Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2024-06-17

Sammanträde 2024-06-17

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ÄON 0143

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under sammanträdet föredras två informationspunkter:
1. Shyi Klint, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt.
2. Åsa Tenggren, projektledare vid kommunstyrelseförvaltningen, informerar om arbetet med God och Nära vård.

2 Granskningsrapport, boendestöd Anero

Diarienummer 2024/ÄON 0067

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Granskningsrapporten av Aneros boendestöd noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under april och maj månad 2024 genomfört en granskning av boendestöd i privat regi, Anero. Resultatet i granskningen tyder på att verksamheten på kort tid har upprättat en organisation där personalen har god kompetens för att utföra uppdraget. Ledning och personal upplevs ha ett gott och framgångsrikt samarbete. Personalen har ett stort brukarfokus och engagemang för sitt arbete och brukarna upplevs vara mycket nöjda med utförandet av insatserna. Granskningen visar också att verksamheten bedöms vara välfungerande utifrån undersökta kriterier.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning boendestöd privat.docx
Granskningsrapport boendestöd Anero.docx.pdf
Bilaga 1 - Brukarundersökning Anero boendestöd.pdf

3 Granskningsrapport, boendestöd i egen regi

Diarienummer 2024/ÄON 0066

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Granskningsrapporten av boendestöd i kommunal regi noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under april månad 2024 genomfört en granskning av boendestöd i kommunal regi. Resultatet i granskningen tyder på att verksamheten på kort tid har upprättat en organisation där personalen har god kompetens för att utföra uppdraget. Personalen har ett stort brukarfokus och engagemang för sitt arbete och brukarna upplevs vara mycket nöjda med utförandet av insatser. Granskningen visar också att verksamheten bedöms vara välfungerande utifrån undersökta kriterier.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning boendestöd kommunal.docx
Granskningsrapport boendestöd egen regi.docx.pdf
Bilaga 1 - Enkät till brukare, boendestöd i egen regi.pdf

4 Information från ordföranden

Diarienummer 2024/ÄON 0051

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden för äldre- och omsorgsnämnden, Susann Ronström (S), informerar om aktuella frågor.

5 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0144

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0146

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).


Följande delegationsbeslut anmäls:
- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen.
- Delegationsbeslut avseende utbetalning av statsbidrag 2024, diarienummer 2024/ÄON 0028.
- Beslut enligt delegation - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2024 för äldre- och omsorgsnämnden med kommentarer, diarienummer 2024/ÄON 0070.

Bilagor
5. Delegationsbeslut 4 kap 2 SOL - Maj 2024.pdf
Delegationsbeslut utbetalning av statsbidrag 2024 - signerat.pdf
Beslut enligt delegation- föredling av ekonomiskt stlöd till idéburna organisationenr 2024 för ÄON signerat.pdf

7 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0147

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet

Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:


- Antal köpta platser
- Protokoll kommunala pensionärsrådet 5 juni 2024
- Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 5 juni 2024
- Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025

Handlingar biläggs när de är klara.

Bilagor
Boendeplatser ÄO och FO 2024.xlsx
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 73.pdf
Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025.pdf

§55 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ÄON 0143

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under sammanträdet föredras två informationspunkter:
1. Shyi Klint, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om hälso- och sjukvårdens organisation och arbetssätt.
2. Åsa Tenggren, projektledare vid kommunstyrelseförvaltningen, informerar om arbetet med God och Nära vård.

§56 Granskningsrapport, boendestöd Anero

Diarienummer 2024/ÄON 0067

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Granskningsrapporten av Aneros boendestöd noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under april och maj månad 2024 genomfört en granskning av boendestöd i privat regi, Anero. Resultatet i granskningen tyder på att verksamheten på kort tid har upprättat en organisation där personalen har god kompetens för att utföra uppdraget. Ledning och personal upplevs ha ett gott och framgångsrikt samarbete. Personalen har ett stort brukarfokus och engagemang för sitt arbete och brukarna upplevs vara mycket nöjda med utförandet av insatserna. Granskningen visar också att verksamheten bedöms vara välfungerande utifrån undersökta kriterier.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
- Granskningsrapporten av Aneros boendestöd noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning boendestöd privat.docx
Granskningsrapport boendestöd Anero.docx.pdf
Bilaga 1 - Brukarundersökning Anero boendestöd.pdf

§57 Granskningsrapport, boendestöd i egen regi

Diarienummer 2024/ÄON 0066

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Granskningsrapporten av boendestöd i kommunal regi noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under april månad 2024 genomfört en granskning av boendestöd i kommunal regi. Resultatet i granskningen tyder på att verksamheten på kort tid har upprättat en organisation där personalen har god kompetens för att utföra uppdraget. Personalen har ett stort brukarfokus och engagemang för sitt arbete och brukarna upplevs vara mycket nöjda med utförandet av insatser. Granskningen visar också att verksamheten bedöms vara välfungerande utifrån undersökta kriterier.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
- Granskningsrapporten av boendestöd i kommunal regi noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning boendestöd kommunal.docx
Granskningsrapport boendestöd egen regi.docx.pdf
Bilaga 1 - Enkät till brukare, boendestöd i egen regi.pdf

§58 Information från ordföranden

Diarienummer 2024/ÄON 0051

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden för äldre- och omsorgsnämnden, Susann Ronström (S), informerar om aktuella frågor.

§59 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0144

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§60 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0146

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen.
- Delegationsbeslut avseende utbetalning av statsbidrag 2024, diarienummer 2024/ÄON 0028.
- Beslut enligt delegation - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2024 för äldre- och omsorgsnämnden med kommentarer, diarienummer 2024/ÄON 0070.

Bilagor
5. Delegationsbeslut 4 kap 2 SOL - Maj 2024.pdf
Delegationsbeslut utbetalning av statsbidrag 2024 - signerat.pdf
Beslut enligt delegation- föredling av ekonomiskt stlöd till idéburna organisationenr 2024 för ÄON signerat.pdf

§61 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0147

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet

Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:

- Antal köpta platser
- Protokoll kommunala pensionärsrådet 5 juni 2024
- Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 5 juni 2024
- Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025
- Information om SKR-konferens - att förebygga och motverka välfärdsbrott
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Bilagor
Boendeplatser ÄO och FO 2024.xlsx
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 73.pdf
Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025.pdf
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2024-06-05 §§ 17-24.pdf
Protokoll kommunala pensionärsrådet 2024-06-05 §§ 19-26.pdf
korrespondens med information om konferens.html
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-06-04 § 90.pdf