Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2019-10-23

Sammanträde 2019-10-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Beslut om Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/ÄON 0133 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Äldre- och omsorgsnämnden tillstyrker kommunstyrelseförvaltningens förslag om
beslut om Björkbackens äldrecentrum.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till beslut avseende
Björkbackens äldrecentrum. Förvaltningen ställer sig positiv till beslutsförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen beslut om Björkbacken oktober
2019.pdf
Tjänsteskrivelse ÄON tillstyrkande av beslutsförslag avseende Björkbackens
äldrecentrum.pdf

2 Omstrukturering av det kommunala boendestödet i Tyresö kommun

Dnr 2019/ÄON 0129 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sedan valfrihetssystem enligt lag (2008:926) om valfrihetssystem (LOV) infördes
för boendestödet 2016 har den kommunala utföraren av boendestöd uppvisat ett
ekonomiskt underskott varje månad. Förvaltningen för liv och hälsa har av
förvaltningschefen fått i uppdrag att undersöka möjliga organisationsformer för det
kommunala boendestödet i Tyresö kommun.

På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 oktober 2019
redovisas förslag på omstrukturering av boendet Hästskon och boendestödet som
drivs i kommunal regi. Förvaltningen har gjort bedömningen att tillskapande av en
boendekedja samt träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning bör
prioriteras. Samtidigt bör boendestödet i kommunal regi upphöra som utförare av
valfrihetssystemet.

Förändringen påverkar tre brukare inom äldre- och omsorgsnämndens
ansvarsområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om omstrukturering av boendestödet i kommunal regi
inom arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

3 Nämndplan för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2020

Dnr 2019/ÄON 0126 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg (VO 05) och omsorg om
personer med funktionsnedsättning (VO 04) antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg (VO 05) och omsorg om
personer med funktionsnedsättning (VO 04) för 2020. Förslaget baseras på
kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige den
13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Ordförandeutlåtande
Det nya styret, Tillsammans för Tyresö, har under kommande mandatperiod stort
fokus på de äldre i kommunen och de som lever med någon form av
funktionsnedsättning. Det är en självklarhet att alla i kommunen har samma
rättigheter och möjligheter, oavsett ursprung, hudfärg, kön, språk, religion, politisk
eller annan uppfattning.

Ett respektfullt samtalsklimat mellan politiker, förvaltningar och kommunens
invånare skapar förutsättningar för en trygg välfärd genom hela livet. Framtidens
utmaningar måste organiseras och utföras kostnadseffektivt med ständiga
förbättringar där förvaltningar och politiken måste bidra. Utmaningarna klarar vi av
genom att vi vågar prova det som är nytt och det leder i sin tur till att vi känner
stolthet över insatserna, Resultatet blir en om sorg med hög kvalitet för kommunens
invånare.

Alla ska hela livet kunna leva aktivt efter sina egna förutsättningar och med den
självklara rätten att bestämma över sin vardag och omsorg. Att bo kvar i
kommunen ska vara en självklarhet såvida det inte finns personliga skäl eller
andra omständigheter. För att tillgodose behovet så byggs nu nya äldreboenden och
boenden för personer med funktionsnedsättning.

Vi ser också över möjligheterna att införa en form av biståndsbedömt seniorboende
som en typ av mellanboende för personer som inte är föremål för ordinärt
omsorgsboende, men där endast hemtjänst inte riktigt räcker till.

Ensamhet skapar ofta ohälsa och det är viktigt att man har möjlighet att delta i
sociala aktiviteter. Gemenskap och aktivitet är alltid bättre än passivitet och
utanförskap. Att etablera träffpunkter för äldre och personer med
funktionsnedsättning är ett prioriterat område.

Vi har ett högt antal fallolyckor hos det äldre. Dessa medför ofta en lång
konvalescens och även i vissa fall bestående besvär. Den uppskattade balansskolan
är en åtgärd för att minska denna typ av olyckor.

Välfärdstekniken är ett annat prioriterat område i omsorgen som ökar tryggheten,
integriteten men framför allt valfriheten. Tekniken ger möjlighet att t.ex. använda
trygghetssensor istället för nattpatrull, nattledljus, japanska toaletter, smarta
trygghetslarm med GPS-funktion. Det är viktigt är att denna teknik inte används
utan samtycke från enskilde brukaren och att användandet sker med stor respekt
för individens integritet.

För de äldre är maten en viktig fråga, då den är en höjdpunkt på dagen och en
faktor som påverkar hälsa och livskvalitén. På sikt önskar vi att maten i så hög
utsträckning som möjligt tillagas på vård/omsorgsboendet, eller alternativt i det
ordinära boendet för de med hemtjänst. Det ökar trivseln men framförallt
stimulerar det aptiten.

