Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2022-12-12

Sammanträde 2022-12-12

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Granskningsrapport för Trollängen Vård- och omsorgsboende

Dnr: 2022/ÄON 0155

Ärende 1

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av Trollängens vård- och omsorgsboende noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen ska återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 27 mars 2023.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Trollängens vård- och omsorgsboende. Granskningen visade att verksamheten har brister som behöver åtgärdas. Verksamheten har brister inom områdena måltider och måltidsmiljö, aktiviteter och utevistelse och i den sociala dokumentationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport för Trollängen vård- och omsorgsboende.pdf
Granskningsrapport för Trollängen vård- och omsorgsboende 2022.pdf

2 Återkoppling på revisionsrapport om personlig assistans

Dnr: 2022/ÄON 0047 016

Ärende 2

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Revisionsbyrån Ernst Young genomförde i början av 2022, på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun, en granskning med syfte att bedöma om äldre- och omsorgsnämnden säkerställer en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra assistansfusk i verksamheten.

Revisionens övergripande bedömning var att äldre- och omsorgsnämndens interna kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra assistansfusk i verksamheten inte var ändamålsenlig. I samband med granskningen lämnades ett antal rekommendationer för att förbättra den interna kontrollen.

Äldre- och omsorgsförvaltningen har, utifrån de rekommendationer som lämnades i rapporten, påbörjat ett arbete och vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra assistansfusk.

Äldre- och omsorgsförvaltningen återrapporterar kring det pågående arbetet samt vilka åtgärder som vidtagits.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återkoppling på revisionsrapport om personlig assistans.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Lex Maria - Utredning av läkemedelsavvikelser på särskilt boende inom socialpsykiatri

Dnr: 2022/ÄON 0152 014

Ärende 3

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till
vårdgivaren. Om risken för vårdskada eller att medförd vårdskada är allvarlig
har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO), enligt föreskrift för lex Maria.

Under sommaren år 2022 uppdagades ett stort antal avvikelser i samband med
läkemedelshantering på särskilt boende inom socialpsykiatri. En lex Maria-utredning påbörjades där Tyresö kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) var inkopplad. Inga läkemedelsavvikelser har lett till allvarlig vårdskada.

Eftersom antalet läkemedelsavvikelser var stort bedömde MAS att det ändå funnits risk för att allvarlig vårdskada kunde ha inträffat, därmed gjordes en anmälan till IVO enligt lex Maria.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lex Maria - Utredning av läkemedelsavvikelser på särskilt boende inom socialpsykiatrin.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Återkoppling om åtgärder i samband med resultat av brukarundersökning

Dnr: 2022/ÄON 0092 50

Ärende 4

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? visade att det fanns utvecklings- och förbättringsområden inom kommunens vård- och omsorgsboenden som behövde analyseras och utredas vidare. Åtgärder som togs fram av äldre- och omsorgsförvaltningen var att tillsätta en fokusgrupp för anhöriga till boende i vård- och omsorgsboende och att biståndshandläggare i samband med individuppföljningar följer upp vissa områden med specifika frågor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återkoppling om åtgärder i samband med resultat av brukarundersökning.pdf
Bilaga Resultat Individuppföljning.pdf
Bilaga Rapport för fokusgruppen med anhöriga 2022.pdf
Bilaga Individuppföljningar för vård- och omsorgsboende SoL 2022.pdf

5 Återrapportering av valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS

Dnr: 2021/ÄON 0083 51

Ärende 5

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Den muntliga återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre och omsorgsnämnden fattade 24 januari 2022 beslut om följande:
1. Valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem LOV ska bibehållas.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att förändra förfrågningsunderlaget för LOV så att möjligheter till större samlokaliserade och varierande verksamheter kan starta inom Tyresö kommun.
3. Förvaltningschefen får delegation att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare.
4. Förvaltningschefen får delegation att utforma ersättningssystem och övergångsregler.
5. Den kommunala utföraren får i uppdrag att utöka sin verksamhet för personer vars behov inte kan tillgodoses inom LOV. Särskilt ersättningssystem fastställs av förvaltningschefen.
6. Förvaltningschefen får i uppdrag att i samråd med lokalstrategen införskaffa lokaler för att främja möjligheterna för att fler verksamheter kan starta inom kommunen.
7. En återrapportering av ärendet ges på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 12 december 2022.

På uppdrag av förvaltningschefen har olika alternativ övervägts för att öka möjligheterna för att fler och varierande dagliga verksamheter enligt LSS kan etableras i Tyresö så att kostnaderna för turbundna resor till daglig verksamhet därmed kan begränsas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-01-24 § 2.pdf
Särskilt yttrande (M) äldre- och omsorgsnämnden 2022-01-24 § 2.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-01-12 § 1.pdf
Kommunala funktionshindersrådets yttrande för valfrihetssyetm inom daglig verksamhet.pdf

6 Dataskyddsombud för äldre och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr: 2022/ÄON 0157 002

Ärende 6
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Stefan Vallin, Säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Stefan Vallin föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Månadsrapport

Dnr: 2022/ÄON 0002 001

Ärende 7

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för november 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Handlingar är under utarbetande.

