791.

I den årliga skolformsvisa kvalitetsredovisningen återges en övergripande bild av den kommunala vuxenutbildningen inkl. Särvux, särskild utbildning för vuxna. Redovisningen utgår från läroplansmålen, stadens budget, skolplanen samt utbildningsnämndens mål.

Den skolformsvisa kvalitetsredovisningen bygger på enheternas kvalitetsredovisningar, de enskilda kvalitetsdialogerna med samtliga anordnare, resultat och övrig statistik, erfarenheter och kunskaper som förvaltningen tillägnat sig genom den regelbundna uppföljningen och den tillsyn som utövas vid avdelningen samt genomförda inspektörsrapporter och studerandeundersökningar.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom vuxenutbildningsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden godkänner kvalitetsredovisningen

2. Ärendet överlämnas till den nyinrättade arbetsmarknadsnämnden

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert (S) anmälde ett särskilt uttalande från (S), (MP) och (V) enligt nedan:

Platserna vid stadens vuxenutbildning är fortfarande för få, trots att behovet och efterfrågan av vidareutbildning är stor. Det behövs göras en ordentlig satsning på att öka antalet platser på komvux och ändra kriterierna så att fler får tillgång till vuxenutbildning. De extra platserna inom yrkesvux är inte en tillräcklig ökning för att möta behovet. De stockholmare som blir arbetslösa måste ges möjligheten till fort- och vuxenutbildning. Det borde vara en självklar investering för att minska arbetslösheten och öka människors möjligheter till arbete eller fortsatta studier.

Fler av slutsatserna om kvalitetsredovisningen för vuxenskolan är av pedagogisk karaktär och det är av stor vikt att dessa inte tappas bort när vuxenutbildningen under nästa mandatperiod flyttas över till arbetsmarknadsnämnden. Det finns också ett bra tillfälle i och med den pågående upphandlingen av vuxenutbildning att ställa högre krav på anordnarna att visa upp fullgoda strategier för de områden där vi idag ser brister; inflytande, studieplaner och kvalitetssäkring.

Särskilt viktigt är det att ta ett grep om bedömning och lärarnas behörighet då den nya upphandlingen ger än större ansvar för betygssättning till de fristående anordnarna.

__________

§11 Förslag till gemensamma priser för nuvarande gymnasieprogrammen i Stockholms län

Beslut

1. Den av styrelsen för Kommunförbundet Stockholms Län föreslagna gemensamma prislistan avseende nuvarande gymnasieprogram ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

2. De av styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län föreslagna övergångsbestämmelserna för vissa gymnasieprogram tillämpas från och med den 1 januari 2011 till och med den 30 juni 2013.

3. Den av förvaltningen föreslagna övergångslösningen för ett fåtal program godkänns.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-11-19. Dnr 09-114/2470.

Styrelsen för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) beslöt vid sammanträde 2010-10-07 att tillsända länets kommuner en rekommendation, där KSL:s styrelse föreslår kommunerna att besluta att tillämpa den gemensamma prislistan avseende nuvarande gymnasieprogram från och med den 1 januari 2011. En kommande prislista för de nya gymnasieprogrammen, enligt GY 11, kommer att utarbetas av KSL under hösten/vintern 2010 för att gälla fr.o.m. hösten 2011.

Ett förslag till övergångsbestämmelser för vissa unika gymnasieprogram har också lämnats, vilket KSL:s styrelse rekommenderar kommunerna att anta.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitets - och ekonomiavdelningen i samråd med gymnasieavdelningen och avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Den av styrelsen för Kommunförbundet Stockholms Län föreslagna gemensamma prislistan avseende nuvarande gymnasieprogram ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

2. De av styrelsen för Kommunförbundet Stockholms län föreslagna övergångsbestämmelserna för vissa gymnasieprogram tillämpas från och med den 1 januari 2011 till och med den 30 juni 2013.

3. Den av förvaltningen föreslagna övergångslösningen för ett fåtal program godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Ordföranden anmälde ett särskilt uttalande från (FP), (M), (KD) och (C) enligt nedan:

Att vi får en gemensam prislista i Stockholms län är mycket positivt. Det ger förutsägbarhet och skapar stabila spelregler. För fristående skolor är detta särskilt välkommet. Problemet med att en skolas ersättning kan variera kraftigt beroende på vilka kommuner eleverna kommer från tas bort. Dock är det nödvändigt med övergångsregler för vissa program för att ge att ge möjlighet till en anpassning. En sådan mjuk övergång presenteras också i ärendet.

