Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2022-08-29

Sammanträde 2022-08-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2022/ÄON 0001 001

Ärende 1

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Joakim Söderberg, nytt dataskyddsombud, Maria Knutsson, ny kommunjurist och Maria Nevskaya-Klein, ny jurist, deltar på nämnden för att presentera sig.

2 Granskningsrapport för boendestöd Stora Sköndal

Dnr: 2022/ÄON 0045 016

Ärende 2

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av Stora Sköndals boendestöd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 28 november 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Stiftelsen Stora Sköndals boendestöd. Granskningen visade att verksamheten har områden som behöver åtgärdas.
Verksamheten måste säkerställa att sociala journaler innehåller händelser av betydelse för insatsens genomförande samt att det finns aktuella genomförandeplaner. Den ska även säkerställa att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning av Stora Sköndal juni 2022.pdf
Granskningsrapport av Stora Sköndal juni 2022.pdf

3 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Lindalens boendestöd

Dnr: 2022/ÄON 0044 016

Ärende 3

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Lindalens boendestöd. Granskningen visade att verksamheten har områden som behöver utvecklas och åtgärdas. Verksamheten måste säkerställa att den sociala dokumentationen genomförs enligt gällande lagstiftning, att verksamhetens rutiner implementeras i personalgruppen samt att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.
Återrapportering till nämnden ska ske senast den 30 augusti 2022. Loreto Saldana från Lindalen kommer till nämndens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering av Lindalens boendetöd.pdf
Bilaga åtgärdsplan för Lindalens boendestöd.pdf

4 Revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning

Dnr: 2022/ÄON 0010

Ärende 4

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden. Förändringarna rör till stor del GDPR och dataskyddslagen, samt upphandlingsområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning 2022.pdf
Delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Bilaga 2 Förtydligande motiveringar kopplade till GDPR och dataskyddslagen.pdf

5 Resultat av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2022

Dnr: 2022/ÄON 0092 50

Ärende 5

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Resultat av åtgärder återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 28 november 2022.

Beskrivning av ärendet
Sammanfattningsvis visar 2022 års resultat för undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Att 60 procent av de boende på särskilt boende (SÄBO) i Tyresö är sammantaget nöjda med sitt boende. För personer i ordinärt boende med hemtjänst visar undersökningen att 83 procent är sammantaget nöjda med hemtjänsten. Resultatet i årets undersökning har generellt förändrats i en negativ riktning eller till viss del förblivit oförändrat. Resultaten för 2020 var på många frågor främst inom SÄBO mer positiva än tidigare år. Resultaten för 2022 är på många frågor främst inom SÄBO mindre positiva än tidigare år.

Inom SÄBO har nöjdheten med möjlighet att komma ut och trivsel i utomhusmiljö ökat, vilket är glädjande då de varit ett utvecklingsområde sedan senaste undersökningen 2020. Förbättringsområdena består i förtroende för personalen, påverka tider när stöd ska ges, mat och måltidsmiljö samt trivsel i gemensamma utrymmen. Inom ordinärt boende med stöd av hemtjänst har nöjdheten med att få kontakt med hemtjänstpersonal och att välja utförare ökat. Förbättringsområdena består i information om tillfälliga förändringar, förtroende för personalen och tillräckligt med tid.

Bilagor
Tjänsteskrivelse brukarundersökning inom äldreomsorgen 2022.pdf
Bilaga till brukarundersökning inom äldreomsorgen 2022.pdf

6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr: 2022/ÄON 0006 001

Ärende 6

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap. 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse rapportering av ej verkställda beslut augusti enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS.pdf
Bilaga över ej verkställda beslut för LSS äldre- och omsorgsnämnden 2022 juni.pdf

7 Redovisning av pågående uppdrag för äldre- och omsorgsnämnden 2022

Dnr: 2022/ÄON 0008 001

Ärende 7

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

Bilagor
Redovisning av aktuella uppdrag för äldre. och omsorgsnämnden 2022-08.pdf

8 Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035

Dnr: 2022/ÄON 0014 50

Ärende 8

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.
Underlaget bygger huvudsakligen på kommunens befolkningsprognos, statistik från kommun- och regiondatabasen (Kolada) samt tidigare utveckling av behov och andra kända faktorer. Råden har getts möjlighet att kommentera på underlaget och synpunkter har inkommit från det kommunala pensionärsrådets representanter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Lokalbehovsanalys äldre-och omsorgsnämnden 2023-2035.pdf
Synpunkter på lokalbehovsanalys 2022 från representanter ur KPR.pdf

9 Månadsrapport

Dnr: 2022/ÄON 0002 001

Ärende 9

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Månadsrapporten noteras.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden juni och juli 2022.pdf

10 Information från förvaltningen

Dnr: 2022/ÄON 0003 001

Ärende 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig presentation om regionalsamverkan med Passalen och Haninge.

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2022/ÄON 0004 001

Ärende 11

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstepersoner och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL 2022 augusti
* Beslut om utbetalning av statsbidraget Säkerställa god vård och omsorg 2022

Bilagor
Beslut om utbetalning av statsbidraget Säkerställa god vård och omsorg 2022.pdf
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 SoL 2022 Augusti.pdf

12 Meddelanden

Dnr: 2022/ÄON 0005 001

Ärende 12

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser
* Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-06-02 § 44
* Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 105
* Meddelandeblad från Socialstyrelsen juni 2022

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-02 § 44.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 105.pdf
Meddelandeblad från Socialstyrelsen juni 2022.pdf

§63 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ÄON 0001 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Joakim Söderberg, nytt dataskyddsombud, Maria Knutsson, ny kommunjurist och Maria Nevskaya-Klein, ny jurist, deltar på nämnden för att presentera sig.

