Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-10-20

Sammanträde 2005-10-20

Datum
Klockan
18.00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen.

Frågestunden inleds med att Johan Castwall, förvaltningschef på renhållningsförvaltningen Läs mer... informerar om arbetet med att byta sopkärl hos Vantörs villaägare.

1 Val av protokollsjusterare Noteringar:

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 22 september 2005

Allmänna ärenden

4 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2005-

”Kulturarrangemang för äldre”
Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061
Dnr 015-365/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Stockholms stads brottsförebyggande program

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Monica Verne tel: 508 20 201
Dnr 004-323/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Faktaunderlag för Vantör

Redovisning av uppdrag, § 176/2004
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 102-369/2005
Utsändes separat
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Så tycker föräldrarna om förskolan i Vantörs stadsdelsområde 2005

Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 402-332/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Husvagnsboende vid Snösätravägen

Redovisning av uppdrag, § 99/2005
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 502-372/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Alkohol och narkotika i Vantör

Beredning av skrivelse från (fp), (kd) och (m)
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 502-047/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Minska barngrupperna i förskolan

Beredning av skrivelse från (kd), (fp) och (m)
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 402-285/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Kartlägg miljön i stadens förskolor och skolor

Beredning av skrivelse från (kd) och (fp)
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 002-082/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Klassresan börjar i klassrummet

Beredning av skrivelse från (fp), (kd) och (m) Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 403-328/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Stadsdelsdirektörens information

15 Inbjudan till kurser och konferenser Dukas

16 Anmälan av månadsrapport Dukas

17 Anmälningsärenden

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
B. Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.
C. Protokoll från förvaltningsgruppen den
6 och 13 oktober
D. Protokoll från § 19 MBL den 13 oktober
E. Protokoll från § 11 MBL den 6 och 13 oktober Dnr 002-008/05
Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet
Se pärm

Dukas
Dukas
Dukas

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

18 Anmälan av sociala delegationens protokoll 2005-09-15

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ föräldrabalken (FB)

Handläggare: Maria Andersson tel: 508 20 135Enskilt ärende daterat 2005-09-27
Sekretess enligt 7 kap 4 § sekretesslagen
Mötesinformation

Datum för justering: 2005-10-27

Birger Nicander

nämndsekreterare

Magnus Dannqvist (s)
justerande

Henrik Ehrenberg (kd)

justerande

Närvarande:

Ledamöter


Magnus Dannqvist (s), ordförande

Cecilia Andersson (s)

Lars-Göran Carlsson (s)

Sonja Mogert (s),
§§ 206-218

Raymond Staedel (s)

Per Sundgren (v)

Åsa Öckerman (mp)

Henrik Ehrenberg (kd),
vice ordförande

Marie Ljungberg Schött (m)

Niklas Kristoffersson (m)

Lars Svärd (m)

Lillemor Tholander (fp)

Tjänstgörande ersättare

Solveig Ott (s),
§§ 200-205

Michael Hultman (fp)

Ersättare

Solveig Ott (s),
§§ 206-218

Per-Åke Pettersson (s),
§§ 206-218

Lillemor Forsslund (s)

Rana Khosravi (s)

Rose-Marie Carlsten Lundmark (v)

Patrik Slimane (mp)

Linda Hillner (m)

Per Johansson (fp)

David Lindberg (kd)

I tjänsten

Monika Viklander, stadsdelsdirektör

Birger Nicander, nämndsekreterare

Åsa Berntsson, avdelningschef

Göran Sjödin, avdelningschefchef ,
§§ 200-216

Margaretha Selin, avdelningschef,
§§ 200-216

Ariane Andersson, utredare,
§§ 200-216

Lena Skott, utredare,
§§ 200-216

Monica Verne, kultursekreterare,
§§ 200-207

Inger Lembke, utvecklingsledare,
§§ 200-216

Anna Hörnsten, projektledare,
§§ 200-207

Ingeli Schneider, registrator,
§§ 200-216

Ej närvarande:

Lena kling (fp), anmält förhinder

Sunthorn Vongnongvar (s), anmält förhinder

Sussanne Sjöblom (m), anmält förhinder

Patrik Wallnäs (m)

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 200-216

§200 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) justera dagens protokoll.

