Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2024-03-18

Sammanträde 2024-03-18

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Nämndspecifik utbildning

Ärende 1 Diarienummer 2023/ÄON 0143

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under sammanträdet kommer följande föredraganden att hålla presentationer:
* 1:e vice ordförande i kommunala pensionärsrådet kommer och informerar om ålderism.
* Ordföranden för Tyresö kvinno- och tjejjour kommer och informerar om äldre kvinnors situation under rubriken "våldet går inte i pension".

2 Återrapportering av nationella brukarundersökningen LSS, 2023

Ärende 2 Diarienummer 2023/ÄON 0129

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Återrapporteringen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Resultaten för 2023 års brukarundersökning inom LSS visade generellt en positiv riktning, främst inom bostäder med särskild service. Inom daglig verksamhet sågs en minskad nöjdhet, dock var utfallet något men inte anmärkningsvärt lägre eller till viss del oförändrat. Trots en positiv riktning visar resultaten att det finns utvecklingsområden för verksamheterna att arbeta vidare med. Bostadsenheterna och daglig verksamhet har sedan redovisningen av den nationella brukarundersökningen, LSS vidtagit åtgärder för att komma till rätta med identifierade utvecklingsområden. Förvaltningen har fått in skriftliga åtgärdsplaner som beskriver de aktiviteter verksamheterna ska ha och vidta för att komma till rätta med identifierade utvecklingsområden.
Äldre- och omsorgsförvaltningens bedömning är att åtgärderna är tillräckliga och adekvata för en förbättrad kvalitet utifrån identifierade utvecklingsområden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning LSS.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 97.pdf
Åtgärdsplan 2024 TYDA.pdf
Gemensam åtgärdsplan gruppbostad.pdf
Gemensam servicebostad.pdf

3 Återrapportering av granskningsrapport myndighet LSS

Ärende 3 Diarienummer 2023/ÄON 0122

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Återrapporteringen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers genomförde under september och oktober 2023 en kvalitetsgranskning av myndigheten LSS. Granskningen visade att enheten hade brister som behövde åtgärdas och områden att utveckla. Myndighet LSS har sedan redovisningen av granskningsrapporten vidtagit åtgärder för att komma till rätta med påtalade brister. Förvaltningen har fått in en skriftlig åtgärdsplan som beskriver de aktiviteter enheten ska ha och vidta för att komma till rätta med påtalade brister.
Äldre- och omsorgsförvaltningens bedömning är att åtgärderna är tillräckliga och adekvata för en förbättrad kvalitet utifrån påtalade brister.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering granskning myndighet LSS.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-11-20 § 90.pdf
Åtgärdsplan myndighet LSS.pdf

4 Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi, enhet 3

Ärende 4 Diarienummer 2024/ÄON 0024

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten av hemtjänst i egen regi, enhet 3 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden efter att samtliga enheter granskats, senast den 23 september 2024.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under januari och februari 2024 genomfört en granskning av hemtjänsten i egen regi, enhet 3. Resultatet i granskningen tyder på att många förändringar på kort tid har medfört strukturella problem som påverkar personalens trivsel på arbetsplatsen. Trots detta visar personalen ett stort engagemang för sitt arbete. Brukarna uttrycker att de är nöjda och trygga med hjälpen de får, dock upplever ett flertal brister i personalkontinuiteten. Enheten behöver fortsätta arbetet med att säkerställa en schemaläggning som medför en hög personalkontinuitet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 3.pdf
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 3.pdf

5 Reviderat inriktningsbeslut för nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi

Ärende 5 Diarienummer 2024/ÄON 0023

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Förvaltningens förslag till inriktning för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi antas.
2. Det nya vård- och omsorgsboendet uppförs på kommunens mark i Strand.
3. Beslut 1 och 2 ersätter tidigare inriktningsbeslut fattat av kommunstyrelsen 2022-06-07, § 105.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har avvecklat vård- och omsorgsverksamhet i Björkbackens
lokaler. Kommunens samhällsbyggnadskontor har med hjälp av Marge
Arkitekter utrett alternativa lösningar för att uppföra ett nytt vård- och
omsorgsboende i kommunal regi. Utgångspunkten är att det nya boendet på
sikt ska tillgodose boendeplatser för ett ökande antal äldre i kommunen.

Äldre- och omsorgsförvaltningen förordar följande inriktning för det nya
boendet:
- Boendet planeras att omfatta 100 boendeplatser.
- Möjlighet att integrera dagverksamhet för personer med kognitiv
sjukdom.
- Förhöjt mottagningskök för tillagning av mat på varje avdelning.
- Boendet ska förberedas för olika krissituationer, bland annat med
reservkraft.

Kommunen äger mark i Strand, norr om Björkvägen, som bedöms lämplig för
ett nytt vård- och omsorgsboende. Bedömningen är dessutom att det är möjligt att relativt snabbt kunna uppföra ett vård- och omsorgsboende på denna mark.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-01 § 51.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 105.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-11-08 § 176.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 117.pdf

6 Information från förvaltningen

Ärende 6 Diarienummer 2023/ÄON 0144

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Ärende 7 Diarienummer 2023/ÄON 0146

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen.
- Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag Äldreomsorgslyftet 2024
- Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre
- Delegationsbeslut fördelning av habiliteringsersättning

Bilagor
2. Delegationsbeslut 4 kap 2 SOL - Februari 2024.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag ÄO lyftet 2024, signerad.pdf
Delegationsbeslut ansökan säkerställa en god vård och omsorg, signerad.pdf
2024-02-14 Delegationsbeslut fördelning habiliteringsersättning signerad.pdf

8 Meddelanden

Ärende 8 Diarienummer 2023/ÄON 0147

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:

- Antal köpta platser
- Meddelande från socialstyrelsen om förebyggande av fallolyckor
- Nyhetsbrev vård och omsorg i samverkan i Stockholms län


Bilagor
Köpta platser 2024.pdf
Meddelande från Socialstyrelsen om förebyggande av fallolyckor2024SC14416.pdf
Nyhetsbrev Vård och omsorg i samverkan i Stockholms län.html

§22 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ÄON 0143

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

 • Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Under sammanträdet hålls presentationer av följande föredraganden:

 • Ewa Kardell, 1:e vice ordförande i kommunala pensionärsrådet och ordförande i SPF seniorerna Tyresö med Cecilia Elander, projektkoordinator, kommer och informerar om ålderism.

 

 • Ordföranden för Tyresö kvinno- och tjejjour kommer tillsammans med medarbetare och informerar om äldre kvinnors situation under rubriken "våldet går inte i pension".

§23 Återrapportering av nationella brukarundersökningen LSS, 2023

Diarienummer 2023/ÄON 0129

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

 • Återrapporteringen godkänns.

 

Beskrivning av ärendet

Resultaten för 2023 års brukarundersökning inom LSS visade generellt en positiv riktning, främst inom bostäder med särskild service. Inom daglig verksamhet sågs en minskad nöjdhet, dock var utfallet något men inte anmärkningsvärt lägre eller till viss del oförändrat. Trots en positiv riktning visar resultaten att det finns utvecklingsområden för verksamheterna att arbeta vidare med. Bostadsenheterna och daglig verksamhet har sedan redovisningen av den nationella brukarundersökningen, LSS vidtagit åtgärder för att komma till rätta med identifierade utvecklingsområden. Förvaltningen har fått in skriftliga åtgärdsplaner som beskriver de aktiviteter verksamheterna ska ha och vidta för att komma till rätta med identifierade utvecklingsområden.

Äldre- och omsorgsförvaltningens bedömning är att åtgärderna är tillräckliga och adekvata för en förbättrad kvalitet utifrån identifierade utvecklingsområden.

Ordförandeförslag

Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:

 • Återrapporteringen godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning LSS.pdf

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 97.pdf

Åtgärdsplan 2024 TYDA.pdf

Gemensam åtgärdsplan gruppbostad.pdf

Gemensam servicebostad.pdf

§24 Återrapportering av granskningsrapport myndighet LSS

Diarienummer 2023/ÄON 0122

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

 • Återrapporteringen godkänns.

 

Beskrivning av ärendet

Kvalitetcontrollers genomförde under september och oktober 2023 en kvalitetsgranskning av myndigheten LSS. Granskningen visade att enheten hade brister som behövde åtgärdas och områden att utveckla. Myndighet LSS har sedan redovisningen av granskningsrapporten vidtagit åtgärder för att komma till rätta med påtalade brister. Förvaltningen har fått in en skriftlig åtgärdsplan som beskriver de aktiviteter enheten ska ha och vidta för att komma till rätta med påtalade brister.

Äldre- och omsorgsförvaltningens bedömning är att åtgärderna är tillräckliga och adekvata för en förbättrad kvalitet utifrån påtalade brister.

