Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-03-28

Sammanträde 2019-03-28

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 19 mars 2019.

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport februari 2019

Beslutsärenden

6 Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet inom kommunala förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad.

8 Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)

- Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/286
Dnr. 1.6.1-1497/2019 (Omedelbar justering)

9 En musikskola till Skärholmen

- Svar på skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd,
dnr. 5/720-2018
Dnr. 1.3.1-10636/2018

10 Skolskjuts enligt skollagen

- Överklagande av förvaltningsrättens dom i mål 26088-19.
Dnr. 1.8.1-2244/2019 (Omedelbar justering)

Tillkomna ärenden

11 Förslag till nytt samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen

Övriga frågor

12 Övriga frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 19 mars 2019.

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport februari 2019

§6 Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet inom kommunala förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad

§8 Att förstå och bli förstådd ­ ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)

§10 Skolskjuts enligt skollagen