Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2006-09-27

Sammanträde 2006-09-27

Datum
Klockan
18.30
Plats
Bollmora sammanträdesrum, Sunnangränd 4

42 Uppföljning av ekonomin till och med juli samt delårsbokslut per augusti

43 Förvaltningens förslag till underlag för barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2007-2009

44 Verksamhetsår och läsårsdata 2006/2007 – 2008-2009

45 Yttrande över ansökningar om att starta enskilda gymnasieskolor i Stockholms län

46 Yttrande över ansökan om godkännande av och bidrag till fristående gymnasieskola i Tyresö kommun

47 Specialutformat program vid Tyresö gymnasium

48 Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskoleklass och grundskola i Tyresö

49 Yttrande över motion om fritidsgårdarnas tillgänglighet och satsningar på äldre ungdomar

50 Förslag till tidplan för planering av starten av ny förskola i Skälsätra

51 Förtydligande av regelverket vid ansökan om utökad tid i samband med studier/arbete under föräldraledighet

52 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

53 Rapport om delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§42 Uppföljning av ekonomin till och med juli samt delårsbokslut per augusti

Dnr 2006/BUN 089 042

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet och prognos II har, enligt de direktiv som angivits av ekonomikontoret utarbetats i samverkan med enheterna och redovisas i bilaga.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera uppföljningen per 31 juli samt att

- notera delårsbokslutet per 31.

Tilläggsyrkande

Marita Bertilsson (s) har följande yrkande för (s)-gruppen:

Vi yrkar på att underskottet på Nyboda skola avskrivs i sin helhet. Detta med anledning av att skolan har hamnat i en ”nedåtgående sprial” som innebär att färre elever söker till skolan, vilket medför att förutsättningar för att komma i balans saknas utan att kvaliteten på skolan blir oacceptabel.

Mikael Gustafsson (v) stödjer socialdemokraternas yrkande.

Propositioner

Ordförande ställer först proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att nämnden avslagit tilläggsyrkandet. Votering begärs.

Röstordning

Följande röstordning fastställs:

- den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja

- den som vill bifalla till tilläggsyrkandet röstar nej

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll). Barn- och utbildningsnämnden har därmed avslagit tilläggsyrkandet.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera uppföljningen per 31 juli samt att

- notera delårsbokslutet per 31.

Reservation

Marita Bertilsson för (s)-gruppen och Mikael Gustafsson (v) inkommer med skriftliga reservationer.

Röstförklaring

Mats Fält (m), Anna Steele Karlström (fp) och Patrik Rylander (kd) inkommer med en skriftlig röstförklaring.

--------------------------

§43 Förvaltningens förslag till underlag för barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2007-2009

Dnr 2006/BUN 192 041

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat om "Förutsättningar för strategi- och budgetplan 2007 - 2009". Förvaltningen har med utgångspunkt från det dokumentet tagit fram en "Verksamhets- och budgetplan för 2007 - 2009".

Underlaget lämnades till ekonomikontoret den 13 september för att utgöra underlag i den kommande beredningen inför beslut i kommunstyrelsen och fastställande i kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera redovisningen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) och Mikael Gustafsson (v) inkommer med skriftligt särskilt yttrande.

Protokollsanteckning

Mikael Gustafsson (v) deltog inte i beslutet.

---------------------

§44 Verksamhetsår och läsårsdata 2006/2007 – 2008-2009

Dnr 2006/BUN 424 608

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade § 39, 2005 om verksamhetsår och läsårsdata för åren 2006/2007 - 2008/2009. Vid kontroll har det visat sig att en justering behöver göras. Detta för att rätt antal dagar skall uppnås för verksamhetsåret för lärarna och läsåret för eleverna.

Lärares reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA 2001 (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa skall förläggas under och i anslutning till elevernas läsår. Enligt grundskole-förordningen 4kap §1 skall läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fort-bildning av lärare, dessa 5 dagar förläggs, då eleverna är lediga under läsåret. Läsåret för eleverna omfattar 183 dagar.

Enligt läroplanerna för grund- och gymnasieskolorna skall personalen få den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av och innehållet i dagarna för kompetensutveckling under läsåren.

