Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2007-02-21

Sammanträde 2007-02-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset, plan 1, sammanträdesrum Bollmora

Sammanträdet inleds kl 18.30-19.00 med information från Göran Törnblom, drogförebyggande s Läs mer...amordnare i kommunen, om drogenkät genomförd i årskurs 6 och årskurs 9 under vårterminen 2006.

1 Bokslut och verksamhetsberättelse för 2006

4 Revidering av delegationsordning

5 Tillstånd som enskild dagbarnvårdare

8 Licensiering som enskild dagbarnvårdare för eget barn

9 Plan för inriktning på intern kontroll 2007

10 Rapportering av delegationsbeslut

12 Förslag till avslutande av verksamheten vid Tyresö resursskola

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (14 kb)
Mötesinformation

 

§1 Bokslut och verksamhetsberättelse för 2006

Dnr 2007/BUN 088 043

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för år 2006 och överlämna denna till kommunstyrelsen.

- att rekommendera kommunstyrelsen att skriva av kvarvarande underskott på Tyresö gymnasiums resultatenheter.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med ett skriftligt särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) inkommer med skriftligt ersättaryttrande.

Protokollsanteckning

Ledamöterna från socialdemokraterna deltog inte i beslutet angående den första att-satsen.

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) noterar till protokollet att om de haft rösträtt hade de inte deltagit i beslutet angående den första att-satsen.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomisk styrning skall nämnderna ta ställning till bokslutet innan det lämnas vidare till kommunstyrelsen för behandling. Av bilagor framgår det ekonomiska resultatet, nyckeltal och verksamhetsberättelse för såväl förvaltning som för respektive resultatenhet.

Nämndens resultat för år 2006 visar ett underskott på 7,5 miljoner. Resultatenheterna redovisar ett underskott på 2,8 miljoner för år 2006.

Ordförandeutlåtande

Många positiva satsningar redovisas i materialet. En av dessa är arbetet med att få igång projektet ”Nattpolare” – Tyresös variant av ”Lugna gatan” i Stockholms stad. En annan är det intensiva arbetet med att utveckla och stärka fritidshemsverksamheten, bland annat genom utbildningsinsatser och nätverksutbyte.

Skolportalen är en viktig satsning på förbättrad information till och bättre kontakt med föräldrar och elever. Tyresö kommun har fått mycket goda betyg för hur vi använder IT i utbildningsverksamheten.

Även den särskilda satsningen på utbildning av lärare i matematik bör noteras – liksom det ambitiösa lokala arbetet med IUP – individuella utvecklingsplaner.

Kunskapsarbetet ger resultat. Även om inte utvecklingen går åt rätta håll inom alla områden och i alla årskullar så är ändå trenden tydlig. Våra elever lär sig mer, klarar sig bättre på de prov och tester vi använder och når också bättre betygsresultat både i grundskolan och i gymnasiet. Det är viktigt att denna positiva bild inte kommer i skymundan av den fokusering på problem som ofta präglar både medias bevakning och det politiska arbetet. Vi kan bli ännu bättre men det är uppenbart att de metoder vi valt för arbetet har påverkat verkligheten i våra skolor på ett positivt sätt.

Det negativa ekonomiska resultatet för nämnden är till största delen en konsekvens av att våra gymnasieelever valt annorlunda än tidigare. Detta har skett helt i linje med det regelverk som nämnden fastställt. Effekten av denna förändring hade blivit helt annorlunda om kostnaden för platserna på vår kommunala gymnasieskola varit högre.

Tyresö gymnasium fick år 2006 för första gången ersättning i form av skolpeng per elev, i likhet med förskolan och grundskolan, som sedan länge tillämpat samma modell. Samtidigt delades gymnasiet upp i tre resultatenheter. Båda dessa förändringar var väl motiverade, skolpeng per elev borde ha genomförts betydligt tidigare, men genomförandet orsakade en hel del speciella problem för verksamheten under året. Det var svårt att anpassa organisationen till de ändrade förutsättningarna och betydande obalanser uppstod mellan de nya resultatenheterna. Trots detta har gymnasiet lyckats minska resultatenheternas beräknade underskott betydligt.

Förändringarna borde ha genomförts på ett annat sätt. Nämnden har ansvaret för de fattade besluten.

Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att skriva av kvarvarande underskott på Tyresö gymnasiums resultatenheter. De speciella omständigheterna, och resultatenheternas seriöst genomförda besparingsarbete under verksamhetsåret, är tunga argument för detta. Ett sådant beslut skulle inte strida mot de principer som gäller för hantering av under- och överskott i samband med behandlingen av nämndernas bokslut.

Bilagor: Bokslut och verksamhetsberättelse

--------------------------

§2 Kvalitetsredovisning 2006

Dnr 2007/BUN 086 600

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att godkänna 2006 år kvalitetsredovisning, under förutsättning att

redovisningen kompletteras med officiell statistik (publiceras i april 2007) vad gäller personaltäthet i verksamheten.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med ett skriftligt särskilt yttrande.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat kvalitetsredovisning 2006, i enlighet med förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Måluppfyllelse beskrivs utifrån inriktningsmålen i kommunens barn- och utbildningsplan, kvalitetsgarantier och 2006-års resultatmål.

Bilagor: Kvalitetsredovisning 2006

----------------------------

§3 Flexibel skolstart

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att godkänna att barn- och utbildningsnämnden deltar i uppvaktningen av regeringen med syfte att få till stånd en ändring av gällande lagstiftning och ansöker om att få delta i försöksverksamhet med flexibel skolgång.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig reservation.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) inkommer med skriftliga ersättaryttranden.

Ärendebeskrivning

Under ett antal år har några kommuner, bland andra Partille, Sollentuna, Tyresö och Malmö, arbetat för att underlätta förutsättningarna för att arbeta med flexibel skolstart och flexibel skolgång i den svenska skolan. En begäran om en ändring av de regler som styr när elever får börja skolan skickades till den tidigare regeringen. Denna begäran avslogs.

Under våren kommer de kommuner i arbetsgruppen som att skicka in en ny skrivelse till regeringen. Det torde röra sig om ungefär 15 kommuner i hela Sverige. Denna gång begärs dels en ändring av reglerna för när elever får börja skolan, dels att kommunerna, i avvaktan på ny lagstiftning, får inleda försöksverksamhet med flexibel intagning.

Denna fråga har diskuterats tidigare i kommunen. Ett antal skolor har visat intresse för att arbeta med frågan mer aktivt. Majoritetens uppfattning är att om vi får bedriva försöksverksamhet så skall det vara den enskilda skolan som avgör om man vill använda den här möjligheten eller inte.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ärendet återremitteras.

Propositioner och röstning

Ordförande ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att nämnden bifallit att beslutskall fattas idag.

Därefter ställer ordförande proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden bifallit förslaget.

-----------------------

§4 Revidering av delegationsordning

Dnr 2007/BUN 056 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att fastställa delegationsordningen enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden får enligt kommunallagen § 33 uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt kommunallagen § 34 får t.ex. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte delegeras.

Fördelen med delegering är att nämnden kan avlasta sig vanligt förekommande ärenden för att få mer tid att behandla principiella frågor. Därför föreslås delegering i främst rutinärenden.

Den främsta anledningen till revideringen av delegationsordningen är att gymnasiets verksamhet inte längre tillhör barn- och utbildningsnämnden.

I tidigare delegationsordningar har en del ärenden som varit förvaltningschefens skrivits in i delegationsordningen. Dessa har nu överförts till en ansvars- och behörighetsförteckning. För kännedom redovisas den i bilaga.

Bilaga: Förslag till delegationsordning

Ansvars- behörighetsförteckning

-----------------------------

§5 Tillstånd som enskild dagbarnvårdare

Dnr 2007/BUN 020 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för Nina Heller, under förutsättning att

- f-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas och är utan anmärkning.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett skriftligt ersättaryttrande.

Ärendebeskrivning

Nina Heller, ansöker om licensiering som enskild dagbarnvårdare. Nina är utbildad barnskötare. Hon har arbetat på elevhem för funktionshindrade 1983-99, förskola 1999-00 och därefter i hemtjänsten. För närvarande är Nina föräldraledig. Nina har sex egna barn.

Nina får goda referenser av sin nuvarande chef (hemtjänst). Hon beskrivs som pålitlig, ordentlig och empatisk. Hon har bra kontakt med sina vårdtagare och anhöriga. En arbetskamrat från förskolan där Nina arbetat som resursperson för barn i behov av särskilt stöd, beskriver henne som glad och positiv samt att hon hade bra kontakt med föräldrar.

Nina bor med sin familj i ett flerfamiljshus på Granängsvägen. Lägenheten är barnanpassad och det finns flera lekplatser i bostadsområdet.

I området finns flera förskolor men inga dagbarnvårdare. Nina har för avsikt att samarbeta med andra enskilda dagbarnvårdare bland annat i Lindalen. Nina önskar starta i april 2007.

Nina vill skapa en hemtrevlig och öppen atmosfär i hemmet, där barn och föräldrar känner sig välkomna. Barnen ska känna sig trygga. Hon vill tillgodose barnens individuella behov utifrån deras ålder och intressen. Hon tänker sig bland annat aktiviteter som regelbundna utflykter till skogen och att barnen får uttrycka sig i sång, musik, måla och lera.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Förhandling med Kommunal har ägt rum och avslutats i oenighet.

Bilaga: Ansökan

-------------------------

§8 Licensiering som enskild dagbarnvårdare för eget barn

Dnr 2007/BUN 017 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för JJÖ, under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) inkommer med skriftliga reservationer.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) inkommer med skriftliga ersättaryttranden.

Ärendebeskrivning

JJÖ ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid bembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan avslås.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilaga: Ansökan

-----------------------------

§9 Plan för inriktning på intern kontroll 2007

Dnr 2007/BUN 089 007

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att anta planen för intern kontroll år 2007.

Ärendebeskrivning

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas i enlighet med fattade beslut. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att tillse att det finns en god intern kontroll. Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för att förvaltningen har en organisation och regler och anvisningar för den interna kontrollen.

