Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-06-15

Sammanträde 2006-06-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen

Sammanträde torsdagen den 15 juni 2006
i direkt anslutning till den öppna frågestunden kl 18.00.

1 Val av protokollsjusterare

Noteringar:
Förslag till justeringsdatum: 060620

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 17 och 22 maj 2006

Allmänna ärenden

4 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006 - Upprustning av förskolegården Stålbogavägen 58

Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061
Dnr 015-070/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006 - Rågsveds hälsoträdgårdar

Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061
Dnr 015-227/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Ramavtal ”Vissa boende enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet”

Hävning av avtal
Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030
Dnr 106-082/2006
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ansökan våld i nära relationer

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till kvinnojourverksamhet
Handläggare: Margareth Hollbrant tel: 508 20 305
Dnr 502-219/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ansökan om stimulansbidrag för stöd till närstående

Ansökan till länsstyrelsen
Handläggare: Birgitta Eskils tel: 508 20 506
Dnr 504-216/2006

9 Ansökan till kompetensstegen år 2006

10 Avgifter i grundskolan

Princip för uttag av avgifter i samband med undervisning i grundskola och obligatorisk särskola.
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 403-234/2006

11 Inriktning för fortsatt skolplaneringsarbete

Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 403-186/2006
Bordlagt SDN 060517

12 Årsrapport 2006, Vantörs stadsdelsnämnd

Svar på remiss från revisionskontoret
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 104-181/2006

13 Trafikförändringar hos Stockholms lokaltrafik 2007

Svar på remiss från trafikkontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 305-204/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Ny ansökan om hotellbygge på Älvsjöbadet

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 305-171/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Bättre tillgänglighet, säkerhet och miljö längs Trollesundsvägen- Skebokvarnsvägen i Bandhagen

Yttrande över rapport från trafikkontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 104-161/2006
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Ny detaljplan för kv. Vallhunden i Rågsved

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 302-221/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Ny detaljplan för kv. Bäverungen i Rågsved

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 302-220/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Utvärdering av 30-zoner och förslag till åtgärder

Svar på remiss från trafikkontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 305-160/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Irene Lidman tel: 508 20 501
Dnr 505-213/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör

Handläggare: Gunweig Högberg tel: 508 20 505
Dnr 500-445/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Återkoppling på nämndens begäran om komplettering av parkplan för Vantör

Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 305-106/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av månadsrapport

23 Stadsdelsdirektörens information

25 Inbjudan till kurser och konferenser

26 Anmälningsärenden

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
B. Tjänstemannabeslut enligt delegation.
C. Protokoll från förvaltningsgrupp och § 19 MBL den 8 juni
D. Protokoll från Vantörs pensionärsråd den 21 mars och den 18 april.
E. Protokoll från Vantörs handikappråd den 18 april.

Dnr 002-008/06
Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet
Se pärm
Dukas

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll 2006-05-18, 2006-05-30

28 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 c föräldrabalken (FB)

Handläggare: Louise Danielsen tel: 508 20 116

29 Ansökan avser tillstånd att servera sprit/vin och öl på restaurang Trevi

Svar på remiss från socialtjänstförvaltningen
Handläggare: Marianne Ahrnfelt tel: 508 20 364
Mötesinformation

Datum för justering: 2006-06-20

Birger Nicander
nämndsekreterare

Magnus Dannqvist (s)
justerande

Henrik Ehrenberg (kd)
justerande

Närvarande:

Ledamöter
Magnus Dannqvist (s), ordförande
Lars-Göran Carlsson (s)
Sonja Mogert (s)
Raymond Staedel (s)
Åsa Öckerman (mp)
Henrik Ehrenberg (kd), vice ordförande
Marie Ljungberg Schött (m)
Niklas Kristoffersson (m)
Lars Svärd (m)
Lena Kling (fp)
Lillemor Tholander (fp)

Tjänstgörande ersättare
Per-Åke Pettersson (s)
Rose-Marie Carlsten Lundmark (v)

Ersättare
Sunthorn Vongnongvar (s)
Rana Khosravi (s)
Linda Hillner (m)
Annika Davidsson (m)
Patrik Slimane (mp)
Patrik Wallnäs (m)
Michael Hultman (fp)

I tjänsten
Monika Viklander, stadsdelsdirektör
Birger Nicander, nämndsekreterare
Åsa Berntsson, avdelningschef
Margaretha Selin, avdelningschef, §§ 135-162
Göran Sjödin, avdelningschef, §§ 135-162
Anders Lindström, avdelningschef, §§ 135-162
Ewa Wettermark, ekonomichef, §§ 135-162
Lena Skott, utredare, §§ 135-162
Patrik Ståhl, utredare, §§ 135-162
Ingeli Schneider, registrator, §§ 135-162

Ej närvarande:
Cecilia Andersson (s), anmält förhinder
Per Sundgren (v), anmält förhinder
Solveig Ott (s), anmält förhinder
Lillemor Forslund (s), anmält förhinder
Per Johansson (fp)
David Lindberg (kd), anmält förhinder

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 135-162.

§135 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) justera dagens protokoll.

§136 Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen.

Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen

§137 Anmälan av justerat protokoll

Anmäler att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 17 och 22 maj 2006 justerats.

Åsa Öckerman (mp) rättar § 134 enligt följande:

Åsa Öckerman (mp) yrkar inte bifall till Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg (kd) och Lillemor Tholander m fl (fp) anförandetext.

§138 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006- Upprustning av förskolegården Stålbogavägen 58

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att tilldela 300 tkr till projektet ”Upprustning av förskolegården Stålbogavägen 58”, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2006.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003 till och med 2006. Projektet förskolan på Stålbogavägen 58 är ett tillägg till tidigare beslutade upprustningsprojekt av stadsdelens förskolor år 2004 och 2005. Förvaltningen föreslår ett projekt syftande till att skapa en tryggare, mer utvecklande och kreativ utomhusmiljö för barnen i enlighet med förskoleplanen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 24 maj 2006 med diarienummer 015-070/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§139 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006- Rågsveds hälsoträdgårdar

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att tilldela 500 tkr för utvecklingen av Rågsveds hälsoträdgårdar, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2006.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Målsättningen för projektet Rågsveds hälsoträdgårdar är att utveckla de befintliga trädgårdsterrasserna i Rågsveds Äldrecentrum till hälso-trädgård enligt ett koncept liknande ”Sinnenas trädgård”. Förvaltningen förslår att nämnden beslutar att tilldela 500 tkr för utvecklingen av Rågsveds hälsoträdgårdar.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 24 maj 2006 med diarienummer 015-227/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag till Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) tillägg.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till egna yrkande.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) reserverar sig till förmån för eget tillägg.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till anförandetext enligt följande:

Tillskapandet av en hälsoträdgård i Rågsved är mycket välkommet. Det har potential att på ett påtagligt sätt öka kvalitén på verksamheten i anslutning till hälsoträdgården och trivseln i fastigheten. Det är dock av största vikt att det innan projektet sätts igång finns ett gällande kontrakt mellan stadsdels-förvaltningen och fastighetsägaren som garanterar att den stora investering som nu görs förvaltas på ett godtagbart sätt även efter projekttidens slut. Kostnaden för projektet är väldigt hög, varför investeringen måste garanteras på lång sikt. Det hade också varit önskvärt att den här typen av kvalitetshöjande verksamheter kunde inrymmas i ordinarie budget, och inte vara beroende av att det finns särskilda projektmedel.

§140 Ramavtal ”Vissa boende enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet”

Hävning av avtal

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att häva avtalet med Gillow

Förvaltning AB/Rasbohemmet Gillow AB, org.nr 556150-9059.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Samtliga stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden har fr o m den 1 januari 2004 träffat avtal med Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet Gillow AB, org.nr 556150-9059, gällande hem för vård eller boende för vuxna med psykiska funktionshinder enligt 6 kap, 1 § SoL. Efter uppföljning har allvarliga brister i åtagandet enligt ramavtalet konstaterats. Förvaltningen föreslår nämnden att häva avtalet med omedelbar verkan.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 23 maj 2006 med diarienummer 106-082/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§141 Äldreboendeplan 2006 för Östra söderort- stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd bordlägger ärendet ” Äldreboendeplan 2006 för Östra söderort- stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör”.

Ärende

I stadens budget 2006 uppdras åt stadsdelsnämnderna att justera äldreboendeplanerna. Ärendet har beretts i samarbete mellan de fyra stadsdelsförvaltningarnas äldreomsorgsavdelningar. Som underlag för förvaltningarnas förslag ligger den rapport som sammanställts av Solving International, Bohlin och Strömberg. I rapporten görs bedömningen att det inte finns anledning att ompröva den inriktning som finns i de olika stadsdelsförvaltningarna. Pågående planering för ombyggnad av boenden i stadens egna fastigheter kan fortsätta. Förvaltningarna föreslår att rapportens ställningstaganden ligger till grund för den fortsatta planeringen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Vilander, stadsdelsdirektör daterat den 31 maj 2006 med diarienummer 504-252/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bordläggning.

§142 Ansökan våld i nära relationer

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till kvinnojourverksamhet

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om 1 mnkr, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2006.