2006/2007

Verksamhetsår För lärare (On) 9 augusti 2006 t.o.m (Fr) 15 juni 2007

Läsår elever (To) 17augusti 2006 t.o.m (To) 21 december 2006

(Må) 8 januari 2007 t.o.m (Fr) 8 juni 2007

Lovdagar:

Lov 2 och 3 november 2006

Jullov 22 december 2006 t.o.m 7 januari 2007

Sportlov v 9 (26 februari – 2 mars)

Påsklov v 14 (2 april – 9 april)

Lov 30/4 2007

Lov 18/5 2007

2007/2008

Verksamhetsår För lärare (Ti) 14 augusti 2007 t.o.m (Ti) 17 juni 2008

Läsår elever (On) 22 augusti 2007 t.o.m (to) 20 december 2007

(Må) 7 januari 2008 t.o.m (Ti) 10/6 2008

Lovdagar:

Lov 1 och 2 november 2007

Jullov 21 december 2007 t.o.m 6 januari 2008

Sportlov v 9 (25 – 29 februari)

Påsklov v 13 (25 mars – 28 mars)

Lov 2 maj

2008/2009

Verksamhetsår För lärare (Ons) 13 augusti 2008 t.o.m (To) 18 juni 2009

Läsår elever (Ons) 20 augusti 2008 t.o.m (Fr) 19 december 2008

(Ons) 7 januari 2009 t.o.m (Ons) 10 juni 2009

Lovdagar:

Lov 30 och 31 oktober 2008

Jullov 22 december 2008 - 6 januari 2009

Sportlov v 9 (23 februari ­ - 27 februari 2009)

Påsklov v 15 (6 – 13 april 2009)

Lov 22 maj 2009

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- fastställa ändrade läsårsdata för 2006/2007 - 2008/2009 enligt ovan.

- rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för kompetensutveckling.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

-------------------------

§45 Yttrande över ansökningar om att starta enskilda gymnasieskolor i Stockholms län

Dnr 2006/BUN 219 619

Ärendebeskrivning

Från Skolverket har Tyresö kommun, barn- och utbildningsnämnden, erhållit ett antal ansökningar om godkännande av och bidrag till fristående gymansieskolor i angränsande kommuner. En sammanställning av ansökningarna redovisas i bilaga 1.

Förvaltnings- och verksamhetschefernas förslag till yttrande framgår av tjänsteutlåtande bilaga 2.

Ordförandeutlåtande

Jag delar den uppfattning som uttrycks i förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteutlåtande. Tyresö kommun har ingen anledning att avstyrka framställningarna. Tvärtom är det positivt att fler aktörer vill bidra till att tillfredställa det ökade behovet av gymnasieplatser i regionen. Fler fristående alternativ är värdefullt både för valfriheten och utbildningens utveckling. Ett gott samarbete med de nya skolor som startar verksamhet är viktigt för kommunen.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- som svar på remissen hänvisa till förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteutlåtande.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand att yttrandet avslås.

Mikael Gustafsson (v) yrkar att nämnden skall lämna ett yttrande som är kritiskt till ytterligare nyetableringar av enskilda gymnasieskolor.

Propositioner

Ordförande ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att nämnden beslutat avslå detsamma. Därefter ställer ordföranden Mikael Gustavssons yrkande mot avslagsyrkandet från Marita Bertilsson och finner att nämnden bifallit avslagsyrkandet. Därefter ställs ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och ordföranden finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- som svar på remissen hänvisa till förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteutlåtande.

Reservation

Marita Bertilsson för (s)-gruppen och Mikael Gustafsson (v) inkommer med skriftliga reservationer.

--------------------


§46 Yttrande över ansökan om godkännande av och bidrag till fristående gymnasieskola i Tyresö kommun

Dnr 2006/BUN 201 619

Ärendebeskrivning

Från Skolverket har Tyresö kommun, barn- och utbildningsnämnden, erhållit en ansökan om godkännande av och bidrag till fristående gymansieskola inom Tyresö kommun. Ansökan redovisas i bilaga 1.

