Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-02-04

Sammanträde 2016-02-04

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 14 januari 2015

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 26 januari 2016

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

9 Förnyat av avtal med Vetenskapens hus

10 Ansökan om medgivande att vara huvudman för en internationell skola på grundskolenivå

11 Brukarundersökning till skolor, elever och föräldrar som reser med Samtrans

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brinck (M), John Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD)
Dnr 1.1.3-10344/2015

12 Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Svar på remiss av från kommunstyrelsen, dnr. 001814/2015.
Dnr 1.6.1-11019/2015 (Omedelbar justering)

13 Välja yrke

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 001930/2015
Dnr 1.6.1-10928/2015 (Omedelbar justering)

14 Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Yttrande över rapport från stadsrevisionen, dnr. 3.1.3-144/2015
Dnr 1.6.1-9027/2015 (Omdelbar justering)

15 Central rättning av nationella prov

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 001570/2015.
Dnr 1.6.1-10931/2015 (Omdelbar justering)

16 Effektivt nyttjande av stadens skollokaler

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 001570/2015.
Dnr. 1.6.1-10929/2015 (Omdelbar justering)

17 Utvärdering av feriejobb för unga

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr. 001952/2015.
Dnr. 1.6.1-10615/2015

18 Stockholms miljöprogram 2016-2019

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 303-1200/2014.
Dnr. 1.6.1-10190/2015

19 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 173-968/2015.
Dnr. 1.6.1-10164/2015 (Omdelbar justering)

20 Yttrande över KM Frykholm AB´s överklagande av nämndens beslut

21 Ansökan om utdömande av vite mot AB Parts och Paomees (org. nr. 556702-5696), Lilla Europaskolan, Renstiernas gata 12

22 Ansökan om utdömande av vite mot AB Parts och Paomees (org. nr. 556702-5696), Lilla Europaskolan, Luntmakargatan 101

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 14 januari 2016

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 26 januari 2016

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§11 Brukarundersökning till skolor, elever och föräldrar som reser med Samtrans

§19 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad