Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2020-01-30

Sammanträde 2020-01-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Återrapportering - plan för åtgärder i samband med brukarundersökning

Dnr 2019/ÄON 0144

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På sammanträdet redogör verksamhetschef för Björkbackens vård- och
omsorgsboende och Tyresö kommuns kostchef för åtgärder kring mat och
måltidssituationen på Björkbacken till följd av brukarundersökningarnas resultat.

2 Uppföljningsgranskning av mat- och måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden i Tyresö kommun

Dnr 2019/ÄON 0151

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- uppföljningsgranskningen noteras.
- Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre -och omsorgsnämnden
i mars.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under augusti-oktober gjort en uppföljande granskning av den
temagranskning som gjordes 2015 av mat och måltider på vård -och
omsorgsboenden i Tyresö.

Granskningen visade att mycket positivt utvecklingsarbete har gjorts, men att det
fortfarande finns mycket kvar att utveckla. Framförallt finns det skillnader i hur
måltiderna genomförs inom boendegrupperna på de olika vård -och
omsorgsboenden. Verksamheterna använder inte heller fullt ut omsorgsmåltider
som är en metod för att skapa förutsättningar för en god måltidsituation.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Kvalitetsenhetens uppföljningsgranskning mat- och
måltidssituationen.pdf
Granskningsrapport mat- och måltider 2019.pdf

3 Nämndspecifik utbildning 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Emilia Reiding, fastighetsstrateg informerar äldre- och omsorgsnämnden om
lokalförsörjningsprocessen.

4 Redovisning av brukarundersökning område funktionsnedsättning 2019

Dnr 2020/ÄON 0002 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Undersökningen visar att merparten av brukarna trivs med sin gruppbostad och
dagliga verksamhet. Trivsel inom servicebostad har dock minskat med 14 procent
från förra årets mätning. En anledning kan vara att personal och boende på det nya
serviceboendet Hasselbacken inte riktigt har hunnit lära känna varandra. Tryggheten
har minskat inom daglig verksamhet och gruppbostad, men ökat med 11 procent
inom serviceboendena.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-13 Resultat brukarundersökning funktionsnedsättning
2019.pdf

5 Delegationsordningen 2020 för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2020/ÄON 0003 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas
gälla tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning antogs den 2 januari 2019, §
1001, och reviderades senast i maj 2019, § 1042.

Mot bakgrund av den nya tjänstemannaorganisationen som träder i kraft den 13
januari 2020 föreslås ett antal justeringar i delegationsordningen.

Äldre- och omsorgssektorn blir då en egen förvaltning som rapporterar till äldre- och
omsorgsnämnden. Befattningen sektorchef försvinner och ersätts av
förvaltningschef.

Inom myndigheten har en ny befattning som samordnare inrättats under 2019. I
samordnaruppdraget ingår att leda och fördela det dagliga arbetet, samordna
samverkan med olika aktörer samt vara ett operativt stöd i enhetens utvecklings-
och kvalitetsarbete. Några punkter där enhetschef tidigare varit delegat ersätts med
samordnare (t.ex. 2.1.3, 2.1.4).

Utöver de ändringar som genomförs till följd av den nya organisationen föreslås
även några språkliga och strukturella justeringar i förtydligande syfte utan att
förändra dess innebörd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-13 Revidering av äldre- och omsorgsnämndens
delegationsordning.pdf
Reviderad delegationsordning 2020 ÄON.pdf

6 Svar på motion om att teckna avtal om Forellen

Dnr 2019/ÄON 0117 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Peter Freij och Anki Svensson har motionerat till kommunfullmäktige
om att teckna avtal med det planerade vård- och omsorgsboendet Forellen, för att
säkra tillgången till vård - och omsorgsplatser för äldre. Förvaltningen föreslår att
motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-22 Svar på motion om att teckna avtal om Forellen.pdf

7 Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

Dnr 2020/ÄON 0004 005

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Överenskommelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att godkänna
överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska
industrin. SKR:s styrelse re kommenderar regioner och kommuner att för sin del
anta överenskommelsen.

Parter i överenskommelsen är, förutom SKR, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish
Medtech och Swedish Labtech.

Överenskommelsen reviderades senast 2013 och antogs av socialnämnden 2013-
12-18, § 1103.

Samverkansreglerna tydliggör vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och
industrins medarbetare och chefer ska samverka med varandra inom olika områden.
Kärnan i överenskommelsen rör fortbildning och information av olika slag men även
stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt. Reglerna är gemensamt
framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan
och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso -och sjukvård och industri,
bland annat avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.

Bakgrunden till nuvarande revidering av samverkansreglerna är behov av
modernisering och uppdatering till dagens kontext. Inga förändringar av större
betydelse föreslås mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer
kommunicerbara. Den största förändringen är att samverkansreglerna delas upp i
två delar. Dels en gemensam policy med bärande principer och regler av långsiktig
karaktär, vilket utgör grunden för samverkan. Som stöd för samverkan finns också
en bilaga där olika samverkanssituationer specificeras och som kommer uppdateras
löpande.

Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2020 tillsvidare och ersätter
tidigare överenskomna samverkansregler.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-13 Överenskommelse om samverkansregler för offentliga
hälso- och sjukvården.pdf
Rekommendation-2019-SIGN-Samverkansregler.pdf

8 Redovisning av pågående uppdrag och motioner för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2020/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och
motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska
göras i januari och i augusti.

En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av
förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant.
Pågående uppdrag och motioner redovisas i bifogad lista.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-22 Redovisning av pågående uppdrag och motioner för
ÄON.pdf
Pågående uppdrag och motioner ÄON jan 2020.pdf

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2019/ÄON 0052 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13
kap 6f § socialtjänstlagen samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.

* handlingar under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-22 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS.pdf
Ej verkställda beslut LSS per 31 december ÄON 2019.doc

10 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet
rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens
delegationsordning.

Bilagor
Bilaga, anmälan av delegationsbeslut.docx
Fördelning av statsbidrag, stimulansmedel inom kommunala hälso -och
sjukvården.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf
Förteckning beslutsattestanter ÄON.pdf

12 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0184 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.

- Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 1 Kommundirektörens rapport januari 2020, finns
på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-01-07)
- Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 2 Lokalförsörjningsplan 2020-2032, finns på
insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-01-07)
- Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 5 Ägardirektiv för Tyresö bostäder, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-01-07)

13 Anmälningar/meddelanden 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för januari listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning januari ÄON.pdf
Antal köpta platser 2019.xlsx
Bilaga- ÖK Investering medarbetare.pdf
Länsgemensamma stimulansmedel för goda förutsättningar inom den kommunala
hälso- och sjukvården.pdf
Tyreso_kommun_KKiK_2019_Omraden_och_nyckeltal.pdf

§1 Återrapportering - plan för åtgärder i samband med brukarundersökning

Dnr 2019/ÄON 0144

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På sammanträdet redogör Tyresö kommuns kostchef Elin Waltersson för åtgärder kring matsituationen på Björkbackens vård - och omsorgsboende till följd av brukarundersökningarnas resultat.

§2 Uppföljningsgranskning av mat- och måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden i Tyresö kommun

Dnr 2019/ÄON 0151

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- uppföljningsgranskningen noteras.
- Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till ä ldre- och omsorgsnämnden i mars.

Särskilt yttrande
Peter Frejj (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under augusti-oktober gjort en uppföljande granskning av den temagranskning som gjordes 2015 av mat och måltider på vård- och omsorgsboenden i Tyresö.

Granskningen visade att mycket positivt utvecklingsarbete har gjorts, men att det fortfarande finns mycket kvar att utveckla. Framförallt finns det skillnader i hur måltiderna genomförs inom boendegrupperna på de olika vård- och omsorgsboenden. Verksamheterna använder inte heller fullt ut omsorgsmåltider som är en metod för att skapa förutsättningar för en god måltidsituation.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att nämnden i första hand ska avvakta Björkbackens verksamhetsredogörelse om hur matsituationen och hur maten och dess innehåll förbättrats, innan nämnden kräver in en åtgärdsplan.

Yrkande
Peter Frejj (M) och Anna Steele (C) yrkar på återremittering kring matsituationen på Björkbackens vård- och omsorgsboende inom två månader om åtgärden kring hur maten kan förbättras från den gastronomiska enheten.

Mattias Eriksson (KD) yrkar bifall till återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Peter Frejjs (M) och Anna Steeles (C) återremissyrkande. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden avslår Peter Frejjs (M) och Anna Steeles (C) återremissyrkande. Nämnden avslår yrkandet.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-11-12 Kvalitetsenhetens uppföljningsgranskning mat- och
måltidssituationen.pdf
Granskningsrapport mat- och måltider 2019.pdf

§3 Nämndspecifik utbildning 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Emilia Reiding, lokalstrateg informerar äldre- och omsorgsnämnden om lokalförsörjningsprocessen.

§4 Redovisning av brukarundersökning område funktionsnedsättning 2019

Dnr 2020/ÄON 0002 010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Frejj (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Undersökningen visar att merparten av brukarna trivs med sin gruppbostad och dagliga verksamhet. Trivsel inom servicebostad har dock minskat med 14 procent från förra årets mätning. En anledning kan vara att personal och boende på det nya serviceboendet Hasselbacken inte riktigt har hunnit lära känna varandra. Tryggheten har minskat inom daglig verksamhet och gruppbostad, men ökat med 11 procent inom serviceboendena.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-13 Resultat brukarundersökning funktionsnedsättning
2019.pdf

§5 Delegationsordningen 2020 för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2020/ÄON 0003 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för äldre - och omsorgsnämnden antas gälla tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning antogs den 2 januari 2019, § 1001, och reviderades senast i maj 2019, § 1042.