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att konkreta regler och anvisningar utformas för den interna kontrollen.

Den kontroll som förvaltningen genomfört år 2006 redovisades vid nämndens sammanträde 2006-12-16.

Nämnden ska senast i februari månad varje år anta en särskild handlingsplan för innevarande års granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Förvaltningen föreslår att arbetet inriktas på de åtgärder som redovisas i bilaga 1.

Rapporten över genomförd granskning 2007 redovisas till nämnden i december 2007.

Bilaga: Plan för inriktning av intern kontroll ekonomi 2007.

-----------------------

§10 Rapportering av delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att notera delegationsbesluten.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut i brådskande ärende:

Mats Fält ordföranden Licensiering som enskild dagbarnvårdare för eget barn, Jessica Sageryd, Sara Hillblom,Michal Sageryd, Lotta Quiroga

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Monica Hedlund B2.9 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 34 ärenden varav 4 avslag.

IngMarie Lindgren B2.9 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 2 ärenden varav 1 avslag.

Margreth Reiniusson B4.1 Mottagande i särskola, 2 ärenden.

B2.10 Skolskjuts, 7 ärenden varav 1 avslag.

B2.5 Mottagande i särgymnasieskolan, 2 ärenden.

B4.10 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 1 ärende.

----------------------

§11 Utskott

Dnr 2007/BUN 093 102

Barn- och utbildningnämndens beslutar

- att utse följande ledamöter och ersättare i individutskottet, två ordinarie ledamöter från majoriteten, Mats Fält (m) och Patrik Rylander (kd), och en ordinarie ledamot från oppositionen, Jerry Svensson (s) samt två ersättare från majoriteten, Margareta Ternstedt (fp) och Conny Eklund (m) och en ersättare från oppositionen, Inger Gemicioglu (v).

Ärendebeskrivning

I reglemente för barn- och utbildningsnämnden § 4 regleras att det skall finnas ett utskott för behandling av individärenden. Utskottet skall fullgöra de uppgifter som nämnden delegerar.

------------------------

§12 Förslag till avslutande av verksamheten vid Tyresö resursskola

Dnr 2007/BUN 040 600

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att resursskolans verksamhet upphör den 30 juni 2007

- att rektor föreslår ny placering för eventuellt kvarvarande elever

- att tillsvidareanställd personal bereds plats i annan kommunal verksamhet enligt gällande regler.

- att lokalerna sägs upp eller används till annan verksamhet.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med ett skriftligt särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) inkommer med skriftliga ersättaryttranden.

Protokollsnotering

Noteras till protokollet att en lägesrapport skall lämnas vid nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning

Resursskolan har funnits sedan 1979. Under 2002 genomfördes en utredning av Resursskolans framtida verksamhet. I utredningen föreslogs bl a följande:

- målgruppen för resursskolan skall vara barn med psykoemotionella störningar med utagerande beteenden, åk 1-5

- målsättningen ska vara att resursskolan integreras i en annan skola

- förvaltningen får i uppdrag att inleda samtal med socialförvaltningen angående samarbete om resursskolan

Förvaltningen föreslår att verksamheten vid Tyresö resursskola upphör 30 juni 2007. Den främsta anledningen är att skolan i juni 2007 endast kommer att ha 1-2 elever och det finns för närvarande ingen kö med elever som behöver den här typen av särskild undervisningsgrupp.

Förhandling har genomförts med de fackliga organisationerna, förhandlingen har avslutats i oenighet.

Bilaga: Tjänsteskrivelse

------------------------

§13 Förskolan i Skälsätra

Dnr 2006/BUN 425 710

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att utse Mats Fält (m), Patric Rylander (kd) och Marita Bertilsson (s) för att förbereda ärendet om vem som får ansvar för att driva verksamheten vid förskolan i Skälsätra inför nämndens beslut.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat at kommunen ska bygga en ny förskola i Skälsätra. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i september 2006 att förskolan ska drivas i enskild regi. Nämnden beslutade även att en grupp med två ledamöter från majoriteten och en från oppositionen skall förbereda ärendet inför nämndens beslut om vem som får ansvar för att driva verksamheten. Då nämnden sedan årsskiftet har fått många nya ledamöter bör en ny grupp utses.

----------------------------

§14 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- att notera informationen.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett skriftligt ersättaryttrande.

Ärendebeskrivning

  1. Skrivelse angående privatisering av förskoleenheten Paletten-Stenkulan-Trollsländan, samt skrivelse i ärendet från Lärarförbundet och Kommunal. Dnr 2007/BUN 025-716.

  2. Skrivelse från förskolan Rödkinda, verksamheten upphör 31 juli 2007. Dnr 2007/BUN 035-716.

  3. Förteckning över planerade observationer av enheter inom Våga visa vårterminen 2007. Dnr 2007/BUN 2007/BUN 091-600.

  4. Resultatbok för Tyresö kommun läsåret 2005/06. Dnr 2007/BUN 090-610.

  5. Göran Törnblom informerade om drogenkäter som genomförts i årskurs 6 och 9 under våren 2006.