Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2021-05-25

Sammanträde 2021-05-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anna Israelsson, socialsekreterare, vuxenenheten, i samarbete med polismyndigheten, informerar nämnden om avhopparverksamheten.

2 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2020

Diarienummer 2021/ASN 0047 014

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har gjort en sammanställning av patientsäkerhetsberättelserna som lämnats av vårdverksamheter som bedriver hälso- och sjukvård i kommunen.

Covid-19 pandemin har medfört att stort fokus legat på smittförebyggande arbete. Även det kontinuerliga arbetet med riskbedömningar och följsamhet till rådande riktlinjer och rutiner har prioriterats.

Socialpsykiatrin och Hästskon har rapporterat en stor nedgång av hälso- och sjukvårdsavvikelser.

Verksamheten behöver kontinuerligt utveckla arbetet med kompetensutveckling inom avvikelsehantering och basal hygien.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-05-04 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2020.pdf

3 Remiss Region Stockholm om främjande av psykisk hälsa

Diarienummer 2021/ASN 0056 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt det kommungemensamma svaret på remissen "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa" samt medföljande tjänsteutlåtande från Region Stockholm.

Beskrivning av ärendet
Regionstyrelsen i Region Stockholm har remitterat "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030" samt tjänsteutlåtande om strategin. Strategin innebär att Region Stockholms nämnder och bolag ska prioritera och beakta psykisk hälsa i relevanta beslut. strategin bygger på att andra aktörer, till exempel kommuner och civilsamhällsorganisationer, tar aktiv del i arbetet. Etablerade samverkansformer ska användas och nya former ska utvecklas. Tyresö kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remissen som ska bevaras senast den 17 juni 2021. Tyresö kommun är positiva till remissens intentioner men ser att den kräver tydliga krav, mål och medel för att kunna genomföras.

Det saknas även en tydlig plan för hur kommunerna ska implementera strategin samt medel för att stötta kommunernas arbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-05-10 Svar på Region Stockholms remiss psykisk hälsa.pdf
Remissbrev RS 2020-0457 (003).pdf
Strategin för främjande av psykisk hälsa.pdf
Tjänsteutlåtande Region Stockholm.pdf
Bilaga referenser.pdf

4 Information om Lex Sarah-utredning och anmälan inom individ- och familjeomsorgen

Diarienummer 2021/ASN 0057 009

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trots kännedom om barn som bevittnat våld, gjordes inte en direkt informationsöverföring enligt 14 kap. 1 § SoL. Ansökan om stöd för barnet överlämnades inte heller till berörd enhet. Till följd av detta inleddes inte en utredning om barnets behov av stöd och hjälp enligt 6 kap. 1 § SOSFS 2014:4. Därmed beaktades inte heller eventuella uppgifter som finns i förekommande personakt, som t.ex. tidigare inkomna anmälningar. Barnet tillförsäkrades till följd därav inte det laggrundande rätt till stöd och hjälp och och socialnämnden brast i sin uppgift att särskilt beakta barn som våldsoffer.

Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande och en lex Sarah-anmälan till IVO gjordes den 5 maj.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-05-07 Information om Lex Sarah-anmälan socialpsykiatrin.pdf

5 Delårsrapport 1 2021 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2021/ASN 0046 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ och familjeomsorg samt arbete och integration med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ och familjeomsorg samt arbete och integration.

Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2021 samt uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan. Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten följer samma mall som de månadsrapporter som tidigare redovisats i nämnden. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-05-11 Delårsrapport 1 2021 för Arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2021 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf

6 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

Följande protokoll från individutskottet gällande sekretessärenden anmäls till nämnden: 2021-05-11 (ordinarie utskott) 2021-04-23 (extra utskott)

Bilagor
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag utvecklingsmedel VINR 2021.pdf

8 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för maj bifogas ärendet.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan-april 2021.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-04-22 § 68.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 124.pdf
Riktade statsbidrag 2021, bilaga.pdf

§1035 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anna Israelsson, socialsekreterare, vuxenenheten, i samarbete med polismyndigheten, informerar nämnden om avhopparverksamheten.

§1036 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2020

Diarienummer 2021/ASN 0047 014

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Sammanträdet ajourneras från kl. 19:00 till 19:05.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har gjort en sammanställning av patientsäkerhetsberättelserna som lämnats av vårdverksamheter som bedriver hälso- och sjukvård i kommunen.

Covid-19 pandemin har medfört att stort fokus legat på smittförebyggande arbete. Även det kontinuerliga arbetet med riskbedömningar och följsamhet till rådande riktlinjer och rutiner har prioriterats.

Socialpsykiatrin och Hästskon har rapporterat en stor nedgång av hälso- och sjukvårdsavvikelser.

Verksamheten behöver kontinuerligt utveckla arbetet med kompetensutveckling inom avvikelsehantering och basal hygien.

Yrkande
Ordförande Ajda Asgari (MP) yrkar ajournering i 5 minuter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller yrkandet om ajournering och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-05-04 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-05-04 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2020.pdf

§1037 Remiss Region Stockholm om främjande av psykisk hälsa

Diarienummer 2021/ASN 0056 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt det kommungemensamma svaret på remissen "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa" samt medföljande tjänsteutlåtande från Region Stockholm.

Beskrivning av ärendet
Regionstyrelsen i Region Stockholm har remitterat "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030" samt tjänsteutlåtande om strategin. Strategin innebär att Region Stockholms nämnder och bolag ska prioritera och beakta psykisk hälsa i relevanta beslut. strategin bygger på att andra aktörer, till exempel kommuner och civilsamhällsorganisationer, tar aktiv del i arbetet. Etablerade samverkansformer ska användas och nya former ska utvecklas. Tyresö kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remissen som ska bevaras senast den 17 juni 2021. Tyresö kommun är positiva till remissens intentioner men ser att den kräver tydliga krav, mål och medel för att kunna genomföras.

Det saknas även en tydlig plan för hur kommunerna ska implementera strategin samt medel för att stötta kommunernas arbete.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt det kommungemensamma svaret på remissen "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa" samt medföljande tjänsteutlåtande från Region Stockholm.

Yrkande
Dick Bengtson (M) och Christoffer Holmström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att nämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-05-10 Svar på Region Stockholms remiss om psykisk hälsa_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-05-10 Svar på Region Stockholms remiss psykisk hälsa.pdf
Remissbrev RS 2020-0457 (003).pdf
Strategin för främjande av psykisk hälsa.pdf
Tjänsteutlåtande Region Stockholm.pdf
Bilaga referenser.pdf

§1038 Information om Lex Sarah-utredning och anmälan inom individ- och familjeomsorgen

Diarienummer 2021/ASN 0057 009

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trots kännedom om barn som bevittnat våld, gjordes inte en direkt informationsöverföring enligt 14 kap. 1 § SoL. Ansökan om stöd för barnet överlämnades inte heller till berörd enhet. Till följd av detta inleddes inte en utredning om barnets behov av stöd och hjälp enligt 6 kap. 1 § SOSFS 2014:4. Därmed beaktades inte heller eventuella uppgifter som finns i förekommande personakt, som t.ex. tidigare inkomna anmälningar. Barnet tillförsäkrades till följd därav inte det laggrundande rätt till stöd och hjälp och och socialnämnden brast i sin uppgift att särskilt beakta barn som våldsoffer.
Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande och en lex Sarah-anmälan till IVO gjordes den 5 maj.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-05-07 Information om lex Sarah-anmälan socialpsykiatrin_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-05-07 Information om Lex Sarah-anmälan socialpsykiatrin.pdf

§1039 Delårsrapport 1 2021 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1040 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1041 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

Följande protokoll från individutskottet gällande sekretessärenden anmäls till nämnden: 2021-05-11 (ordinarie utskott) 2021-04-23 (extra utskott)

Bilagor
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag utvecklingsmedel VINR 2021.pdf

§1042 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för maj bifogas ärendet.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan-april 2021.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-04-22 § 68.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 124.pdf
Riktade statsbidrag 2021, bilaga.pdf