§64 Granskningsrapport för boendestöd Stora Sköndal

Diarienummer 2022/ÄON 0045 016

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen av Stora Sköndals boendestöd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 28 november 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Stiftelsen Stora Sköndals boendestöd. Granskningen visade att verksamheten har områden som behöver åtgärdas.

Verksamheten måste säkerställa att sociala journaler innehåller händelser av betydelse för insatsens genomförande samt att det finns aktuella genomförandeplaner. Den ska även säkerställa att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Granskningen av Stora Sköndals boendestöd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 28 november 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning av Stora Sköndal juni 2022.pdf
Granskningsrapport av Stora Sköndal juni 2022.pdf

§65 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Lindalens

Diarienummer 2022/ÄON 0044 016

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Lindalens boendestöd. Granskningen visade att verksamheten har områden som behöver utvecklas och åtgärdas. Verksamheten måste säkerställa att den sociala dokumentationen genomförs enligt gällande lagstiftning, att verksamhetens rutiner implementeras i personalgruppen samt att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Återrapportering till nämnden ska ske senast den 30 augusti 2022. Loreto Saldana från Lindalen kommer till nämndens sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering av Lindalens boendetöd.pdf
Bilaga åtgärdsplan för Lindalens boendestöd.pdf

§66 Revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2022/ÄON 0010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden. Förändringarna rör till stor del GDPR och dataskyddslagen, samt upphandlingsområdet.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att förslag till reviderad delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning 2022.pdf
Delegationsordning för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Bilaga 2 Förtydligande motiveringar kopplade till GDPR och dataskyddslagen.pdf

§67 Resultat av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2022

Diarienummer 2022/ÄON 0092 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Resultat av åtgärder återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 19 december 2022.

Beskrivning av ärendet
Sammanfattningsvis visar 2022 års resultat för undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Att 60 procent av de boende på särskilt boende (SÄBO) i Tyresö är sammantaget nöjda med sitt boende. För personer i ordinärt boende med hemtjänst visar undersökningen att 83 procent är sammantaget nöjda med hemtjänsten. Resultatet i årets undersökning har generellt förändrats i en negativ riktning eller till viss del förblivit oförändrat. Resultaten för 2020 var på många frågor främst inom SÄBO mer positiva än tidigare år. Resultaten för 2022 är på många frågor främst inom SÄBO mindre positiva än tidigare år.

Inom SÄBO har nöjdheten med möjlighet att komma ut och trivsel i utomhusmiljö ökat, vilket är glädjande då de varit ett utvecklingsområde sedan senaste undersökningen 2020. Förbättringsområdena består i förtroende för personalen, påverka tider när stöd ska ges, mat och måltidsmiljö samt trivsel i gemensamma utrymmen. Inom ordinärt boende med stöd av hemtjänst har nöjdheten med att få kontakt med hemtjänstpersonal och att välja utförare ökat.

Förbättringsområdena består i information om tillfälliga förändringar, förtroende för personalen och tillräckligt med tid.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Informationen noteras.
2. Resultat av åtgärder återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 19 december 2022.

Yrkanden
Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse brukarundersökning inom äldreomsorgen 2022.pdf
Bilaga till brukarundersökning inom äldreomsorgen 2022.pdf
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Tyresö 2022.pdf

§68 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap.

Diarienummer 2022/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Mötet ajourneras i 10 minuter till klockan 20:08.
2. Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap. 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Mötet ajourneras i 10 minuter till klockan 20:08.
2. Rapporteringen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse rapportering av ej verkställda beslut augusti enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS.pdf
Bilaga över ej verkställda beslut för LSS äldre- och omsorgsnämnden 2022 juni.pdf

§69 Redovisning av pågående uppdrag för äldre- och omsorgsnämnden 2022

Diarienummer 2022/ÄON 0008 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

Bilagor
Redovisning av aktuella uppdrag för äldre. och omsorgsnämnden 2022-08.pdf

§70 Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden till

Diarienummer 2022/ÄON 0014 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.

Underlaget bygger huvudsakligen på kommunens befolkningsprognos, statistik från kommun- och regiondatabasen (Kolada) samt tidigare utveckling av behov och andra kända faktorer. Råden har getts möjlighet att kommentera på underlaget och synpunkter har inkommit från det kommunala pensionärsrådets representanter.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Lokalbehovsanalys äldre-och omsorgsnämnden 2023-2035.pdf
Synpunkter på lokalbehovsanalys 2022 från representanter ur KPR.pdf
Meddelande från PRO Tyresö.html

§71 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för juni och juli 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för äldre- och omsorgsnämnden juni och juli 2022.pdf

§72 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig presentation om sommarens höjdpunkter, fast omsorgskontakt i hemtjänsten samt framflyttad större invigning av Stora Sköndal på grund av rådande smittläge.

§73 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstepersoner och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).
Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL 2022 augusti
* Beslut om utbetalning av statsbidraget Säkerställa god vård och omsorg 2022

Bilagor
Beslut om utbetalning av statsbidraget Säkerställa god vård och omsorg 2022.pdf
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 SoL 2022 Augusti.pdf

§74 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser
* Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-06-02 § 44
* Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 105
* Meddelandeblad från Socialstyrelsen juni 2022

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-02 § 44.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 105.pdf
Meddelandeblad från Socialstyrelsen juni 2022.pdf