Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2007-11-22

Sammanträde 2007-11-22

Datum
Klockan
Plats

§ 86

86 Ekonomisk uppföljning till och med september 2007

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden belutar att notera uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Uppföljningen av ekonomin till och september 2007 redovisas i bilaga.

Bilagor:
1. uppföljning till och med april
2. resultatenheternas resultat

89 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för Julia Andersson, under förutsättning att:
- avtal med bolag inlämnas.
- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om
registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Ärendebeskrivning
Julia Andersson ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Bilaga: Ansökan

90 Yttrande över motion angående konsumtion, hälsa och miljö

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och överlämna detta tillsammans med ordförandeutlåtandet till kommunstyrelsen och föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen erhållit motion inlämnad av Mathias Tegnér (s) och Susann Ronström (s) angående konsumtion, hälsa och miljö för yttrande.

Förvaltningen har i bilaga lämnat ett yttrande över motionen.

Ordförandeutlåtande
Tyresö har sedan en längre tid arbetat mycket aktivt med maten i kommunens skolor. Detta redovisas utförligt i förvaltningens yttrande. Detta arbete har även uppmärksammats i media. Vi har redan vidtagit många av de åtgärder som motionärerna föreslagit. Mot denna bakgrund föreslår jag att motionen, med hänvisning till förvaltningens yttrande bör anses besvarad.

Bilagor:
1. Motionen
2. Förvaltningens yttrande

91 Kontaktpolitiker för verksamheten

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att från 1 januari utse kontaktpolitiker för förvaltningens resultatområden.
- Till kontaktpolitiker kan utses såväl ordinarie ledamöter som ersättare, minst två för varje resultatområde.
- Representanterna utses vid nämndens sammanträde i december.

Beskrivning av ärendet
Målsättning
Att nämndens ledamöter på olika sätt ska få kontinuerlig information om och kontakt med verksamheten. Det senare är inte minst viktig för personalen genom att politikerna på detta sätt blir mer synliga.

Dessa målsättningar uppnås genom att
- avsätta tid före och i samband med varje nämndsammanträde till information från verksamheten och/eller central förvaltning
- utse kontaktpolitiker för varje resultatområde
- med viss regelbundenhet arrangera träffar där politiker och verksamhetsföreträdare möts kring något i förväg bestämt tema

Kontaktpolitiker
Avsikten med kontaktpolitiker är inte att dessa skall vara företrädare för vissa områden i nämnden. Kontaktpolitiker ges möjlighet att kontinuerligt följa verksamheten inom ett visst område. En politiker kan naturligtvis även engagera sig utanför detta specifika kontaktområde.
För att uppnå syftet ska kontaktpolitikerna
- kontinuerligt erhålla relevant skriftlig informaiton från resultatomådet
- delta vid minst två tillfällen per år i aktiviteter inom resultatområdet

92 Rapportering av delegationsbeslut

Förslag till beslut
- Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av ordförande, utskott och tjänstemän.


Beslut enligt delegation till tjänstemän:
Monica Hedlund B 2.11 Placering i särskild undervisningsgrupp, 1 ärende.
B2.3 Rapportering med anledning av att skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, 4 ärenden.
B2.13 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 54 ärenden varav 5 avslag.
B1.8 Skolbarnsomsorg för barn 10-12 år, 5 ärenden.
B1.2 Avsteg från 15 timmarsregeln enligt 1.5 i reglerna för kommunal verksamhet, 5 ärenden.

Margreth Reinusson B1.3 Avsteg från 15 timmarsregeln, enskild verksamhet, 11 ärenden.
B2.4 Anordnande av skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer, 6 ärenden.
B3.1 Mottagande i särskolan, 2 ärende.
IngMarie Lindgren B2.13 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 6 ärenden

93 Information

Förslag till beslut
- Nämnden beslutar att notera informationen.

Beskrivning av ärendet
1. Inger Lundin informerar om verksamheten vid fritidsgårdar, träffpunkter, fritidsklubbar och den uppsökande verksamhet.
2. Birgitta Wigren redogör för aktuella läget kring organisationsförändringen