8 Information från förvaltningen

Dnr: Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Ärende 8

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för Äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om
* De tillfälliga finansiella överskotten för äldre- och omsorgsnämnden.
* Behovsanalys för nytt vård och omsorgsboende

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2022/ÄON 0004 001

Ärende 9
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL December 2022

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL December 2022.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Meddelanden

Dnr: 2022/ÄON 0005 001

Ärende 10
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser 2022

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§101 Granskningsrapport för Trollängen Vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2022/ÄON 0155

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen av Trollängens vård- och omsorgsboende noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen ska återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 27 mars 2023.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Trollängens vård- och omsorgsboende. Granskningen visade att verksamheten har brister som behöver åtgärdas. Verksamheten har brister inom områdena måltider och måltidsmiljö, aktiviteter och utevistelse och i den sociala dokumentationen.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Granskningen av Trollängens vård- och omsorgsboende noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen ska återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast den 27 mars 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport för Trollängen vård- och omsorgsboende.pdf
Granskningsrapport för Trollängen vård- och omsorgsboende 2022.pdf

§102 Återkoppling på revisionsrapport om personlig assistans

Diarienummer 2022/ÄON 0047 016

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
Ärendet utgår.

§103 Lex Maria - Utredning av läkemedelsavvikelser på särskilt boende inom

Diarienummer 2022/ÄON 0152 014

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till
vårdgivaren. Om risken för vårdskada eller att medförd vårdskada är allvarlig
har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO), enligt föreskrift för lex Maria.

Under sommaren år 2022 uppdagades ett stort antal avvikelser i samband med
läkemedelshantering på särskilt boende inom socialpsykiatri. En lex Maria-utredning påbörjades där Tyresö kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) var inkopplad. Inga läkemedelsavvikelser har lett till allvarlig vårdskada. Eftersom antalet läkemedelsavvikelser var stort bedömde MAS att det ändå funnits risk för att allvarlig vårdskada kunde ha inträffat, därmed gjordes en anmälan till IVO enligt lex Maria.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lex Maria - Utredning av läkemedelsavvikelser på särskilt boende inom socialpsykiatrin.pdf

§104 Återkoppling om åtgärder i samband med resultat av brukarundersökning

Diarienummer 2022/ÄON 0092 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? visade att det fanns utvecklings- och förbättringsområden inom kommunens vård- och omsorgsboenden som behövde analyseras och utredas vidare. Åtgärder som togs fram av äldre- och omsorgsförvaltningen var att tillsätta en fokusgrupp för anhöriga till boende i vård- och omsorgsboende och att biståndshandläggare i samband med individuppföljningar följer upp vissa områden med specifika frågor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återkoppling om åtgärder i samband med resultat av brukarundersökning.pdf
Bilaga Resultat Individuppföljning.pdf
Bilaga Rapport för fokusgruppen med anhöriga 2022.pdf
Bilaga Individuppföljningar för vård- och omsorgsboende SoL 2022.pdf

§105 Återrapportering av valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS

Diarienummer 2021/ÄON 0083 51

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Den muntliga återrapporteringen noteras.
2. En ytterligare delrapportering ska återrapporteras till Äldre- och omsorgsnämnden senast den 4 september 2023.

Raymond Moubé (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Äldre och omsorgsnämnden fattade 24 januari 2022 beslut om följande:
1. Valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem LOV ska bibehållas.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att förändra förfrågningsunderlaget för LOV så att möjligheter till större samlokaliserade och varierande verksamheter kan starta inom Tyresö kommun.
3. Förvaltningschefen får delegation att anta förfrågningsunderlag och teckna avtal med utförare.
4. Förvaltningschefen får delegation att utforma ersättningssystem och övergångsregler.
5. Den kommunala utföraren får i uppdrag att utöka sin verksamhet för personer vars behov inte kan tillgodoses inom LOV. Särskilt ersättningssystem fastställs av förvaltningschefen.
6. Förvaltningschefen får i uppdrag att i samråd med lokalstrategen införskaffa lokaler för att främja möjligheterna för att fler verksamheter kan starta inom kommunen.
7. En återrapportering av ärendet ges på äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 12 december 2022.

På uppdrag av förvaltningschefen har olika alternativ övervägts för att öka möjligheterna för att fler och varierande dagliga verksamheter enligt LSS kan etableras i Tyresö så att kostnaderna för turbundna resor till daglig verksamhet därmed kan begränsas.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Den muntliga återrapporteringen noteras.
2. En ytterligare delrapportering ska återrapporteras till Äldre- och omsorgsnämnden senast den 4 september 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-01-24 § 2.pdf
Särskilt yttrande (M) äldre- och omsorgsnämnden 2022-01-24 § 2.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-01-12 § 1.pdf
Kommunala funktionshindersrådets yttrande för valfrihetssyetm inom daglig verksamhet.pdf

§106 Dataskyddsombud för äldre och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/ÄON 0157 002

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Stefan Vallin, Säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Stefan Vallin föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Stefan Vallin, Säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf

§107 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Mötet ajourneras i 10 minuter mellan kl 19:42 - 19:52.
2. Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för november 2022 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.
Handlingar är under utarbetande.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att
1. Mötet ajourneras i 10 minuter mellan kl 19:42 - 19:52.
2. Månadsrapporten noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport för Äldre- och omsorgsnämnden, november 2022.pdf

§108 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för Äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om
* De tillfälliga finansiella överskotten för äldre- och omsorgsnämnden.
* Behovsanalys för nytt vård och omsorgsboende på Bondevägen.
* Förstudie för ett ytterligare nytt vård- och omsorgsboende.
* Beslut från Arbetsmiljöverket om avslagen anståndansökan för Björkbacken.

Bilagor
Bilaga fördelning överskott äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§109 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL December 2022

Bilagor
Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL December 2022.pdf

§110 Meddelanden

Diarienummer 2022/ÄON 0005 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
* Antal köpta platser 2022

Bilagor
Antal köpta platser 2022.pdf