Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2020-03-03

Sammanträde 2020-03-03

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2020

Dnr 2019/ASN 0127 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Catrin Ullbrand, biträdande förvaltningschef presenterar sig för arbetsmarknads- och
socialnämnden.

2 Granskningsplan 2020

Dnr 2020/ASN 0019 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningsplan 2020 för Arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan 2020 för Arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten
behöver utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas
närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som
ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till
kommunstyrelsen.

I ärendet beskriver förvaltningen de metoder som används vid
kvalitetsgranskningarna, grunderna för bedömning av verksamhetens kvalitet samt
hur återföring av granskningen till verksamhet ska ske och hur redovisning av
granskning till nämnd ska genomföras.

Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till
granskningsplan. Utifrån dessa kriterier föreslår förvaltningen att Arbetsmarknads-
och socialnämnden fastställer att följande verksamheter granskas under 2020:

Verksamhet som inte tidigare granskats: Måsen.

Verksamhet som inte tidigare granskats: Familjevården.

Verksamhet som inte granskats på länge: Hästskon (även utifrån
verksamhetsförändringar under 2019).

Under året kan även förvaltningschefen begära granskning/genomlysning av
verksamhet både vad gäller kvalitet och/eller effektivitet. Granskningar som initierats genom att det framkommit allvarliga brister i verksamheten ska prioriteras
omgående.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsplan 2020 ASN.pdf

3 Verksamhetsberättelse 2019 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2020/ASN 0020 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden med
verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt verksamhetsområde arbete
och integration med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet,
kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Uppföljningen av effekterna av åtgärderna för att få en ekonomi i balans
godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för
år 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden som omfattar
verksamhetsområdena arbetsmarknad och integration samt individ- och
familjeomsorg. Verksamhetsberättelsen innehåller en ekonomisk redovisning för
helåret 2019, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Den sammantagna bedömningen är att verksamhetsområdena uppfyller samtliga
nämndmål och bidra till uppfyllelse av de strategiska målen för kommunen samt
grundförutsättningarna attraktiv arbetsgivare samt hållbar kvalitetsutveckling.
Verksamhetsområdena uppfyller inte grundförutsättningen en ekonomi i balans.

Bilagor
Verksamhetsberättelse 2019 ASN.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2019 ASN.pdf

4 Ekonomi - förutsättningar för 2020-21

Dnr 2020/ASN 0031

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nämnden får muntlig information om ekonomiska förutsättningar för 2020-2021.

5 Utredning om upphandling av insatsen boendestöd enligt LOU i Tyresö kommun

Dnr 2020/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Kundval för insatsen boendestöd i ordinärt boende enligt Lag (2008:962) om
valfrihet, LOV, avskaffas.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att genomföra upphandling av kundval för
insatsen boendestöd i ordinärt boende enligt lag (2007:1091) om offentlig
upphandling.
3. Antalet utförare begränsas i upphandlingen till tre stycken.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen gavs på arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde den
29 oktober i uppdrag att utreda eventuell upphandling av in satsen boendestöd
enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Förvaltningen förordar efter
utredning att upphandling enligt LOU ska genomföras, och att antalet utförare ska
begränsas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utredning av boendestödet i Tyresö kommun.pdf

6 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet
rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och
integrationsområdet.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut
och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

(ordinarie utskott) 2020-02-18 (extra utskott) 2020-02-12

Bilagor
bilaga, anmälan av delegationsbeslut.docx

8 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ASN 0183 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör
nämnden.

9 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
– Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för februari listas i bifogad
rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning februari ASN.docx
SKL riktlinjer 2020 fhem.pdf
SKL riktlinjer 2020 kontaktfam och kontaktpers.pdf
Samverkansavtal avseende Tyresö ungdomsmottagning.pdf
Tyreso_kommun_KKiK_2019_Omraden_och_nyckeltal.pdf
Länsgemensam handlingsplan inom området psykisk hälsa.pdf

§1013 Nämndspecifik utbildning 2020

Dnr 2019/ASN 0127 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Catrin Ullbrand, biträdande förvaltningschef presenterar sig för arbetsmarknads- och socialnämnden.

§1014 Granskningsplan 2020

Dnr 2020/ASN 0019 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Granskningsplan 2020 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan 2020 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten
behöver utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

I ärendet beskriver förvaltningen de metoder som används vid kvalitetsgranskningarna, grunderna för bedömning av verksamhetens kvalitet samt hur återföring av granskningen till verksamhet ska ske och hur redovisning av granskning till nämnd ska genomföras.

Förvaltningen beskriver även kriterier för urval av verksamheter till granskningsplan. Utifrån dessa kriterier föreslår förvaltningen att Arbetsmarknads- och socialnämnden fastställer att följande verksamheter granskas under 2020:

Verksamhet som inte tidigare granskats: Måsen.

Verksamhet som inte tidigare granskats: Familjevården.

Verksamhet som inte granskats på länge: Hästskon (även utifrån
verksamhetsförändringar under 2019).

Under året kan även förvaltningschefen begära granskning/genomlysning av
verksamhet både vad gäller kvalitet och/eller effektivitet.

Granskningar som initierats genom att det framkommit allvarliga brister i
verksamheten ska prioriteras omgående.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att följande beslutspunkter antas.
1. Granskningsplan 2020 för Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan 2020 för Arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsplan 2020 ASN.pdf

§1015 Verksamhetsberättelse 2019 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2020/ASN 0020 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden med
verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt verksamhetsområde arbete och integration med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Uppföljningen av effekterna av åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för år 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden som omfattar verksamhetsområdena arbetsmarknad och integration samt individ - och familjeomsorg. Verksamhetsberättelsen innehåller en ekonomisk redovisning för helåret 2019, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Den sammantagna bedömningen är att verksamhetsområdena uppfyller samtliga nämndmål och bidra till uppfyllelse av de strategiska målen för kommunen samt grundförutsättningarna attraktiv arbetsgivare samt hållbar kvalitetsutveckling. Verksamhetsområdena uppfyller inte grundförutsättningen en ekonomi i balans.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att följande beslutspunkter antas.
1. Verksamhetsberättelse 2019 för Arbetsmarknads- och socialnämnden med
verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt verksamhetsområde arbete och integration med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Uppföljningen av effekterna av åtgärderna för att få en ekonomi i balans godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2019 ASN.pdf
Verksamhetsberättelse 2019 ASN.pdf

§1016 Ekonomi - förutsättningar för 2020-21

Dnr 2020/ASN 0031

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nämnden får muntlig information om ekonomiska förutsättningar för 2020-2021.

§1017 Utredning om upphandling av insatsen boendestöd enligt LOU i Tyresö kommun - ärendet utgår

§1018 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1019 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av
nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

(ordinarie utskott) 2020-02-18 (extra utskott) 2020-02-12

§1020 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ASN 0183 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.

§1021 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för februari listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning februari ASN.pdf
Arbetslöshetsstatistik.pdf
SKL riktlinjer 2020 fhem.pdf
SKL riktlinjer 2020 kontaktfamilj och kontaktpers.pdf
Samverkansavtal avseende Tyresö ungdomsmottagning.pdf
Tyreso_kommun_KKiK_2019_Omraden_och_nyckeltal.pdf
Länsgemensam handlingsplan inom området psykisk hälsa.pdf