Ärende

Länsstyrelsen prövar ansökningar om utvecklingsmedel till kvinno-joursverksamhet. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om 1 mnkr för att utveckla arbetet kring våld i nära relationer.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 12 maj 2006 med diarienummer 502-219/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v)och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§143 Ansökan om stimulansbidrag för stöd till närstående

Ansökan till länsstyrelsen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd ansöker hos länsstyrelsen om 1 615 000 kronor för perioden juni år 2006 till och med december år 2007, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2006.

Ärende

Länsstyrelsen prövar ansökningar om stimulansbidrag för att utveckla stödet till anhöriga. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om

1 615 000 kronor för att utveckla stödet till anhöriga under perioden juni år 2006 till och med december år 2007.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 12 maj 2006 med diarienummer 504-216/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det är bra och angeläget att arbeta för att ge ett bättre stöd till närstående till äldre och handikappade. Vi anser dock att detta borde vara ett prioriterat område som kan rymmas i ordinarie budget. Äldreomsorgen i Vantör kännetecknas av en ryckighet där de ordinarieresurserna långt ifrån är tillräckliga för det behov som finns, biståndsbedömningen är restriktiv, många gamla känner otrygghet i sin dagliga livsföring och i sitt boende samtidigt som äldreboenden lagts ned. Vi beklagar denna utveckling och önskar en utveckling med en större stabilitet och trygghet. Stöd till anhöriga är här en viktig del.

§144 Ansökan till kompetensstegen 2006

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd föreslår kommunstyrelsen ansöka om medel från Kompetensstegen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2006.

Ärende

Regeringen har för åren 2005 till och med 2007 avsatt över 1 mnkr för kompetensutveckling av personal som arbetar nära de äldre. Respektive kommunstyrelse kan besluta om att ansöka om medel från den så kallade Kompetensstegen. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden föreslår kommunstyrelsen en ansökan som omfattar tre delar: mobilt omvårdnadsteam, ny arbetsmodell mellan beställare och utförare samt hälsoträdgård.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 12 maj 2006 med diarienummer 504-217/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det är bra och angelägna områden som föreslås. Vi har inget att invända mot något av dem, tvärtom vill vi understryka vikten av att de kommer tillstånd. Inte minst den nya arbetsmodellen inom äldreomsorg som syftar till att ge de äldre större möjlighet att påverka hemhjälpsinsatserna. Vi beklagar dock att det inte finns utrymme i en kommunal budget för denna typ av utveckling utan att allt är beroende av att ansökningar av resurser från olika anslag beviljas.

§145 Avgifter i grundskolan

Princip för uttag av avgifter i samband med undervisning i grundskola och obligatorisk särskola

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar återremittera ärendet ”Avgifter i grundskolan”.

Ärende

Skollagen medger enstaka inslag av aktiviteter i skolorna som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Förvaltningen föreslår i detta ärende att nämnden beslutar om att den kostnaden får utgöra ett maximalt belopp om 100 kr per elev och termin. Syftet är att tydliggöra för elever, föräldrar och skolpersonal vilken kostnadsnivå per termin som är acceptabel, sett dels till skolornas egen värdegrund, dels till skollagen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 24 maj 2006 med diarienummer 403-234/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v)

och Åsa Öckerman (mp) yrkar återremiss för komplettering av beslutsunderlaget med en redovisning av hur situationen ser ut i Vantörs skolor för närvarande.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkande om återremiss.

Lena Kling m fl (fp) yrkar återremiss med egen motivering.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande.

Särskilt uttalande

Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med egen motivering till återremiss enligt följande:

Vi vill återemittera ärendet för komplettering med en handlingsplan då familjer/ elever inte har råd med 100 kr per termin. Det är ibland nödvändigt att ta ut en kostnad från eleverna vid vissa aktiviteter i skolan. Detta gör det möjligt att öka skolans kvalité, utöver den obligatoriska utbildningen. Vi anser att 100 kr per termin är rimligt men det saknas en handlingsplan för de familjer/elever som av vissa anledningar inte har råd med denna summa. För familjer med många barn i skolåldern och om båda föräldrarna har socialbidrag kan 100 kr vara en mycket hög summa. Därför vill vi att förvaltningen återkommer med en handlingsplan om hur skolorna ska hantera familjer/elever som inte har möjlighet att betala 100 kr per termin.

§146 Inriktning för fortsatt skolplaneringsarbete

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner inriktningen för det fortsatta skolplaneringsarbetet enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2006.

Samt anför därutöver:

Nämnden anser att ett långsiktigt arbete med att förbättra vissa skolors attraktionskraft förutsätter en involvering av alla berörda personalgrupper inom skolan och erfarenhetsutbyte med andra skolor i och utanför Vantör. Dessutom krävs att skolan har återkommande kontakter med föräldrar och elever för att fånga upp förslag till förbättringar och signaler om problem som behöver åtgärdas. På detta sätt kan skolan arbeta både kort- och långsiktigt med skolutvecklingen. Ställningstagande till en förändrad stadieindelning bör aktualiseras i god tid under hösten 2006, så snart en analys har gjorts av resultatet av årets intagning till högstadiet.