§201 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen.

§202 Anmälan av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 22 september 2005 justerats.

§203 Stadsdelsförnyelse i Vantör 2005- Kulturarrangemang för äldre

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd bifaller ansökan om 95 tkr från PRO Högdalen – Bandhagen och PRO Rågsved – Hagsätra, till projektet ”Kulturarrangemang för äldre” i Vantör.

Samt anför därutöver:

Nämnden anser att projektet breddar möjligheten för fler pensionärer att kunna ta del av friskvård & kultur i Vantör. Projektet och dess utformning faller väl in stadsdelsförnyelsens kriterier om att på sikt sänka stadens kostnader.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003 till och med 2006. Pensionärernas riksorganisation (PRO) Högdalen – Bandhagen och PRO Rågsved – Hagsätra har gjort en inventering bland sina medlemmar, och funnit att det finns ett stort intresse för att satsa på kultur- och friskvårdsprojekt i hemmet med få deltagare per tillfälle. Målgruppen för ”Kulturarrangemang för äldre” 2005, är personer från 55 år, förtidspensionärer och långtidssjukskrivna. Målet med projektet är att förhindra frakturer hos de äldre genom enkel balans- och styrketräning. Dessutom kommer deltagarna att få råd om kost, erbjudas en hälsoprofilbedömning, samt få tillfälle att berätta om sina liv och visa upp egna kulturalster i gruppen. Utöver detta ska varje grupp få besök av en kulturarbetare som ska leda kultursamtal. Förhoppningsvis ska cirkeldeltagarna även få möjlighet att besöka Dramaten. PRO-föreningarna planerar att arrangera minst två Seniordagar med ett blandat program inom områdena hälsa och kultur. Det förväntade resultatet är att 500 - 1 000 personer kommer att delta i projektet. Kostnaderna för projektet beräknas till totalt 132 tkr. Enligt riktlinjerna för insatser inom Stadsdelsförnyelsen, ska projekten ha en realistisk möjlighet till framtida finansiering. Förvaltningen anser att ”Kulturarrangemang för äldre” inte har ekonomisk framtid i sin nuvarande utformning. Därmed föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att avslå ansökan om 132 tkr från PRO Högdalen – Bandhagen och PRO Hagsätra – Rågsved, till projektet ”Kulturarrangemang för äldre” i Vantör.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 29 september 2005 med diarienummer 015-365/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar att nämnden beslutar bevilja 95 tkr och som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lillemor Tholander , m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lillemor Tholander , m fl (fp) reserverar sig till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

§204 Stockholms stads brottsförebyggande program

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 29 september 2005 som svar på remissen.Ärende

Förvaltningen instämmer i att stadens brottsförebyggande arbete bör präglas av en helhetssyn. De delmål som föreslås i programmet går att arbeta in i verksamhetsplanerna för förvaltningens enheter. Förvaltningen ifrågasätter storleken på den centrala kanslifunktion som föreslås inrättas. Inom staden finns redan en forsknings- och utvecklingsenhet samt ett utrednings- och statistik-kontor. I Vantör pågår ett brett brottsförebyggande arbete i samarbete mellan stadsdelsförvaltningens verksamheter, polisen och andra aktörer. Förvaltningen framhåller vikten av att det lokala brottsförebyggande arbetet även fortsättningsvis sker i samverkan där polisen ingår. Alla parter bör delta med sina unika yrkeskunskaper och erfarenheter.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 29 september 2005 med diarienummer 004-323/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar bifall till eget förslag till remissvar.