Vi utökar valfriheten inom hemtjänsten då en lösning inte passar alla. Därför
behövs valmöjligheter inom hemtjänsten. Det kan tex handla om den personliga
integriteten, makten att själv kunna bestämma vem som stiger över tröskeln för att
hjälpa till den i privata vardagen. Vi vill att man skall ha möjlighet att välja utförare,
själv kunna välja vilken typ av tjänster som man behöver.

Möjligheterna att etablera anhörigstöd och äldreombudsman utreds.

Att leva med funktionsnedsättning kan innebära att man hindras att göra egna val
och leva självständigt. Hinder i omgivningen kan bli en begränsning till delaktighet
och aktiviteter.

Vi vill öka tillgängligheten inom kommunens verksamheter, och vi vill utveckla den
dagliga verksamheten och övriga sysselsättningsinsatser för att erbjuda en mer
givande och innehållsrik vardag.

Vi vill även se funktionsrättskonventionen som en del av vår värdegrund, även
värna LSS-lagens intention genom tillräckligt med resurser, rättssäker handläggning
och ett ökat inflytande för varje enskild person.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2020.pdf
Nämndplan ÄON 2020.pdf
Bilaga Ersättningar 2020.pdf

4 Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Dnr 2019/ÄON 0128 014

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Överenskommelsen med Region Stockholm om utveckling av samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlm och representanter för kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm har tagit fram ett förslag till en ny överenskommelse för
utskrivningsprocessen för somatisk slutenvård, inklusive en övergångsregel för
utskrivning från psykiatrisk slutenvård.

I enlighet med intentionerna i lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft januari 2018, fastslår
överenskommelsen länsövergripande ramar för samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård samt en modell för tillämpning av kommunernas
betalningsansvar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.pdf

5 Sammanträdesdatum för Äldre- och omsorgsnämnden 2020

Dnr 2019/ÄON 0131 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Datum för äldre- och omsorgsnämndens sammanträden under 2020 fastställs enligt
förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för äldre - och
omsorgsnämnden 2020. Förslaget bygger på årshjulet för kommunens styrprocess.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2020.pdf

6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2019/ÄON 0052 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13
kap 6f§ socialtjänstlagen samt 28f§ Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.

Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad
information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till
kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Vid detta sammanträde redovisas
ej verkställda beslut per den 30 september 2019.

Bilagor
Ej verkställda beslut LSS per 30 september ÄON 2019.pdf
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut ÄON.docx

7 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ÄON 0028 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per september avseende äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet
som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per spetember 2019.pdf
Ekonomisk uppföljning för Äldre -och omsorgssektorn september-19.pdf

8 Sektorchefens rapport

Dnr 2018/ÄON 0019 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande
verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens
delegationsordning.

10 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0081

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 161 Kommundirektörens rapport oktober 2019,
finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-10-08 )
- Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 167 Delårsrapport 2 2019 för Tyresö
kommun, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-10-
08)
- Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 179
Svar på motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom
hemtjänstverksamheten, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?
date=2019-10-08 )

11 Anmälningar/meddelanden 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för oktober listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning ÄON oktober.docx
Ansökan om statsbidrag 2019 för att öka kunskapen om hbt-personers situation.pdf
Avtalsuppföljning Gränsvägen okt 2019.pdf
Brist i utförande - varning och prisavdrag Annas vård- och hemtjänstteam.pdf
Brist i utförande - varning och prisavdrag ROSSAB.pdf
Antal platser köpta och egen regi.pdf

§1076 Beslut om Björkbackens äldrecentrum

Dnr 2019/ÄON 0133 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Äldre- och omsorgsnämnden tillstyrker kommunstyrelseförvaltningens förslag om beslut om Björkbackens äldrecentrum.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till beslut avseende
Björkbackens äldrecentrum. Förvaltningen ställer sig positiv till beslutsförslaget.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén föreslår att äldre- och omsorgsnämnden tillstyrker
kommunstyrelseförvaltningens förslag om beslut om Björkbackens äldrecentrum.

Yrkande
Peter Frejj (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget att tillstyrka
kommunstyrelseförvaltningens förslag om beslut om Björkbackens äldrecentrum med hänvisning till tidigare yttrande, 2019 -05-22, § 1041. Anna Steele (C) och Anna Lund (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget med hänvisning till tidigare yttrande, 2019-05-22, § 1041.