Samtidigt vill vi stryka under vikten av att kommuner - i syfte att tränga undan fristående skolor – inte börjar använda skolpengsinstrumentet för att gynna kommunala skolor gentemot de fristående. Det kan finnas en sådan risk i kommuner med en politisk ledning som inte gillar den mångfald som fristående skolor skapar. Det är viktigt att särskild uppmärksamhet riktas mot detta eventuella problem och att en beredskap finns för att möta det.

__________

§12 Samverkansavtal gymnasieskolan

Beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att med kommuner i länet teckna samverkansavtal som omfattar samtliga nationella program i gymnasieskolan.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-11-19. Dnr 10-423/7817.

Stockholms stad har de senaste åren tecknat samverkansavtal med flertalet av länets kommuner. Avtalet har omfattat specialutformade program och samtliga nationella program utom naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen. Inför antagningen till gymnasieskolan 2011 föreslår förvaltningen av de avtal som tecknas ska omfatta samtliga nationella program, inklusive de högskoleförberedande.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Förvaltningen ges i uppdrag att med kommuner i länet teckna samverkansavtal som omfattar samtliga nationella program i gymnasieskolan.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (MP) och (V) gemensamt förslag till beslut att återremittera ärendet och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandet om återremittering mot förslaget att behandla ärendet vid dagens sammanträde och förklarade sig finna att nämnden beslutat att ärendet behandlas vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställde sedan yrkandet om bifall till förvaltningens förslag mot att avslå förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande om bifall.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstegörande ersättare Lennart Sandborg (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag

att återremittera ärendet med anledning av vad som nedan anförs.

Ärendet saknar en konsekvensanalys av vad ett samverkansavtal som detta kommer att innebära för stadens elever och skolor. Det bygger främst på ett uppdrag i stadens budget och är därmed inte förankrats eller beretts i tillräcklig utsträckning.

__________

§13 Strategier för skolutveckling i Söderort och på Järvafältet

Beslut

1. Berörda kommunala skolor får i uppdrag att med stöd i skolstrategierna utarbeta en plan för förbättringsåtgärder för att lyfta kunskapsresultaten och nå en högre grad av måluppfyllelse.

2. Fortsatt kommunikation i ärendet kommer att ske med de fristående skolorna.

3. Som tillägg i strategidokumentet formuleras ett stycke som pekar på möjligheten till ett extra skolår i enighet med vad som anförs nedan

4. Nämnden anför därutöver:

Förslaget till strategier för skolutveckling i Söderort och på Järvafältet är i grunden mycket bra. Dokumentet tar upp en rad viktiga arbetsfält och konkreta metoder för att höja elevernas studieresultat.

Att höja resultaten i de skolor som har lägst kunskapsresultat är en av de allra viktigaste utmaningarna för de kommande åren. Höga förväntningar på eleverna och tidig kunskapsuppföljning är avgörande för om alla elever ska lyckas nå målen. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet är viktiga framgångsfaktorer som stärker eleverna såväl kunskaps- som identitetsmässigt.

Men det måste också finnas möjligheter för elever som inte når målen att få den tid som krävs för att komma ifatt. Sommarskola och läxhjälp är utmärkta exempel på detta men vi menar att det för vissa elever kan krävas att de ges möjlighet till ett helt extra skolår för att fylla kunskapsluckorna.

I Stockholm finns utmärkta exempel på framgångsrikt arbete med extra skolår. På Lillholmsskolan i Skärholmen erbjuds elever att gå ett extra skolår i de fall där tiden bedöms vara en avgörande faktor för skolresultatet. Ungefär var fjärde elev går ett extra år under grundskoletiden, ofta någon gång mellan årskurs 2 och 4. Vi menar att fler skolor på detta sätt bör erbjuda sina elever extra tid, inte minst när det gäller elever som kommer till Sverige under skoltiden.