Lillemor Tholander, m fl (fp) och Henrik Ehrenberg, (kd) yrkar bifall till eget förslag till remissvar.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) reserverar sig till förmån för respektive eget förslag till beslut.

Lillemor Tholander, m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) och reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till remissvar enligt följande:

Under den senaste tiden har många människor fallit offer för gatuvåldet. Flera personer har förlorat livet på grund av meningslöst våld på öppen gata. Med rätta är stockholmarna oroade över utvecklingen och förutsätter att ansvariga politiker vidtar åtgärder för att bekämpa och förebygga denna utveckling. Därför är det mycket lovvärt att staden nu arbetat fram ett förslag på Brottsförebyggande strategier. Staden kan bistå staten i arbetet med att bekämpa brottsligheten.

Men programmet som arbetats fram är tyvärr allt för otydligt och saknar konkreta förslag på operativa åtgärder. Till viss del beror det på att just forskningen kring brottsförebyggande sedan länge präglats av luddighet och oklara resultat. Väldigt sällan lyckas man peka på insatser som faktiskt kan reducera antalet brott. Den svenska forskningen lider också av en tydlig slagsida eftersom man i stort sett alltid utgår från hypotesen att brottslighet helt kan förklaras av s.k. sociala orsaker. Internationellt har man haft andra utgångspunkter och modeller som lägger större vikt på faktorer och åtgärder som påverkar på individnivå, snarare än hela samhället. Vi menar att om stadens brottsförebyggande arbete ska ha verklig effekt så måste det grundläggande dokumentet ha en helt annan nivå av konkretion. Det enda konkreta som nu framkommer är tillsättandet av fler kommunala tjänstemän. Vi är tveksamma till om förvaltningarna behöver ytterligare ett styrdokument av en sådan allmänt hållen karaktär som detta. Vi vill se ett mer fokuserat dokument som skapar förutsättningar för operativa beslut vid uppkomna situationer. Det brottsförebyggande rådet bör ges en tydligare ledarfunktion och ett operativt syfte. Rådet bör bestå av ett fåtal personer med tydlig beslutförhet. Ett centralt brottsförebyggande råd kan bli ett verktyg som är både kraftfullt och exekutivt. Ett införande av en 24-timmarsgaranti för borttagande av klotter är ett exempel på snabba åtgärder. Fokus för det brottsförebyggande arbetet måste ligga på tydliga insatser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder syftandes till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och tydligare föräldraansvar är åtgärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet. Tydliga åtgärder behövs både för att stödja unga brottsoffers vilja att anmäla brott och för att minska brottsligheten. Dessutom har vi länge krävt att staden inleder och intensifierar arbetet med belysning. Sambandet mellan brott och straff måste tydliggöras. Inte minst är detta viktigt när det rör sig om unga brottslingar. Polis och socialtjänst måste omedelbart kontakta den unga brottslingen och åtgärder måste snabbt vidtas. Det är genom att tydliggöra sambandet mellan brott och straff som en avskräckande effekt uppnås, vilket flertalet internationella exempel visar på.

Lillemor Tholander, m fl (fp) och Henrik Ehrenberg, (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till remissvar enligt följande:

Under den senaste tiden har flera människor fallit offer för gatuvåldet. Flera personer har förlorat livet på grund av ett meningslöst våld på öppen gata. Med rätta är stockholmarna oroade över den här utvecklingen och förutsätter givetvis att ansvariga politiker gör vad de kan för att bekämpa och förebygga denna utveckling. Därför är det mycket lovvärt att staden nu arbetat fram ett förslag på brottsförebyggande strategier. Staden kan bistå staten i arbetet med att bekämpa brottsligheten. Men programmet som arbetats fram är tyvärr allt för otydligt och saknar konkreta förslag på operativa åtgärder. Till viss del beror det på att just forskningen kring brottsförebyggande sedan länge präglats av luddighet och oklara resultat. Väldigt sällan lyckas man peka ut insatser som har faktiska resultat på antalet brott som begås. Vi menar att om stadens brottsförebyggande arbete ska ha någon verklig effekt så måste det grundläggande dokumentet ha en helt annan nivå av konkretion. Det enda konkreta som nu framkommer är tillsättandet av fler kommunala tjänstemän. Vi är tveksamma till om förvaltningarna behöver ytterligare ett styrdokument av en sådan allmänt hållen karaktär som detta. Vi vill se ett mer fokuserat dokument som skapar förutsättningar för operativa beslut vid uppkomna situationer. Ett centralt brottsförebyggande råd kan bli ett kraftfullt verktyg i stadens arbete. Vi vill också se förslag på konkreta åtgärder som en tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott och 24-timmarsgaranti för borttagande av klotter. Fokus för det brottsförebyggande arbetet måste ligga på tydliga insatser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder syftandes till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och tydligare föräldraansvar är också åtgärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet. Tydliga åtgärder behövs både för att stödja unga brottsoffers vilja att anmäla brott och för att minska brottsligheten. En av de i särklass viktigaste åtgärderna för att minska ungdomars brottslighet handlar om tidiga ingripanden från socialtjänsten. I dag finns åtskilliga exempel på hur denna kontakt kan dröja flera månader, om den över huvud taget sker. Detta trots att Stockholms stads riktlinjer tydligt anger att ungdomsärenden ska leda till kontakt inom en vecka från att socialtjänsten fått in en polisanmälan eller liknande. Ett sätt att öka pressen på kommunernas socialtjänst att snabbt ta kontakt med ungdomar och deras föräldrar, är att införa en tidsgaranti som innebär att kontakt ska tas med den misstänkte inom några dagar. Vi menar alltså att det brottsförebyggande programmet bör återremitteras med ett uppdrag till förvaltningen att ge det en tydligare och mer konkretiserad profil. Därutöver bör staden uppvakta statsmakten för att öka antalet närpoliser som på heltid kan jobba gentemot unga som visar tecken på att glida in i tung kriminalitet.

§205 Faktaunderlag för Vantör

Redovisning av uppdrag § 176/2004

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till presentation av faktaunderlag för Vantör, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2005.

2. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner återredovisningen av uppdrag till förvaltningen i samband med tertialrapport 2, 2004.Ärende

I fjol höst fick förvaltningen i uppdrag av nämnden att ta fram ett system för att samla och sammanställa statistik om nämndens verksamhetsområden. Förvaltningen presenterar nu en sådan faktasammanställning över till exempel befolkningsutvecklingen samt utvecklingen inom ekonomiskt bistånd och av antalet elever.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders lindström, avdelningschef daterat den 28 september 2005 med diarienummer 102-369/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Ett faktaunderlag är ett levande dokument som är under ständig förändring. Som statistikunderlag är det en ovärderlig hjälp i nämnd och förvaltningsplanerings- och budgetarbete. Dokumentet bör tas upp varje år för uppdatering av siffror men även komplettering av nya fakta.

§206 Så tycker föräldrarna om förskolan i Vantörs stadsdelsområde 2005

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2005.

Ärende

Under våren 2005 har utredning och statistikkontoret (USK), på utbildningsförvaltningens uppdrag, genomfört en stor brukarundersökning inom stadens förskoleverksamhet. Den ger en översiktlig bild av vad föräldrarna, brukarna av stadens förskola, anser om verksamhetens innehåll och kvalitet 2005. Brukarundersökningar utgör ett av de instrument som förvaltningen har att tillgå i uppföljningen av mål och åtaganden avseende förskoleverksamheten. Årets brukarundersökning bekräftar bilden av förskolan som en verksamhet med hög kvalitet och som åtnjuter stort förtroende från föräldrar/brukare, vilket framkommit i olika undersökningar. Det är förvaltningens bedömning att brukarna är huvudsakligen nöjda med förskoleverksamheten i Vantör.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 28 september 2005 med diarienummer 402-332/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Henrik Ehrenberg, (kd), Lillemor Tholander m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar i huvudsak bifall till förvaltningens förslag och som tillägg ett uppdrag till förvaltningen att utarbeta en strategi för rekrytering av fler familjedaghem i Vantör samt, som tillägg en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar avslag till Henrik Ehrenberg, (kd), Lillemor Tholander m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött, m fl (m) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget förslag.

