Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-01-29

Sammanträde 2015-01-29

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F,plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2014

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp från den 20 januari 2015

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

6 Verksamhetsplan 2015 för utbildningsnämnden

Dnr 1.2.1-10273/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
6 Bilaga 1 Antal schablongrundande samt interkommunala barn och elever.pdf (203 kb) 6 Bilaga 10 Ersättning fristående grundsärskolor.pdf (288 kb) 6 Bilaga 11 Programpeng för gymnasieskolan i egen regi 2015.pdf (320 kb) 6 Bilaga 12 Ersättning till fristående gymnasieskolor 2015.pdf (327 kb) 6 Bilaga 13 a och 13 b Interkommunal ersättning för gymnasieskolan, inom respektive utanför KSL 2015.pdf (509 kb) 6 Bilaga 14 Programpeng för gymnasiesärskolan i egen regi 2015.pdf (217 kb) 6 Bilaga 15 Ersättning till fristående gymnasiesärskolor 2015.pdf (221 kb) 6 Bilaga 16 Interkommunal ersättning för gymnasiesärskolan 2015.pdf (217 kb) 6 Bilaga 17 Ersättning för modersmål till grundskola och gymnasieskola 2015.pdf (199 kb) 6 Bilaga 18 Regler för resultatenheter.pdf (189 kb) 6 Bilaga 19 Modell för prissättning av uppdragsavdelningens tjänster.pdf (194 kb) 6 Bilaga 2 Obligatoriska bilagor UtbN.pdf (292 kb) 6 Bilaga 20 a och 20 b Riktlinjer samt fördelning av investeringsmedel.pdf (417 kb) 6 Bilaga 21 Prislista serviceförvaltningen.pdf (293 kb) 6 Bilaga 22 Prislista IT.pdf (297 kb) 6 Bilaga 23 Plan för upphandling 2015_UtbN.pdf (601 kb) 6 Bilaga 24 System för internkontroll, risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan.pdf (624 kb) 6 Bilaga 25 Jämställdhets- och mångfaldsplan 3-årsplan.pdf (441 kb) 6 Bilaga 26 Byggnadsprojekt som färdigställs 2015 Hyreseffekter.pdf (200 kb) 6 Bilaga 27 Målstruktur verksamhetsplan 2015.pdf (500 kb) 6 Bilaga 3 Anslagsenheter.pdf (208 kb) 6 Bilaga 4 Kommunala grund- och gymnasieskolor 2015.pdf (110 kb) 6 Bilaga 5 Elevpeng grundskola med mera, egen regi.pdf (210 kb) 6 Bilaga 6 Interkommunal ersättning grundskola.pdf (191 kb) 6 Bilaga 7 Interkommunal ersättning grundsärskola.pdf (267 kb) 6 Bilaga 8 a och 8 b Resursfördelning verksamhetsstöd elever i behov av särskilt stöd grundskola nya respktive gamla systemet.pdf (390 kb) 6 Bilaga 9 Elevpeng för grundsärskola inklusive skolskjuts.pdf (193 kb)

7 Yttrande över revisionsrapport av Övergång förskola-skola

Yttrande till stadsrevisionen
Dnr 1.6.1-9483/2014 (Omedelbar justering)

8 Yttrande över stadsrevisionens rapport om IT i skolan 2014

Yttrande till stadsrevisionen
Dnr 1.6.1-9482/2014 (Omedelbar justering)

9 Yttrande till förvaltningsrätten

10 Utseende av ledamöter till utbildningsnämndens antagningsdelegerade

11 Fyllnadsval till utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Dnr 1.1.1-47/2015 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Höj lönen för studie- och yrkesvägledare

Skrivelse från Frida Johansson Metso (FP), Markus Nordström m.fl. (M), John Kåberg (C) och Erik Slottner (KD)
Dnr 1.1.3-10432/2014

13 Ansökan om medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Dnr 4.2.2-25/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvaraorätt för personalföreträdare

Ärendet blir offentligt efter utbildningsnämndens sammanträde den 29 januari 2015 och publiceras först tillsammans med nämndens protokoll.

