Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-06-16

Sammanträde 2005-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen

Den öppna frågestunden inleds med att Johanna Lundström, projektledare informerar om vårt Läs mer...deltagande i ungdomsstyrelsen projekt ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken” (LUPP).

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 19 maj 2005

Allmänna ärenden

4 Åtgärder för ungdomsinflytande

Handläggare: Johanna Lundström tel: 508 20 117

Dnr 503-245/2005

5 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2005 - Demokratikonvent i Vantör

Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061

Dnr 015-250/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Åtgärder för att förbättra trafiksituationen mellan Örby och Bäckahagens skolor i Vantör

Handläggare: Anita Andersson tel: 508 20 031

Dnr 403-246/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Projektansökan stöd till anhöriga till demenssjuka

Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 506-203/2005

9 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2005 - Framtidsbygget

Handläggare: Sussanne Kurtson tel: 508 49 239

Dnr:015-171/2005

10 Kulturarrangemang för äldre

Ett utvecklingsprojekt inom storstadssatsningen
Handläggare: : Gunilla Glatz tel: 508 20 000

Dnr 014-059/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Samordning av planerna för Högdalstopparna med omnejd

Yttrande till stadsbyggnads och idrottsroteln, kommunstyrelsen
Handläggare: Sussanne Kurtson tel: 508 49 239

Dnr 305-252/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nya bostäder vid Göksholmsbacken/ Vedevågslingan i Rågsved

Yttrande till stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068

Dnr 302-220/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Underlag för planering av parkprojekt 2006- 2008

Yttrande till markkontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068

Dnr 305-187/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Förslag till renhållningsordning för Stockholm

Yttrande till renhållningsförvaltningen
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068

Dnr 310-173/2005
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin

Svar på remiss från socialroteln, kommunstyrelsen
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 502-209/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Om mobila demensteam och flera dagvårdsplatser

Svar på remiss från socialroteln, kommunstyrelsen
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 504-107/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Miljörelaterade åtaganden inom förskolan

Beredning av skrivelse från (s), (v) och (mp)
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 000

Dnr 002-078/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Fritidsgårdarnas framtid

Beredning av skrivelse från (m), (kd) och (fp)
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 000

Dnr 002-129/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Barnmisshandel att göda unga med godis och läsk

Beredning av skrivelse från (kd) och (mp)
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 000

Dnr 002-081/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Väntetider för färdtjänstintyg

Beredning av skrivelse från (fp) och (kd)
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 000

Dnr 002-127/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Utbildningsplan för äldre- och handikapp-omsorgen

Svar på återremiss av beredning av skrivelse från (s), (v) och (mp)

Dnr 204-199/2005

22 Uppföljning av ungdomar

Beredning av skrivelse från (kd)
Handläggare: Anita Andersson tel: 508 20 031

Dnr 002-084/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Insatser för ungdomar som riskerar att hamna utanför skola och arbetsmarknad

Uppdrag från stadsdelsnämnden 2005-02-17
Handläggare: Anita Andersson tel: 508 20 031

Dnr 503-247/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Kvalitetesundersökning vid Mårtenssgården

Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 504-249/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Kvalitetesundersökning vid Vantörs rehabiliteringsenhet

Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065

Dnr 504-248/2004
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Stadsdelsdirektörens information

28 Inbjudan till kurser och konferenser

29 Anmälan av månadsrapport Dukas

30 Anmälningsärenden

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet

B. Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.
Se pärm

C. Protokoll från förvaltningsgruppen 2005-06-09.
Dukas

D. Protokoll från § 11 MBL 2005-06-09.
Dukas

E. Protokoll från Vantörs handikappråd
Dukas

F. Protokoll från Lokala pensionärsrådet i Vantör
Dnr 002-008/05
Dukas

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll 2005-05-19, 2005-06-09

33 Yttrande till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

Handläggare: Karin Henriksson tel: 508 20 126

Sekretess enligt 7 kap 4 § sekretesslagen
Mötesinformation

Vantörs stadsdelsförvaltning, St:Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen.
Tid: kl 20.00- 21.05

 

Paragrafer 128-158

Datum för justering: 2005-06-22

Birger Nicander

nämndsekreterare

 

 

Magnus Dannqvist (s)
justerande

                                           

 

 

Henrik Ehrenberg (kd)

justerande

Närvarande:

 

 

 

Ledamöter

Magnus Dannqvist (s), ordförande

Cecilia Andersson (s)

Sonja Mogert (s)

Raymond Staedel (s)

Per Sundgren (v)

Åsa Öckerman (mp)

Henrik Ehrenberg (kd), vice ordförande

Niklas Kristoffersson (m)

Lars Svärd (m)

Lena kling (fp)

Lillemor Tholander (fp)

 

 

 

 

 

 

§§ 128-139

 

 

Tjänstgörande ersättare

Solveig Ott (s)

Patrik Wallnäs (m)

Patrik Slimane (mp)

 

Ersättare

Per-Åke Pettersson (s)

Lillemor Forsslund (s)

Sunthorn Vongnongvar (s)

Rana Khosravi (s)

Patrik Slimane (mp)

Michael Hultman (fp)

David Lindberg (kd)

 

I tjänsten

Monika Viklander, stadsdelsdirektör

Birger Nicander, nämndsekreterare

Åsa Berntsson, avdelningschef

Anders Lindström, avdelningschef

Göran Sjödin, avdelningschefchef

Margaretha Selin, avdelningschef

Ariane Andersson, utredare

Lena Skott, utredare

Johanna Lundström

Ingeli Schneider, registrator

 

 

 

 

§§ 140-158

 

 

 

 

 

 

 §§ 128-139

 

 

 

 

 

 

 

§§ 128-155

 §§ 128-155

 §§ 128-155

 §§ 128-155

 §§ 128-155

 §§ 128-132

 §§ 128-155

 

 

Ej närvarande:

Lars-Göran Carlsson (s), anmält förhinder

Marie Ljungberg Schött (m), anmält förhinder

Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v), anmält förhinder

Linda Hillner (m), anmält förhinder

Sussanne Sjöblom (m), anmält förhinder

Per Johansson (fp), anmält förhinder

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 128-155

 

§128 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) justera dagens protokoll.

§129 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen.

§130 Anmälan av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 19 maj 2005 justerats.

§131 Åtgärder för ungdomsinflytande

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar återremittera ärendet ”Åtgärder för ungdomsinflytande”.

Samt anför därutöver:

I LUPP- enkäten finns många iakttagelser och resultat som visar ungdomars önskan och tro på politiskt inflytande i stadsdelen. Intresset för samhällsfrågor och politik är relativt högt men andelen som vill påverka politiska frågor i kommunen står inte i proportion till intresset. Samtidigt konstaterar man i undersökningen att 59% av eleverna i åk8 (Gym2 47%, 19-24 67%) inte anser att de fått lära sig mycket/väldigt mycket om hur man kan påverka samhället.

47% av eleverna i åk8 ( gym2 49%, 19-24 50%) anser att de har små eller inga möjligheter att framföra sina synpunkter till de som bestämmer i kommunen.

Ungdomars önskan att delta och påverka och deras tvivel på möjligheten att verkligen kunna detta måste tas på stort allvar. Detta skall också ställas i relation till det minskade valdeltagande vi kunnat notera i val efter val. Åtgärder för att vända den utvecklingen är ett av de viktigaste målen under denna mandatperiod. Misstron mot att man har möjlighet att påverka är en misstro inte bara mot politiken utan mot hela samhället, vilket kan leda till ett utanförskap. Nämnden anser inte att förvaltningens förslag är tillräckliga. Vi saknar i ärendet en redovisning och analys av förvaltningens egen verksamhet. Hur kan skolor och förskolor, fritidshem och fritidsgårdar arbeta med demokratifrågor och verkligen ge barn och ungdomar ett ökande inflytande över både den egna verksamheten och på sikt över hela samhället. Ärendet återremitteras för att förvaltningen i sina verksamheter för barn och ungdomar ska redovisa hur man arbetar med demokrati- och inflytandefrågor för barn och ungdomar, både internt inom organisationen, men också i kontakter och dialog med politiker, organisationer och det övriga samhället.

Ärende

Vantörs stadsdelsförvaltning har under 2004 deltagit i ungdomsstyrelsens projekt LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). I LUPP samlar kommuner kunskap om ungas villkor genom enkätundersökningar i syfte att utveckla den lokala ungdomspolitiken. Utöver enkätundersökningen har förvaltningen också låtit genomföra en intervjustudie med unga arbetslösa i Vantör, tagit fram en ungdomstidning samt inhämtat synpunkter angående arbetet med ungdomsinflytande. Detta arbete har resulterat i tre åtgärder: demokratikonvent, kanal för synpunkter mellan unga och politiker samt att undersöka förutsättningarna för utvecklande av chatt för politisk debatt och organisering. Åtgärder för ungdomsinflytande ska gälla från och med beslutsdag i nämnd och eventuellt inarbetas i verksamhetsplan för år 2006. Målet med åtgärderna är att öka förutsättningarna för dialog mellan unga, stadsdelsnämnd och förvaltning.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, vikarierande stadsdelsdirektör daterat den 26 maj 2005 med diarienummer 503-245/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar återremiss och som tillägg en därtill motiverande anförandetext.

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) yrkar återremiss och som tillägg en därtill motiverande anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss med olika motiv mot varandra och finner bifall till eget yrkande.

Reservation

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med motiv till eget återremissyrkande enligt följande:

Vantörs stadsdelsnämnd föreslås besluta att återremittera ärendet med uppdraget till förvaltningen att utarbeta ett förslag där skolorna får ett särskilt uppdrag att fördjupa sitt arbete för demokrati och samhällsengagemang. Vi är glada för det engagemang ungdomarna i Vantör visar i den enkät som presenteras. Det är också roligt att se hur professionellt Kärrtorps Mediaprogram arbetat med den tidning som bifogats i ärendet. Vi ser dock, som vanligt dristar vi oss att säga, att så snart det handlar om ungdomars inflytande slutar projekten i förslag som byggs uppifrån snarare än underifrån. Vi ser dagligen hur unga människor tar itu med de saker de vill förändra utan att nämnder, styrelser, förvaltningar och politiker initierat det. Ungdomsförbunden och föreningar i övrigt sägs alltid vara i kris vilket innebär att ett agerande från de vuxna och mer etablerade i samhället kontinuerligt poppar upp. Vi tror inte på denna kris då det alltid visar sig att ungdomarnas engagemang genom åren tar olika uttryck och alltid är stadd under förändring. Vi vill istället för att arrangera demokratikonvent eller webbplatser gå den kanske inte så spektakulära och medieintressanta vägen att uppmuntra ungdomar i skolan, hemma och i samhället att engagera sig själva i förändringsprojekt och föreningar av alla de slag. När idéer och för all del protester uppkommer från de yngre i Vantör ska vi politiker vara extra noga att uppmärksamma detta. Vi har tidigare pekat på möjligheten att låta skolorna arbeta med aktivitetsmässor för att få fler unga att engagera sig i föreningslivet och få fler föreningar att etablera lokala klubbar i Vantör. Detta skulle kunna vara ett sätt för skolorna att fördjupa sitt eget arbete för demokrati och samhällsengagemang, något de redan är ålagda att arbeta med. Ett av förslagen handlar om kontaktpolitiker i skolan. Vi ser positivt till att vi fritidspolitiker oftare och inte bara i veckorna innan valet kan komma och delta i undervisningen i form av utfrågningar, diskussioner och debatter. Vi är dock en aning förbryllade när vi ser att den tidning som gjorts heter ”124 Ung Vantör”. Vi undrar hur det kan komma sig att den logotypen hamnar på första sidan och Stockholms stads logotype på sista sidan. Vem står egentligen bakom tidningen?

Till råga på allt skall demokratikonventet dessutom arrangeras av en politisk organisation vilket givetvis inte ökar känslan av att detta handlar mindre om vad ungdomar själva vill och mer om vad redan etablerade vuxna vill.Vad gäller förslaget om en chatt för politisk debatt och organisering undrar vi först och främst vad som menas med ”organisering”. Organisering av vadå, av vem, mot vem? För det andra finns det idag en mängd Communitys på nätet för alla och envar. Vi är övertygade om att med tanke på hur flyktig nätverksamheten är skulle det nog inom kort endast vara kommunala tjänstemän och några få tappra kvar.

§132 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2005- Demokratikonvent i Vantör

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar bordlägga ärendet ”Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2005- Demokratikonvent i Vantör”.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003 till och med 2006. Ett område som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är demokrati och delaktighet. Inom detta område passar projektet ”Demokratikonvent i Vantör” väl in. Projektmålet är att arrangera ett demokratikonvent på temat ”Hur ska unga få ökat inflytande?”, och det planeras genomföras under en skoldag tillsammans med politiker, förvaltning och föreningsliv. Målgruppen för konventet är alla elever i åk 9. Innan konventet äger rum ska varje klass erbjudas utbildning av föreningslivet inom områdena förhandling, föreningskunskap, lobbying, mediakontakter mm. Förväntade resultat är att ungdomar och andra parter i stadsdelen tillsammans startar ett antal förändringsprojekt, att kompetensen och lusten ökar bland ungdomar om hur man påverkar samhället, att kännedomen om Vantör som stadsdel och de olika aktörerna ökar bland allmänhet och organisationer samt att kontaktnäten utvidgas. Kostnaderna för projektet beräknas till totalt 0,05 mnkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, vikarierande stadsdelsdirektör daterat den 26 maj 2005 med diarienummer 015-250/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bordläggning.

§133 Åtgärder för att förbättra trafiksituationen mellan Örby och Bäckahagens skolor i Vantör

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos trafiknämnden om att åtgärder vidtas enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2005 för att göra elevernas skolväg från Örbyskolan till Bäckahagens skola mer trafiksäker.

Samt anför därutöver:

Nämnden förutsätter att åtgärder vidtas redan inför skolstarten.

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2005 om förändrade elevupptagnings-områden för Bäckahagens skola, Sturebyskolan och Sjöängsskolan efter en gemensam hemställan den 16 december 2004 från Vantörs stadsdelsnämnd och stadsdelsnämnderna Enskede –Årsta och Älvsjö. Förändringen av upptagnings- områden innebär att elever i år 5 och 6 från Örbyskolan, från och med augusti 2005 kommer att ha vissa lektioner i Bäckahagens skola. Barnen kommer vid dessa tillfällen att behöva passera Skebokvarnsvägen som är starkt trafikerad och med en hastighetsbegränsningen om 50 km/h. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer hos trafiknämnden om att åtgärder vidtas för att göra barnens skolväg från Örbyskolan till Bäckahagens skola mer trafiksäker.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monikas Viklande, stadsdelsdirektör daterat den 23 maj 2005 med diarienummer 403-246/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till Henrik Ehrenberg (kd) tilläggsyrkande.

§134 Ansökan till Kompetensstegen

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd tillställer kommunstyrelsen ansökan om medel från Kompetensstegen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor daterat den 24 maj 2005.

Ärende

Regeringen har för åren 2005 till och med 2007 avsatt över en miljard kronor för kompetensutveckling av personal som arbetar nära de äldre. Respektive kommunstyrelse kan besluta om att ansöka om medel från den så kallade Kompetensstegen. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillställer kommunstyrelsen en ansökan om att kompetensutveckla cirka 145 anställda inom Vantörs äldre- och handikappomsorg. Utbildningen ska ske efter den modell som har utarbetats inom det tidigare projektet Modellarbetsplatser och ska pågå parallellt med motsvarande insatser i stadsdelsnämnderna i Liljeholmen och i Hägersten samt i Haninge, Sollentuna och i Södertälje kommuner.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, vikarierande stadsdelsdirektör daterat den 24 maj 2005 med diarienummer 504-236/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

De senaste åren har det mer eller mindre duggat ”extramiljarder” från regeringen att använda i den kommunala verksamheten. Inte ofta har pengarna dessutom oblygt fått namn efter den regeringsledamot som för tillfället varit ansvarigt statsråd. Denna gång handlar det om kompetensutveckling för personal som arbetar nära de äldre. Vi ser mycket positivt på en kontinuerlig kompetens-utveckling men vi anser att det i ordinarie budget måste finnas avsatta medel för just detta. Att med ena handen dra ner på verksamheter och med andra erbjuda tillfälliga möjligheter att ansöka om extrapengar är inte seriöst. Då vi ställer krav på privata vårdgivare att de har kompetent personal borde vi kunna göra likaledes på de kommunalt drivna enheterna. Det känns tråkigt att förvaltning och personal ute i verksamheterna måste intressera sig mer för att finna extrapengar att söka än att hitta en modell för kontinuitet vad gäller exempelvis kompetensutveckling.

§135 Projektansökan stöd till anhöriga till demenssjuka

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om 2,2 miljoner kronor för projektet ”Stöd till anhöriga till demenssjuka i Vantör” enligt förvaltningens tjänstutlåtande med bilagor daterat den 19 maj 2005.

Ärende

Staten har för åren 2005 till och med 2007 anslagit medel för att främja utvecklingen av varaktigt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar äldre, personer med funktionshinder eller långvarigt sjuka. Vantörs stadsdels-förvaltning föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att ansöka om 2,2 miljoner kronor för projektet ”Stöd till anhöriga till demenssjuka i Vantör”. Projektets övergripande mål är att bidra till att de anhöriga kan ge en god vård och omsorg till sina närstående och samtidigt bibehålla sin egen livs­kvalitet. Målet ska uppnås bland annat genom att två medarbetare bedriver uppsökande verksamhet för att lämna råd och stöd till anhöriga.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, vikarierande stadsdelsdirektör daterat den 24 maj 2005 med diarienummer 506-203/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi ser positivt till förvaltningens förslag då det kommer att innebära ett ökat stöd för de anhöriga till demenssjuka på hemmaplan. Vi vill dock understryka vikten av att detta stöd inte kommer att innebära en förändring i biståndshanteringen om någon ligger nära gränsen för mer omfattande vård än den de anhöriga klarar av. Detta förslag är och skall vara ett komplement till dagens verksamhet och ska ses som en förbättring kvalitativt vilket vi är övertygade om att målgruppen för projektet också kommer att uppleva.

§136 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2005- Framtidsbygget

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att inte bevilja medel inom ramen för Stadsdelsförnyelsen till projekt "Framtidsbygget" enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 april 2005.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Några av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är demokrati och delaktighet, föreningsliv och kultur samt trivsel och trygghet. Kunskapsutveckling i Norden och Somali Women in Sweden, SWISS ansöker om medel till projekt Framtidsbygget. Projektets syfte är att ungdomarna ska uppleva att vuxenvärlden tar deras problem på allvar, att de ges en möjlighet att komma in i samhället. Syftet är också att i förlängningen förebygga brott, våld och drogmissbruk. Detta ska bland annat ske genom verksamheter på ett Internetcafé som hjälp med läxläsning och kompletterande studier, jobbskapande aktiviteter och praktikplatser. Vantörs stadsdelsförvaltning anser att en stor del av behovet av stöd till ungdomar täcks genom de projekt och basverksamheter som drivs i stadsdelens regi och förslår nämnden inte bevilja medel till projekt Framtidsbygget.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 15 april 2005 med diarienummer 015-171/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§137 Kulturarrangemang för äldre

Ett utvecklingsprojekt inom storstadssatsningen

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd avslår ansökan om medel ur utvecklings-fonden till PRO Högdalen-Bandhagen och PRO Rågsved-Hagsätra samt Rågsveds Idrottsförening till projektet ”Kulturarrangemang för äldre” enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2005.

Ärende

PRO Högdalen-Bandhagen och PRO Rågsved-Hagsätra samt Rågsveds Idrottsförening ansöker om 132 tkr kronor ur storstadssatsningens utvecklingsfond för projektet ”Kulturarrangemang för äldre”. Projektet har den 17 juni 2004 beviljats 120 tkr kronor ur storstadssatsningens utvecklingsfond Projektet har i denna ansökan utvecklats inom kultur och friskvårdsprogrammet Huvudsyftet med projektet är att tillsammans med andra äldre utveckla självkänslan och få en starkare och stadigare fysik. Förvaltningen avstyrker ansökan.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, vikarierande stadsdelsdirektör daterat den 24 maj 2005 med diarienummer 014-059/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§138 Samordning av planerna för Högdalstopparna med omnejd

Yttrande till stadsbyggnads- och idrottsroteln, kommunstyrelsen

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar som yttrande förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2005.

