Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2019-02-26

Sammanträde 2019-02-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Controller Magnus Dahlqvist delger nämnden relevant kunskap från verksamheterna som berör arbetsmarknads- och socialnämndsområdet.

2 Nämndplaner för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter för år 2019

Dnr 2019/ASN 0035 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Nämndplan 2019 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 - Individ- och familjeomsorg antas.
2. Nämndplan 2019 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 8 - Arbetsmarknad och integration antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplaner för år 2019 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration.
Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 fastställd av kommunfullmäktige den 13 december 2018 samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-02-19 Nämndplaner för arbetsmarknads- och socialnämnden 2019.pdf
Nämndplan IFO 2019.docx.pdf
Bilaga Styrdokument IFO.docx.pdf
Nämndplan Arbete & integration 2019.docx.pdf

3 Verksamhetsberättelse för år 2018 för verksamhetsområde 3 - individ- och familjeomsorgen

Dnr 2019/ASN 0036 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för år 2018 för verksamhetsområde 3 - individ- och familjeomsorgen godkänns.
2. Återrapportering om plan för hur individ- och familjeomsorgen hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans godkänns.
3. Verksamhetsberättelse inklusive plan för hur individ- och familjeomsorgen hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans överlämnas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt verksamhetsberättelse för år 2018 för socialnämndens verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.
Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan.

Verksamhetsberättelsen inkluderar även under en särskild rubrik återrapportering om planen för hur individ- och familjeomsorgen hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-02-19 verksamhetsberättelse 2018 för verksamhetsområde 3.pdf
Verksamhetsberättelse IFO 2018.docx.pdf

4 Verksamhetsberättelse för år 2018 för verksamhetsområde 8 - arbete och integration

Dnr 2019/ASN 0040 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse för år 2018 för verksamhetsområde 8 - arbetsmarknad och integration godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt verksamhetsberättelse för år 2018 för utvecklingsförvaltningens verksamhetsområde arbetsmarknad och integration.
Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Samtliga uppdrag från kommunplanen har genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-02-18 verksamhetsberättelse 2018 för verksamhetsområde 8.pdf
Verksamhetsberättelse Arbete och integration 2018.docx.pdf

5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr 2018/SN 0084 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 31 december 2018 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-02-18 Rapportering av ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning ej verkställda beslut 31dec18.doc.pdf

6 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan 2019.pdf

7 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Individutskottet (ordinarie sammanträden) 2019-02-11

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.docx.pdf
Rekvisition av utvecklingsmedel för 2019.pdf

8 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.

- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 7 Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)
- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)

9 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för februari listas i bifogad rapport.

Bilagor
meddelandeförteckning för ASN.docx.pdf
Återrapportering av 2018 års statsbidrag.pdf
Skyddade personuppgifter.pdf
Nationella minoriteter och minoritetsspråk.pdf

§1012 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Controller Magnus Dahlqvist delger nämnden relevant kunskap från verksamheterna som berör arbetsmarknads- och socialnämndsområdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§1012_prot_20190226.pdf (111 kb)

§1013 Nämndplaner för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter för år 2019

Dnr 2019/ASN 0035 003
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Nämndplan 2019 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 - Individ- och familjeomsorg antas.
2. Nämndplan 2019 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 8 - Arbetsmarknad och integration antas med ett tillägg av följande nämnduppdrag: att en utredning initieras för att undersöka möjligheterna att starta en utbildning i sex- och samlevnad för alla nyanlända där man bör titta på möjligheterna att göra utbildningen obligatorisk och ifall eventuell frånvaro kan rendera i reducerade kommunala bidrag.
 
Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M) och Annica Örtenstrand (C) lämnar särskilt yttrande.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplaner för år 2019 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration.
Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 fastställd av kommunfullmäktige den 13 december 2018 samt kommunens anvisningar för styrning och planering.
 
Yrkande
Dick Bengtson (M) och Annica Örtenstrand (C) tilläggsyrkar till beslutspunkt 1 enligt följande: att förvaltningen till kommande nämndsammanträde återkommer med en konkret plan hur det angivna sparbetinget, 6-7 mkr, ska klaras. Planen ska vara så specificerad att nämnden regelbundet kan följa upp och, vid behov, vidta lämpliga åtgärder. Gerd Dufberg (M) och Bjarne Vifell (SD) biträder yrkandet. Christoffer Holmström (S) yrkar avslag till yrkandet.
 
Dick Bengtson (M) och Annica Örtenstrand (C) tilläggsyrkar till beslutspunkt 1 enligt följande: att förvaltningen får i uppdrag att genomföra ett benchmarkingprojekt mot Solna för att lära hur de arbetar preventivt mot fusk med försörjningsstöd. Gerd Dufberg (M) och Bjarne Vifell (SD) biträder yrkandet. Christoffer Holmström (S) yrkar avslag till yrkandet.
 
Dick Bengtson (M) och Annica Örtenstrand (C) tilläggsyrkar till beslutspunkt 2 enligt följande: att en särskild utbildning i sex- och samlevnad för alla nyanlända, där kvinnor och män undervisas separat, ska startas upp snarast. Utbildningen ska vara obligatorisk för alla nyanlända över 18 år som placeras i Tyresö. Eventuell ogiltig frånvaro ska rendera i reducerade kommunala bidrag. Petra Nygren (M) yrkar bifall till yrkandet. Christoffer Holmström (S) yrkar avslag till yrkandet.
 
Christoffer Holmström (S) yrkar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning, på tillägg till beslutspunkt 2 enligt följande: att en utredning initieras för att undersöka möjligheterna att starta en utbildning i sex- och samlevnad för alla nyanlända. Man bör titta på möjligheterna att göra utbildningen obligatorisk och ifall eventuell frånvaro kan rendera i reducerade kommunala bidrag.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkanden avseende beslutspunkt 1 och finner att nämnden avslår yrkandena.
 
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkande avseende beslutspunkt 2.
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandens tilläggsyrkande avseende beslutspunkt 2 och finner att nämnden bifaller ordförandens tilläggsyrkande.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-02-19 Nämndplaner för arbetsmarknads- och socialnämnden 2019.pdf
Nämndplan IFO 2019.docx.pdf
Bilaga Styrdokument IFO.docx.pdf
Nämndplan Arbete & integration 2019.docx.pdf

§1014 Verksamhetsberättelse för år 2018 för verksamhetsområde 3 - individ- och familjeomsorgen

Dnr 2019/ASN 0036 10
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse för år 2018 för verksamhetsområde 3 - individ- och familjeomsorgen godkänns.
2. Återrapportering om plan för hur individ- och familjeomsorgen hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans godkänns.
3. Verksamhetsberättelse inklusive plan för hur individ- och familjeomsorgen hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans överlämnas till kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt verksamhetsberättelse för år 2018 för socialnämndens verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.
Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan.
 
Verksamhetsberättelsen inkluderar även under en särskild rubrik återrapportering om planen för hur individ- och familjeomsorgen hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-02-19 verksamhetsberättelse 2018 för verksamhetsområde 3.pdf
Verksamhetsberättelse IFO 2018.docx.pdf

§1015 Verksamhetsberättelse för år 2018 för verksamhetsområde 8 - arbete och integration

Dnr 2019/ASN 0040 10
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse för år 2018 för verksamhetsområde 8 - arbetsmarknad och integration godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt verksamhetsberättelse för år 2018 för utvecklingsförvaltningens verksamhetsområde arbetsmarknad och integration.
 
Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Samtliga uppdrag från kommunplanen har genomförts.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-02-18 verksamhetsberättelse 2018 för verksamhetsområde 8.pdf
Nämndplan Arbete & integration 2019.docx.pdf
Verksamhetsberättelse Arbete och integration 2018.docx.pdf

§1016 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr 2018/SN 0084 006
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 31 december 2018 redovisas.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2019-02-18 Rapportering av ej verkställda beslut.pdf
Sammanställning ej verkställda beslut 31dec18.doc.pdf

§1017 Sektorchefen informerar

Dnr 2019/ASN 0034 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.
 
Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan 2019.pdf

§1018 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.
 
Individutskottet (ordinarie sammanträden) 2019-02-11
 
Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.docx.pdf
Rekvisition av utvecklingsmedel för 2019.pdf

§1019 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
 
- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 7 Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts,
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)
- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
finns på insyn (https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)
Beslut/Protokollsutdrag
§1019_prot_20190226.pdf (111 kb)

§1020 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0014 001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för februari listas i bifogad rapport.
 
Bilagor
meddelandeförteckning för ASN.docx.pdf
Återrapportering av 2018 års statsbidrag.pdf
Skyddade personuppgifter.pdf
Nationella minoriteter och minoritetsspråk.pdf