Förvaltnings- och verksamhetschefernas förslag till yttrande framgår av tjänsteutlåtande bilaga 2.

Ordförandeutlåtande

Jag delar den uppfattning som uttrycks i förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteutlåtande. Tyresö kommun har ingen anledning att avstyrka framställningen. Tvärtom är det positivt med ett fristående alternativ vilket är värdefullt både för valfriheten och utbildningens utveckling. Ett gott samarbete med den nya skolan är viktigt för kommunen.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- som svar på remissen hänvisa till förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteutlåtande.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand att yttrandet avslås.

Mikael Gustafsson (v) yrkar att yttrandet avslås.

Propositioner

Ordförande ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att nämnden beslutat avslå detsamma. Därefter ställs ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och ordföranden finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- som svar på remissen hänvisa till förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteutlåtande.

Reservation

Marita Bertilsson för (s)-gruppen och Mikael Gustafsson (v) inkommer med skriftliga reservationer.

--------------------

§47 Specialutformat program vid Tyresö gymnasium

Dnr 2006/BUN 423 612

Ärendebeskrivning

Enligt skollagens 5 kap. Gymnasieskolan § 4a skall nämnden fastställen en plan för varje specialutformat program. Enligt gymnasieförordningen 1 kap. 4§ skall ett specialutformat program som erbjuds en grupp elever ha programmål som fastställs av kommunen.

Tyresö gymnasium, Kultur och vetenskap, ansöker om att få starta det specialutformade programmet Kommunikation och ledarskap.

I bilaga 1 redovisas bokgrunden till ansökan, syfte, programmål och timplan.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- starta det specialutformade programmet Kommunikation och ledarskap i enlighet med bilaga 1, från och med läsåret 2007/08.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

-----------------------------

§48 Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskoleklass och grundskola i Tyresö

Dnr 2006/BUN 241 619

Ärendebeskrivning

Från Skolverket har Tyresö kommun, barn- och utbildningsnämnden, erhållit en ansökan, från Pysslingen Förskolor och Skolor AB, om godkännande av och bidrag till fristående förskoleklass och grundskola i Tyresö, Breviksskolan, för yttrande. Ansökan redovisas i bilaga 1.

Förvaltnings- och verksamhetschefernas förslag till yttrande framgår av tjänsteutlåtande bilaga 2.

Ordförandeutlåtande

Majoriteten har valt att driva den nya skolan på Brevikshalvön som friskola. Vi ser det som positivt både för elevernas valfrihet och utbildningens utveckling med fler alternativ, bland annat genom ett ökat inslag av fristående verksamhet. Nämnden har valt Pysslingen Förskolor och Skolor AB som huvudman för den nya skolan, under förutsättning att Skolverket godkänner ansökan. Vi är övertygade om att Pysslingen kommer att bygga upp en bra verksamhet med god kvalitet.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- som svar på remissen hänvisa till förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteutlåtande.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar avslag till yttrandet.

Mikael Gustafsson (v) yrkar avslag till yttrandet.

Propositioner

Ordförande ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- som svar på remissen hänvisa till förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteutlåtande.

Reservation

Marita Bertilsson för (s)-gruppen och Mikael Gustafsson (v) inkommer med skriftliga reservationer.

------------------------

§49 Yttrande över motion om fritidsgårdarnas tillgänglighet och satsningar på äldre ungdomar

Dnr 2006/BUN 223 827

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrlsen erhållit en motion (bilaga 1), om att göra fritidsgårdarna mer tillgängliga och att göra specifika satsningar på gruppen äldre ungdomar, på remiss för yttrande. Peter Bylund (mp), Björn E Stenström (mp), Inger Gemicioglu (v) och Mikael Gustafsson (v) har lämnat in motionen.

Förvaltningens förslag till yttrande redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande

Jag ställer mig bakom det yttrande som lämnats av förvaltnings- och verksamhetschefen. Det är viktigt att utveckla fritidsgårdsverksamheten så att den upplevs som intressant av ungdomarna i vår kommun.

