Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2023-05-24

Sammanträde 2023-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2023/BUN 0188

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jenny Karlsson, rektor på Fårdala skola, informerar nämnden om verksamheten.

2 Revisionsskrivelse gällande granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Diarienummer 2023/BUN 0185

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig intern kontroll i kommunkoncernen med avseende på genomförande av upphandlingar enligt LOU
EY sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en
ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt LOU samt gällande styrdokument. För detaljer se EY granskningsrapport, daterad.
Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder AB.
Tyresö Bostäder AB har svarat separat och svaret bifogas i bilaga 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, svar på revisionsrapport om upphandling.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.pdf

3 Delårsrapport 1 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 2023

Diarienummer 2023/BUN 0020 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Delårsrapport för tertial 1, 2023 för barn- och utbildningsförvaltningen med verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2023 för barn- och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2023, uppföljning av mål, politiska inriktningar och riskhanteringsplan.

Delårsrapporten omfattar en sammanfattning av viktiga händelser under perioden januari-april.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, delår 1.pdf
Delårsrapport 1 2023.docx
Delårsrapport 1 2023.pdf
Bilaga - uppföljning av politiska uppdrag kommunplan.pdf

4 Granskningsrapport strategiskt arbetsgivararbete

Diarienummer 2023/BUN 0181

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Skrivelsen antas som svar på revisionsrapporten om strategiskt arbetsgivararbete.

Beskrivning av ärendet
Ernst Young har på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt arbete utifrån fullmäktiges mål inom arbetsgivarområdet.
Revisorernas sammantagna bedömning är att det arbete som bedrivs inom målområdet motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare utifrån kommunfullmäktiges mål är delvis ändamålsenligt.
HR-staben har fått ett politiskt uppdrag i verksamhetsplanen 2023 att arbeta fram en plan för strategiskt kompetensförsörjningsarbete som väl svarar mot revisorernas rekommendationer. Granskningen berör barn- och utbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revision om strategiskt arbetsgivararbete.pdf
Rapport - Strategiskt arbetsgivararbete - Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Strategiskt arbetsgivararbete.pdf

5 Beslut om genomförande av Njupkärrs idrottshall och bollplan

Diarienummer 2023/BUN 0190

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Beslut om godkännande av kompletterande förstudie Njupkärrs idrottshall och bollplan.
2. Beslut om genomförande i enlighet med förstudiens förslagna inriktning.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Njupkärrs idrottshall och bollplan i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 3 godkänns.
3. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras genom kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag samhällsbyggnad, enligt bilaga 3
5. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för barn- och utbildningsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
En kompletterande förstudie till Förstudierapport Njupkärrs skola (KSM2021-248.208) har utförts med syfte att studera idrottshallens placering och bollplanens storlek sett tills platsens förutsättningar. Förstudien har även studerat idrottshallens utformning utifrån verksamhetsbehov enligt Förstudierapport Njupkärrs skola (bilaga 5) och Behovsanalys (bilaga 4).

Den kompletterande förstudien föreslår att skolan placeras i områdets norra del med 7-spelsplan väster om idrottshallen, se figur 1.
Kostnaden för genomförande enligt bilaga 3 föreslås finansieras med investeringsmedel och läggas in i investeringsprogrammet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, genomförande av Njupkärrs idrottshall och bollplan.pdf
Bilaga 1 - Kompletterande förstudierapport Njupkärrs skola 23-04-25.pdf
Bilaga 2 - Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Bilaga 3 - Sekretessbelagd kostnadsbilaga 23-04-25.pdf
Bilaga 4 - Behovsanalys Njupkärrs Idrottshall 2023-02-16.docx
Bilaga 5 - Förstudie Njupkärrs skola (delrapport) 2021-09-01.pdf

6 Renovering och ombyggnation av Kumla skola hus M

Diarienummer 2023/BUN 0173 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda vidare kring renovering och ombyggnation av hus M för att tillgodose tillgänglighetsanpassning av lokaler och toaletter och samtidigt se över behov av verksamhetsanpassningar.