Ärende

Stadsledningskontoret har överlämnat en motion till stadsdelsnämnden i Vantör för yttrande. Förslaget i motionen är att kommunfullmäktige ska besluta att ge idrottsnämnden i uppdrag att till kommunfullmäktige lägga fram ett förslag på ett idrotts- och friluftscentrum kring Högdalstoppen. Stadsdelsnämnden har tagit ett beslut att inom ramen för Stadsdelsförnyelsen och i samarbete med Farsta stadsdelsnämnd samt markkontoret anlita en konsult för att väga samman alla förslag kring Högdalstoppen som framkommit inom ramen för Stadsdelsförnyelsen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, vikarierande stadsdelsdirektör daterat den 24 maj 2005 med diarienummer 305-252/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till förslagen anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om anförandetext mot varandra och finner att nämnden beslutar avslå anförandetext.

Reservation

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp)

reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till anförandetext enligt följande:

Att Vantör anlitat en konsult för att väga samman de förslag som finns för området är i sig positivt. Problemet för Vantörs del, som ofta visat sig genom att flera förvaltningar parallellt planerar för verksamhet eller byggnation på samma plats, är att det inte är Vantör som sedan ska genomföra projekten. När Vantörs arbete med en sammanställning och sammanvägning av förslagen är klart måste processen komma vidare för att vi inte ska hamna i samma situation som så många gånger förr; Förslagen finns, men det finns ingen som är ansvarig för att de genomförs eller att de genomförs som en sammanhållen enhet. Ansvaret för områdets framtid bör därför gå vidare till en central förvaltning när arbetet i Vantör är slutfört.

§139 Nya bostäder vid Gökholmsbacken/Vedevångslingan i Rågsved

Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar som yttrande förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2005.

Samt anför därutöver:

Förtätning av stadsdelarna är en viktig del i planen för att bygga 20 000 nya bostäder i Stockholm. Det är dock viktigt att man i samband med förtätningen inte försämrar parkeringssituationen för de boende. I det vidare planarbetet bör även bullersituationen från tunnelbanan för de boende på översta planen ytterligare ses över. Nämnden ställer sig tveksam till en skärmlösning på balkonger/fasader och ser hellre att man ser över andra möjligheter att begränsa bullret.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Billåset i Rågsved. Planen medger uppförande av två nya bostadshus för ca. 55 bostadsrättslägenheter. Stadsdelsförvaltningen bedömer att nybyggnationen sannolikt innebär en viss ökning av efterfrågan på kommunala skol- och förskoleplatser. Uppförandet av bostadsrättslägenheter i Rågsved bidrar till en jämnare fördelning mellan bostadsbeståndets upplåtelseformer och förvaltningen föreslår att förslaget till ny detaljplan tillstyrks.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monikas Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 23 maj 2005 med diarienummer 302-220/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och föreslagen anförandetext.

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att se hur vår återkommande synpunkt om ett mer varierat boende i Rågsved i form av bostadsrätter och egnahemsägande till och med finns med i förvaltningens argumentation. Vi vill dock åter påpeka vikten av att redan nu planera för att näringsverksamheter ska kunna etableras i Rågsved och det får genomslag i den vidare planeringen av bostäderna i kvarteret Billåset. Det är också viktigt att det i nära anslutning till bostäderna finns goda parkeringsmöjligheter för såväl boende som besökare.

§140 Underlag för planering av parkprojekt 2006- 2008

Yttrande till markkontoret

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar som yttrande förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2005.

Ärende

Som underlag för planering av parkprojekt inom stadsdelsnämndens ansvarsområde har en sammanställning gjorts av de projekt som finns upptagna i gatu- och fastighetsnämndens nuvarande flerårsplan för 2006-2008. Sammanställningen har delgivits stadsdelsnämnden för synpunkter. Vantör är en av de första förvaltningsområden för vilket markontoret i samarbete med stadsdelsförvaltningen arbetar med att framställa en parkplan. Planen skall fungera som ett planeringsunderlag med ett tidsperspektiv på ca. tio år. Förvaltningen avser att tillsammans med markkontoret och i dialog med allmänheten formulera planens konkreta mål och prioriteringar under hösten 2005. Ett förslag till beslut angående parkplan bör kunna redovisas för stadsdelsnämnden innan utgången av 2005.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 23 maj 2005 med diarienummer 305-187/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§141 Förslag till renhållningsordning för Stockholm

Yttrande till renhållningsförvaltningen

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar som yttrande förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2005.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av renhållningsförvaltningens förslag till renhållningsordning för Stockholm. Renhållningsordningen innefattar föreskrifter om avfallshantering för Stockholms kommun samt förslag till avfallsplan för åren 2006-2010. Förvaltningen anser att kommunstyrelsen bör ta fram praktiskt tillämpbara anvisningar för hur olika krav kan eller skall ställas i samband med upphandling samt hur stadens övergripande mål konkret skall relateras till varandra i händelse av att målkonflikter uppstår. Dessa anvisningar bör formuleras samtidigt som beslut fattas om vilka krav som kan eller skall ställas. Beträffande informationsinsatser anser förvaltningen att dessa med avseende på bl.a. innehåll måste samordnas inom staden och förutsätter att arbetet inte medför ytterligare kostnader för förvaltningen. Förvaltningen efterlyser ett förtydligande beträffande renhållningsförvaltningens förslag till vilka som ansvarar för uppfyllelsen av några av avfallsplanens delmål.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 23 maj 2005 med diarienummer 310-173/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Niklas Kristoffersson m fl (m) yrkar bifall till eget förslag till remissvar.

Henrik Ehrenberg, m fl (kd) yrkar bifall till eget förslag till remissvar.

Lena Kling, m fl (fp) yrkar bifall till eget förslag till remissvar.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg, m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) reserverar sig till förmån för egna yrkande.