Reservation

Henrik Ehrenberg, (kd), Lillemor Tholander m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött, m fl (m) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Henrik Ehrenberg, (kd), Lillemor Tholander m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött, m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till anförandetext enligt följande:

Det är glädjande att föräldrarna i huvudsak är nöjda med förskolan i Vantör. Personalen gör uppenbarligen ett gott arbete, även om det av rapporten att döma skiljer sig väldigt mycket mellan olika förskolor. Det är av det skälet naturligtvis nödvändigt att inom förvaltningens olika förskolor arbeta vidare för att förstå orsakerna bakom skillnaderna. Några enheter ligger ofta i topp, medan några ligger i botten av listorna i undersökningen. Även om bedömningen är relativ och ett lägre betyg på skalan i själva verket är ett godkänt betyg, tyder resultatet av undersökningen att det går att jämföra våra olika verksamheter med varandra för att på så sätt nå ännu längre i vårt kvalitetsarbete. Det ska också noteras att föräldrar med barn i familjedaghem generellt sett är mycket nöjda med verksamheten. Familjedaghemmen ligger i topp när det gäller viktiga områden som hur nöjda föräldrarna är med barngruppernas storlek, miljön, möjligheter till lugn och avskildhet för barnen, information om barnens vardag och det generella betyget för verksamheten. Det visar att familjedaghem är en bra barnomsorgs-form som ger bra kvalitet och barngrupper med en acceptabel storlek.

Förvaltningen får därför i uppdrag att utarbeta en strategi för rekrytering av familjedaghem i Vantör för att efterfrågan ska kunna tillgodoses.

§207 Husvagnsboende vid Snösätravägen

Redovisning av uppdrag, § 99/2005

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 september 2005.

2. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar avbryta avhysningen av de husvagnsboende i Snösätra.

Samt anför därutöver:

Nämndens grundläggande inställning till husvagnsboendet i Snösätra är att det inte är acceptabelt, dels av sociala men även av miljömässiga skäl. Trots mångårigt arbete i staden har idag inga effektiva metoder för hur man skall lösa hemlösheten och utanförskapets problematik kunnat utarbetats inom staden. Istället har svaret på problematiken varit att man gång efter annan avhyst bosättningar för att sedan se dem växa upp på nytt i en annan del av stadsdelen eller i en annan stadsdel. Under vintern/våren 2005 har staden valt att arbeta med en ny metodik där man möter gruppen utifrån ett perspektiv där man istället för att avhysa, möter dem på deras boplatser och med olika intensitet bedriver uppsökande och motiverande arbete. Således har det fram till dags dato funnits två ”boplatser”, en i Skrubba och en i Snösätra med denna lika men samtidigt olika arbetsform. Arbetsform och tillskjutande av resurser har varit olika på de båda ställena och man kan idag konstatera att den metodik som valts i Skrubba varit mer framgångsrik än i Snösätra, främst beroende på tillskjutandet av mer personella resurser. Nämnden kan konstatera att mer resurser kommer att tillföras från central förvaltning och en omorganisation av det lokala arbetet i Vantör för arbetet med de boende i Snösätra kommer att ske, vilken kommer att mer likna modellen i Skrubba. Nämnden uppdrar därför till förvaltningen att avbryta arbetet med avhysningen av de husvagnsboende i Snösätra. Boplatsen som idag har 5 stycken boende får ej växa under perioden. Nyetablering av boplatser skall avhysas. Ett avtal och arbetsordning liknande det i Skrubba skall upprättas med de boende på boplatsen. Förvaltningen skall tillsammans med tillämpliga delar av central förvaltning, landstinget, Convictus, polisen samt övriga intressenter formera ett arbetssätt vilket skall vara offensivt och metod-utvecklande för att med målsättningen att snarast, dock senast 20060430 tillse att boplatsen är avvecklad och att området senast 20060531 är återställt. Initiativtagare och samordnare för detta arbete skall vara Vantörs stadsdels-förvaltning. Området på och kring boplatsen skall snarast städas upp och en rutin för tillsyn i kring boplatsen skall upprättas. En halvtidsrapport till nämnden om arbetets framskridande skall ske på nämndens sammanträde i januari 2006.

