Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-10-14

Sammanträde 2021-10-14

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 5 oktober 2021

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 6 oktober 2021

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport september 2021

Beslutsärenden

6 Våga fråga, lyssna och agera!

Dnr: 1.3.2-6080/2021

Förslag till utbildningsnämndens handlingsplan mot våld och förtryck 2021 - 2025

7 Förslag till reviderade riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid samt uppdaterade riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor

8 Rapport Språkuppdrag 2021

Dnr: 3.3.3-6269/2021

Samlad rapport för budgetuppdrag om språkutvecklande
arbetssätt och screening

9 Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2022

10 Handlingsplan för klimatanpassning

11 Nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor

Dnr: 1.6.1-3998/2021

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/550

12 Stockholms stads kvalitetsprogram - utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering

13 Cykelstaden - cykelplan för Stockholm 2021

14 Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad

15 Enkelt tillgänglig information om förskolornas tillgänglighet

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

  • Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 5 oktober 2021

 

  • Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 6 oktober 2021
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20211014.pdf (175 kb)

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport september 2021

§6 Våga fråga, lyssna och agera!

§7 Förslag till reviderade riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid samt uppdaterade riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor

§8 Rapport Språkuppdrag 2021

Samlad rapport för budgetuppdrag om språkutvecklande arbetssätt och screening

§9 Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2022

§10 Handlingsplan för klimatanpassning

§11 Nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor

§13 Cykelstaden - cykelplan för Stockholm 2021

§14 Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad

§15 Enkelt tillgänglig information om förskolornas tillgänglighet