Det är dock angeläget att det extra skolåret inte blir en ren upprepning av det skolår eleven just genomgått, så att han eller hon enbart ”går om ett år”. Forskning visar att denna åtgärd tvärtom riskerar att inverka negativt på elevens kunskapsutveckling. Istället ska det extra skolåret vara individuellt anpassat efter elevens stödbehov och förkunskaper.

Dokumentet ”Strategier för skolutveckling i Söderort och på Järva-fältet” ska därför kompletteras med skrivningar kring extra skolår utifrån den modell som tillämpas på Lillholmsskolan.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-11-18. Dnr 09-007/4117.

I arbetet med att nå en allt högre grad av måluppfyllelse har skolor i utsatta ytterstadsområden en längre väg att gå. Boendesegregation, en hög omflyttning av elever och speciell områdesproblematik påverkar skolornas arbete och gör att utvecklingsinsatser måste riktas åt många håll. För att stödja skolorna i arbetet med att välja de bästa strategierna när det gäller att nå skolans kunskapsmål har följande strategidokument utarbetats. Strategierna är samlade under rubrikerna Vetenskaplig forskning, Förhållningssätt, Framgångsfaktorer, Skolutbyte/ benchmarking, Arbetsmetoder/stödmaterial och Sammanfattande slutsatser.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan med gymnasieavdelningen. Kontakter har även tagits med Avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet samt vuxenutbildningsavdelningen. Synpunkter har även inhämtats från stadshusets projektledning för Vision Järva 2030 och Söderortsvisionen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Berörda kommunala skolor får i uppdrag att med stöd i skolstrategierna utarbeta en plan för förbättringsåtgärder för att lyfta kunskapsresultaten och nå en högre grad av måluppfyllelse.

2. Fortsatt kommunikation i ärendet kommer att ske med de fristående skolorna.

Yrkanden

Ordföranden framlade ett för (FP), (M), (KD) och (C) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (MP) och (V) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Lennart Sandborg (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

1. att förvaltningen får i uppdrag att i verksamhetsplanen för 2011 inarbeta strategiska åtgärder som motsvarar inriktningen i rapporten ”Strategier för skolutveckling i Söderort och på Järvafältet”

2. och därutöver tillägga

Rapporten ”Strategier för skolutveckling i Söderort och på Järvafältet” är mycket intressant läsning. Den forskning som refereras till lyfter särskilt upp frågor kring elev- och föräldrainflytande, arbete mot kränkande behandling och språkutveckling, något som inte varit en reell prioritering under mandatperioden.

I samband med utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2011 är det därför av stor vikt att de strategiska åtgärder som bevisligen har forskningsstöd också implementeras i skolornas arbete. Då kan vi få en skola där eleverna växer som människor samtidigt som de når goda resultat. En ansvarstagande skolpolitik i Stockholm ger rätt stöd i tidig ålder, arbetar med framåtsyftande bedömning och garanterar att barn i behov av särskilt stöd får sina rättigheter erkända.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert (S) anmälde ett särskilt uttalande från (S) och (V) enligt nedan:

Under den gångna mandatperioden har den borgerliga majoriteten valt att inte bedriva någon politik som skulle kunna innebära att resultaten i stadens skolor förbättras. En strategi för hur man ska vända den negativa trenden inom kunskapsresultaten har saknats.

Strategierna för skolutveckling i Söderort och på Järva är därför väldigt välkomna. Strategierna blir dock helt uddlösa då det inte tillförs några ekonomiska resurser för skolorna att arbeta med.

__________

§14 Förslag till idrottsprofilering i Farsta stadsdelsnämndsområde

Beslut

Utbildningsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

De berörda förvaltningarna hade redovisat ärendet i ett gemensamt tjänsteutlåtande från 2010-11-18. UTBF Dnr 10-400/7871.

Inom ramen för kommunfullmäktiges vision för söderort 2030 har Farsta stads­dels­förvaltning, utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen gemensamt tagit fram ett underlag för idrottsprofilering inom stadsdelsnämndens och idrottsnämndens verksamheter och utbildningsförvaltningens skolor inom stadsdelsområdet. Syftet är att Farsta ska utgöra ett nav för idrott och hälsa i hela staden.