Ärende

Vid sammanträdet den 21 april år 2005 uppdrog nämnden åt förvaltningen att inleda ett arbete med inriktningen att boendet skulle kunna vara avslutat senast den 30 september i år. Under våren och sommaren har området städats och container och Bajamaja har satts dit. I nuläget bor det cirka fem personer där, varav en tillhör Vantörs stadsdelsnämndsområde. Under sommaren har miss-brukssektionen, tillsammans med socialtjänst­förvaltningens uppsökarenhet, haft kontakt med de hemlösa utan att det har resulterat i någon annan boendelösning för dem. Om nämnden erhåller de medel som nämnden har ansökt om i samband med tertialrapport 2, 2005 har förvaltningen möjlighet att, tillsammans med uppsökarenheten, bedriva ett mer omfattande motiveringsarbete riktat till de som bor vid Snösätravägen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 26 september 2005 med diarienummer 502-372/2005.

Förslag till beslut

Monika Viklander, stadsdelsdirektör föreslår med ändring av tidigare expedierat förslag att Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 september 2005.

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till Monika Viklanders förslag och som tillägg att nämnden beslutar avbryta avhysningen av de husvagnsboende i Snösätra samt, som tillägg en anförandetext.

Åsa Öckerman yrkar bifall till Monika Viklanders förslag och Magnus Dannqvist (s) tilläggsyrkande.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m), Henrik Ehrenberg, (kd) och Lillemor Tholander m fl (fp) yrkar bifall till Monika Viklanders förslag och avslag till Magnus Dannqvist (s) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m), Henrik Ehrenberg, (kd) och Lillemor Tholander m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) hänvisar till särskilt uttalande i SDN Vantör

§ 99/2005.

§208 Alkohol och narkotika i Vantör

Beredning av skrivelse från (fp), (kd) och (m)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredningen av skrivelsen i förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2005.

Ärende

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 27 januari i år lämnade (fp), (kd) och (m) en skrivelse om alkohol- och narkotikamissbruket i Vantör. Antalet missbrukare i Vantör, som har kontakt med stadsdelsförvaltning, har minskat över åren men är fortfarande jämförelsevis högt. På nationell nivå görs sammanställningar över olika behandlingsmetoders effekter. Dessutom pågår ett utvecklingsarbete vad gäller utvärdering inom missbrukssektionen i Vantör.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 30 september 2005 med diarienummer 502-047/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Henrik Ehrenberg, (kd), Lillemor Tholander m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött, m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Redovisningen av problembilden av alkohol och narkotika visar på antalet missbrukare i Vantör är jämförelsevis hög. Detta är något som inte kan accepteras. För att minska missbruket måste det upprättas ett bättre operativt samarbete mellan polisen, socialtjänsten och skolan. Antalet poliser som arbetar med narkotika i vår stadsdel måste öka. Några av dessa tjänster ska fokuseras på unga personer som missbrukar, för att på så sätt kunna ingripa i tid. Alltför få unga narkotikabrottslingar lagförs i vår stadsdel. Polis och socialtjänst borde ha gemensamma lokaler i Vantör som bas för sitt arbete. Där ska polisförhör genomföras och socialtjänsten kan omedelbart sätta igång med sin utredning för att snabbt komma igång med stödinsatser när polisen gjort ett ingripande. En sjuksköterska bör vara knuten till detta centrum som kan utföra olika typer av enklare sjukvård, och genomföra urinprovstagningar. Ungdom som åkt fast för narkotikabrott bör kunna slippa straff om de under några månader regelbundet lämnar urinprov som är drogfria.