Beskrivning av ärendet
I projektbeställning renovering och ombyggnad av Kumla skola ingår ombyggnad av Hus M enligt alternativ 2. Detta alternativ innebär en reinvestering av de bedömda behoven i fastigheten, en ytskiktsrenovering enligt befintlig planlösning samt nya kompletterande WC-paket för att uppfylla kravet om max 15 personer per toalett. I förstudien bedömdes då att ingen större förändring i planlösning sker i alternativ 2 och därför skulle heller inte tillgänglighetskraven träda in. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömde att en tillgänglighetsanpassning av hus M skulle medföra stora kostnader vilket gjorde att förvaltningen föreslog den mindre renoveringen. I projektfasen har dock tillgänglighetsanpassning lyfts fram som ett behov. Om byggnaden ska tillgänglighetsanpassas vore det lämpligt att samtidigt verksamhetsanpassa lokalen för att få ett ökat elevantal och en långsiktig hållbar organisation.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, renovering och ombyggnation av Kumla skola hus M.pdf
Utredning av tillgänglighet inför ombyggnad i hus M.pdf

7 Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och grundskola

Diarienummer 2023/BUN 0151 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Reviderade riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och grundskola antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i riktlinjerna för skolplacering i förskoleklass och grundskola. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer från
2019 (2019/BUN 0334).

Bilagor
Tjänsteskrivelse, riktlinjer för skolplacering.pdf
Riktlinjer för skolplacering i Tyresö kommun.pdf

8 Information om problematisk skolfrånvaro

Diarienummer 2023/BUN 0018 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till nämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

Bilagor
Frånvarorapport april 2023.pdf

9 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2023

Diarienummer 2023/BUN 0015 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen maj 2023.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen maj 2023.docx

10 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2023/BUN 0016 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2023-05-02.pdf

11 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/BUN 0017 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kränkande behandling 10 april - 11 maj 2023.pdf
Kränkande behadling förskolan 230410-230511.pdf
Kränkande behadling grundskolan 230410-230511.pdf
Kränkande behadling gymnasiet 230410-230511.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BUN 0013 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats föregående månad.

Bilagor
Delegationsbeslut - Förskola - April 2023.pdf
Delegationsbeslut - Grundskola och Fritids - april 2023.docx.pdf
Delegationsbeslut- Skolskjuts- April 2023.pdf
Delegationsbeslut tilläggsbelopp och verksamhetsstöd april 2023.pdf

13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/BUN 0012 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

14 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 17.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 18.pdf
Årsredovisning 2022.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 24.pdf

§45 Informationsärende

Diarienummer 2023/BUN 0188

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rektor Jenny Karlsson och Kristina Holmgren biträdande rektor på Fårdala
skola informerar nämnden om verksamheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

§46 Revisionsskrivelse gällande granskning av upphandlingsprocessen i förhållande

Diarienummer 2023/BUN 0185

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av
upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av
upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
granskning med syfte att bedöma huruvida det föreligger en ändamålsenlig
intern kontroll i kommu nkoncernen med avseende på genomförande av
upphandlingar enligt LOU

EY sammantagna bedömning är att kommunkoncernen inte har säkerställt en
ändamålsenlig intern kontroll avseende genomförande av upphandlingar enligt
LOU samt gällande styrdokument. För deta ljer se EY granskningsrapport,
daterad.

Granskningen berör samtliga nämnder, kommunstyrelsen och Tyresö bostäder
AB.

Tyresö Bostäder AB har svarat separat och svaret bifogas i bilaga 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att förvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten av
upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, svar på revisionsrapport om upphandling.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till
LOU.pdf
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.p df

§47 Delårsrapport 1 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 2023

Diarienummer 2023/BUN 0020 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1, 2023 för barn- och utbildningsförvaltningen med verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhan teringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden
januari – april 2023 för barn - och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområde 1 förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2023, uppföljning av mål, politiska inriktningar och riskhanteringsplan.