Majoriteten kommer, förutom de projekt som nämns i förvaltningens yttrande att fortsätta arbetet med att etablera ett långsiktigt samarbete mellan fritidsgårdsverksamheten och kommunens föreningsliv, i syfte att kunna erbjuda ett ökat öppethållande.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- lämna yttrande i enlighet med ordförandeutlåtande och förvaltningens förslag till yttrande.

Yrkande

Mikael Gustafsson (v) yrkar bifall till motionen.

Marita Bertilsson (s) yrkar bifall till motionen.

Propositioner

Ordförande ställer ordförandeförslaget mot bifallsyrkandet och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- som svar på remissen hänvisa till förvaltnings- och verksamhetschefens tjänsteutlåtande.

Reservation

Marita Bertilsson för (s)-gruppen och Mikael Gustafsson (v) reserverar sig till förmån för bifallsyrkandet.

------------------------


§50 Förslag till tidplan för planering av starten av ny förskola i Skälsätra

Dnr 2006/BUN 425 710

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska bygga en ny förskola i Skälsätra. Enligt barn- och utbildningsnämnden mål för 2007 skall minst en friskola/förskola i enskild regi startas under året. Förskolan planeras vara i drift under senare delen av våren 2007.

Förvaltningens förslag till tidplan för olika aktiviteter redovisas i bilaga, av bilagan framgår även kriterier för bedömning av ansökningar.

Ordförandeutlåtande

Majoriteten ser olika regiformer som något positivt. Det sprider makt, ger utrymme för fler arbetsgivare för personalen inom verksamheten, utvecklar kvaliteten och ökar valfriheten. Därför är det naturligt att även den nya förskolan i Skälsätra drivs i fristående form.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- förskolan ska drivas i enskild regi.

- utse två ledamöter från majoriteten Mats Fält (m) och Anna Steele Karlström (fp) och Marita Bertilsson (s) från oppositionen för att förbereda ärendet inför nämndens beslut om vem som får ansvar för att driva verksamheten.

- notera tidplanen.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar avslag till förslagen och om detta faller yrkas att även kommunen skall vara med och konkurrera om att få ansvaret för att driva verksamheten.

Mikael Gustafson (v) yrkar att verksamheten skall drivas i kommunal regi.

Propositioner

Ordförande ställer förslaget att verksamheten skall drivas i kommunal regi mot ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget. Därefter ställer ordförande Marita Bertilssons yrkande om att kommunen skall vara med och konkurrera om att få ansvaret för att driva verksamheten mot avslag och finner att nämndens beslutat avslå yrkandet. Votering begärs.

Röstordning

Följande röstordning fastställs:

- den som vill avslå Marita Bertilssons yrkande röstar ja.

- den som vill bifalla Marita Bertilssons yrkande röstar nej.

Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll). Barn- och utbildningsnämnden har därmed avslagit yrkandet.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- förskolan ska drivas i enskild regi.

- utse två ledamöter från majoriteten Mats Fält (m) och Anna Steele Karlström (fp) och Marita Bertilsson (s) från oppositionen, för att förbereda ärendet inför nämndens beslut om vem som får ansvar för att driva verksamheten.

- notera tidplanen.

Reservation

Marita Bertilsson för (s)-gruppen och Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftliga reservationer.

------------------------


§51 Förtydligande av regelverket vid ansökan om utökad tid i samband med studier/arbete under föräldraledighet

Dnr 2006/BUN 075 710

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Föräldralediga och arbetslösa har enligt lag rätt till minst 15 timmars förskoleverksamhet per vecka. Föräldrar ansöker i allt större omfattning om utökad tid för studier eller arbete under pågående föräldraledighet. För att tydliggöra vilket underlag förvaltningen behöver få in tillsammans med dispensansökan, föreslås en komplettering av nuvarande regelverk, vilket fastställdes av barn- och utbildningsnämnden 2006 03 22.

Inför bedömningen av hur omfattande dokumentationen behöver vara och vilka kriterier som ska gälla, har en jämförelse gjorts med andra kommuner i länet. (Se bilaga 2.)

Förvaltningens förslag

Såväl rektorer som tjänstemän inom förvaltningen ägnar mycket tid åt att hantera dispensansökningar och regeltolkningar. För att tydliggöra vilka rutiner som gäller i samband med bedömning av dispensärenden, föreslår förvaltningen ett förtydligande i gällande regelverk under punkt 1 och punkt 2 enlig, bilaga 1.

