Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-01-21

Sammanträde 2021-01-21

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten och digitalt via Skype (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 12 januari 2021

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd förfunktionshinderfrågor den 13 januari 2021

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

5 Verksamhetsplan 2021 för utbildningsnämnden

1.2.1-10343/2020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
05.1_1.2.1-10343-2020 Bilaga 01 Obligatoriska bilagor UtbN 2021.pdf (128 kb) 05.10_1.2.1-10343-2020 Bilaga 10 Prislista IT 2021.pdf (202 kb) 05.11_1.2.1-10343-2020 Bilaga 11 Plan för upphandling 2021.pdf (41 kb) 05.12_1.2.1-10343-2020 Bilaga 12 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan och system för internkontroll 2021.pdf (263 kb) 05.13_1.2.1-10343-2020 Bilaga 13 Kompetensförsörjningsplan för förskola grundskola och gymnasieskola 2021-2023.pdf (726 kb) 05.14_1.2.1-10343-2020 Bilaga 14 Målstruktur verksamhetsplan 2021.pdf (45 kb) 05.15_1.2.1-10343-2020 Bilaga 15 Organisationsskiss.pdf (887 kb) 05.16_1.2.1-10343-2020 Bilaga 16 Lokalprojekt med större hyresförändringar 2020-2021.pdf (172 kb) 05.2_1.2.1-10343-2020 Bilaga 02 Schablongrundande samt interkommunala barn och elever 2021.pdf (138 kb) 05.3_1.2.1-10343-2020 Bilaga 03 Anslagsenheter 2021.pdf (69 kb) 05.4_1.2.1-10343-2020 Bilaga 04 Kommunala grundskolor och gymnasieskolor läsåret 2020-2021.pdf (164 kb) 05.5_1.2.1-10343-2020 Bilaga 05 Ersättningar till skolor 2021.pdf (2 118 kb) 05.6_1.2.1-10343-2020 Bilaga 06 Regler för resultatenheter 2021.pdf (174 kb) 05.7_1.2.1-10343-2020 Bilaga 07 Modell för prissättning av tjänster från Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa.pdf (152 kb) 05.8_1.2.1-10343-2020 Bilaga 08 a och 08 b Riktlinjer och fördelning av investeringsmedel.pdf (301 kb) 05.9_1.2.1-10343-2020 Bilaga 09 Prislista serviceförvaltningen 2021.pdf (184 kb)

8 Kapacitetsökning av Gröndalsskolan

9 Verksamhetsanpassningar i idrottsbyggnaden vid Örbyskolan

10 Trygghet och studiero i stadens skolor

11 Överenskommelse gällande Skolfam

13 Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska

14 Prövning och förlängning av rektorns beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskola

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Verksamhetsplan 2021 för Utbildningsnämnden

§6 Ny- och ombyggnation av Nya Elementar

§7 Sturebyskolans ny - och ombyggnation

§8 Kapacitetsökning av Gröndalsskolan

§9 Verksamhetsanpassningar i idrottsbyggnaden vid

§10 Trygghet och studiero i stadens skolor

§11 Överenskommelse gällande Skolfam

§12 Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken

§13 Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska

§14 Prövning och förlängning av rektorns beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan