Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2019-01-29

Sammanträde 2019-01-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Granskning av stödboende Källan

Dnr 2019/ASN 0002

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbetsmarknads- och socialnämnden senast den 31 augusti 2019.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i Tyresö kommun har, i enlighet med kommunstyrelsens granskningsplan för kommunal och privat verksamhet, genomfört en granskning av stödboendet Källan. Källan är ett stödboende för personer som är 18 år eller äldre med hemlöshetsproblematik, beroende- och missbruksproblematik. Samtliga boende på Källan har ett biståndsbeslut från Vuxenenheten. Verksamheten drivs sedan september 2017 av Attendo.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stödboendet Källan.pdf
Granskningsrapport Källan 2018.pdf

2 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt delger muntligt nämnden relevant kunskap från verksamheterna som berör arbetsmarknads- och socialnämndsområdet.

3 Resultat från nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2019/ASN 0023

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 2018 års brukarundersökning är den sammantagna nöjdheten för individ- och familjeomsorgen i Tyresö 83 procent. Det är ett sämre resultat mot föregående år, men ligger i linje med andra kommuner i riket. Tyresö har en stor andel positiva svarande inom kvalitetsområdena tillgänglighet och bemötande, men ligger i förhållande till andra kommuner lågt i frågan om kontakten med socialtjänsten har bidragit till en positiv förändring.

Bilagor
Tjänsteskrivelse brukarundersökning inom IFO.pdf

4 Resultat från nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet SoL 2018

Dnr 2019/ASN 0033

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Resultatet visar att andelen som trivs med sitt boende på hästskon har minskat. Även andelen som tycker att de får bestämma om sådant som är viktigt och att personalen pratar så de förstår har minskat. Majoriteten av de boende anser dock att de tycker att personalen visar omtanke om dem. Inom sysselsättningsverksamheten Jobbverket var de allra flesta mycket nöjda med sin verksamhet och personal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nationella brukarundersökningen inom FO.pdf

5 Redovisning av pågående uppdrag och motioner

Dnr 2019/ASN 0016

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag. För tillfället finns det inga motioner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående uppdrag och motioner.pdf
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN.pdf

6 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

Individutskottet (extra sammanträden) 2019-01-08 samt 2019-01-10, (ordinarie sammanträde) 2019-01-22.

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.docx.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattester.pdf
Förteckning över beslutsattestanter.pdf
Beslut 2019-01-18 minskad verskamhet för ensamkommande barn och ungdomar.pdf

7 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik 2016-2018.pdf

8 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.

- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 31 Fastställande av kommunplan 2019-2022 med budget för år 2019,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-12-13)
- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 33 integritetspolicy,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-12-13)
- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 34 nytt avtal samt reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-12-13)
- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 37 Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019, finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-12-13)
- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 39 återkallande av ärenden
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-12-13)

- Kommunstyrelsen 2019-01-08 § 4 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-01-08)
- Kommunstyrelsen 2019-01-08 § 10 Lokalförsörjningsplan 2019-2031
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-01-08)

9 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för januari listas i bifogad rapport.

Bilagor
meddelandeförteckning för ASN.docx.pdf
meddelande om tillsyn från IVO.pdf
Svar på tillsyn från IVO.pdf
Cirkulär 18061 Ersättningar kontaktfam kontaktpers SoL 2019.pdf
Cirkulär 18060 Ersättningar villkor vid familjehemsvård vårdn överflyttn 2019.pdf

§1012 Granskning av stödboende Källan

Dnr 2019/ASN 0002 013
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbetsmarknads- och socialnämnden senast den 31 augusti 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i Tyresö kommun har, i enlighet med kommunstyrelsens granskningsplan för kommunal och privat verksamhet, genomfört en granskning av stödboendet Källan. Källan är ett stödboende för personer som är 18 år eller äldre med hemlöshetsproblematik, beroende- och missbruksproblematik. Samtliga boende på Källan har ett biståndsbeslut från Vuxenenheten. Verksamheten drivs sedan september 2017 av Attendo.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse stödboendet Källan.pdf
Granskningsrapport Källan 2018.pdf

§1013 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt delger muntligt nämnden relevant kunskap från verksamheterna som berör arbetsmarknads- och socialnämndsområdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§1013_prot_20190129.pdf (107 kb)

§1014 Resultat från nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen

Dnr 2019/ASN 0023 010
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
I 2018 års brukarundersökning är den sammantagna nöjdheten för individ- och familjeomsorgen i Tyresö 83 procent. Det är ett sämre resultat mot föregående år, men ligger i linje med andra kommuner i riket. Tyresö har en stor andel positiva svarande inom kvalitetsområdena tillgänglighet och bemötande, men ligger i förhållande till andra kommuner lågt i frågan om kontakten med socialtjänsten har bidragit till en positiv förändring.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse brukarundersökning inom IFO.pdf
Tjänsteskrivelse nationella brukarundersökningen 2018 FO.pdf

§1015 Resultat från nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet SoL 2018

Dnr 2019/ASN 0033 010
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Resultatet visar att andelen som trivs med sitt boende på hästskon har minskat. Även andelen som tycker att de får bestämma om sådant som är viktigt och att personalen pratar så de förstår har minskat. Majoriteten av de boende anser dock att de tycker att personalen visar omtanke om dem. Inom sysselsättningsverksamheten Jobbverket var de allra flesta mycket nöjda med sin verksamhet och personal. 
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse nationella brukarundersökningen inom FO.pdf

§1016 Redovisning av pågående uppdrag och motioner

Dnr 2019/ASN 0016 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag. För tillfället finns det inga motioner.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående uppdrag och motioner.pdf
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN.pdf

§1017 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.
 
Individutskottet (extra sammanträden) 2019-01-08, 2019-01-10  samt 2019-01-18 (ordinarie sammanträde) 2019-01-22.

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.docx.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattester.pdf
Förteckning över beslutsattester ASN.pdf
Förteckning över beslutsattestanter.pdf
Beslut 2019-01-18 minskad verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar.pdf

§1018 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet. 
 
Bilagor
Arbetslöshetsstatistik 2016-2018.pdf

§1019 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
 
- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 31 Fastställande av kommunplan 2019-2022 med budget för år 2019,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-12-13)
 - Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 33 integritetspolicy,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-12-13)
 - Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 34 nytt avtal samt reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-12-13)
 - Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 37 Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019, finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-12-13)
 - Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 39 återkallande av ärenden
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-12-13)
 
- Kommunstyrelsen 2019-01-08 § 4 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-01-08)
 - Kommunstyrelsen 2019-01-08 § 10 Lokalförsörjningsplan 2019-2031
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-01-08)
Beslut/Protokollsutdrag
§1019_prot_20190129.pdf (109 kb)

§1020 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för januari listas i bifogad rapport.
 
Bilagor
meddelandeförteckning för ASN.docx.pdf
meddelande om tillsyn från IVO.pdf
Svar på tillsyn från IVO.pdf
Cirkulär 18061 Ersättningar kontaktfam kontaktpers SoL 2019.pdf
Cirkulär 18060 Ersättningar villkor vid familjehemsvård vårdn överflyttn 2019.pdf