Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2022-03-21

Sammanträde 2022-03-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef John Henriksson och kvalitetscontroller Åsa Tenggren visar filmer från äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2021.

2 Kvalitetsberättelse för hemtjänstens verksamhet i ordinärt boende

Diarienummer 2022/ÄON 0043 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Kvalitetsberättelse för hemtjänstens verksamhet i ordinärt boende för 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Revisionsbyrån EY genomförde på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun en granskning av hemtjänstens verksamhet i ordinärt boende (rapporten och nämndens svar antogs på sammanträdet den 21/10 2021, ärende § 80).
Sammanfattningsvis konstaterades att verksamheten bedrevs på ett ändamålsenligt sätt. Kommunrevisionen bedömde dock att vissa förbättringar behöver vidtas och rekommenderade äldre- och omsorgsnämnden bland annat att säkerställa att en kvalitetsberättelse för 2021 upprättas.
Äldre- och omsorgsförvaltningen har utifrån denna rekommendation sammanställt en kvalitetsberättelse för hemtjänstens verksamhet i ordinärt boende. Kvalitetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och verksamhetens systematiska kvalitetsarbete för 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för hemtjänstens verksamhet i ordinärt boende.pdf
Kvalitetsberättelse för hemtjänstens verksamhet i ordinärt boende.pdf

3 Svar på revisionsrapport gällande granskning av intern kontroll kopplat till risken för fusk med assistansersättning

Diarienummer 2022/ÄON 0047 016

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Äldre- och omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande antas som äldre- och omsorgsnämndens svar på revisionsrapporten gällande granskning av intern kontroll kopplat till risken för fusk med assistansersättning.

Beskrivning av ärendet
Revisionsbyrån EY har på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun genomfört en granskning med syfte att bedöma om äldre- och omsorgsnämnden säkerställer en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra assistansfusk i verksamheten. Revisionens övergripande bedömning är att äldre- och omsorgsnämnden inte säkerställer en ändamålsenlig intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra assistansfusk i verksamheten, och lämnar i rapporten ett stort antal rekommendationer till äldre- och omsorgsnämnden.
'
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport gällande granskning av intern kontroll kopplat till risken för fusk med assistansersättning.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av skydd mot assistansfusk.pdf
Granskning av skydd mot assistansfusk 2022-02-16.pdf

4 Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden till kommunplanen 2023

Diarienummer 2022/ÄON 0009 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningen inför kommunplanen 2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2023, ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Äldre- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2023 (se bilaga).
Kommunala pensionärsrådet har tagit del i förslaget till behovsanalysen och har framfört att de saknar behov för finansiering för utökning av Träffpunkter i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden till kommunplanen 2023.pdf
Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden till kommunplanen 2023.pdf

5 Information om resultat från nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet

Diarienummer 2022/ÄON 0020

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Undersökningen visar övergripande på ett gott och förbättrat resultat inom både gruppbostäderna, servicebostäderna och den dagliga verksamheten. Verksamheten ser positivt på att tryggheten ökat inom daglig verksamhet och gruppbostäderna, trots det otrygga läget som pandemin inneburit för 2021. Att öka tryggheten inom serviceboendena kommer vara fortsatt huvudfokus för verksamhetsutvecklingen under 2022. Förvaltningen kommer även att arbeta med att skapa bättre möjligheter för kommunikation, till exempel genom att tillämpa hjälpmedel.
Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om resultat från nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet.docx

6 Information om LSS-boendet Strandvägen

Diarienummer 2022/ÄON 0034 51

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson och verksamhetschef Anna Larsson lämnar muntlig information om LSS-boendet Strandvägen vid sammanträdet.

7 Information med anledning av covid-19

Diarienummer 2022/ÄON 0031 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet med anledning av covid-19.

8 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för februari 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

9 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL
* Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL.pdf
Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet.pdf
Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet (underskrivet).pdf

11 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser
* Nyheter om rapportering av ej verkställda beslut

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf
Nyheter om rapportering av ej verkställda beslut.pdf

§22 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
1. Biträdande enhetschef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen Catrin Ullbrand redovisar för nämnden om kommunens arbete med anledning av flyktingar från Ukraina.
2. Enhetschef John Henriksson och kvalitetscontroller Åsa Tenggren visar filmer från äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2021.