Ärende

Förvaltningen redovisar i detta ärende inriktningen för det fortsatta skolplaneringsarbetet, utifrån uppdrag i VP 2006. Utgångspunkt är rapporten ”Skolplanering i Vantörs stadsdelsförvaltning”. Förvaltningen bedömer att planeringen för skolkapaciteten bör ligga fast. Nämnden bordlade ärendet den 17 maj 2006. Förvaltningen föreslår ett ökat samarbete mellan skolorna, fortsatt arbete med den ”röda tråden”, dvs. samarbetet mellan förskola och skola samt en satsning på marknadsföring av skolorna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 28 april 2006 med diarienummer 403-186/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi konstaterar att Vantörs elever i många fall väljer en annan skola än de som drivs av kommunen i stadsdelen. Att eleverna och deras föräldrar på detta sätt har möjlighet att själva påverka sin skolgång är positivt och är en rättighet som ska värnas. Det innebär dock inte att ett vikande elevunderlag för enskilda skolor är oproblematiskt. I rapporten framgår att det går att vidta en del åtgärder för att locka elever till stadsdelens skolor. Perspektivet för detta ska inte i första hand vara att få eleverna i upptagningsområdet att med nödvändighet välja närmaste skola. Ett sådant perspektiv skulle motverka idén med möjligheten att själv välja skola. Istället måste inriktningen vara att locka elever till en specifik skola på grund av den enskilda skolans profil och kvalitet. Målgruppen blir då inte enbart elever i Vantör, utan från ett större upptagningsområde. Vi menar att det därför inte är tillräckligt att öka informationen om respektive skola. Informationen måste naturligtvis också ha ett lockande innehåll och varje skola måste veta vad det är den vill locka enskilda elever med. Vad är det vi erbjuder eleven? Det nuvarande arbetet som presenteras i rapporten tar inte i tillräckligt stor utsträckning sikte på att formulera vad varje enskild skola är särskilt bra på och vad det är som ska locka en elev att välja en skola i Vantör. Arbetet med skolornas profilering måste stå i centrum för det kommande planeringsarbetet för skolorna. Vi är övertygade om att varje skola är bra på något speciellt. Det kan vara språkpedagogik, särskilda satsningar på trygghet eller den fysiska miljön, idrottsklasser, undervisning på engelska eller våra stora minoritetsspråk i andra ämnen än just språkämnena och så vidare.

§147 Årsrapport 2006 Vantörs stadsdelsnämnd

Svar på remiss från revisionskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 22 maj 2006 som svar på remissen ”Årsrapport 2006, Vantörs Stadsdelsnämnd”.

Ärende

Revisionskontoret har avslutat den årliga revisionen av nämndens verksamhet för år 2005. Resultatet finns redovisat i en årsrapport som har sänts till stadsdelsnämnden för yttrande. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet inte är helt tillfredsställande. Vidare anser revisionskontoret att styrningen, uppföljningen och kontrollen av verksamheten inte är helt tillräcklig. Förvaltningen delar i stort revisionskontorets bedömning av det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet för det gångna året och instämmer i merparten av den kritik som kontoret framför. I ärendet beskrivs det pågående förbättringsarbetet. Förvaltningen noterar vidare att revisionskontoret har lämnat positiva omdömen rörande t.ex. brukarperspektivet inom äldreomsorgen, arbetet för att minska sjukfrånvaron och hanteringen vid nämndens övertagande av särskoleverksamheten.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 22 maj 2006 med diarienummer 104-181/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v)och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Revisionskontoret har återigen påvisat att det ekonomiska och verksamhets-mässiga resultatet inte är tillfredställande. Den ekonomiska styrningen och kravet på ekonomi i balans är inte tillräcklig. Oppositionen i Vantör har under de senaste åren vid upprepade tillfällen tagit upp detta problem utan att sittande majoritet har vidtagit nödvändiga åtgärder. Det är värt att notera att revisorerna återigen ger oss rätt i vår kritik mot majoritetens sätt att hantera ekonomin. Vi har också kontinuerligt framhållit skolans situation om att inte uppfylla kommunfullmäktiges mål att öka andelen elever som lämnar grundskolan och har uppnått kunskapsmålen. Majoriteten har också här underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder, främst vad gäller Rågsvedsskolan. Återigen kan konstateras att budgeten för äldreomsorgen är alldeles för liten. För tredje året i rad har majoriteten en budget som innebär kraftiga besparingar på äldreomsorgen. Detta slår hårt mot våra äldre i Vantör med restriktivare biståndsbedömningar, personalminskningar och avveckling eller omvandling av äldreboenden. Vi ser med oro på utvecklingen av bidragsberoendet, Vantör har de högsta siffrorna i staden. Här måste kraftfulla åtgärder sättas in. Minskat socialbidragsberoende ger många människor ökade möjligheter att forma sin framtid.

