Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-03-13

Sammanträde 2014-03-13

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2014-02-06

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade 2014-02-06

4 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2014-02-20 och 2014-03-04

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

7 Funktionsprogram för grundskola

9 Sammanslagning av Igelbäcksskolan och Ärvingeskolan samt namnbyte till Kista grundskola

10 Fortsatt erfarenhetsutbyte med ungdomsmottagningar i Sankt Petersburg och Riga samt besök i dessa städer

11 Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO)

Dnr 13-022/8371 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i förskolor och skolor

Svar på remiss från Folkhälsomyndigheten, dnr 1598/2014-9.1.1 Dnr1.6.1-445/2014 (Omedelbar justering)

13 Höj ambitionen för simkunnigheten

Svar på skrivelser från Lotta Edholm (FP), Markus Nordström (M), Linnea Cedergren(C) och Ella Bohlin (KD) samt från Jan Valeskog (S) Dnr 13-407/4855 och 13-401/8344

14 Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för elever i grundskola, förskoleklass och fritidshem

Svar på skrivelser från Marina Gunnmo Grönros (V) och Edit Ringmar (V) samt från Per Olsson (MP) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP). Dnr 13-516/6685 och 13-516/7959

15 Skolresultat och lärarbehörighet

Svar på skrivelse från Marina Gunnmo Grönros (V) och Edith Ringmar (V) Dnr 13-411/7966

16 Utvecklingen för Rinkebyakademien

Svar på skrivelse från Per Olsson (MP) och Ingegerd Akselson Le Douaron (MP) Dnr 13-413/8345

17 Klargörande angående utbetalade stimulansbidrag

Svar på skrivelse från Marina Gunnmo Grönros (V) och Edit Ringmar (V) Dnr 13-452/3104

18 Avstängning helt från undervisning av elev vid Kista gymnasium

Dnr 4.3.1-2127/2014 (Omedelbar justering)
Sekretess enligt 23 kap. 2 § 2 st. Offentlighets- och sekretesslagen. Ej närvarorätt för personalföreträdare.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (202 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 6 februari 2014

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade 2014-02-06

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 20 februari 2014 och den 4 mars 2014.

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

§9 Sammanslagning av Igelbäcksskolan och Ärvingeskolan samt namnbyte till Kista grundskola

§10 Fortsatt erfarenhetsutbyte med ungdomsmottagningar i Sankt Petersburg och Riga samt besök i dessa städer

§11 Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO)

§12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i förskolor och skolor

§14 Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för elever i grundskola, förskoleklass och fritidshem

§17 Klargörande angående utbetalade stimulansbidrag

§18 Avstängning helt från undervisning av elev vid Kista gymnasium