Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2020-06-17

Sammanträde 2020-06-17

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eva Norgren, enhetschef informerar nämnden om avgifter och Anna Larsson,
verksamhetschef informerar om servicebostäder.

2 Yttrande avseende fastighetsavdelningens förstudie kring fastigheten Björkdalen

Dnr 2020/ÄON 0066

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Äldre- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förstudiens förslag.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsavdelningen i Tyresö kommun har tagit fram en förstudie inför projektering av fastigheten Björkdalen. Förvaltningen ställer sig bakom förstudien inför överlämnande till fastighetsägaren, Tyresö Bostäder AB.

Bilagor
Tjänsteskrivelse yttrande avseende fastighetsavdelningens förstudie kring fastigheten Björkdalen.pdf
Förstudie - Björkbacken slutversion 200609.pdf
Bilaga 1 - Programhandling - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 2 - Byggnadsbeskrivning - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 3 - Rumsfunktionsprogram - Underlag för fortsatt projektering 2020-03 31.pdf
Bilaga 4 - Typrumsbeskrivning - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 5 - BJÖRKBACKEN UTREDNING-K.pdf
Bilaga 5 - Björkdalen Utredning EL-system.pdf
Bilaga 5 - Utredning VVS-installationer Björkdalen.pdf
Bilaga 6 - Kostnadsbedömning Ombyggnad Björkdalens Äldreboende_20200327.pdf
Bilaga 7 - Verksamhetssynpunkter till kommande projektering.pdf
Bilaga 8 - Synpunkter medicinskt ansvarig sjuksköterska.pdf

3 Månadsuppföljning 2020

Dnr 2020/ÄON 0014 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per maj avseende äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.
* ärendet är under bearbetning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-06-09 Månadsuppföljning maj 2020.pdf

4 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

5 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

Bilagor
Bilaga anmälan av delegationsbeslut.pdf
Ordförandebeslut om förlängning av tillfälligt uppehåll i versktällighet samt
förlängning av ersättningsåtgärder med anledning av covid-19.pdf

6 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0184 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden. Det finns inget att rapportera till denna nämnd.

7 Anmälningar/meddelanden 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för juni listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning juni ÄON.pdf
Antal köpta platser 2020.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-03 § 91.pdf

§55 Nämndspecifik utbildning 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eva Norgren, enhetschef informerar nämnden om avgifter och Mette Tang Staghöj, verksamhetsutvecklare, informerar om gruppbostäder och servicebostäder.

§56 Yttrande avseende fastighetsavdelningens förstudie kring fastigheten Björkdalen

Dnr 2020/ÄON 0066

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 19:50-20:00.
2. Äldre- och omsorgsnämnden ställer sig bakom fö rstudiens förslag.

Reservation
Peter Freij (M) Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) lämnar en gemensam skriftlig reservation.

Ronnie Norén (SD) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Peter Söderlund (MP) hade bifallit ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsavdelningen i Tyresö kommun har tagit fram en förstudie inför projektering av fastigheten Björkdalen. Förvaltningen ställer sig bakom förstudien inför överlämnande till fastighetsägaren, Tyresö Bostäder AB.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förstudiens förslag.

Yrkande
Peter Freij (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) yrkar på att ärendet
återremitteras för att förslaget till beslut omarbetas med kommunstyrelsen som
beslutsinstans med hänvisning till 7 § i nämndernas gemensamma reglemente.

Susann Ronström (S) yrkar på att äldre- och omsorgsnämnden fattar beslut i
ärendet idag.

Ordförande Tony Thorén (L) yrkar att mötet ajourner as.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens yrkande om ajournering och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden skall avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden skall återremittera ärendet enligt Peter Freijs (M), Anna Steeles (C) och Mattias Erikssons (KD) yrkande. Nämnden beslutar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till att ärendet avgörs idag röstar ja, och den som yrkar bifall till Peter Freijs med fleras återremissyrkande röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden avslår
ordförandeförslaget.

Nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Yttrande avseende fastighetsavdelningens Förstudie kring
fastigheten Björkdalen.pdf
Förstudie - Björkbacken slutversion 200609.pdf
Bilaga 1 - Programhandling - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 2 - Byggnadsbeskrivning - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 3 - Rumsfunktionsprogram - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-
31.pdf
Bilaga 4 - Typrumsbeskrivning - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-
31.pdf
Bilaga 5 - BJÖRKBACKEN UTREDNING-K.pdf
Bilaga 5 - Björkdalen Utredning EL-system.pdf
Bilaga 5 - Utredning VVS-installationer Björkdalen.pdf
Bilaga 6 - Kostnadsbedömning Ombyggnad Björkdalens Äldreboende_20200327.pdf
Bilaga 7 - Verksamhetssynpunkter till kommande projektering.pdf
Bilaga 8 - Synpunkter medicinskt ansvarig sjuksköterska.pdf

§57 Månadsuppföljning 2020

Dnr 2020/ÄON 0014 10

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per maj avseende äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-06-09 Månadsuppföljning maj 2020.pdf
Månadsrapport maj 2020 ÄON.pdf

§58 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

§59 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

Bilagor
Bilaga anmälan av delegationsbeslut.pdf
Ordförandebeslut om förlängning av tillfälligt uppehåll i verkställighet samt förlängning av ersättningsåtgärder med anledning av covid-19.pdf

§60 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0184 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden. Det finns inget att rapportera t ill denna nämnd.

§61 Anmälningar/meddelanden 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för juni listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning juni ÄON.pdf
Antal köpta platser 2020.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-03 § 91.pdf