Jörgen Nilsson (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget att tillstyrka
kommunstyrelseförvaltningens förslag om beslut om Björkbackens äldrecentrum med hänvisning till särskilt yttrande (se bilaga). Susann Ronström (S), Lilian Nylinder (MP), och Marie-Louise Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller  ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om äldre - och omsorgsnämnden bifaller Peter Frejjs (M), Anna Steeles (C) och Anna Lunds (KD) avslagsyrkande. Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Peter Frejj (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Peter Frejjs (M), Anna Steeles (C) och Anna Lunds (KD) avslagsyrkande röstar nej. Röstningsresultat: 7 ja, och 4 nej, se bifogat röstningsprotokoll.

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar därmed i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen beslut om Björkbacken oktober 2019.pdf
Tjänsteskrivelse ÄON tillstyrkande av kommunstyrelseförvaltningen förslag till beslut Björkbacken.pdf
Protokoll 11 § MBL inför verksamhetsförändring Björkbacken.pdf

§1077 Omstrukturering av det kommunala boendestödet i Tyresö kommun

Dnr 2019/ÄON 0129 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Sedan valfrihetssystem enligt lag (2008:926) om valfrihetssystem (LOV) infördes för boendestödet 2016 har den kommunala utföraren av boendestöd uppvisat ett ekonomiskt underskott varje månad. Förvaltningen för liv och hälsa har av förvaltningschefen fått i uppdrag att undersöka möjliga organisationsformer för det kommunala boendestödet i Tyresö kommun. På arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den 29 oktober 2019 redovisas förslag på omstrukturering av boendet Hästskon och boendestödet som drivs i kommunal regi. Förvaltningen har gjort bedömningen att tillskapande av en boendekedja samt träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning bör prioriteras. Samtidigt bör boendestödet i kommunal regi upphöra som utförare av valfrihetssystemet. Förändringen påverkar tre brukare inom äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till kommande nämnd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller  ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om omstrukturering av boendestödet i kommunal regi inom arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

§1078 Nämndplan för Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden 2020

Dnr 2019/ÄON 0126 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg (VO 05) och omsorg om
personer med funktionsnedsättning (VO 04) antas.

Särskilt yttrande
Peter Frejj (M), Anna Steele (C), och Anna Lund (KD) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg (VO 05) och omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 04) för 2020. Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Ordförandeutlåtande
Det nya styret, Tillsammans för Tyresö, har under kommande mandatperiod stort fokus på de äldre i kommunen och de som lever med någon form av funktionsnedsättning. Det är en självklarhet att alla i kommunen har samma
rättigheter och möjligheter, oavsett ursprung, hudfärg, kön, språk, religion,
politisk eller annan uppfattning.

Ett respektfullt samtalsklimat mellan politiker, förvaltningar och kommunens
invånare skapar förutsättningar för en trygg välfärd genom hela livet. Framtidens utmaningar måste organiseras och utföras kostnadseffektivt med ständiga förbättringar där förvaltningar och politiken måste bidra.

Utmaningarna klarar vi av genom att vi vågar prova det som är nytt och det leder i sin tur till att vi känner stolthet över insatserna, Resultatet blir en omsorg med hög kvalitet för kommunens invånare.

Alla ska hela livet kunna leva aktivt efter sina egna förutsättningar och med den
självklara rätten att bestämma över sin vardag och omsorg. Att bo kvar i  kommunen ska vara en självklarhet såvida det inte finns personliga skäl eller
andra omständigheter. För att tillgodose behovet så byggs nu nya äldreboenden
och boenden för personer med funktionsnedsättning.

Vi ser också över möjligheterna att införa en form av biståndsbedömt  seniorboende som en typ av mellanboende för personer som inte är föremål för
ordinärt omsorgsboende, men där endast hemtjä nst inte riktigt räcker till.
Ensamhet skapar ofta ohälsa och det är viktigt att man har möjlighet att delta i
sociala aktiviteter. Gemenskap och aktivitet är alltid bättre än passivitet och
utanförskap. Att etablera träffpunkter för äldre och personer med
funktionsnedsättning är ett prioriterat område.

Vi har ett högt antal fallolyckor hos det äldre. Dessa medför ofta en lång
konvalescens och även i vissa fall bestående besvär. Den uppskattade  balansskolan är en åtgärd för att minska denna typ av olyckor.
Välfärdstekniken är ett annat prioriterat område i omsorgen som ökar
tryggheten, integriteten men framför allt valfriheten. Tekniken ger möjlighet att  t.ex. använda trygghetssensor istället för nattpatrull, nattledljus, japanska
toaletter, smarta trygghetslarm med GPS-funktion. Det är viktigt är att denna
teknik inte används utan samtycke från enskilde brukaren och att användandet
sker med stor respekt för individens integritet.