De nya rutiner som anges tillämpas som praxis redan idag.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- gällande regler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg kompletteras med bifogat tillägg.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

i enlighet med förslag.

---------------------------


§52 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2006/BUN 065 716

Ärendebeskrivning

EB ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid bembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag för ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för EB, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av persoanl inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar avslag till förslaget.

Mikael Gustafson (v) yrkar avslag till förslaget.

Propositioner

Ordförande ställer avslagsyrkandet mot ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för EB, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av persoanl inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet.

---------------------------

§53 Rapport om delegationsbeslut

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Margreth Reiniusson B1.5 b Utökad tid mer än 15 timmar/vecka

- då förälder är föräldraledig eller aktivt arbetssökande, barn i enskild förskoleverksamhet, 2 ärenden.

B1.6b Prioritering vid anvisning av plats

- då förälder är föräldraledig, barn i enskild förskoleverksamhet, 3 ärenden.

B 1.8 Skolbarnsomsorg för barn 10-12 år, 1 ärende.

B2.10 Anordnande av extra skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer, 77 ärenden.

B4.1 Mottagande och utskrivning i särskolan, 1 ärende.

B4.10 Ledighet utöver vad rektor beslutar om synnerliga skäl föreligger, 1 ärende.

Marianne Bergbom B1.1b Rätt till plats i skolbarnsomsorg då barnet har särskilt behov, 14 ärenden.

B1.6b Avsteg från reglerna när det gäller bibehållande av plats inom skolbarnomsorg, 9 ärenden

B1.8 Förlängd skolbarnsomsort 10-12 år, 18 ärenden

B2.9 Ledighet utöver vad rektor beslutar om synnerliga skäl föreligger, 14 ärenden.

B2.14 Rapport med anledning av att skolpliktenej fullgörs enligt skollagen, 1 ärende.

IngMarie Lindgren B1.5 b Utökad tid mer än 15 timmar/vecka

- då förälder är föräldraledig eller aktivt arbetssökande, 51 ärenden.

B1.1b Rätt till plats i skolbarnsomsorg då barnet har särskilt behov, 11 ärenden.

Monica Hedlund B2.7 Placering i särskild undervisningsgrupp, 1 ärende.

B1.1b Rätt till plats i skolbarnsomsorg då barnet har särskilt behov, 11 ärenden.

B1.5a Asteg från regler när det gäller bibehållande av plats inom skolbarnomsorg, 1 ärende.

B1.8 Ansökan om skolbarnsomsorg för barn 10-12 år, 3 ärenden.

Sonja Holm Uppdatering av attestordning.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera delegationsbesluten.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

-------------------------


§54 Information

  1. Sammanträdet inleds med att Thomas Halvarsson informerar om arbetet med skolportalen.

  2. Mikael Gustafsson har begärt att en utredning skall göras ”För att se över behovet av och komma med förslag till riktlinjer för maximinivåer för storleken på barngrupper, antal pedagoger samt miniminivå för lokalyta per barn”. Förvaltningen har fått i uppdrag att genomföra utredningen.

  3. Rapport om åtgärder för att stötta och bidra till att enheterna kan arbeta vidare med förbättringsområdena i rapporten om fritidshemmen i Tyresö 2005. Dnr 2006/BUN426-614.

  4. Tyresö kommuns yttrande över förslag till gemensamt intagningskansli för gymnsieskolorna i Stockholms län. Dnr 2006/145-612.

  5. Skrivelse från enskilda dagbarnvårdare angående ersättningen. Dnr 2006/BUN 345-057 samt förvaltningens svar på skrivelsen.

  6. Information om ”Projekt Servicecenter”. Dnr 2006/BUN 427-100.

  7. Verksamhetsbesök för uppföljning av observationer, 12 oktober klockan 13.00-16.00, 21 november 08.30-11.30 och den 30 november 13.00-16.00, särskild inbjudan kommer att skickas ut.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslutar i enlighet med förslaget.