§209 Minska barngrupperna i förskolan

Beredning av skrivelse från (kd), (fp) och (m)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredning av skrivelsen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2005.

Ärende

Förvaltningen har i en skrivelse till nämnden från (kd), (fp) och (m) fått i uppdrag att redovisa när barngrupperna i förskolan som har fler barn än genomsnittet i staden kommer att kunna minskas. I skrivelsen hänvisas till statistik över förskolegruppernas storlek. Stadsdelsförvaltningen har tagit del av statistik på gruppstorlekar i den kommunala förskolan i Stockholms stad, sammanställd den 31 mars 2005 av stadsledningskontoret. Denna statistiska sammanställning kommenteras i tjänsteutlåtandet. Det är förvaltningens bedömning att stadens mål för förskolegrupperna inte kommer att uppnås i Vantör innevarande år. Arbetet fortgår att minska antalet barn i återstående grupper som inte uppnått målen, med sikte på år 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 28 september 2005 med diarienummer 402-285/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Henrik Ehrenberg, (kd), Lillemor Tholander m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött, m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi har tidigare påpekat att det är högst osannolikt att Vantör skulle lyckas leva upp till de uppsatta målen med de förutsättningar som är givna i årets budget, vilket nu återigen bekräftas av förvaltningen. Under valåret ser det ut som om förskoleverksamheten kommer att få extra pengar. Vi hoppas att detta kan komma att innebära en förbättring av möjligheterna att uppnå målen när det gäller exempelvis barngruppernas storlek. Det finns dock anledning att påpeka att Vantör inte i tillräcklig utsträckning jobbar med familjedaghem, privata alternativ och andra flexibla lösningar som ett alternativ till förskole-

verksamheten. En ökad rekrytering av familjedaghem får inte glömmas bort som en metod att öka antalet platser inom barnomsorgen.

§210 Kartlägg miljön i stadens förskolor och skolor

Beredning av skrivelse från (kd) och (fp)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredning av skrivelsen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2005.

2. Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en rapport om hur samarbetet mellan centrala nämnder och myndigheter fortgår för att utveckla arbetet för en bättre ljudnivå.

Ärende

I en skrivelse som överlämnades vid nämndsammanträdet den 17 februari av (kd) och (fp) fick förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en rapport om miljön i stadsdelens förskolor och skolor med avseende på bullersituationen. Förvaltningen fick även i uppdrag att föreslå åtgärder för att sänka bullernivåerna i förskolorna och skolorna. I detta tjänsteutlåtande beskrivs det kontinuerliga arbetet för god ljudmiljö vid stadsdelens förskolor/skolor. Detta sker dels med fysiska åtgärder, dels med pedagogiska metoder.

Förvaltningen instämmer i att barns och ungdomars exponering av buller och höga ljudnivåer är ett problem att ta på största allvar. En kartläggning av ljudmiljön, såsom efterfrågas i skrivelsen, bör ingå i ett övergripande arbete på central nivå i staden med utarbetande av gemensamma strategiska lösningar för stadens förskolor och skolor. Detta bör ske i samarbete mellan miljö förvaltningen och landstinget (mödra- och barnhälsovård) samt myndigheter som utövar tillsyn och vägleder verksamhet, t.ex. Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, Skolverket och Arbetslivsinstitutet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 28 september 2005 med diarienummer 002-082/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en rapport om hur samarbetet mellan centrala nämnder och myndigheter fortgår för att utveckla arbetet för en bättre ljudnivå.

§211 Klassresan börjar i klassrummet

Beredning av skrivelse från (fp), (kd) och (m)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredningen av skrivelsen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 september 2005.

