Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2019-10-29

Sammanträde 2019-10-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Susan Amini Armandi, enhetschef för relationsvåld och mottagning barn - och
unga, informerar om verksamheten.

2 Översyn av ersättning till jourhem i egen regi

Dnr 2019/ASN 0119

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Arvodet till anlitade jourhem höjs i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Omkostnadsersättningen till anlitade jourhem sänks i enlighet med
förvaltningens förslag.
3. Socialsekreterare ges delegation att besluta om ersättning till anlitade jourhem i
egen regi enligt föreslagna ersättningsnivåer.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef har uppdragit åt förvaltningen för liv och hälsa att göra en
översyn av arvodet till de egna jourhemmen, för att Tyresö kommun ska vara
konkurrensmässig som uppdragsgivare jämfört med andra uppdragsgivare i
Stockholmsområdet.

Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram ett förslag på nya konkurrenskraftiga
ersättningar till jourhem i egen regi. Förvaltningen föreslår att olika arvodesnivåer
tillämpas för olika typer av placeringar . Förvaltningen föreslår vidare att
arbetsmarknads- och socialnämnden delegerar åt socialsekreterare att besluta om
ersättning till anlitade jourhem i egen regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse översyn av ersättning till jourhem i egen regi.pdf

3 Omstrukturering av Hästskons stöd- och boendeenhet

Dnr 2019/ASN 0117 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Omstrukturering av boendeplatserna inom Hästskons stöd - och boendeenhet
noteras.
2. En boendekedja och träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning
startar.
3. Det kommunala boendestödet ändrar inriktning till stöd i boendekedjan och
ansvar för träffpunkt inom Hästskons lokaler.

Beskrivning av ärendet
Hästskons stöd- och boendeenhet består av 26 lägenheter i tre enheter för personer
med psykisk funktionsnedsättning. Förvaltningen har konstaterat att boendet
behöver omstruktureras på grund av förändrade behov hos målgruppen och för att
undvika onödig sjukhusvistelse för utskrivningsklara personer. Bedömningen är även
att en kommunal boendekedja behöver inrättas för ökad normalisering och
självständighet och en träffpunkt för målgruppen efterfrågas.

Förvaltningen föreslår att det kommunala boendestödet utgår som utförare i
valfrihetssystemet och istället får ansvar för boendekedjan och träffpunkten. Detta
redovisas i särskilt ärende vid samma sammanträde som föreliggande förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse omstrukturering av Hästskons stöd- och boendeenhet.pdf

4 Omstrukturering av det kommunala boendestödet i Tyresö kommun

Dnr 2019/ASN 0121 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Boendestödet som drivs i kommunal regi inom arbetsmarknads- och
socialnämndens ansvar upphör som utförare inom valfrihetssystemet (LOV).
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att utreda eventuell upphandling av insatsen
boendestöd enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Beskrivning av ärendet
Sedan valfrihetssystem enligt lag (2008:926) om valfrihetssystem (LOV) infördes
för boendestödet 2016 har den kommunala utföraren av boendestöd uppvisat ett
ekonomiskt underskott varje månad. Förvaltningen för liv och hälsa har av
förvaltningschefen fått i uppdrag att undersöka möjliga organisationsformer för det
kommunala boendestödet i Tyresö kommun.

Förvaltningens bedömning är att tillskapande av en boendekedja samt träffpunkt för
personer med psykisk funktionsnedsättning bör prioriteras. Samtidigt bör
boendestödet i kommunal regi upphöra som utförare av valfrihetssystemet.
Personalen som arbetar inom boendestödet i kommunal regi inriktas istället på stöd
i den kommunala boendekedjan och träfflokal för målgruppen. Förvaltningen
föreslår att förändringen sker efter en övergångsperiod med individuell bedömning
av insatser för per soner som idag har kommunen som utförare av boendestöd.

Förvaltningen föreslår vidare att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda
eventuell upphandling av boendestödet enligt lag (2007:1091) om offentlig
upphandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse omstrukturering av boendestödet i kommunal regi inom
arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

5 Nämndplan för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 2020

Dnr 2019/ASN 0125 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för arbetsmarknads-
och socialnämndens verksamhetsområden Individ - och familjeomsorg (VO 03)
samt arbete och integration (VO 08) antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden individ - och
familjeomsorg (VO 03) samt arbete och integration (VO 08) för 2020. Förslaget
baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av
kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning
och planering.

Ordförandeutlåtande
Det politiska styret, Tillsammans för Tyresö, sätter stor vikt i att skapa en hållbar
kommun, för alla våra kommuninvånare. Vi behöver skapa ekonomisk hållbarhet,
ekologisk hållbarhet och inte minst social hållbarhet. Nämndplanen för 2020 skapar
goda förutsättningar för en hållbar kommun.

I ett samhälle som jämt och ständigt letar förbättringar, och där tempot verkar öka
för var dag som går så är det viktigt att skapa förutsättningar för de individer som
inte mäktar med och att skapa möjligheter för alla att lyckas. Oavsett vart du
kommer ifrån och vad dina ekonomiska och sociala förutsättningar är så är det
samhällets ansvar att stötta de individer som behöver hjälp.

När stödet från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan begränsas så behöver
kommunen stötta upp med fler arbetsmarknadsåtgärder. Vi behöver ta fram ett
arbetssätt kring de människor som står längst ifrån arbetsmarknaden och ta fram
rätt insatser för att hjälpa dem till en meningsfull sysselsättning. Många av dessa
individer lider av psykisk ohälsa och när socialpsykiatrin belastas ännu mer så är det
viktigt att prioritera denna målgrupp för att motverka större förödelse i framtiden.

Oavsett vad konjunkturen visar framöver så behöver vi rusta våra ungdomar inför
framtiden och möjligheten till ett första sommarjobb bidrar till en första kontakt
med arbetsmarknaden och skapar sammanhållning. Vi vill verka långsiktigt för fler
sommarjobb där samhället tar gemensamt ansvar för att skapa dessa
jobbmöjligheter för våra unga.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen står inför tuffa ekonomiska utmaningar där
våra socialsekreterare, vägledare, familjebehandlare, case managers,
ungdomsbehandlare och alla andra tjänstepersoner inom förvaltningen lägger ned
både hjärta och själ för att dagligen stötta människor i nöd med de begränsade
resurser som finns. Samtidigt som dessa utmaningar gjort sig påminda under en
längre tid så behöver vi även börja satsa på förebyggande arbete och tidiga
insatser. Tyresö kommun har länge dragit ned på dessa insatser och konsekvensen
har lett till den volymökning vi ser inom förvaltningen idag. Vi ska ha ett större
fokus på drog- och brottsförebyggande arbete där vi bland annat ska anställa
fältassistenter och engagera civilsamhället och den ideella sektorn. Tillsammans
med skolorna ska vi öka kunskapen kring drogers påverkan och stärka föräldrar och
vårdnadshavare för att hålla våra barn och unga drogfria.

Med en större samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen ska vi även
fortsätta arbetet för att minska problematisk skolfrånvaro och skapa bättre
förutsättningar för alla kommunens barn att lyckas med sin skolgång. Barn som inte
går till skolan är ett misslyckande för hela samhället. Vi ska tidigt identifiera vilka
behov barnen har så att vi tidigt kan sätta in rätt insatser, bland annat genom att
stärka mobila teamet och starta en resursskola med behandling. Samtidigt behöver
vi även rusta de närstående och därför kommer anhörigstödet i kommunen att
utvecklas, detta i samverkan med bland annat barn- och utbildningsförvaltningen
och äldre- och omsorgsförvaltningen.

När vi även ser hur anmälningar och ärenden med våld i nära relationer ökar i
kommuner så krävs vidare arbete kring de våldsutsatta, men det förebyggande
arbetet kring våld i nära relationer behöver utvecklas för att färre vuxna och barn
ska utsättas och leva i en miljö där våld förekommer.