§23 Kvalitetsberättelse för hemtjänstens verksamhet i ordinärt boende

Diarienummer 2022/ÄON 0043 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Kvalitetsberättelse för hemtjänstens verksamhet i ordinärt boende för 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Revisionsbyrån EY genomförde på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun en granskning av hemtjänstens verksamhet i ordinärt boende (rapporten och nämndens svar antogs på sammanträdet den 21/10 2021, ärende § 80).

Sammanfattningsvis konstaterades att verksamheten bedrevs på ett ändamålsenligt sätt. Kommunrevisionen bedömde dock att vissa förbättringar behöver vidtas och rekommenderade äldre- och omsorgsnämnden bland annat att säkerställa att en kvalitetsberättelse för 2021 upprättas.

Äldre- och omsorgsförvaltningen har utifrån denna rekommendation sammanställt en kvalitetsberättelse för hemtjänstens verksamhet i ordinärt boende. Kvalitetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och verksamhetens systematiska kvalitetsarbete för 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för hemtjänstens verksamhet i ordinärt boende.pdf
Kvalitetsberättelse för hemtjänstens verksamhet i ordinärt boende.pdf

§24 Svar på revisionsrapport gällande granskning av intern kontroll kopplat till risken för fusk med assistansersättning

Diarienummer 2022/ÄON 0047 016

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Äldre- och omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande antas som äldre- och omsorgsnämndens svar på revisionsrapporten gällande granskning av intern kontroll kopplat till risken för fusk med assistansersättning.

Beskrivning av ärendet
Revisionsbyrån EY har på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun genomfört en granskning med syfte att bedöma om äldre- och omsorgsnämnden säkerställer en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra assistansfusk i verksamheten. Revisionens övergripande bedömning är att äldre- och omsorgsnämnden inte säkerställer en ändamålsenlig intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra assistansfusk i verksamheten, och lämnar i rapporten ett stort antal rekommendationer till äldre- och omsorgsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport gällande granskning av intern kontroll kopplat till risken för fusk med assistansersättning.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av skydd mot assistansfusk.pdf
Granskning av skydd mot assistansfusk 2022-02-16.pdf

§25 Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden till kommunplanen 2023

Diarienummer 2022/ÄON 0009 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningen inför kommunplanen 2023 fastställs.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Raymond Moubé (C) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) meddelar att hon hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2023, ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Äldre- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2023 (se bilaga).
Kommunala pensionärsrådet har tagit del i förslaget till behovsanalysen och har framfört att de saknar behov för finansiering för utökning av Träffpunkter i Tyresö.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningen inför kommunplanen 2023 fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden till kommunplanen 2023.pdf
Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden till kommunplanen 2023.pdf
Kommunala funktionshinderrådets synpunkter på behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden till kommunplanen 2023.pdf
Särskilt yttrande (C) äldre- och omsorgsnämden 2022-03-21 § 25.pdf

§26 Information om resultat från nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet

Diarienummer 2022/ÄON 0020

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Undersökningen visar övergripande på ett gott och förbättrat resultat inom både gruppbostäderna, servicebostäderna och den dagliga verksamheten. Verksamheten ser positivt på att tryggheten ökat inom daglig verksamhet och gruppbostäderna, trots det otrygga läget som pandemin inneburit för 2021. Att öka tryggheten inom serviceboendena kommer vara fortsatt huvudfokus för verksamhetsutvecklingen under 2022. Förvaltningen kommer även att arbeta med att skapa bättre möjligheter för kommunikation, till exempel genom att tillämpa hjälpmedel.

Äldre- och omsorgsförvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om resultat från nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet.pdf
Resultat gruppbostad 2021.pdf
Resultat servicebostad 2021.pdf
Resultat daglig verksamhet 2021.pdf

§27 Information om LSS-boendet Strandvägen

Diarienummer 2022/ÄON 0034 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Sammanträdet ajourneras klockan 19:56-20:06.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson och verksamhetschef Anna Larsson lämnar muntlig information om LSS-boendet Strandvägen vid sammanträdet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 10 minuter. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla förslaget och finner att nämnden bifaller det.

§28 Information med anledning av covid-19

Diarienummer 2022/ÄON 0031 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet med anledning av covid-19.

§29 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för februari 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden, februari 2022.pdf

§30 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§31 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL
* Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL.pdf
Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet.pdf
Delegationsbeslut om fördelning av stimulansmedel för att motverka ensamhet (underskrivet).pdf

§32 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser
* Nyheter om rapportering av ej verkställda beslut

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf
Nyheter om rapportering av ej verkställda beslut.pdf