Delårsrapporten omfattar en sam manfattning av viktiga händelser under
perioden januari-april.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
godkänner delårsrapport för tertial 1, 2023 för barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, delår 1.pdf
Delårsrapport 1 2023.pdf
Bilaga - uppföljning av politiska uppdrag kommunplan.pdf

§48 Granskningsrapport strategiskt arbetsgivararbete

Diarienummer 2023/BUN 0181

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Skrivelsen antas som svar på revisionsrapporten om strategiskt
arbetsgivararbete.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tyresö kommun
genomfört en granskning med syfte att bedöma om  kommunen bedriver ett
ändamålsenligt arbete utifrån fullmäktiges mål inom arbetsgivarområdet.
Revisorernas sammantagna bedömning är att det arbete som bedrivs inom
målområdet motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
utifrån kommunfullmäktiges mål är delvis ändamålsenligt.

HR - staben har fått ett politiskt uppdrag i verksamhetsplanen 2023 att arbeta
fram en plan för strategiskt kompetensförsörjningsarbete som väl svarar mot
revisorernas rekommendationer. Granskningen berör barn - och
utbildningsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
antar skrivelsen som svar på revisionsrapporten om strategiskt arbetsgivararbete.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revision om strategiskt arbetsgivararbete.pdf
Rapport - Strategiskt arbetsgivararbete - Tyresö kommun.pdf
Revisionsskrivelse Strategiskt arbetsgivararbete.pdf

§49 Beslut om genomförande av Njupkärrs idrottshall och bollplan

Diarienummer 2023/BUN 0190

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Beslut om godkännande av kompletterande förstudie Njupkärrs
idrottshall och bollplan.
2. Beslut om genomförande i enlighet med förstudiens förslagna
inriktning.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Njupkärrs
idrottshall och bollplan i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförandet en ligt bilaga 3 godkänns.
3. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska
investeringar.
4. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras
genom kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag
samhällsbyggnad, enligt bilaga 3
5. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för
barn- och utbildningsförvaltningen ska beaktas i
kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
En kompletterande förstudie till Förstudierapport Njupkärrs skola (KSM2021-
248.208) har utförts med syfte att studera idrottshallens placering och
bollplanens storlek sett tills platsens förutsättningar. Förstudien har även
studerat idrottshallens utformning utifrån verksamhetsbehov enligt
Förstudierapport Njupkärrs skola (bilaga 5) och Behovsanalys (bilaga 4).
Den kompletterande förstudien föreslår att skolan placeras i områdets norra
del med 7-spelsplan väster om idrottshallen, se figur 1.

Kostnaden för genomförande enligt bilaga 3 föreslås finansieras med
investeringsmedel och läggas in i investeringsprogrammet. Beslutande organ

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att:
1. Beslut om godkännande av kompletterande förstudie Njupkärrs
idrottshall och bollplan.
2. Beslut om genomförande i enlighet med förstudiens förslagna
inriktning.

Vidare föreslår Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Njupkärrs
idrottshall och bollplan i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 3 godkänns.
3. Budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska
investeringar.
4. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförandet finansieras
genom kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag
samhällsbyggnad, enligt bilaga 3
5. Behov av utökad budgetram för att täcka ökade driftskostnader för
barn- och utbildningsförvaltningen ska beaktas i
kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Yttranden
Jeanette Hellmark (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, genomförande av Njupkärrs idrottshall och bollplan.pdf
Bilaga 1 - Kompletterande förstudierapport Njupkärrs skola 23-04-25.pdf
Bilaga 2 - Formell prövning av Barnets bästa Njupkärrs nya skola.pdf
Bilaga 3 - Sekretessbelagd kostnadsbilaga 23-04-25.pdf
Bilaga 4 - Behovsanalys Njupkärrs Idrottshall 2023-02-16.docx
Bilaga 5 - Förstudie Njupkärrs skola (delrapport) 2021-09 - 01.pdf

§50 Renovering och ombyggnation av Kumla skola hus M

Diarienummer 2023/BUN 0173 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda vidare
kring renovering och ombyggnation av hus M för att tillgodose
tillgänglighetsanpassning av lokaler och toaletter och sam tidigt se över
behov av verksamhetsanpassningar.

Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att även utreda om en
nybyggnation skulle vara lämpligare än en ombyggnation för att få en optimal
byggnad men med ekonomisk hållbarhet.

Beskrivning av ärendet
I projektbeställning renovering och ombyggnad av Kumla skola ingår
ombyggnad av Hus M enligt alternativ 2. Detta alternativ innebär en
reinvestering av de bedömda behoven i fastigheten, en ytskiktsrenovering
enligt befintlig planlösn ing samt nya kompletterande WC -paket för att uppfylla
kravet om max 15 personer per toalett. I förstudien bedömdes då att ingen
större förändring i planlösning sker i alternativ 2 och därför skulle heller inte
tillgänglighetskraven träda in. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömde att
en tillgänglighetsanpassning av hus M skulle medföra stora kostnader vilket
gjorde att förvaltningen föreslog den mindre renoveringen. I projektfasen har
dock tillgänglighetsanpassning lyfts fram som ett behov. Om byggnaden ska
tillgänglighetsanpassas vore det lämpligt att samtidigt verksamhetsanpassa
lokalen för att få ett ökat elevantal och en långsiktig hållbar organisation.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda vidare
kring renovering och ombyggnation av hus M för att tillgodose tillgänglighetsanpassning av lokaler och toaletter och samtidigt se över behov av verksamhetsanpassningar.

Vidare föreslår Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att även utreda om en nybyggnation skulle vara lämpligare än en ombyggnation för att få en optimal byggnad men med ekonomisk hållbarhet.

Yrkanden
Ordförande Klara Watmani (S) tilläggsyrkar att barn- och
utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att även utreda om en nybyggnation
skulle vara lämpligare än en ombyggnation för att få en optimal byggnad men
med ekonomisk hållbarhet.

Agneta Hansson (L), Jeanette Hellmark (M), Bjarne Vifell (SD), Joakim
Grimborg (KD) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att barn- och utbildningsnämnden
bifaller det.

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
tilläggsyrkandet och finner tilläggsyrkandet bifallet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, renovering och ombyggnation av Kumla skola hus M.pdf
Utredning av tillgänglighet inför ombyggnad i hus M.pdf

§51 Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och grundskola

Diarienummer 2023/BUN 0151 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Reviderade riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och grundskola
antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i riktlinjerna för skolplacering i förskoleklass och grundskola. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer från 2019 (2019/BUN 0334).

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att anta reviderade riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och grundskola.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, riktlinjer för skolplacering.pdf
Riktlinjer för skolplacering i Tyresö kommun.pdf
Riktlinjer för skolplacering i Tyresö kommun, med ändringsmarkeringar.pdf

§52 Information om problematisk skolfrånvaro

Diarienummer 2023/BUN 0018 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring
elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till
nämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas
systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Frånvarorapport april 2023.pdf

§53 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2023

Diarienummer 2023/BUN 0015 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn -
och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn - och elevombudet och redovisar informationen för barn - och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen maj 2023.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen maj 2023.docx

§54 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2023/BUN 0016 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka b idrag som sökts och
beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2023-05-02.pdf

§55 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/BUN 0017 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är
skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och
redovisas kontinuerligt för barn - och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn - och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kränkande behandling 10 april - 11 maj 2023.pdf
Kränkande behadling förskolan 230410-230511.pdf
Kränkande behadling grundskolan 230410-230511.pdf

§56 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BUN 0013 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut
som fattats föregående månad.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämn den
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut - Förskola - April 2023.pdf
Delega tionsbeslut - Grundskola och Fritids - april 2023.docx.pdf
Delegationsbeslut- Skolskjuts - April 2023.pdf
Delegationsbeslut tilläggsbelopp och verksamhetsstöd april 2023.pdf

§57 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/BUN 0012 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn - och utbildningsförvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn - och utbildningsnämnden bifaller det.

§58 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/BUN 0011 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att barn - och utbild ningsnämnden bifaller det.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 17.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 18.pdf
Årsredovisning 2022.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 24.pdf