2. Vantörs stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att åter- komma med en muntlig redovisning om hur Vantörs skolor arbetar med denna fråga.

Ärende

I ärendet redovisas den samlade statistiken från utrednings- och statistikkontoret över antal elever med behörighet att söka till gymnasiets nationella program vårterminen 2004. Förvaltningen redogör vidare för nuvarande antal elever i årskurs 9 som riskerar att inte uppnå godkända betyg i ett eller flera basämnen, dvs. behörighet att söka till nationella programmet på gymnasiet. I Hagsätra och Rågsved finns en relativt hög andel elever med utländsk bakgrund. Många av dessa är nyanlända till Sverige och går i förberedelseklass. Det är elever som på kort tid ska komma ikapp både vad gäller svenska språket och ämneskunskaper. Följaktligen är det en större andel elever i dessa skolor som inte uppnår behörighet till gymnasiet. I ärendet redovisas de åtgärder som skolorna arbetar med för att stödja dessa elever i syfte att uppnå bättre resultat.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 26 september 2005 med diarienummer 403-328/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Henrik Ehrenberg (kd), Lillemor Tholander m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött, m fl (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en muntlig redovisning om hur Vantörs skolor arbetar med denna fråga samt, som tillägg en anförandetext.

Särskilt uttalande

Henrik Ehrenberg (kd), Lillemor Tholander m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött, m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till anförandetext enligt följande:

Vantörs stadsdelsnämnd bör ha som målsättning att varje elev som har intellektuella förutsättningar att göra det ska ha godkänt i kärnämnena. Om det är ett problem att många elever inte behärskar svenska tillräckligt bra måste skolan kunna sätta in insatser för att lösa detta problem. Insatserna kan vara av olika slag, bla mer resurser till extra lärare, andra arbetssätt och metoder samt erbjuda mer stödundervisning på helger och lov. En bra skola är avgörande för att ge våra barn och ungdomar i Vantör en bra start i livet då måste vi våga satsa och prova nya metoder för ökad kunskap. Klassresan börjar i klassrummet. Det faktum att så många elever på vissa av våra skolor inte har svenska som förstaspråk och att det finns många elever som själva relativt nyligen invandrat till Sverige är en omständighet som gör undervisningen på dessa skolor lite speciell. Det är dock oerhört viktigt att även dessa elever får en bra start i livet. Det är därför viktigt att kunskapen också hos ansvariga politiker är god om hur skolorna hanterar detta faktum och vilka resurser som finns för denna hantering. Förvaltningen får därför i uppdrag att behandla denna fråga i samband med en utökad gruppledarträff eller på annat lämpligt sätt.

§212 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören informerar om:

- Inbjudan till dialog om inflytande och demokratiarbete i grundskolan den 2 november, S:t Erikssalen.

- Vantörs dockteaterfestival den 12-13 november.

§213 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Bostadsstiftelsen och socialbidrag, (m). Diarienummer:

303-381/2005.

§214 Inbjudan till kurser och konferenser

Vantörs stadsdelsnämnd anmäler deltagare till kurser och konferenser enligt förslag från presidiet daterat den 20 oktober 2005.

Ärendets beredning

Se förslag från presidiet daterat den 20 oktober 2005 med diarienummer

002-376/2005.

§215 Anmälan av månadsrapport

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av månadsrapport för september enligt tjänsteutlåtande daterat den 17 oktober 2005.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Ewa Wettermark, avdelningschef daterat den 17 oktober 2005 med diarienummer 002-008/2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av månadsrapporten.

§216 Anmälningsärenden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/05.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från Vantörs handikappråd den 19 september 2005.

Protokoll från förvaltningsgruppen och § 19 MBL den 6 oktober 2005.

Protokoll från förvaltningsgruppen och § 19 MBL den 13 oktober 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§217 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 13 oktober 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§218 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken.

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.