Ordförandeförslag

Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:

 • Återrapporteringen godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse återrapportering granskning myndighet LSS.pdf

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-11-20 § 90.pdf

Åtgärdsplan myndighet LSS.pdf

§25 Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi, enhet 3

Diarienummer 2024/ÄON 0024

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

Granskningsrapporten av hemtjänst i egen regi, enhet 3 noteras.

Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden efter att samtliga enheter granskats, senast den 23 september 2024.

 

Beskrivning av ärendet

Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under januari och februari 2024 genomfört en granskning av hemtjänsten i egen regi, enhet 3. Resultatet i granskningen tyder på att många förändringar på kort tid har medfört strukturella problem som påverkar personalens trivsel på arbetsplatsen. Trots detta visar personalen ett stort engagemang för sitt arbete. Brukarna uttrycker att de är nöjda och trygga med hjälpen de får, dock upplever ett flertal brister i personalkontinuiteten. Enheten behöver fortsätta arbetet med att säkerställa en schemaläggning som medför en hög personalkontinuitet.

Ordförandeförslag

Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:

Granskningsrapporten av hemtjänst i egen regi, enhet 3 noteras.


Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden efter att samtliga enheter granskats, senast den 23 september 2024.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 3.pdf

Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 3.pdf

§26 Reviderat inriktningsbeslut för nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi

Diarienummer 2024/ÄON 0023

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Förvaltningens förslag till inriktning för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi antas.


Det nya vård- och omsorgsboendet uppförs på kommunens mark i Strand.


Beslut 1 och 2 ersätter tidigare inriktningsbeslut fattat av kommunstyrelsen 2022-06-07, § 105.

 

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har avvecklat vård- och omsorgsverksamhet i Björkbackens 
lokaler. Kommunens samhällsbyggnadskontor har med hjälp av Marge 
Arkitekter utrett alternativa lösningar för att uppföra ett nytt vård- och 
omsorgsboende i kommunal regi. Utgångspunkten är att det nya boendet på 
sikt ska tillgodose boendeplatser för ett ökande antal äldre i kommunen.


Äldre- och omsorgsförvaltningen förordar följande inriktning för det nya 
boendet:

– Boendet planeras att omfatta 100 boendeplatser.

– Möjlighet att integrera dagverksamhet för personer med kognitiv 
sjukdom.

– Förhöjt mottagningskök för tillagning av mat på varje avdelning.

– Boendet ska förberedas för olika krissituationer, bland annat med 
reservkraft.


Kommunen äger mark i Strand, norr om Björkvägen, som bedöms lämplig för 
ett nytt vård- och omsorgsboende. Bedömningen är dessutom att det är möjligt 
att relativt snabbt kunna uppföra ett vård- och omsorgsboende på denna mark.

Ordförandeförslag

Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

Förvaltningens förslag till inriktning för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi antas.


Det nya vård- och omsorgsboendet uppförs på kommunens mark i Strand.


Beslut 1 och 2 ersätter tidigare inriktningsbeslut fattat av kommunstyrelsen 2022-06-07, § 105.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden

Torbjörn Skarin (M) inkommer med särskilt yttrande, se bilaga.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi.pdf

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-01 § 51.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 105.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-11-08 § 176.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-10-10 § 117.pdf

§27 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0144

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

 • Informationen noteras

 

Beskrivning av ärendet

John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§28 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0146

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

 • Anmälda delegationsbeslut noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

 


Följande delegationsbeslut anmäls:

- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen.

- Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag Äldreomsorgslyftet 2024

- Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre

- Delegationsbeslut fördelning av habiliteringsersättning

- Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap

- Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för projekt med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre 

 

Bilagor

 1. Delegationsbeslut 4 kap 2 SOL - Februari 2024.pdf

Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag ÄO lyftet 2024, signerad.pdf

Delegationsbeslut ansökan säkerställa en god vård och omsorg, signerad.pdf

2024-02-14 Delegationsbeslut fördelning habiliteringsersättning signerad.pdf

Delegationsbeslut beredskap, signerad.pdf

Delegationsbeslut ansökan motverka ofrivillig ensamhet, signerad.pdf

§29 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0147

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

 • Meddelandena noteras.

 

Beskrivning av ärendet

 

Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:

 


- Antal köpta platser 

- Meddelande från socialstyrelsen om förebyggande av fallolyckor

- Nyhetsbrev vård och omsorg i samverkan i Stockholms län

Bilagor

Köpta platser 2024.pdf

Meddelande från Socialstyrelsen om förebyggande av fallolyckor2024SC14416.pdf

Nyhetsbrev Vård och omsorg i samverkan i Stockholms län.html