Ärendets beredning

För ärendets beredning har Farsta stadsdelsförvaltning, idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen inrättat en styrgrupp bestående av de ansvariga förvaltningscheferna. Ärendet har utarbetats av en projektgrupp med represen­tanter för de tre förvaltningarna, i samråd med berörda skolor, föreningsliv och verksamheter inom staden. Organisationen bör finnas kvar för fortsatt samordning av idrottssatsningen i Farsta.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden godkänner för sin del förslaget till idrottsprofilering i Farsta stadsdels­område enligt uppdrag från kommunfullmäktige inom ramen för visionen för Söderort 2030, och överlämnar det till kommunfullmäktige.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med konkreta förslag till genomförande i nämndens verksamhetsplan 2011.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bordläggning av ärendet och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§15 Inriktningsförslag avseende ombyggnadsåtgärder i hus A och B vid Bagarmossens skola

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag avseende ombyggnadsåtgärder i hus A och B vid Bagarmossens skola samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma med ett genomförandeförslag.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-11-18. Dnr 10-324/234.

Hus A och B vid Bagarmossens skola klarar inte den obligatoriska ventilations­kontrollen (OVK). Ett antal tillgänglighetsåtgärder erfordras i dessa hus.

Ett ombyggnadsförslag som innehåller ventilations- och tillgänglighetsåtgärder har tagits fram. SISAB bedömer den hyreshöjande projektkostnaden till 7,5mnkroch det årliga hyrestillägget till 0,5mnkr. Det innebär en hyreskostnad första året efter färdigställandet om ca 14,0mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har arbetats fram i samarbete mellan representanter för Bagarmossens skola, grundskoleavdelningen, kvalitets- och ekonomiavdelningen samt SISAB.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag avseende ombyggnadsåtgärder i hus A och B vid Bagarmossens skola samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma med ett genomförandeförslag.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) framlade ett för (S), (MP) och (V) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Lennart Sandborg (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. att komplettera tillgänglighetsåtgärderna med hörselslinga

3. därutöver anföra följande

En tillgänglighetsanpassning av skolans lokaler får inte bara handla om möjligheten att ta sig in i lokalen utan måste också handla om att ta till sig det som sägs i lokalen. Akustiken i skolan är helt avgörande.

Om skolmiljön inte är en fungerande ljudmiljö uteblir arbetsron. Därför bör hörselslinga installeras på Bagarmossens skola i samband med tillgänglighetsanpassningen.

__________

§16 Evakuering av Engelbrektsskolan

Beslut

1. Nämnden begär inhyrningsmedgivande hos kommunstyrelsens ekonomiutskott för etablering av paviljonger på Gärdesskolan för årskurs F-3 under en period av 1,5 år till en kostnad om 7600000 kr, med möjlighet till förlängning i det fall evakueringsbehovet förlängs.

2. Nämnden begär inhyrningsmedgivande hos kommunstyrelsens ekonomiutskott för inhyrning på Campus Konradsberg (Kungsholmen) för årskurs 4-9 under en period av 1,5 år till en kostnad om 19000000 kr, med möjlighet till förlängning i det fall evakueringsbehovet förlängs.

3. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna hyresavtal under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott beviljar inhyrningsmedgivande.

4. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-11-23. Dnr 10-324/7753.

Då Engelbrektsskolan till vissa delar ska rivas och i övrigt totalrenoveras behöver skolan evakueras. Förvaltningen har sökt efter lämpliga lokaler och funnit att de yngre barnens evakuering kan lösas på Östermalm genom att paviljonger sätts upp på Gärdesskolan. Då kan även flera funktioner på Gärdesskolan nyttjas gemensamt med Engelbrektsskolan åk F-3.

De äldre eleverna evakueras till Campus Konradsberg på Kungsholmen. Där kommer de att kunna bedriva en sammanhållen undervisning i ändamålsenliga lokaler samtidigt som kravet att evakuera inom innerstaden tillgodoses. Flera funktioner nyttjas gemensamt mellan Engelbrektsskolan åk 4-9 och andra skolor på Campus Konradsberg.