14 Ansökan om medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Dnr 4.2.2-23/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvaraorätt för personalföreträdare

Ärendet blir offentligt efter utbildningsnämndens sammanträde den 29 januari 2015 och publiceras först tillsammans med nämndens protokoll.

15 Ansökan om medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Dnr 4.2.4-10530/2014 (Omedelbar justering)
Ej närvaraorätt för personalföreträdare

Ärendet blir offentligt efter utbildningsnämndens sammanträde den 29 januari 2015 och publiceras först tillsammans med nämndens protokoll.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2014

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp från den 20 januari 2015

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§6 Verksamhetsplan 2015 för utbildningsnämnden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
6 Bilaga 1 Antal schablongrundande samt interkommunala barn och elever.pdf (203 kb) 6 Bilaga 10 Ersättning fristående grundsärskolor.pdf (288 kb) 6 Bilaga 11 Programpeng för gymnasieskolan i egen regi 2015.pdf (320 kb) 6 Bilaga 12 Ersättning till fristående gymnasieskolor 2015.pdf (327 kb) 6 Bilaga 13 a och 13 b Interkommunal ersättning för gymnasieskolan, inom respektive utanför KSL 2015.pdf (509 kb) 6 Bilaga 14 Programpeng för gymnasiesärskolan i egen regi 2015.pdf (217 kb) 6 Bilaga 15 Ersättning till fristående gymnasiesärskolor 2015.pdf (221 kb) 6 Bilaga 16 Interkommunal ersättning för gymnasiesärskolan 2015.pdf (217 kb) 6 Bilaga 17 Ersättning för modersmål till grundskola och gymnasieskola 2015.pdf (199 kb) 6 Bilaga 18 Regler för resultatenheter.pdf (189 kb) 6 Bilaga 19 Modell för prissättning av uppdragsavdelningens tjänster.pdf (194 kb) 6 Bilaga 2 Obligatoriska bilagor UtbN.pdf (292 kb) 6 Bilaga 20 a och 20 b Riktlinjer samt fördelning av investeringsmedel.pdf (417 kb) 6 Bilaga 21 Prislista serviceförvaltningen.pdf (293 kb) 6 Bilaga 22 Prislista IT.pdf (297 kb) 6 Bilaga 23 Plan för upphandling 2015_UtbN.pdf (601 kb) 6 Bilaga 24 System för internkontroll, risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan.pdf (624 kb) 6 Bilaga 25 Jämställdhets- och mångfaldsplan 3-årsplan.pdf (441 kb) 6 Bilaga 26 Byggnadsprojekt som färdigställs 2015 Hyreseffekter.pdf (200 kb) 6 Bilaga 27 Målstruktur verksamhetsplan 2015.pdf (500 kb) 6 Bilaga 3 Anslagsenheter.pdf (208 kb) 6 Bilaga 4 Kommunala grund- och gymnasieskolor 2015.pdf (110 kb) 6 Bilaga 5 Elevpeng grundskola med mera, egen regi.pdf (210 kb) 6 Bilaga 6 Interkommunal ersättning grundskola.pdf (191 kb) 6 Bilaga 7 Interkommunal ersättning grundsärskola.pdf (267 kb) 6 Bilaga 8 a och 8 b Resursfördelning verksamhetsstöd elever i behov av särskilt stöd grundskola nya respktive gamla systemet.pdf (390 kb) 6 Bilaga 9 Elevpeng för grundsärskola inklusive skolskjuts.pdf (193 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20150129.pdf (414 kb)

§8 Yttrande över stadsrevisionens rapport om IT i skolan 2014

§10 Utseende av ledamöter till utbildningsnämndens antagningsdelegerade

§11 Fyllnadsval till utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§13 Ansökan om medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt

§14 Ansökan om medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt

§15 Ansökan om medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt