Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2021-09-27

Sammanträde 2021-09-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Dnr: 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Margareta Nylander från samordningsförbundet Östra Södertörn föredrar för äldre- och omsorgsnämnden om SamMA-projektet.

2 Återrapportering av åtgärder gällande granskning av Villa Strandvägens gruppbostad

Dnr: 2021/ÄON 0062 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun har genomfört en kvalitetsgranskning av Villa Strandvägens gruppbostad, i enlighet med äldre- och omsorgsnämndens granskningsplan för privat och kommunal verksamhet. Granskningen visade att det fanns flera brister i verksamheten som behövde åtgärdas. Verksamhetschefen för omsorg om personer med funktionsnedsättning redogör muntligen för verksamhetens arbete gällande dessa åtgärder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder gällande granskning av Villa Strandvägens gruppbostad.pdf

3 Delårsrapport för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden tertial 2 2021

Dnr: 2021/ÄON 0057 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2021 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj till september 2021 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5). Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2021 samt uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten följer samma mall som de månadsrapporter som tidigare redovisats i nämnden. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 ÄON.pdf
Delårsrapport 2 2021 ÄON.pdf
Delårsrapport 2 2021 ÄON bilaga 3 Trygga anställningar inom äldreomsorgen.pdf

4 Förstudie för ombyggnation av Tyresö Gymnasiumskök

Dnr: 2021/ÄON 0084 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Behovet av ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt rekommenderat alternativ 3, godkänns.
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt alternativ 3 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår köket färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Gymnasiets skolkök stängdes hösten 2019 på grund av att det dömdes ut av Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund, SMoHF. Kort därefter upptäcktes en fuktskada.

Under våren 2020 revs köket och uttorkning av lokalen påbörjades. Matsalen berördes inte av fuktskadan och används idag som serveringslokal. Vid samma tidpunkt genomfördes en köksutredning för att ta fram olika förslag på lösningar för köket. Därefter beställdes en fördjupad förstudie för att ta fram en rekommenderad lösning för ombyggnad av köket i Tyresö gymnasium.

I förstudien har tre alternativa lösningar presenterats. I förstudierapporten presenteras för- respektive nackdelar med de tre olika alternativen. En kostnadsbedömning har gjorts för alternativ 2 och 3 vilket redovisas i bilaga till rapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förstudie för ombyggnation av Tyresö Gymnasiumskök.pdf
Förstudie Tyresö gymnasiumskök.pdf

5 Granskningsrapporter för fyra servicebostäder inom bostadsenhet 1

Dnr: 2021/ÄON 0100 51

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av servicebostäderna inom bostadsenhet 1 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 22 november 2021.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten juridik och utredning har genomfört en granskning av servicebostäderna Angelikagränd, Bollmoravägen, Kanelgränd 22 samt Kanelgränd 37 som alla ingår i bostadsenhet 1. Syftet med granskningen är att beskriva verksamhetens kvalitet. En servicebostad är en boendeform med särskild service för vuxna. De består av ett antal lägenheter som har tillgång till en gemensam service och en fast personalgrupp. De boende har tillgång till stöd dygnet runt.

Granskningen visar att det finns brister i verksamheterna. Samtliga servicebostäder måste se över hur den sociala dokumentationen genomförs för att säkerställa att dokumentationen tillämpas enligt lagstiftning och verksamhetsområdets riktlinjer och rutiner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapporter för fyra servicebostäder inom bostadsenhet 1.pdf
Granskningsrapport Angelikagränd.pdf
Granskningsrapport Bollmoravägen.pdf
Granskningsrapport Kanelgränd 22.pdf
Granskningsrapport Kanelgränd 37.pdf

6 Rekommendation om att anta Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet

Dnr: 2021/ÄON 0091 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om samverkan inom patientnämndsverksamhet antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse har rekommenderat Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län att anta en reviderad överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet. Överenskommelsen innehåller vissa förtydliganden och uppdatering av laghänvisningar och har kompletterats med en beskrivning av Storsthlms roll avseende uppföljning och utvärdering. Därutöver har beräkningsmodellen gjorts om så att ersättningen fördelas mellan kommunerna beräknat på hela kommunens befolkning, och inte som tidigare baserat på befolkning över 65 år.

Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att överenskommelsen ska antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Överenskommelse samverkan inom patientnämndsverksamhet.pdf
1 Rekommendation Samverkan patientnämndverksamhet.pdf
2 Reviderad överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet.pdf
3 Exempel på ersättningsnivå.pdf
4 Patientnämnden summerar kort 2020.pdf

7 Förvaltningschefens rapport

Dnr: 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Ansökan om statsbidrag för hållbart arbetsliv, diarienummer 2021/ÄON 0095
* Avropsavtal daglig verksamhet LSS, diarienummer 2021/ÄON 0096
* Avropsavtal gruppbostad LSS, diarienummer 2021/ÄON 0096
* Avropsavtal servicebostad LSS, diarienummer 2021/ÄON 0096
* Personuppgiftsbiträdesavtal, diarienummer 2021/ÄON 0097
* Delegationsbeslut 4 kap. 2 2021 september

Bilagor
Ansökan om statsbidrag för hållbart arbetsliv.pdf
Avropsavtal daglig verksamhet LSS.pdf
Avropsavtal gruppbostad LSS.pdf
Avropsavtal servicebostad LSS.pdf
Personuppgiftsbiträdesavtal.pdf
Delegationsbeslut 4 kap 2 2021 september.pdf

9 Anmälningar/meddelanden 2021

Dnr: 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.

Bilagor
Antal köpta platser äldre- och omsorgsnämnden 2021-09-27 (Ny version).pdf
Bilagor till protokoll
Protokoll § 67-68.pdf (161 kb)

§65 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Margareta Nylander från samordningsförbundet Östra Södertörn föredrar för äldre- och omsorgsnämnden om SamMA-projektet.

§66 Återrapportering av åtgärder gällande granskning av Villa Strandvägens gruppbostad

Diarienummer 2021/ÄON 0062 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun har genomfört en kvalitetsgranskning av Villa Strandvägens gruppbostad, i enlighet med äldre- och omsorgsnämndens granskningsplan för privat och kommunal verksamhet. Granskningen visade att det fanns flera brister i verksamheten som behövde åtgärdas. Verksamhetschefen för omsorg om personer med funktionsnedsättning redogör muntligen för verksamhetens arbete gällande dessa åtgärder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder gällande granskning av Villa Strandvägens gruppbostad.pdf

§67 Delårsrapport för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden tertial 2 2021

Diarienummer 2021/ÄON 0057 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2021 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.
2. Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:54-20:05.
Raymond Moube (C) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) meddelar att hon hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj till september 2021 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5). Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2021 samt uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten följer samma mall som de månadsrapporter som tidigare redovisats i nämnden. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att delårsrapport för tertial 2 2021 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning (VO 4) samt äldreomsorg (VO 5) med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:54-20:05. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller förslaget. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2021 ÄON.pdf
Delårsrapport 2 2021 ÄON bilaga 3 Trygga anställningar inom äldreomsorgen.pdf
Särskilt yttrande från M, §67.pdf.pdf

§68 Ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskola

Diarienummer 2021/ÄON 0084 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Behovet av ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt rekommenderat alternativ 3, godkänns.
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt alternativ 3 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår köket färdigställs.

Reservation
Raymond Moube (C) anmäler en blank reservation.
Peter Freij (M) anmäler en skriftlig reservation. Reservationen biläggs ärendet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) meddelar att hon hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Gymnasiets skolkök stängdes hösten 2019 på grund av att det dömdes ut av Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund, SMoHF. Kort därefter upptäcktes en fuktskada.

Under våren 2020 revs köket och uttorkning av lokalen påbörjades. Matsalen berördes inte av fuktskadan och används idag som serveringslokal. Vid samma tidpunkt genomfördes en köksutredning för att ta fram olika förslag på lösningar för köket. Därefter beställdes en fördjupad förstudie för att ta fram en rekommenderad lösning för ombyggnad av köket i Tyresö gymnasium.

I förstudien har tre alternativa lösningar presenterats. I förstudierapporten presenteras för- respektive nackdelar med de tre olika alternativen. En kostnadsbedömning har gjorts för alternativ 2 och 3 vilket redovisas i bilaga till rapporten.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Behovet av ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt rekommenderat alternativ 3, godkänns.
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
2. Ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt alternativ 3 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår köket färdigställs.

Yrkande
Peter Freij (M) och Raymond Moube (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan avslå ordförandeförslaget. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förstudie för ombyggnation av Tyresö Gymnasiumskök.pdf
Förstudie Tyresö gymnasiumskök.pdf
Skriftlig reservation från M, §68.pdf.pdf

§69 Granskningsrapporter för fyra servicebostäder inom bostadsenhet 1

Diarienummer 2021/ÄON 0100 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen av servicebostäderna inom bostadsenhet 1 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 22 november 2021.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) och Raymond Moube (C) anmäler ett gemensamt särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten juridik och utredning har genomfört en granskning av servicebostäderna Angelikagränd, Bollmoravägen, Kanelgränd 22 samt Kanelgränd 37 som alla ingår i bostadsenhet 1. Syftet med granskningen är att beskriva verksamhetens kvalitet. En servicebostad är en boendeform med särskild service för vuxna. De består av ett antal lägenheter som har tillgång till en gemensam service och en fast personalgrupp. De boende har tillgång till stöd dygnet runt.

Granskningen visar att det finns brister i verksamheterna. Samtliga servicebostäder måste se över hur den sociala dokumentationen genomförs för att säkerställa att dokumentationen tillämpas enligt lagstiftning och verksamhetsområdets riktlinjer och rutiner.

Ordförandeförslag
1. Granskningen av servicebostäderna inom bostadsenhet 1 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 22 november 2021.

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla ordförandeförslaget. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapporter för fyra servicebostäder inom bostadsenhet 1.pdf
Granskningsrapport Angelikagränd.pdf
Granskningsrapport Bollmoravägen.pdf
Granskningsrapport Kanelgränd 22.pdf
Granskningsrapport Kanelgränd 37.pdf
Särskilt yttrande från M och C, §69.pdf.pdf

§70 Rekommendation om att anta Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet

Diarienummer 2021/ÄON 0091 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om samverkan inom patientnämndsverksamhet antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse har rekommenderat Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län att anta en reviderad överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet. Överenskommelsen innehåller vissa förtydliganden och uppdatering av laghänvisningar och har kompletterats med en beskrivning av Storsthlms roll avseende uppföljning och utvärdering. Därutöver har beräkningsmodellen gjorts om så att ersättningen fördelas mellan kommunerna beräknat på hela kommunens befolkning, och inte som tidigare baserat på befolkning över 65 år.

Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att överenskommelsen ska antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Överenskommelse samverkan inom patientnämndsverksamhet.pdf
1 Rekommendation Samverkan patientnämndverksamhet.pdf
2 Reviderad överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet.pdf
3 Exempel på ersättningsnivå.pdf
4 Patientnämnden summerar kort 2020.pdf

§71 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§72 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).
Följande delegationsbeslut anmäls:
* Ansökan om statsbidrag för hållbart arbetsliv, diarienummer 2021/ÄON 0095
* Avropsavtal daglig verksamhet LSS, diarienummer 2021/ÄON 0096
* Avropsavtal gruppbostad LSS, diarienummer 2021/ÄON 0096
* Avropsavtal servicebostad LSS, diarienummer 2021/ÄON 0096
* Personuppgiftsbiträdesavtal, diarienummer 2021/ÄON 0097
* Delegationsbeslut 4 kap. 2 2021 september

Bilagor
Ansökan om statsbidrag för hållbart arbetsliv.pdf
Avropsavtal daglig verksamhet LSS.pdf
Avropsavtal gruppbostad LSS.pdf
Avropsavtal servicebostad LSS.pdf
Personuppgiftsbiträdesavtal.pdf
Delegationsbeslut 4 kap 2 2021 september.pdf

§73 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.
Följande meddelanden anmäls:
* Antal köpta platser 2021

Bilagor
Antal köpta platser 2021 (Ny version 2).pdf