Den sammanlagda hyreskostnaden under evakueringsperioden 1,5 år uppgår till 26,6 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av lokalenheten på kvalitets- och ekonomiavdelningen tillsammans med grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Nämnden begär inhyrningsmedgivande hos kommunstyrelsens ekonomiutskott för etablering av paviljonger på Gärdesskolan för årskurs F-3 under en period av 1,5 år till en kostnad om 7600000 kr, med möjlighet till förlängning i det fall evakueringsbehovet förlängs.

2. Nämnden begär inhyrningsmedgivande hos kommunstyrelsens ekonomiutskott för inhyrning på Campus Konradsberg (Kungsholmen) för årskurs 4-9 under en period av 1,5 år till en kostnad om 19000000 kr, med möjlighet till förlängning i det fall evakueringsbehovet förlängs.

3. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna hyresavtal under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott beviljar inhyrningsmedgivande.

4. Omedelbar justering.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lennart Sandborg (V) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Lennart Sandborg (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att behålla merparten av eleverna i Engelbrektsskolan under ombyggnaden.

Förvaltningens förslag om evakuering av samtliga elever i samband med renoveringen av Engelsbrektsskolan har fått stark kritik av skolans föräldrar. Att utlokalisera lågstadieelever till Gärdesskolan får anses som olämpligt med tanke på transportsträckor och trafiksituation. Att placera mellan- och högstadieelever på Campus Konradsberg är heller ingen bra lösning. Lokalerna är anpassade för universitetsstuderande och kommer att fungera dåligt för elever i åldrarna 10-16 år.

Vänsterpartiet förordar en annan lösning:

Evakuera ett fåtal elever, t.ex. de äldsta och behåll resten i skolan under renoveringen. Byggnaden kan sektioneras så att byggarbetet kan pågå obehindrat och eleverna kan flyttas mellan sektionerna vartefter de blir färdigställda. Metoden har använts med framgång bl.a. vid Katarina Norra skolas och Skärholmens gymnasiums renovering. Vårt förslag bör bli mer kostnadseffektivt eftersom en stor del av de externa hyreskostnaderna bortfaller. Dessutom ger vårt förslag nöjda föräldrar, elever och personal.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Olsson (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

De faktorer som förvaltningen valt att prioritera i förslaget är goda efter förutsättningarna. Det är uppenbart att det är andra intressen är barnets bästa som styrt den process där evakueringen av Engel-brektsskolan ingår. Om renoveringsbehoven av skolan hade tagits i beaktande redan när exploateringen av närliggande områden planerades hade tidsplanerna kunnat vara mer samstämmiga. En än bättre lösning för eleverna hade säkert kunnat finnas om det hade fått vara styrande. Det är också beklagligt att kvaliteten på exempelvis skolmaten riskerar att försämras för de äldre barnen. Möjligheten för en skolbuss mellan Engelbrektsskolan och Gärdesskolan är värd att undersökas mer för att garantera en säker skolväg för de minsta barnen.

Det är nu viktigt att den här processen inte drar ut på tiden mer än planerat. De barn och föräldrar som drabbas, som får en längre eller mer osäker väg till skolan ska inte behöva drabbas mer än absolut nödvändigt.

Miljöpartiet har tidigare motsatt sig förslaget att ta en större del av Engelbrektskolans skolgård i anspråk för bostadsbebyggelse. Dels försvinner en stor del av barnens lek- och rastytor, dels blir ljusförhållandena på skolgården kraftigt försämrade, såväl på morgon, eftermiddag och kväll. Stockholm är underförsörjt vad gäller idrottshallar och bollplaner, inte minst på Östermalm. Därför har vi velat se en utredning hur idrottshallen med bollplan på taket kan förverkligas. Vi har saknat en barnkonsekvensanalys innan beslut om detaljplan fattades.

__________

§17 Övriga frågor

Förvaltningschef Thomas Persson lämnade information om evakueringen av Engelbrektsskolan och de överväganden som gjorts. Flera synpunkter och klagomål från föräldrar har inkommit till förvaltningen och nämnden.

Ordförande Lotta Edholm tackade nämnden för det gångna året och tillönskade alla God Jul och Ett Gott Nytt År.

Avgående vice ordförande Roger Mogert (S) tackade för sin tid i nämnden och tillönskade ordföranden och nämnden God Jul.

__________