§148 Trafikförändringar hos Stockholms lokaltrafik 2007

Svar på remiss från trafikkontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt svar på remissen ”Trafikförändringar hos Stockholms lokaltrafik 2007” överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2006 till trafikkontoret.

Ärende

Storstockholms lokaltrafik inbjuder staden till att lämna synpunkter och förslag till förändringar beträffande SL: s serviceutbud 2007. Förvaltningen anser att tunnelbanans förlängning till Älvsjö är av strategisk betydelse för stadsdelens utveckling. Förvaltningen framhåller behovet av ett fördjupat arbete med funktionshindrades tillgänglighet. Ombyggnad av bussterminalen i Högdalens C är angelägen för det stora antalet resenärer och deras säkerhet. En hållplats för servicelinjen utanför Rågsveds äldrecentrum skulle förbättra tillgängligheten.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 21 maj 2006 med diarienummer 305-204/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§149 Bättre tillgänglighet, säkerhet och miljö längs Trollesundvägen- Skebokvarnsvägen

i Bandhagen

Svar på remiss från trafikkontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2006 som svar på remissen

”Bättre tillgänglighet, säkerhet och miljö längs Trollesundvägen- Skebokvarnsvägen i Bandhagen”.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av ett programförslag för hur tillgänglighet, säkerhet och stadsbild längs Trollesundsvägen- Skebokvarnsvägen i Bandhagen skulle kunna förbättras. Stadsdelsförvaltningen ser positivt på programmets genomförande, finner de ökade drift och underhållskostnaderna som projektet medför rimliga och föreslår stadsdelsnämnden att tillstyrka programförslaget.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 21 maj 2006 med diarienummer 305-171/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och omedelbar justering.

§150 Ny ansökan om hotellbygge på Älvsjöbadet

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att som sitt svar på remissen ” Ny ansökan om hotellbygge på Älvsjöbadet” avstyrka bygglov och överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2006 till stadsbyggnadskontoret.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av en bygglovsansökan för hotellbygge på och invid Älvsjöbadet i Hagsätra. Byggnationen begränsar en växande befolknings möjlighet till rekreation. Förvaltningen anser inte att det allmänna intresset skall stå tillbaka för ett enskilt projekt av detta slag och det är förvaltningens bestämda ståndpunkt är att värna den gemensamma tillgång som badet utgör.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 23 maj 2006 med diarienummer 308-373/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v), Henrik Ehrenberg (kd) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att nämnden avstyrker bygglovet.

Lena Kling m fl (fp) yrkar att nämnden förordar bygglovet.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till egna yrkande.

Reservation

Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v)och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Nämnden ser behov av upprustning av Älvsjöbadet samt utökad tillsyn av anläggningen. Men det förslag som presenteras inverkar kraftigt på områdets kvalitéer samt möjlighet till rekreation och medborgarnas nyttjande av anläggningen. Området är oerhört populärt bland medborgarna, särskilt för barnfamiljer och människor som av olika anledningar inte lämnar stan under semestermånaderna. Rekreationsområdet bör inte begränsas till sin yta på det sätt som förslaget i sin nuvarande utformning innebär. Nämnden avvisar också ärendet mot bakgrund av förslagets placering av parkeringen utmed Ormkärrsvägen i direkt anslutning till bassängerna. En parkering kan med fördel förläggas bakom hotellet i höjd med McDonalds. Därutöver bör SBN göra en ny prövning av hotellets placering för att minska påverkan på badet och dess verksamhet och i konsekvens av en ny placering av parkeringsanläggningen.

Nämnden välkomnar naturligtvis i sig ett hotell i området och hoppas att det går att hitta någon annan lämpligare placering. Det skulle innebära nya arbetsplatser, utökad service till mässområdet och en större genomströmning av turister.

Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det är väldigt kul att det finns företag/byggherrar som visat intresse för att etablera sig i vårt område. Vi tror att hotellet kommer bli ett positivt inslag i stadsdelen både med tanke på tillfälle till arbetsplatser för våra invånare men också för ökad trygghet då fler personer kommer att röra sig i området. Hotellet kommer att integrera väl med både badet och de gröna rekreationsområdena.

Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Förslaget är i förhållande till tidigare ansökan obetydligt förändrat. Badområdet är trots stadsdelsnämndens konstruktiva yttrande fortfarande föremål för exploateringsplaner. Byggnationen begränsar en växande befolknings möjlighet till rekreation. En exploatering utan tillräcklig förankring är olycklig. Vi ser ingen som helst möjlighet att förlägga någon typ av hotell inom eller i direkt anslutning till Älvsjöbadet. All yta behövs för nuvarande verksamheter och för rekreations-ändamål. Detta gäller även skogspartiet mot Huddingevägen i och med sin funktion som visuell och bullerdämpande skärm. Ett nytt hotell i Vantör är en god idé men man måste hitta en annan plats i så fall. Älvsjöbadet är, speciellt den varmare delen av året, en mycket populär plats i Vantör inte bara för att simma i de tre bassängerna utan även för att picknicka på de härliga gräsytorna, umgås med grannar och vänner, för att leka och spontanidrotta. Teaterföreställningar etc ges ibland här. Det finns en god utrustning för detta: klätterställningar och gungor, sand, flera olika ytor så att krockar inte sker mellan dessa olika aktiviteter, skuggande träd som erbjuder svalka, toalett- och servicebyggnad, duschar och ett café. Vissa byggnader har kulturhistoriskt värde. Tillgängligheten med kollektivtrafik är utmärkt: Buss 143 (Älvsjö-Högdalen) stannar precis utanför, det är gångavstånd till tunnelbanan i Hagsätra på vackra parkvägar som sträcker sig ända till Rågsved, vilket gör det lämpligt för t ex barnfamiljer att kunna göra en promenad till badet. Man ser att denna möjlighet utnyttjas ofta. En bra promenadväg finns också från Örby och det är även möjligt att promenera från Älvsjö, där pendeltåg och fler bussar finns. Älvsjöbadsområdet bjuder på vackra synintryck: En hel långsida är som en rogivande kuliss av höga träd. Det är ett skogsområde som på andra sidan gränsar mot Huddingevägen. Eftersom detta fungerar som en ytterst effektiv ljuddämpare, hör man trots närheten inte mycket av denna stora trafikled, för att inte tala om att man inte ens ser den. Denna effekt kommer även de boende i det bredvidliggande bostadsområdet till godo. Flera vackra vyer finns för ögat, t ex en gräsbevuxen kulle med höga träd, och överhuvudtaget känslan av vida vyer är njutbar och verkar dessutom stimulera en hel del ungdomar till rörelse. Älvsjöbadet fungerar som en plats för integration: här möts alla slags innevånare över generations-, inkomst- och bostadsområdesgränser. Det är lätt att återknyta gamla kontakter och skapa nya. Samtidigt finns möjlighet till avskildhet, om så önskas. Det är en plats alla har lika möjlighet att använda oberoende av inkomst. Genom stadsdelsnämndens mycket lyckade Kulturfestival 2005 ser man också att området är lämpligt för både större och mindre kulturella aktiviteter. Vill man att området skall besökas av fler vintertid, bör man istället satsa på t ex skridskobana eller andra aktiviteter som kommer innevånarna till godo.

§151 Ny detaljplan för kv. Vallhunden i Rågsved

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen

”Ny detaljplan för kv. Vallhunden i Rågsved” överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2006 till stadsbyggnadskontoret.

Samt anför därutöver:

Nämnden anser att de träd och den grönyta som tas i anspråk skall kompenseras med trädplantering i närområdet, exempelvis en allé utmed Bjursätragatan.

Träd förskönar närområdet men de har också en renande och ljuddämpande effekt. Södra Rågsved står inför en stor omvandling med ett tillskott av bostäder och således också ökad trafik de närmaste åren och det är väsentligt att behålla det som förbättrar luftkvaliten och välbefinnandet.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av stadsbyggnadskontorets förslag till ny detaljplan för kv. Vallhunden i Rågsved. Planen syftar till att uppföra två studentbostadshus på en f.d. garagetomt mellan Bjursätragatan och Vallhorns-gatan. Totalt kan 150 studentlägenheter tillskapas. Förvaltningen föreslår att nämnden förordar förslaget till ny detaljplan för kv. Vallhunden.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 21 maj 2006 med diarienummer 302-221/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag och ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) tillägg.