Mot bakgrund av den nya tjänstemannaorganisationen som träder i kraft den 13
januari 2020 föreslås ett antal justeringar i delegationsordningen. Äldre - och
omsorgssektorn blir då en egen förvaltning som rapporterar till äldre - och
omsorgsnämnden. Befattningen sektorchef försvinner och ersätts av förvaltningschef.

Inom myndigheten har en ny befattning som samordnare inrättats under 2019. I
samordnaruppdraget ingår att leda och fördela det dagliga arbetet, samordna
samverkan med olika aktörer samt vara ett operativt stöd i enhetens utvecklings- och kvalitetsarbete. Några punkter där enhetschef tidigare varit delegat ersätts med samordnare (t.ex. 2.1.3, 2.1.4).

Utöver de ändringar som genomförs till följd av den nya organisationen föreslås
även några språkliga och strukturella justeringar i förtydligande syfte utan att
förändra dess innebörd.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att den reviderade delegationsordningen för äldre- och omsorgsnämnden antas att gälla tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-13 Revidering av äldre- och omsorgsnämndens
delegationsordning.pdf
Reviderad delegationsordning 2020 ÄON.pdf

§6 Svar på motion om att teckna avtal om Forellen

Dnr 2019/ÄON 0117 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Peter Freij och Anki Svensson har motionerat till kommunfullmäktige om att teckna avtal med det planerade vård- och omsorgsboendet Forellen, för att säkra tillgången till vård - och omsorgsplatser för äldre.

Yrkande
Peter Frejj (M) yrkar att äldre- och omsorgsnämnden bordlägger ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden vill bordlägga ärendet och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-22 Svar på motion om att teckna avtal om Forellen.pdf
Motion Forellen.pdf

§7 Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

Dnr 2020/ÄON 0004 005

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Överenskommelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. SKR:s styrelse rekommenderar regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen.

Parter i överenskommelsen är, förutom SKR, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech.

Överenskommelsen reviderades senast 2013 och antogs av socialnämnden 2013-12-18, § 1103.

Samverkansreglerna tydliggör vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och
industrins medarbetare och chefer ska samverka med varandra in om olika områden. Kärnan i överenskommelsen rör fortbildning och information av olika slag men även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt. Reglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso - och sjukvård och industri, bland annat avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.

Bakgrunden till nuvarande revidering av samverkansreglerna är behov av
modernisering och uppdatering till dagens kontext.

Inga förändringar av större betydelse föreslås mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Den största förändringen är att samverkansreglerna delas upp i två delar. Dels en gemensam policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär, vilket utgör grunden för samverkan. Som stöd för samverkan finns också en bilaga där olika samverkanssituationer specificeras och som kommer uppdateras löpande.

Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2020 tillsvidare och ersätter tidigare överenskomna samverkansregler.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att överenskommelsen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-13 Överenskommelse om samverkansregler för
offentliga hälso- och sjukvården.pdf
Rekommendation-2019-SIGN-Samverkansregler.pdf

§8 Redovisning av pågående uppdrag och motioner för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2020/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti. En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant. Pågående uppdrag och motioner redovisas i bifogad lista.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-22 Redovisning av pågående uppdrag och motioner för ÄON.pdf
Pågående uppdrag och motioner ÄON jan 2020.pdf

§9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2019/ÄON 0052 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-01-22 Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS.pdf
Ej verkställda beslut LSS per 31 december ÄON 2019.doc

§10 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

§11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

Bilagor
Bilaga2, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Fördelning av statsbidrag, stimulansmedel inom kommunala hälso - och sjukvården.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf
Förteckning beslutsattestanter ÄON.pdf

§12 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0184 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 1 Kommundirektörens rapport januari 2020, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-01-07)
- Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 2 Lokalförsörjningsplan 2020-2032, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-01-07)
- Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 5 Ägardirektiv för Tyresö bostäder, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-01-07)

§13 Anmälningar/meddelanden 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för januari listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning januari ÄON.pdf
Antal köpta platser 2019.xlsx
Bilaga- ÖK Investering medarbetare.pdf
Länsgemensamma stimulansmedel för goda förutsättningar inom den kommunala hälso- och sjukvården.pdf
Tyreso_kommun_KKiK_2019_Omraden_och_nyckeltal.pdf

§14 Boende på Björkbacken

Dnr 2020/ÄON 0015 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ärendet ska beredas av förvaltningen och tas upp i kommande nämnd.

Reservation
Peter Frejj (M) reserverar sig (bilaga).

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att ärendet ska beredas av förvaltningen och tas upp i kommande nämnd.

Yrkande
Peter Frejj (M) yrkar att äldre- och omsorgsnämnden ska bifalla moderaternas
förslag att de boende i Björkbackens vård- och omsorgsboende skall få bo kvar tills Forellens nya boende är inflyttningsklart.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller yrkandet att ta upp ärendet som ett extra ärende och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden skall avgöra ärendet
under sittande nämnd och finner att nämnden avslår yrkandet.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.