Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2021-11-30

Sammanträde 2021-11-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Elin Rydberg föredrar för arbetsmarknads- och socialnämnden om utvecklingen av socialpsykiatrin.

2 Redovisning av uppdrag att utreda upphandling av insatsen boendestöd enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Diarienummer 2020/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att organisera insatsen boendestöd för personer i ordinärt boende inom antingen kommunal regi eller att genomföra upphandling som omfattar kommunalt alternativ, enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU.

Beskrivning av ärendet
I samband med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 29 oktober 20191 att boendestödet i kommunal regi skulle upphöra som utförare inom valfrihetssystemet, fick förvaltningschefen i uppdrag att utreda upphandling av insatsen boendestöd enligt LOU. Förvaltningen föreslår att uppdraget vidgas till att även omfatta alternativ i egen regi.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdrag att utreda upphandling av insatsen boendestöd.pdf

3 Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende samt familjehem

Diarienummer 2021/ASN 0110

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Paragrafen justeras omedelbart.

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende fastställs enligt förvaltningens förslag.
2. Egenavgifter ska tillämpas även vid stöd- och omvårdnadsboende i kommunens regi vid icke stadigvarande boende.
3. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2015-04-16 § 8

Beskrivning av ärendet
Kommunen får ta ut skälig ersättning av den enskilde för uppehälle vid placering vid stöd- och omvårdnadsboende. Kommunfullmäktige har år 2015 fastställt egenavgift för personer med missbruksproblematik. Förvaltningen föreslår nu att samma principer för egenavgift vid placering i stöd- och omvårdnadsboende ska gälla även för andra målgrupper.

Egenavgifter fastställs till samma belopp som för närvarande gäller enligt fullmäktiges beslut 2015:
164 kronor/dygn varav 61 kronor är avgift för boende och 103 kronor är avgift för mat. Avgiften för mat reduceras med 20 kronor för frukost samt 41 kronor för lunch respektive middag om dessa måltider inte intas på boendet.

Avsteg från boendeavgiften görs vid skyddat boende och förvaltningen föreslår att förvaltningschefen, vid särskilda skäl, kan medge undantag från egenavgift även för andra målgrupper.

Förvaltningen föreslår att egenavgiften tillämpas även vid kommunens stöd- och omvårdnadsboenden Hästskon och Källan. Undantag gäller vid stadigvarande boende då hyra ska debiteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende.pdf

4 Revidering av sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022

Diarienummer 2021/ASN 0099 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Nämndsammanträdet den 21 juni 2022 flyttas till den 22 juni 2022.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade den 26 oktober 2021, § 1070, att arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde för juni månad ska infalla tisdagen den 21 juni 2022.

Datumet krockar med kommunfullmäktiges sammanträde i juni och därför behövs en revidering av beslutet.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att nämndsammanträdet flyttas från tisdagen den 21 juni 2022 till onsdagen den 22 juni 2022. För övriga datum gäller beslutet som togs i arbetsmarknads- och socialnämnden den 26 oktober 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av sammanträdesdatum.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-10-26 § 1070.docx

5 Månadsuppföljning 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0005 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall för oktober 2021 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för arbetsmarknads- och socialnämnden oktober 2021.pdf

6 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Catrin Ullbrand lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande utskottsbeslut anmäls:
- Individutskottets protokoll 2021-10-12 (ordinarie utskott), 2021-11-01 (extrainsatt utskott)

Följande tjänstemannabeslut anmäls:
- Verkställighetsbeslut om tillfälligt undantag från kravet om fysiska underskrifter

Bilagor
Verkställighetsbeslut om tillfälligt undantag från kravet om fysiska underskrifter.pdf
Verkställighetsbeslut om tillfälligt undantag från kravet om fysiska underskrifter (underskrivet).pdf

8 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.

Följande redovisas:
- Arbetslöshetsstatistik oktober 2021

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik oktober 2021.pdf
Bilagor till protokoll
Protokoll § 1077.pdf (124 kb)

§1075 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Elin Rydberg föredrar för arbetsmarknads- och socialnämnden om utvecklingen av socialpsykiatrin.

§1076 Redovisning av uppdrag att utreda upphandling av insatsen boendestöd enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Diarienummer 2020/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att organisera insatsen boendestöd för personer i ordinärt boende inom antingen kommunal regi eller att genomföra upphandling som omfattar kommunalt alternativ, enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU.

Reservation
Dick Bengtson (M) och Annica Örtenstrand (C) anmäler en gemensam skriftlig reservation. Reservationen biläggs ärendet.

Beskrivning av ärendet
I samband med arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 29 oktober 20191 att boendestödet i kommunal regi skulle upphöra som utförare inom valfrihetssystemet, fick förvaltningschefen i uppdrag att utreda upphandling av insatsen boendestöd enligt LOU. Förvaltningen föreslår att uppdraget vidgas till att även omfatta alternativ i egen regi.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att organisera insatsen boendestöd för personer i ordinärt boende inom antingen kommunal regi eller att genomföra upphandling som omfattar kommunalt alternativ, enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar för Moderaternas räkning bifall till beslutspunkt 1 och avslag till beslutspunkt 2.

Dick Bengtson (M) tilläggsyrkar för Moderaternas räkning att omedelbart avbryta utredningen.

Annica Örtenstrand (C) yrkar bifall till Dick Bengtsons (M) avslagsyrkande och tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla beslutspunkt 1. Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller beslutspunkt 1.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan avslå beslutspunkt 2. Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla beslutspunkt 2. Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller beslutspunkt 2.
Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Den som yrkar bifall till beslutspunkt 2 röstar ja och den som yrkar avslag till beslutspunkt 2 röstar nej.
Resultat: 6 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår från bilagt omröstningsprotokoll.
Ordföranden fastslår att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller beslutspunkt 2.
Ordföranden fastslår därefter att i och med att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller beslutspunkt 2 faller tilläggsyrkandet om att omedelbart avbryta utredningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdrag att utreda upphandling av insatsen boendestöd.pdf
Gemensam reservation (M,C) 2021-11-30 § 1076.pdf
Omröstningsprotokoll 2021-11-30 § 1076.docx.pdf

§1077 Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende samt familjehem

Diarienummer 2021/ASN 0110

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
− Paragrafen justeras omedelbart

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende fastställs enligt förvaltningens förslag.
2. Egenavgifter ska tillämpas även vid stöd- och omvårdnadsboende i kommunens regi vid icke stadigvarande boende.
3. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2015-04-16 § 8

Beskrivning av ärendet
Kommunen får ta ut skälig ersättning av den enskilde för uppehälle vid placering vid stöd- och omvårdnadsboende. Kommunfullmäktige har år 2015 fastställt egenavgift för personer med missbruksproblematik. Förvaltningen föreslår nu att samma principer för egenavgift vid placering i stöd- och omvårdnadsboende ska gälla även för andra målgrupper.

Egenavgifter fastställs till samma belopp som för närvarande gäller enligt fullmäktiges beslut 2015:
164 kronor/dygn varav 61 kronor är avgift för boende och 103 kronor är avgift för mat. Avgiften för mat reduceras med 20 kronor för frukost samt 41 kronor för lunch respektive middag om dessa måltider inte intas på boendet.

Avsteg från boendeavgiften görs vid skyddat boende och förvaltningen föreslår att förvaltningschefen, vid särskilda skäl, kan medge undantag från egenavgift även för andra målgrupper.

Förvaltningen föreslår att egenavgiften tillämpas även vid kommunens stödoch omvårdnadsboenden Hästskon och Källan. Undantag gäller vid stadigvarande boende då hyra ska debiteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende.pdf

§1078 Revidering av sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022

Diarienummer 2021/ASN 0099 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Nämndsammanträdet den 21 juni 2022 flyttas till den 22 juni 2022.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade den 26 oktober 2021, § 1070, att arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträde för juni månad ska infalla tisdagen den 21 juni 2022.

Datumet krockar med kommunfullmäktiges sammanträde i juni och därför behövs en revidering av beslutet.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att nämndsammanträdet flyttas från tisdagen den 21 juni 2022 till onsdagen den 22 juni 2022. För övriga datum gäller beslutet som togs i arbetsmarknads- och socialnämnden den 26 oktober 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av sammanträdesdatum.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-10-26 § 1070.pdf

§1079 Månadsuppföljning 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0005 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall för oktober 2021 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för arbetsmarknads- och socialnämnden oktober 2021.pdf

§1080 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Catrin Ullbrand lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§1081 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande utskottsbeslut anmäls:
- Individutskottets protokoll 2021-10-12 (ordinarie utskott), 2021-11-01 (extrainsatt utskott)
- Följande tjänstemannabeslut anmäls:
- Verkställighetsbeslut om tillfälligt undantag från kravet om fysiska underskrifter

Bilagor
Verkställighetsbeslut om tillfälligt undantag från kravet om fysiska underskrifter.pdf
Verkställighetsbeslut om tillfälligt undantag från kravet om fysiska underskrifter (underskrivet).pdf

§1082 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.
Följande redovisas:
- Arbetslöshetsstatistik oktober 2021

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik oktober 2021.pdf