§152 Ny detaljplan för kv. Bäverungen i Rågsved

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen

”Ny detaljplan för kv. Bäverungen i Rågsved” överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2006 till stadsbyggnadskontoret.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av förslag till ny detaljplan för kv. Bäverungen i Rågsved vid Bjursätragatan/Bäverdammsgränd. Förslaget innebär att ett flerbostadshus i fyra våningar motsvarande ca 30 bostäder kan byggas. Exploateringen är förhållandevis måttfull vilket begränsar skuggningen av angränsande Rågdalen. Förvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan förordas.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 22 maj 2006 med diarienummer 302-220/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag och två tillägg varav det ena en anförandetext.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med två tilläggsyrkande enligt följande:

Vi vill att nämnden uttalar uppfattningen att bostäderna bör upplåtas som bostadsrätt och därutöver anföra att Rågsved är ett område med en stor andel hyresrätter. I det område av Vantör som ärendet avser är det i dag stor brist på bostadsrätter i förhållande till fullmäktiges mål att upplåtelseformerna i stadens olika områden ska vara blandat. Vantörs stadsdelsnämnd välkomnar byggnationen i sig, men vill med all tydlighet uttala att bostäderna bör upplåtas

som bostadsrätt. Vi vill dock åter påpeka vikten av att redan nu planera för att näringsverksamheter ska kunna etableras i Rågsved och det får genomslag i den vidare planeringen av bostäder. Det är också viktigt att det i nära anslutning till bostäderna finns goda parkeringsmöjligheter för såväl boende som besökare.

§153 Utvärdering av 30-zoner och förslag till åtgärder

Svar på remiss från trafikkontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen

”Ny detaljplan för kv. Bäverungen i Rågsved” överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2006 till trafikkontoret.

Samt anför därutöver:

Nämnden är alltjämt positiv till införandet av 30-zoner i Vantör. Arbetet med efterlevnaden av hastigheten måste förbättras och utökas på vissa sträckor. Upprepad skyltning eller annan information om att man befinner sig i en 30-zon måste förbättras. Vissa sträckor där hastigheten inte fullt ut hålls av trafikanterna bör kompletteras med fysiska hinder för att vidmakthålla hastighetsgränserna, detta i synnerhet på vägar som är skolvägar för stadsdelens elever såsom t ex Årdalavägen. Nämnden vill i detta sammanhang även upprepa önskemålet om att utöka 30-zonen till att gälla i helaVantör.

Ärende

30-zoner infördes på lokalgator i bostadsområden i Stockholms stad den 14 februari 2006. Trafikkontoret har utvärderat förändringen och föreslår ytterligare förbättringar av trafiksäkerheten. Dessa förslag har remitterats till nämnden. Trafikkontoret föreslår åtgärder för bättre efterlevnad av hastighetsgränserna och bättre samarbete med polisen. Fler skyltar skall ge ökad tydlighet om 30-zonernas gränser. Förvaltningen föreslår att nämnden förordar trafikkontorets åtgärdsförslag.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, stadsdelsdirektör daterat den 21 maj 2006 med diarienummer 305-160/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag och ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) tillägg.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Inför införandet av 30-zonerna i Stockholm uttryckte vi oro för vad den generella hastighetsbegränsningen skulle få för konsekvenser. Några av farhågorna har inte visat sig befogade, det har till exempel inte inneburit nämnvärda ökningar av restiden med buss och inte heller inneburit stora ökningar i körtider. Några bekymmer kvarstår dock tyvärr ett av dem är att det i stora delar saknas alternativa vägar så att bilister kan undvika att köra på bostadsgator, (kringfartsleder i liten bemärkelse) vilket borde vara ännu mer önskvärt. Ett annat och kanske större bekymmer är att långt ifrån alla håller hastighetsbegränsningen på 30 km/h. Självklart varken kan eller ska den otillräckliga polisstyrka som finns i Stockholm prioritera att övervaka detta, men effekten verkar ha blivit att fler tänjer på gränserna och kör för fort också på de gamla 30-sträckorna utanför förskolor och skolor. Vi anser att konsekvenserna av detta snabbt bör utredas och att åtgärder, om så visar sig behövligt, vidtas för att ytterligare göra bilister uppmärksamma på den förhöjda risken av lekande barn vid förskolor och skolor.

§154 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen

”Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år” överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2006 till trafikkontoret.

Ärende

Stadsledningskontoret, Välfärd och utbildningsavdelningen har reviderat riktlinjerna för prövning av bistånd mm i äldreomsorgen. Senaste revideringen var december 2001. Förvaltningen ställer sig positiv till att de reviderade riktlinjerna är mer preciserade och tydliga, gällande de olika insatser som kan erhållas inom begreppet hemtjänst. Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SOL och LSS för personer över 65 år, bifogas tjänsteutlåtandet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 17 maj 2006 med diarienummer 505-213/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§155 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av ansökan om att få bedriva verksamhet från Attendo Care

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att som yttrande till ansökan från Attendo Care om att få bedriva verksamhet, överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 8 juni 2006 till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärende

Attendo Care AB ansöker hos länsstyrelsen om tillstånd att få driva ett särskilt boende för demenssjuka äldre personer inom Vantörs stadsdelsområde. Gruppboendet Oasen ligger i Bandhagen och har plats för 12 boende. Verksamheten har sedan starten 1994 drivits på entreprenad av Riksbyggen Serviceboende AB och sedan hösten 2005 av Attendo Care AB. Stadsdelsnämnden har ett gott samarbete med Attendo Care AB som driver gruppboendet med en god kvalitet. Stadsdelnämnden förordar Attendo Care AB:s ansökan då det finns behov av demensboenden och då nämnden är nöjd med den omvårdnad som erbjuds.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 8 juni 2006 med diarienummer 505-236/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§156 Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av ”Kostprogram för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin i Vantör” enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2006.