Särskilt uttalande

Niklas Kristoffersson m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till remissvar enligt följande:

Stockholm har som Sveriges största stad särskilda behov vad gäller kommunal service gentemot medborgarna. Vid utformningen av avfallsplanen är väsentligt att se till storstadens särskilda behov och till medborgarnas vardagssituation. En avfallsplan måste ha sin utgångspunkt i verklighetens behov, inte i teoretiska målsättningar. Exempelvis är det viktigt att konsekvent hålla sig till ett medborgarperspektiv där enskilda individernas olika förutsättningar är vägledande för utformning av renhållningsordningen. Vi vill till att börja med framhålla att vi ställer oss positiva till avfallsplanens mål om fastighetsnära insamling. Men frågan innefattar ett flertal aspekter som måste utredas vidare innan man kan införa detta på bred front. Avfallsmängder: Avfallsplanen och renhållningsarbetet skall enligt förslaget syfta till att förhindra uppkomst av avfall. Det är en målsättning som i flera stycken kan accepteras, men det finns starka invändningar värda att ta på allvar. Den första invändningen är att ekonomisk tillväxt i regel leder till ökade avfallsmängder. Ju mer produkter som säljs, desto mer förpackningar och kasserade gamla varor måste tas hand. Detta måste inte vara något negativt, förpackningar kan brännas och ge energi. Kasserade produkter kan återvinnas eller på annat sätt tas tillvara. Det andra är att äldre, funktionshindrade, barnfamiljer och andra grupper saknar förutsättningar att fullt ut delta i en avfallshantering där ingenting får slängas eller brännas utan sortering. Särskilt gäller detta den sorteringshysteri som för tillfället kommit över majoriteten när det hushållssopor. Argumenten mot sortering och kompostering av hushålls- och matavfall är välkända. Vi anser att det nu är viktigt att hitta alternativa former till den rådande sorteringshysterin. Exempelvis bör man se över möjligheterna att väga hushållsavfall i olika boendeformer. Insamling av avfall: Insamling av avfall bör även i fortsättningen utföras på entreprenad efter upphandling. Utvärderingar visar att upphandlingar leder till en effektiv förvaltning och en för skattebetalarna god ekonomisk hushållning med skattemedel. Inga skäl talar för att staden i någon del skulle återta insamlingen till egen regi. Andra utredningar på området visar också på hur optimal effektivitet och ekonomi bäst erhålles med upphandlade entreprenader inom detta område. Det är även viktigt att staden är med och driver på utveckling av alternativa insamlingssystem för hushållsavfall och utsorterade avfallsfraktioner som idag hamnar på återvinningsstationerna. I framtiden blir även en begriplig information till medborgare en allt viktigare beståndsdel av insamlingssystemet. En god renhållning står och faller med medborgarnas acceptans och aktiva deltagande. Det i sin tur ställer krav på olika individuellt anpassade lösningar. Omhändertagande av avfall. Förbränning av omhändertaget avfall har visat sig vara den överlägset mest effektiva behandlingsmetoden. Moderna förbränningsanläggningar är såväl praktiskt, som miljö- och samhällsekonomiskt överlägsna andra metoder. Försöken med utsortering av biologiskt nedbrytbart avfall i en- och flerfamiljsbostäder måste avbrytas. Det 35-procentiga målet är en flummig skrivbordsprodukt utan verklighetsförankring. Majoritetens visar genom detta återigen hur politiska målsättningar överordnas stockholmarnas bästa och en fungerande vardag för hårt pressade familjer. Vi vill istället sätta den enskilda människans behov av ett fungerande vardagsliv i första rummet. Stockholmarna, framtiden och avfallshanteringen. Mycket av regelverket på miljö- och renhållningsområdet är nu styrt av EU-direktiv, svenska lagar och förordningar. Största problemet med en effektiv och medborgaranpassad avfallshantering är just nu miljöbalken. Det är bland annat i miljöbalken som inriktningen på långt drivna tvingande regler regleras. När piskan ersätter moroten försvåras framtida avfallshantering eftersom det urholkar medborgarnas förtroende. Utan medborgarperspektivet och en stor acceptans från stockholmarna kan inte någon avfallsplan fungera. Politiska beslut måste förankras och anpassas till medborgarnas och den enskilda människans särskilda behov.

Henrik Ehrenberg, (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till remissvar enligt följande:

Stockholm har som en tät storstad med många medborgare särskilda behov vad det gäller kommunal service gentemot medborgarna. Även när det gäller renhållningen och avfallspolitiken är det väsentligt att se till medborgarnas vardagssituation. Det är viktigt att konsekvent ha ett medborgarperspektiv där medborgarnas olika förutsättningar är vägledande för utformningen av avfalls-politiken. Närhet, enkelhet och förtroende är viktiga ingredienser. En begriplig information gentemot medborgarna blir en allt viktigare beståndsdel. En väl fungerande renhållning står och faller med medborgarnas och verksamhets-utövarnas acceptans och aktiva deltagande. Insamling från hushåll föreslås inledas under 2005 trots att det är tveksamt om matavfallet kan nyttjas på ett resursmässigt bra sätt. Oklarheter finns fortfarande om hur insamlingen ska ske, hur behandlingskapaciteten ska kunna öka och hur produkten ska kunna användas utan risker. Då flera obesvarade frågor återstår att besvara är det inte är rimligt att gå vidare med hushållsinsamling innan godtagbara lösningar etablerats. Det matavfall som idag samlas in från hushåll används därtill endast som täckmaterial vid markarbeten. Insamling av matavfall bör i dagsläget endast ske från storkök och restauranger. Målet om att minst 35 % av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling kan vara riktigt. Dock saknas i dag förutsättningar för att se hur en säker hantering av matavfallet ska säkerställas.

En prioritering bör ske i stadens avfallsarbete på att samla in det farliga avfallet. Ett producentansvar för elektriska och elektroniska produkter kommer snart att införas vilket är bra. Att ytterligare öka insamlingen av batterier är också mycket angeläget. Dagens system med återvinningsstationer har sedan starten 1997 uppvisat en rad brister och fungerar i allmänhet illa. Allmän nedskräpning, klotter, överfulla behållare och oklaransvarsfördelning är påfrestande för stadens medborgare. Den uppsägning av det befintliga avtalet med materialbolagen som Kommunfullmäktige nyligen beslutade om var därför riktigt. Den mobila insamlingen av farligt avfall ökar nu i staden och det är viktigt att formerna för denna verksamhet utvecklas. Den kan bli ett bra komplement till andra insamlingsformer för det farliga avfallet. Återvinningscentralerna har stor betydelse för att ta hand om avfall som inte kan lämnas på annat sätt. Det är viktigt att fler återvinningscentraler kan startas. Mycket av det avfall som lämnas till återvinning skulle istället kunna återanvändas. Det kan gälla möbler, hushållsapparater, köksinredningar och liknande. Vid återvinningscentralerna gäller att allt som har lämnats till återvinning inte får tillvaratas av dem som besöker centralen. Då många frivilligorganisationer arbetar med insamling av begagnade möbler och andra konsumentartiklar vore det värdefullt att pröva om Stockholms stad kunde erbjuda frivilligorganisationer som arbetar med åter-användning att få ta emot begagnade artiklar i väl avgränsade ytor i anslutning till återvinningscentralerna. Att återvinningscentral och insamling för åter-användning skulle finnas på samma plats skulle underlätta för stockholmare som vill lämna grovavfall för både återanvändning och återvinning vid samma transportresa. En bieffekt kan bli att återvinningscentralerna får en mindre mängd grovavfall för t ex miljöstörande förbränning. Återanvändning är en god miljösatsning. Återvinningsstationer utgör tillsammans med fastighetsnära insamling olika typer av befintliga insamlingspunkter idag. Inriktningen att sträva efter ökad grad av fastighetsnära insamling är riktig men det är också angeläget att tydigare lagstiftning tas fram på området. Ett särskilt storstads-problem hänger samman med att många människor i Stockholm saknar bil och därtill bor trångt i innerstan. Hur de ska kunna lämna grovsopor bör uppmärksammas särskilt. Idéerna om mobila återvinningscentraler eller

återvinningscentraler i mindre skala i innerstaden bör utredas vidare.

Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till remissvar enligt följande:

Folkpartiet vill ha en källsorteringen utifrån ett mer miljö- och samhälls-ekonomiskt perspektiv. Om det är bättre för miljön att bränna avfallet sak detta göras, och inte sorteras bara för sorteringens skull. Beslut om en produkt ska materialåtervinnas eller brännas ska baseras på en helhetsbedömning. För vissa produkter lönar det sig både miljömässigt och ekonomiskt att bränna och därmed utvinna energi. För andra produkter är insamling och materialåtervinning självklart. Stockholm bör införa ett sorteringssystem som prioriterar och fokuserar på de farliga soporna. Vi vill återinföra den fastighetsnära källsorteringen av tidningspapper. Satsa på fler och bättre insamlingssystem för farligt avfall. Vi vill också avskaffa 14-dagars hämtningen och återinföra veckohämtningen av den ”vanliga” soppåsen. Med vår avfallspolitik får vi en bättre miljö med lägre energiförbrukning, minskade lastbilstransporter, lägre kostnader för medborgarna samt mindre besvär för hushållen att hantera sina sopor.

§142 Översyn av resursfördelningssystem för socialpsykiatrin

Svar på remiss från socialroteln, kommunstyrelsen

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2005 som svar på remissen om resursfördelningssystemet för socialpsykiatrin.

Ärende

Socialroteln vid kommunstyrelsen har remitterat Vantörs stadsdelsnämnd ett förslag till ett nytt resursfördelningssystem för socialpsykiatrin. Enligt förslaget ska socialpsykiatrin, till skillnad från tidigare, få en egen budget. Stadsdels-nämndernas resurstilldelning inom denna budget ska beräknas utifrån ett antal variabler. Jämfört med de strukturvariabler som ingick i det tidigare systemet har variabeln ”andel bostäder i allmännyttan” ersatt variabeln ”långtidsarbetslösa”. Förvaltningen ifrågasätter om den nya resursfördelningsnyckeln fullt ut återspeglar kostnadsvariationerna som finns mellan olika stadsdelsnämnder. Förvaltningen anser dessutom att det är angeläget att stadsdelsnämnderna får kompensation för exceptionellt kostsamma placeringar. Vidare framhåller förvaltningen behovet av ytterligare incitament för utbyggnaden av boenden.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, vikarierande stadsdelsdirektör daterat den 23 maj 2005 med diarienummer 502-209/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till eget yttrande.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp)

reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till yttrande enligt följande:

Det är mycket positivt att ett förslag till nytt resursfördelningssystem för socialpsykiatrin äntligen tagits fram. Socialpsykiatrin får i förslaget en egen delpåse vilket är mycket bra. Allt tyder på att det föreslagna resursfördelnings-systemet på ett bättre sätt svarar mot behovet av medel än nuvarande system. Det nya förslaget innebär att stadsdelar som tidigare missgynnats i resurs-fördelningen i högre grad kompenseras för de kostnader man har inom social-psykiatrin. De ekonomiska effekterna av det föreslagna resursfördelnings-systemet ger dock stora omfördelningar mellan stadsdelsnämnderna. Detta motiverar att någon form av övergångsregler eller kompensation kan ges för att de människor som idag är föremål för socialpsykiatrins insatser i dessa stadsdelsnämnder inte ska drabbas. I förslaget till nytt resursfördelningssystem har det inte gått att finna en variabel som förmår att fånga att vissa stadsdelar har många invånare med psykiska funktionsnedsättningar. Exempelvis höga antal schizofrenidiagnoser slår inte igenom i strukturindex. De psykiatriska diagnoserna ger inte ett tillräckligt stort förklaringsvärde och landstinget har ännu inte hittat modellen för ett ”psykindex”. Denna fråga måste ytterligare belysas och följas upp av stadsledningskontoret i samarbete med landstinget.

§143 Om mobila demensteam och flera dagvårdsplatser

Svar på remiss från socialroteln, kommunstyrelsen

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att invända mot motionens förslag till beslut och i övrigt åberopa förvaltningens tjänste-utlåtande daterat den 20 maj 2005 som svar på kommunstyrelsens remiss om mobila demensteam och fler dagvårdsplatser.

Ärende

Kommunstyrelsen har remitterat en motion om att stadsdelsnämnderna ska inrätta mobila demensteam och dagverksamheter för demenssjuka. I Vantör finns en dagverksamhet för demenssjuka och förvaltningen planerar att inrätta demensteam dels inom äldreboendena, dels riktat till anhöriga. Förvaltningen har således inget emot de metoder som motionen tar upp. Däremot anser förvaltningen att det är angeläget att varje stadsdelsnämnd, utifrån sina specifika förutsättningar, kan välja lämpliga metoder för att uppnå stadens gemensamma mål om en bra vård och omsorg. Förvaltningen invänder därför mot motionens förslag till beslut.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 20 maj 2005 med diarienummer 504-107/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till föreslagen anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om anförandetext mot varandra och finner att nämnden beslutar avslå anförandetext.

Reservation

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp)

reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till anförandetext enligt följande:

Att människor med demens får bra vård och uppmärksammas tidigt är vikigt för att demensen inte snabbare ska fördjupas. En landsomfattande utredning visar att endast tre av tio med demens får behandling. Hur situationen ser ut i Stockholms stad är inte känt. Mycket talar emellertid för att fler inte kommer att upptäckas tidigt eftersom allt fler bor kvar hemma. Demens är en av våra största folk-sjukdomar som tyvärr kryper allt längre ner i åldrarna. För att bevara det friska och inte snabba på demensutvecklingen krävs att dementa personer får adekvat stöd. Det är aldrig för sent att öka hjärnaktiviteten. Ensamhet och sysslolöshet kan dock påskynda processen mot en fördjupad demens. Dagverksamhet för dessa äldre med personal som har demensutbildning är en förutsättning för att de skall kunna bo kvar hemma. I dag kan dementa personer bli beviljade dagverksamhet endast en gång i veckan vilket inte kan ses som tillräckligt. Stimulans med stöd av kunnig personal behövs över tid. Det finns flera exempel på brister inom vård och omsorg om äldre där bristande kontinuitet, samverkan, anhörigstöd och läkarmedverkan varit ett faktum. Utredningen ”Dirigent saknas” från Äldrecentrum kartlade några av dessa brister. Emellertid finns också goda exempel där staden och landstinget etablerat gemensamma vårdteam och där erfarenheten är att den gemensamma ansatsen fungerar. De geriatriska äldreteamen för multisjuka äldre som prövats på Östermalm och Kungsholmen visar preliminärt på positiva erfarenheter. Staden bör ta initiativ till samverkan med landstinget för att inrätta mobila demensteam. Dessa skall kunna kopplas in vid svåra fall i hemmet, i våra äldreboenden men också kunna fungera som handledare i demensboende. Även anhöriga skulle kunna få stöd i hemmet av detta team. En samverkan mellan flera stadsdelsnämnder skulle kunna underlätta inrättande av mobila demensteam.

§144 Miljörelaterade åtaganden inom förskolan

Beredning av skrivelse från (s), (v) och (mp)

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredningen av skrivelsen Miljörelaterade åtaganden inom förskolan” enligt tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2005.

Ärende

I detta tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen, på uppdrag av stadsdels-nämnden, hur förskolorna arbetar med miljöfrågor i det dagliga arbetet samt hur barnen involveras i detta. Förvaltningen har även fått i uppdrag att redovisa i vilken utsträckning förskolorna köper in ekologiska basmatvaror. Dessa uppgifter är i nuläget svåra att uppskatta eftersom det inte finns möjlighet att särredovisa dessa kostnader i det ekonomiska systemet. Förvaltningen anser att det är önskvärt att kunna redovisa dessa poster vilket kommer att beaktas i förvaltningens interna miljöarbete.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, vikarierande stadsdelsdirektör daterat den 24 maj 2005 med diarienummer 002-078/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi ser positivt på att förskolan och övriga kommunala enheter har ett miljötänkande i så väl planering som det dagliga arbetet. Vi anser dock att det räcker med att påpeka detta i exempelvis stadens miljöprogram och de övergripande styrdokument stadsdelsnämnden fattar beslut om. Att detaljstyra verksamheterna som skrivelsen från majoriteten beskriver är för oss en helt fel väg att gå. Snart kommer i sådant fall andra förslag om detaljstyrning på bordet vilket bara kommer att innebära onödigt merarbete för såväl förvaltning som enheterna. Att rent ekonomiskt redovisa vilka poster i resultaträkningen som är ekologiska/miljövänliga och vilka som inte är det innebär i praktiken en kontoplan dubbelt så stor som idag vilket i sig kommer att orsaka stora administrativa insatser. Vi ser helst att enheterna får tiden och utrymmet att arbeta med och utveckla verksamheterna snarare än att i detalj rapportera om hur många procent av inköpet av gryn som är ekologiska och hur många procent som inte är det. För oss räcker det med att, som förvaltningen beskriver, ”samtliga enheter strävar efter att göra inköpen så miljövänliga som möjligt……Det sker dock i varierande omfattning beroende på pris och utbud”. Som framgår av förvaltningens svar är enheterna också beroende av hur upphandlingen av leverantörer går till och vilket utbud dessa har. Den viktigaste åtgärden för att möjliggöra för enheterna att kunna uppfylla sin strävan att göra inköpen så miljövänliga som möjligt är därför att regelbundet se över upphandlingarna.

§145 Fritidsgårdarnas framtid

Beredning av skrivelse från (m), (kd) och (fp)

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredningen av skrivelsen ”Fritidsgårdarnas framtid ” enligt tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2005.

Ärende

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17 mars 2005 överlämnades till nämnden en skrivelse från (m), (kd) och (fp) rörande fritidsgårdarnas framtid. Förvaltningen får i skrivelsen ett uppdrag att inbjuda till en djupare diskussion om fritidsgårdarnas framtid och vad som ska ingå i dess uppdrag. Både politiker och ansvariga tjänstemän bör inbjudas, enligt skrivelsen. I tjänsteutlåtandet redogörs för ett projekt rörande fritidsgårdarnas verksamhet. Nämnden och berörda tjänstemän kommer att bjudas in till uppföljningsmöten för lägesrapportering och diskussion om verksamheten. Stadsdelsnämnderna har i uppdrag från kommunfullmäktige att utveckla och formalisera dialogen mellan nämnd och förskole- och skolverksamheterna. Förvaltningen har för närvarande en diskussion med nämnden kring formerna för denna dialog. I detta sammanhang kan det vara lämpligt att också inkludera en diskussion om fritidsgårdarnas inriktning och kvalitet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, vikarierande stadsdelsdirektör daterat den 24 maj 2005 med diarienummer 002-129/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Niklas Kristoffersson m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till anförandetext enligt följande:

Då flera underlag visar att fritidsgårdarna inte bara visar positiva resultat bland ungdomarna utan till och med ibland förvärrar situationerna utanför och runt omkring är det angeläget att vi har en djup och fortlöpande diskussion. Vi är vidare fortsatt bekymrade kring det faktum att exempelvis berusade ungdomar avvisas utan vidare kontroll på vad som sedan händer med dem. Samtidigt vill vi gärna understryka att fritidsgårdarna gör mycket gott för ungdomarna i Vantör. Det finns alltså all anledning att genomföra den första diskussion förvaltningen beskriver i sitt yttrande så snart som möjligt.

§146 Barnmisshandel att göda unga med godis och läsk

Beredning av skrivelse från (kd) och (mp)

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredningen av skrivelsen ”Barnmisshandel att göda unga med godis och läsk” enligt tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2005.

Ärende

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17 februari 2005 överlämnades till nämnden en skrivelse från (kd) och (mp) där förvaltningen ges i uppdrag att redovisa vad som säljs på skolcaféer och fritidsgårdar samt att föra en dialog med skolorna om att ersätta eller komplettera godis- och läskförsäljningen med ett rikt utbud av frukt. Godis- och läskförsäljningen vid högstadieskolorna har trappats ned successivt och det är förvaltningens bedömning att denna försäljning har försvunnit helt till hösten. På fritidsgårdarna säljs godis och läsk, dock i liten omfattning. Inom förskole- och skolenheterna samt inom fritiden pågår ett kontinuerligt arbete kring god kosthållning. I juni ska alla skolledare ha en planeringsdag för bl.a. en avstämning kring arbetet med stadens strategi för elevhälsa. Möjligheterna att tillhandahålla eleverna ett ökat utbud av frukt kommer att diskuteras vid detta tillfälle.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, vikarierande stadsdelsdirektör daterat den 24 maj 2005 med diarienummer 002-081/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Henrik Ehrenberg (kd) och Niklas Kristoffersson m fl (m), anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det är glädjande att se med vilken medvetenhet Vantör arbetar med att ta sitt ansvar för elevernas hälsa. Att sälja frukt, jos och mineralvatten istället för godis och läsk är att fungera som en god förebild och bidra till att ge unga goda kostvanor.