Vi kan däremot inte satsa på det förebyggande om vi inte tar ansvar för ekonomin.
Vi ska fortsätta med månatliga ekonomiska uppföljningar, delårsbokslut och vid
behov även åtgärdsplaner för budgetbalans för att ständigt utvärdera förvaltningens
arbete och se till att förändringar och förbättringar sker när det behövs.

Digitalisering är ett begrepp som många känner till och som många gånger känns
som svaret på hur vi kan effektivisera och modernisera vårt arbete. Inom
arbetsmarknads- och socialförvaltningen så behöver mognaden inför digitalisering
öka för att implementering av välfärdsteknik och digitalisering ens ska vara möjligt.

Med fokus på samverkan, förebyggande arbete och en människosyn som bygger på
förtroende för varandra så skapar vi en hållbar kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2020.pdf
Styrdokument ASN.pdf
Nämndplan ASN 2020.pdf

6 Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Dnr 2019/ASN 0126 014

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen med Region Stockholm om utveckling av samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlm och representanter för kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm har tagit fram ett förslag till en ny överenskommelse för
utskrivningsprocessen för somatisk slutenvård, inklusive en övergångsregel för
utskrivning från psykiatrisk slutenvård. I enlighet med intentionerna i lag
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som
trädde i kraft januari 2018, fastslår överenskommelsen länsövergripande ramar för
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt en modell för
tillämpning av kommunernas betalningsansvar.

Bilagor
Tjänstekrivelse överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård.pdf
REK Reg ök samverkan vid utskrivn fr sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län
2019-06-14.pdf
Bilaga 1 LUS 190829.pdf

7 Sammanträdesdatum för Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020

Dnr 2019/ASN 0128 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
– Datum för Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträden under 2020
fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum för
arbetsmarknads– och socialnämnden 2020. Förslaget bygger på årshjulet för
kommunens styrprocess.

Bilagor
Sammanträdesdatum arbetsmarknads- och socialnämnden 2020.pdf

8 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ASN 0045 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen avser utfall per september 2019 avseende
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser
såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per september 2019.pdf
Månadsrapport arbetsmarknads och socialnämnden per sep.pdf

9 Rapportering av ej verkställda beslut för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr 2019/ASN 0069 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 31 mars 2019 redovisas.

Bilagor
Rapportering av ej verkställda beslut september 2019.pdf
Tjänsteskrivelse rapportering av ej verkställda beslut per september 2019.pdf

10 Sektorchefens rapport

Dnr 2019/ASN 0034 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande
verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och
integrationsområdet.

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut
och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

Bilagor
Rekvisition av utvecklingsmedel 2019 mot våld i nära relation.pdf
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.docx

12 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.

- Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 161 Kommundirektörens rapport oktober
2019, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-10-08)
- Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 167 Delårsrapport 2 2019 för Tyresö
kommun, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-10-
08)

13 Anmälningar/meddelanden 2019

Dnr 2019/ASN 0014 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga meddelanden finns att redovisa för oktober månad.

§1081 Nämndspecifik introduktion

Dnr 2019/ASN 0017 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Susan Amini Armandi, enhetschef för relationsvåld och mottagning barn - och unga och Helena Mark, gruppledare/samordnare informerar om verksamheten.

§1082 Översyn av ersättning till jourhem i egen regi

Dnr 2019/ASN 0119

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Arvodet till anlitade jourhem höjs i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Omkostnadsersättningen till anlitade jourhem sänks i enlighet med  förvaltningens förslag.
3. Socialsekreterare ges delegation att besluta om ersättning till anlitade jourhem  i egen regi enligt föreslagna ersättningsnivåer.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef har uppdragit åt förvaltningen för liv och hälsa att göra en
översyn av arvodet till de egna jourhemmen, för att Tyresö kommun ska vara
konkurrensmässig som uppdragsgivare jämfört med andra uppdragsgivare i
Stockholmsområdet. Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram ett förslag på  nya konkurrenskraftiga ersättningar till jourhem i egen regi. Förvaltningen
föreslår att olika arvodesnivåer tillämpas för olika typer av placeringar.
Förvaltningen föreslår vidare att arbetsmarknads- och socialnämnden delegerar
åt socialsekreterare att besluta om ersättning till anlitade jourhem i egen regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse översyn av ersättning till jourhem i egen regi.pdf

§1083 Omstrukturering av Hästskons stöd- och boendeenhet

Dnr 2019/ASN 0117 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Omstrukturering av boendeplatserna inom Hästskons stöd- och boendeenhet
noteras.
2. En boendekedja och träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning startar.
3. Det kommunala boendestödet ändrar inriktning till stöd i boendekedjan och
ansvar för träffpunkt inom Hästskons lokaler.

Jäv
Christoffer Holmström (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av
jäv.

Beskrivning av ärendet
Hästskons stöd- och boendeenhet består av 26 lägenheter i tre enheter för
personer med psykisk funktionsnedsättning. Förvaltningen har konstaterat att
boendet behöver omstruktureras på grund av förändrade behov hos målgruppen och för att undvika onödig sjukhusvistelse för utskrivningsklara personer. Bedömningen är även att en kommunal boendekedja behöver inrättas för ökad normalisering och självständighet och en träffpunkt för målgruppen efterfrågas. Förvaltningen föreslår att det kommunala boendestödet utgår som utförare i valfrihetssystemet och istället får ansvar för boendekedjan och träffpunkten. Detta redovisas i särskilt ärende vid samma sammanträde som föreliggande förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse omstrukturering av Hästskons stöd - och boendeenhet.pdf

§1084 Omstrukturering av det kommunala boendestödet i Tyresö kommun

Dnr 2019/ASN 0121 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Boendestödet som drivs i kommunal regi inom arbetsmarknads - och
socialnämndens ansvar upphör som utförare inom valfrihetssystemet (LOV).
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att utreda eventuell upphandling av insatsen
boendestöd enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Jäv
Christoffer Holmström (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Sedan valfrihetssystem enligt lag (2008:926) om valfrihetssystem (LOV) infördes för boendestödet 2016 har den kommunala utföraren av boendestöd uppvisat ett ekonomiskt underskott varje månad. Förvaltningen för liv och hälsa har av förvaltningschefen fått i uppdrag att undersöka möjliga organisationsformer för det kommunala boendestödet i Tyresö kommun. Förvaltningens bedömning är att tillskapande av en boendekedja samt träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning bör prioriteras. Samtidigt bör boendestödet i kommunal regi upphöra som utförare av valfrihetssystemet. Personalen som arbetar inom boendestödet i kommunal regi inriktas istället på stöd i den kommunala boendekedjan och träfflokal för målgruppen. Förvaltningen föreslår att förändringen sker efter en övergångsperiod med individuell bedömning av insatser för personer som idag har kommunen som utförare av boendestöd. Förvaltningen föreslår vidare att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda eventuell upphandling av boendestödet enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse omstrukturering av boendestödet i kommunal regi inom
arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

§1085 Nämndplan för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 2020

Dnr 2019/ASN 0125 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden Individ- och familjeomsorg (VO 03) samt arbete och integration (VO 08) antas.

Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M), för moderaternas räkning, och Annica Örtenstrand (C) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområ den individ- och  familjeomsorg (VO 03) samt arbete och integration (VO 08) för 2020. Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av  kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Ordförandeutlåtande
Det politiska styret, Tillsammans för Tyresö, sätter stor vikt i att skapa en hållbar
kommun, för alla våra kommuninvånare. Vi behöver skapa ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och inte minst social hållbarhet. Nämndplanen för 2020 skapar goda förutsättningar för en hållbar kommun. I ett samhälle som jämt och ständigt letar förbättringar, och där tempot verkar öka för var dag som går så är det viktigt att skapa förutsättningar för de individer som inte mäktar med och att skapa möjligh eter för alla att lyckas. Oavsett vart du kommer ifrån och vad dina ekonomiska och sociala förutsättningar är så är det samhällets ansvar att stötta de individer som behöver hjälp. När stödet från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan begränsas så behöver kommunen stötta upp med fler arbetsmarknadsåtgärder.

Vi behöver ta fram ett arbetssätt kring de människor som står längst ifrån
arbetsmarknaden och ta fram rätt insatser för att hjälpa dem till en meningsfull
sysselsättning. Många av dessa individer lider av psykisk ohälsa och när
socialpsykiatrin belastas ännu mer så är det viktigt att prioritera denna målgrupp  för att motverka större förödelse i framtiden.

Oavsett vad konjunkturen visar framöver så behöver vi rusta våra ungdomar inför framtiden och möjligheten till ett första sommarjobb bidrar till en första kontakt med arbetsmarknaden och skapar sammanhållning. Vi vill verka långsiktigt för fler sommarjobb där samhället tar gemensamt ansvar för att skapa dessa jobbmöjligheter för våra unga.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen står inför tuffa ekonomiska utmaningar där våra socialsekreterare, vägledare, familjebehandlare, case managers, ungdomsbehandlare och alla andra tjänstepersoner inom förvaltningen lägger ned både hjärta och själ för att dagligen stötta människor i nöd med de begränsade resurser som finns. Samtidigt som dessa utmaningar gjort sig påminda under en längre tid så behöver vi även börja satsa på förebyggande arbete och tidiga insatser. Tyresö kommun har länge dragit ned på dessa insatser och konsekvensen har lett till den volymökning vi ser inom förvaltningen idag. Vi ska ha ett större fokus på drog- och brottsförebyggande arbete där vi bland annat ska anställa fältassistenter och engagera civilsamhället och den ideella sektorn. Tillsammans med skolorna ska vi öka kunskapen kring drogers påverkan och stärka föräldrar och vårdnadshavare för att hålla våra barn och unga drogfria.

Med en större samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen så ska vi även
fortsätta arbetet för att minska problematisk skolfrånvaro och skapa bättre
förutsättningar för alla kommunens barn att lyckas med sin skolgång. Barn som  inte går till skolan är ett misslyckande för hela samhället. Vi ska tidigt identifiera
vilka behov barnen har så att vi tidigt kan sätta in rätt insatser, bland annat
genom att stärka mobila teamet och starta en resursskola med behandling.
Samtidigt behöver vi även rusta de närstående och därför kommer anhörigstödet i kommunen att utvecklas, detta i samverkan med bland annat barn- och utbildningsförvaltningen och äldre- och omsorgsförvaltningen.

När vi även ser hur anmälningar och ärenden med våld i nära relationer ökar i
kommuner så krävs vidare arbete kring de våldsutsatta, men det förebyggande
arbetet kring våld i nära relationer behöver utvecklas för att färre vuxna och
barn ska utsättas och leva i en miljö där våld förekommer.

Vi kan däremot inte satsa på det förebyggande om vi inte tar ansvar för ekonomin. Vi ska fortsätta med månatliga ekonomiska uppföljningar, delårsbokslut och vid behov även åtgärdsplaner för budgetbalans för att ständigt utvärdera förvaltningens arbete och se till att förändringar och förbättringar sker när det behövs. Digitalisering är ett begrepp som många känner till och som många gånger känns som svaret på hur vi kan effektivisera och modernisera vårt arbete. Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen så behöver mognaden inför
digitalisering öka för att implementering av välfärdsteknik och digitalisering ens ska vara möjligt.

Med fokus på samverkan, förebyggande arbete och en människosyn som bygger  på förtroende för varandra så skapar vi en hållbar kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari föreslår att arbetsmarknads - och socialnämnden antar
Nämndplanen 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden Individ - och familjeomsorg (VO 03) samt arbete och integration (VO 08).

Yrkande
Dick Bengtson (M) tilläggsyrkar till avsnittet nämnduppdrag i ärendet nämndplan enligt följande:
1. att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en genomgripande
organisationsöversyn som inbegriper även bemanning och organisationseffektivitet i syfte att få ned kostnaderna.
2. att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över bedömningsgrunderna för placering av vuxna missbrukare med syftet att kostnaderna ska vara i rimlig
proportion med resultatet av tidigare behandlingshistorik.

Annica Örtenstrand (C) och Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkanden.

Bjarne Vifell (SD) tilläggsyrkar till ärendet nämndplan för arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamhetsområden 2020 enligt följande:

Bakgrund
Under nämnduppdrag har det tagits fram en tabell med risker, där Riskvärdet är en funktion av Sannolikhet och Konsekvens, vilket är ett steg i rätt riktning. Vad som saknas är en ekonomisk analys samt åtgärder för att minska dessa risker. Genom en sådan analys kan man ta fram åtgärder för att proaktivt mitigera dessa risker, istället för som idag bara se till det ekonomiska utfallet och konstatera vad som har hänt.

Yrkande
att arbetsmarknads- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en finansiell analys om vilken ekonomisk risk kommunen tar om dessa risker
realiseras, samt åtgärder för att i förebyggande syfte minimera dessa risker.

Dick Bengtson (M) yrkar bifall till Bjarne Vifells (SD) tilläggsyrkande.

Ordförande Ajda Asgari (MP), Christoffer Holmström (S) och Margaretha Ternstedt (L) yrkar avslag till samtliga tilläggsyrkanden.

Beslutsgång
Ordförande Ajda Asgari ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden
bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden avslår
Dick Bengtson (M) tilläggsyrkande 1 och finner att nämnden avslår yrkandet.

Ordförande ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden avslår
Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkande 2 och finner att nämnden avslår yrkandet.

Ordförande ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden avslår
Bjarne Vifells (SD) tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår yrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2020.pdf
Nämndplan ASN 2020.pdf
Styrdokument ASN.pdf

§1086 Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Dnr 2019/ASN 0126 014

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen med Region Stockholm om utveckling av samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlm och representanter för kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm har tagit fram ett förslag till en ny överenskommelse för
utskrivningsprocessen för somatisk slutenvård, inklusive en övergångsregel för
utskrivning från psykiatrisk slutenvård. I enlighet med intentionerna i lag
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som
trädde i kraft januari 2018, fastslår överenskommelsen länsövergripande ramar  för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt en modell för tillämpning av kommunernas betalningsansvar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten  hälso- och sjukvård.pdf
REK Reg ök samverkan vid utskrivn. fr sluten hälso- och sjukvård i Stockholms  län 2019-06-14.pdf
Bilaga 1 LUS 190829.pdf

§1087 Sammanträdesdatum för Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020

Dnr 2019/ASN 0128 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
– Datum för Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträden under 2020
fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum för arbetsmarknads– och socialnämnden 2020. Förslaget bygger på årshjulet för
kommunens styrprocess.

Bilagor
Sammanträdesdatum arbetsmarknads- och socialnämnden 2020.pdf

§1088 Ekonomisk uppföljning 2019

Dnr 2019/ASN 0045 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen avser utfall per september 2019 avseende
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning per september 2019.pdf
Månadsrapport arbetsmarknads och socialnämnden per sep.pdf
Uppföljning plan för förbättrat resultat IFO.pdf

§1089 Rapportering av ej verkställda beslut för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap 1 § SoL

Dnr 2019/ASN 0069 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut per 30 september 2019 redovisas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse rapportering av ej verkställda beslut per september 2019.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut september 2019.pdf

§1090 Sektorchefens rapport

Dnr 2019/ASN 0034 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet
rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och
integrationsområdet.

§1091 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ASN 0015 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

Individutskottet (ordinarie sammanträden) 2019-09-24, 2019-10-29, (extra utskott) 2019-09-06, 2019-10-01, 2019-10-09, 2019-10-15

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.pdf
Rekvisition av utvecklingsmedel 2019 mot våld i nära relation.pdf

§1092 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 161 Kommundirektörens rapport oktober 2019, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-10-08 )
- Kommunstyrelsen 2019-10-08 § 167 Delårsrapport 2 2019 för Tyresö kommun, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-10-08 )

§1093 Anmälningar/meddelanden 2019

Dnr 2019/ASN 0014 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga meddelanden finns att redovisa för oktober månad.