Samt anför därutöver:

Kosten är en väsentlig del av vård och omsorg. Kostprogrammet är väl genomarbetat, dock anser nämnden att femte punkten på sidan 1 skall lyda: Vara tillagade av råvaror med hög kvalité och att andelen kravgodkända råvaror skall öka.

Ärende

År 2000 beslutade stadsdelsnämnden om ett kostprogram för utförarverk-samheterna inom äldreomsorgen. Detta program har reviderats under hösten år 2005 så att det nu omfattar även utförarenheterna inom handikappomsorgen och socialpsykiatrin. Av kostprogrammet framgår bland annat vilka mål som ska gälla för utförarenheterna när det gäller kosten. Programmet ingår som en del i äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrins kvalitetssystem enligt socialtjänstlagen och ledningssystem enligt hälso- och sjukvårdslagen. Programmet följs upp och revideras i samband med att dessa system följs upp/revideras.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 9 maj 2006 med diarienummer 500-445/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) tillägg.

§157 Återkoppling på nämndens begäran om komplettering av parkplan för Vantör

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnden godkänner redovisningen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2006 som svar på nämndens begäran om komplettering av Parkplan för Vantör.

Ärende

Nämnden beslutade den 23 mars 2006 godkänna Parkplan för Vantör. Nämnden begärde samtidigt kompletteringar. Flera av nämndens begärda åtgärder finns redovisade i Parkplanen och föranleder inga ytterligare åtgärder. Andra kommer att beaktas i takt med att ombyggnader och andra åtgärder blir aktuella för respektive parkområde. Förvaltningen redovisar ett förslag för hur Parkplanen i förkortad version kan presenteras för allmänheten.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 23 maj 2006 med diarienummer 305-106/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§158 Anmälan av månadsrapport

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av månadsrapport för maj enligt tjänsteutlåtande daterat den 13 juni 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Ewa Wettermark, ekonomichef daterat den 13 juni 2006 med diarienummer 002-012/2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av månadsrapporten.

§159 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören informerar:

- Torsdagen den 28 september är stadsdelsnämndens planeringsdag.

§160 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Stadsdelens samarbete med privata aktörer i Vantör (kd). Diarienummer: 007-266 /2006.

§161 Inbjudan till kurser och konferenser

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd anmäler deltagare till kurser och konferenser enligt förslag från presidiet daterat den 15 juni 2006.

Ärendets beredning

Se förslag från presidiet daterat den 15 juni 2006 med diarienummer 002-045/2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av balanslistan.

§162 Anmälningsärenden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälnings- ärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/06.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från förvaltningsgruppen och § 19 MBL den 4 maj 2006.

Protokoll från förvaltningsgruppen och § 19 och 11 MBL den 11 maj 2006.

Protokoll från Vantör pensionärsråd den 21 mars och den 18 april samt den 13 juni 2006.

Protokoll från Vantör handikappråd den 18 april och den 5 maj samt den 12 juni 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§163 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från den 18 och den 30 maj 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§164 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 c föräldrabalken

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.

§165 Ansökan avser tillstånd att servera sprit/vin och öl på restaurang Trevi

Svar på remiss från socialtjänstförvaltningen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd förordar att restaurang Trevi får tillstånd att servera sprit/vin och öl till kl. 01.00 och utökad serveringstid, under ett år, till kl. 02.00 på fredag och lördagskvällar enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2006.

Ärende

Restaurang Trevi ligger i Hagsätra centrum och restaurangen bytte ägare för en tid sedan. Den nye ägaren, Nebil Yildirim, kommer att servera lunch och middag och ha öppet till kl. 01.00. Ägaren önskar ett förlängt öppethållande till kl. 02.00 på fredag - och lördagskvällar. Förvaltningen föreslår att nämnden förordar att restaurangen beviljas tillstånd att servera sprit/vin och öl till kl. 01.00, och på fredag- och lördagskvällar till kl. 02.00. Det utökade serveringstillståndet föreslås gälla för ett år för att därefter omprövas.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Rose-Marie Carlsten Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.