För de äldre är maten en viktig fråga, då den är en höjd punkt på dagen och en
faktor som påverkar hälsa och livskvalitén. På sikt önskar vi att maten i så hög
utsträckning som möjligt tillagas på vård/omsorgsboendet, eller alternativt i de
ordinära boendet för de med hemtjänst. Det ökar trivseln men framförallt
stimulerar det aptiten.

Vi utökar valfriheten inom hemtjänsten då en lösning inte passar alla. Därför
behövs valmöjligheter inom hemtjänsten. Det kan t.ex. handla om den personliga integriteten, makten att själv kunna bestämma vem som stiger över tröskeln för att hjälpa till den i privata vardagen.

Vi vill att man skall ha möjlighet att välja utförare, själv kunna välja vilken typ av
tjänster som man behöver.

Möjligheterna att etablera anhörigstöd och äldreombudsman utreds. Att leva med funktionsnedsättning kan innebära att man hindras att göra egna val och leva självständigt. Hinder i omgivningen kan bli en begränsning till delaktighet och aktiviteter.

Vi vill öka tillgängligheten inom kommunens verksamheter, och vi vill utveckla den dagliga verksamheten och övriga sysselsättningsinsatser för att erbjuda en mer givande och innehållsrik vardag. Vi vill även se funktionsrättskonventionen som en del av vår värdegrund, även värna LSS-lagens intention genom tillräckligt med resurser, rättssäker handläggning och ett ökat inflytande för varje enskild person.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2020.pdf
Nämndplan ÄON 2020.pdf
Bilaga Ersättningar 2020.pdf

§1079 Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Dnr 2019/ÄON 0128 014

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen med Region Stockholm om utveckling av samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlm och representanter för kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm har tagit fram ett förslag till en ny överenskommelse för
utskrivningsprocessen för somatisk slutenvård, inklusive en övergångsregel för
utskrivning från psykiatrisk slutenvård. I enlighet med intentionerna i lag
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som
trädde i kraft januari 2018, fastslår överenskommelsen länsövergripande ramar
för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt en modell
för tillämpning av kommunernas betalningsansvar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.pdf
Bilaga 1 LUS 190829.pdf
REK Reg ök samverkan vid utskrivn. fr sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län 2019-06-14.pdf

§1080 Sammanträdesdatum för Äldre- och omsorgsnämnden 2020

Dnr 2019/ÄON 0131 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Datum för Äldre- och omsorgsnämndens sammanträden under 2020 faststäl ls enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för äldre - och
omsorgsnämnden 2020. Förslaget bygger på årshjulet för kommunens styrprocess.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2020.pdf

§1081 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2019/ÄON 0052 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts  inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13
kap 6f§ socialtjänstlagen samt 28f§ Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.

Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse rapportering av ej verkställda beslut per den 30 september 2019.pdf
Ej verkställda beslut LSS per 30 september ÄON 2019.pdf

§1082 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ÄON 0028 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per september avseende äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet  som verksamheter i kommunal regi.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar  uppföljningen.

Yrkande
Peter Freij (M), Anna Steele (C) och Anna Lund (KD) tilläggsyrkar att tre miljoner kronor snarast omfördelas från verksamhetsområdet äldreomsorg till
funktionshinderområdet.

Susann Ronström (S) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. Ordföranden ställer  frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Peter Freijs (M), Anna Steeles (C) och Anna Lunds (KD) tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår yrkandet. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Susann Ronströms (S) avslagsyrkande till Peter Freijs (M), Anna Steeles (C) och Anna Lunds (KD) tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller avslagsyrkandet.

Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till tilläggsyrkandet röstar ja och den som yrkar bifall till avslagsyrkandet röstar nej. Röstningsresultat: 5 ja, och 6 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Äldre- och omsorgsnämnden avslår därmed Peter Freijs (M), Anna Steeles (C) och Anna Lunds (KD) tilläggsyrkande och beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per september 2019.pdf
Ekonomisk uppföljning för Äldre -och omsorgssektorn september-19.pdf

§1083 Sektorchefens rapport

Dnr 2018/ÄON 0019 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

§1084 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

§1085 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0081

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 161 Kommundirektörens rapport oktober 2019, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-10-08 )
- Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 167 Delårsrapport 2 2019 för Tyresö kommun, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-10-08 )
- Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 179 Svar på motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-10-08 )

§1086 Anmälningar/meddelanden 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för oktober listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning ÄON oktober.docx
Ansökan om statsbidrag 2019 för att öka kunskapen om hbt -personers situation.pdf
Avtalsuppföljning Gränsvägen okt 2019.pdf
Brist i utförande - varning och prisavdrag Annas vård- och hemtjänstteam.pdf
Brist i utförande - varning och prisavdrag ROSSAB.pdf
Antal platser köpta och egen regi.pdf