§147 Väntetider för färdtjänstintyg

Beredning av skrivelse från (fp) och (kd)

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen ”Väntetider för färdtjänstintyg” enligt tjänsteutlåtande daterat den 25 maj 2005.

Ärende

I en skrivelse vid Vantörs stadsdelsnämnds sammanträde den 17 mars i år efterfrågades en redovisning av hur ansökningar om färdtjänst hanteras. Ansökan, utredning och slutligen beslut i landstingets färdtjänstnämnd är en process i flera steg, med olika aktörer inblandade. Det finns flera möjligheter att effektivisera processen, men dessa ligger i huvudsak utanför förvaltningens rådighet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, vikarierande stadsdelsdirektör daterat den 25 maj 2005 med diarienummer 002-127/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Lena Kling m fl (fp), Henrik Ehrenberg (kd) och Niklas Kristoffersson m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Tyvärr visar redovisningen att väntetiderna för färdtjänstansökningar är orimligt långa. Det är skandal att människor i dag tvingas vänta upp till tre-fyra veckor på att över huvud taget få ansöka om färdtjänst. Det känns mycket märkligt att den sökande, som ofta har mycket svårt att resa, måste själv ombesörja transport till förvaltningen för att ansöka om färdtjänst. Vi skulle hellre se att personal från förvaltningen gjorde hembesök hos den som vill ansöka om färdtjänst. Folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna kräver att hanteringen av ansökningar ska skötas effektivt och utifrån den sökandes behov.

§148 Utbildningsplan för äldre- och handikappomsorgen

Återremiss av svar på skrivelse från (s), (v) och (mp)

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredningen av skrivelsen ”Vad kan göras för att utveckla äldreomsorgen i Vantör?” enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 maj 2005.

Ärende

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 19 maj i år lämnade förvaltningen en utbildningsplan som svar på en skrivelse om utvecklingsmöjligheter för personalen inom äldre- och handikappomsorgen. Nämnden återremitterade ärendet till förvaltningen med motiveringen att möjligheterna till karriär inom yrket borde kommenteras. Enligt utbildningsplanen är en prioriterad insats för de närmaste åren att tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal ska uppnå grundkravet utbildning motsvarande gymnasiets treåriga omvårdnadslinje eller motsvara omdömet ”kan” vid validering enligt de yrkeskrav som har tagits fram i projektet Modellarbetsplatser. En annan prioriterad insats är att cheferna ska genomgå en chefsutbildning. Satsningen på att personalen ska uppfylla dessa två grundkrav är omfattande i tid, personal och ekonomiska resurser. Förvaltningen anser därför att det inte är lämpligt att i nuläget ta fram en för äldre- och handikappomsorgen gemensam, enhetlig karriärmodell.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, vikarierande stadsdelsdirektör daterat den 25 maj 2005 med diarienummer 204-199/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§149 Uppföljning av ungdomar

Beredning av skrivelse från (kd)

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredningen av skrivelse från (kd) angående uppföljning av ungdomar, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2005.

Ärende

Stadsdelsnämnden gav 17 februari 2005 förvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse från (kd) angående uppföljning av ungdomar i åldern 16-20 år.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 23 maj 2005 med diarienummer 002-084/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§150 Insatser för ungdomar som riskerar att hamna utanför skola och arbetsmarknad

Uppdrag från stadsdelsnämnden den17 februari 2005

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning enligt tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2005.

Samt anför därutöver:

Den uppsökande verksamhet som nu inletts riktad mot ungdomar som inte är inskrivna i ett kommunalt gymnasieprogram bör fortsätta och kontinuerligt rapporteras till nämnden. Även i övrigt bör resultaten av detta arbete som utförts rapporteras till nämnden. Hur många ungdomar i åldern 18-24 är arbetslösa? Hur länge har de varit arbetslösa? Hur många har erbjudits praktikplatser och hur många har accepterat? Hur många har socialbidrag? Vilka förändringar har skett under perioden?

Ärende

Stadsdelsnämnden gav i samband med behandlingen av verksamhetsberättelsen för 2004, förvaltningen i uppdrag att återkomma med en ”fylligare redovisning av de resultat som hittills uppnåtts vad gäller de ungdomar som riskerar att hamna utanför både skola och arbetsmarknad.” Förvaltningen redovisar pågående projekt och övriga planerade insatser i staden. I projektet ”Insatser för ungdomar 16-18 år som riskerar att bli arbetslösa” sökte förvaltningen i december 2004 upp 102 ungdomar, folkbokförda i Vantör, inte inskrivna vid ett kom­munalt gymnasieprogram. De ungdomar man sökt upp har varit mycket positiva till kontakten och det individuella stöd man erbjudits, liksom också de föräldrar man samtalat med. Alla projekt kommer att utvärderas efter det att projekten avslutats och redovisas för stadsdelsnämnden.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 23 maj 2005 med diarienummer 503-247/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Niklas Kristoffersson m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och föreslagen anförandetext.

§151 Kvalitetsundersökning vid Mårtensgården

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen i förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2005.

Ärende

Under år 2004 genomförde äldreboendet Mårtensgården enkäter riktade till boende, närstående till boende och till personal. Undersökningarna ger sammantaget ett gott betyg åt Mårtensgården. Samtidigt pekar enkätresultatet på främst två utvecklingsområden: sociala aktiviteter och delaktighet/inflytande.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, vikarierande stadsdelsdirektör daterat den 24 maj 2005 med diarienummer 504-249/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§152 Kvalitetsundersökning vid Vantörs rehabiliteringsenhet

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen i förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2005.

Ärende

Under år 2004 och början av år 2005 genomförde Vantörs Rehabiliteringsenhet kvalitetsundersökningar riktade till personalen, boende inom särskilda boendeformer och till brukarna av heminstruktörerna. Överlag är resultatet från enkäterna positivt. Många anser att de får ett bra bemötande och att nyttan av Rehabiliteringsenhetens tjänster är stor för både personal och pensionärer. Samtidigt lämnas synpunkter som gäller bland annat brister i informationen om verksamheten och organiseringen av arbetet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, vikarierande stadsdelsdirektör daterat den 24 maj 2005 med diarienummer 305-252/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§153 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Minska barngrupperna i förskolan (s), (v) och (mp). Diarienummer:

402-285/2005 .

§154 Anmälan av månadsrapport

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av månadsrapport för maj enligt tjänsteutlåtande daterat den 15 juni 2005.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Ewa Wettermark, avdelningschef daterat den 15 maj 2005 med diarienummer 002-008/2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av månadsrapporten.

§155 Anmälningsärenden

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/05.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från lokala pensionärsrådet den 17 maj 2005.

Protokoll från Vantörs handikappråd den 16 maj 2005

Protokoll från förvaltningsgruppen och § 11 MBL den 9 juni 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§156 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 19 maj och 9 juni 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§158 Yttrande till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken.

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.