Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-11-19

Sammanträde 2008-11-19

Datum
Klockan
Plats

81 Sammanträdesplan 2009

Dnr 2008/BUN356 006

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan enligt nedan.

Beskrivning av ärendet
Nämnden beslutade vid sammanträdet 22 okotber att återremittera ärendet om datum för nämndens sammanträden under 2009.

Förslag till sammanträdesplan:
Onsdagen den 11 februari
Onsdagen den 25 mars
Onsdagen den 22 april
Onsdagen den 3 juni
Onsdagen den 23 september
Onsdagen den 21 oktober
Måndagen den 11 november
Onsdagen den 16 december

Sammanträdena börjar 18.30

82 Uppföljning av ekonomin till och med oktober 2008

Dnr 2008/BUN 092 042

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera uppföljningen för oktober 2008.

Beskrivning av ärendet
Uppföljningen av ekonomin till och med oktober 2008 redovisas i bilaga 1.
(översändes så snart redovisningen är klar)

Bilagor:
1. Uppföljning av ekonomin inklusive resultatenheternas resultat.

83 Prognos förskoleplatser

Dnr 2008/BUN 112 710

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga en permanent förskolebyggnad vid Fornuddens förskola

2. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur platsbristen i Trollbäcken ska lösas på kort sikt medan anläggning av permanent förskola pågår.

3. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag utreda möjligheterna till nedläggning av förskoleverksamhet i centrumområdet i en omfattning som motsvarar de nya platserna i Trollbäcken.

4. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta att analysera platstillgången i de östra kommundelarna. Förvaltningen återkommer i samband med uppdateringen av investeringsprogrammet för år 2009.

5. Nämnden beslutar att barn- och utbildningsnämnden noterar prognosen för barnomsorgen.

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2008 står platser tomma inom kommunens barnomsorg. Under våren 2009 kommer dessa platser att fyllas, men kommunen beräknas klara barnomsorgsgarantin och kunna erbjuda alla föräldrar en plats inom tre månader.

Liksom tidigare finns ett överskott på platser i centrumområdet, som täcker brist på platser i Trollbäcken och i Strand. För att i större utsträckning motsvara efterfrågan på platser föreslår förvaltningen att möjligheten till en tillfällig utbyggnad av Fornuddens förskola utreds snarast. Motsvarande antal platser föreslås läggas ner i centrumområdet, i de lägenhetslokaler som verksamheten bedömer som mest lämpliga att avveckla.

Enligt den 5-åriga prognosen fortsätter barnantalet i kommunen att öka fram till våren 2010. En liten platsbrist kommer enligt prognosen att råda våren 2010 och våren 2011, därefter minskar barnantalet och platserna räcker till. Fördelningen mellan områdena består över tid, med platsöverskott i Centrum och brist i övriga områden. För att öka möjligheterna för föräldrar att få sitt förstahandsval till barnomsorg, skulle utökningar kunna göras i Trollbäcken och i de östra kommundelarna. Förvaltningen bedömer det som mest akut att lösa platsbristen i Trollbäcken.
Se bifogad tjänsteskrivelse.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse

84 Åtgärder med anledning av Datainspektionens beslut om Skolportalen

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att godkänna den föreslagna åtgärden att införa Portwise, som uppfyller kraven på kopplingar mot kommunernas skolportaler med högre säkerhet.

Beskrivning av ärendet
Datainspektionen begärde under januari med anledning av ett klagomål beträffande personuppgiftshanteringen i Skolportalen i Tyresö kommun in upplysningar angående Skolportalens struktur, användning och IT-säkerhet. Förvaltningen besvarade Datainspektionens frågor i tjänsteskrivelse. Nämndens beslutade att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar.

Datainspektionens beslut i ärendet redovisades för nämnden 2008-09-24 tillsammans med ett tjänsteutlåtande från kommunens IT-strateg.

Enligt Datainspektionen kan vi använda Skolportalen som den är om vi genomför de åtgärder som påpekades inom ca ett år.

Bilaga
Tjänsteskrivelse

85 Rapportering av delegationsbeslut

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:
Birgitta Wigren B1 Avsteg från 15-timmarsregeln enligt 1.5 i reglerna för kommunal verksamhet, 1 ärende under oktober varav 1 avslag
B5:1 Rätt till plats i förskoleverksamhet, 1 ärende
B6:1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 7 ärenden varav 3 avslag under oktober
D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 19 ärenden varav 2 avslag
A3 Omprövning, 1 ärende, under oktober

Margreth Reiniusson E1 Mottagande i gymnasiesärskola, 1 ärende

Susanne Nyberger Inga beslut under september
D13 Skoldagens omfattning, Grskf 4:1, augusti
D34 Likabehandlingsplan, juni
Stig Gisslen D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, inom kommunen, 3 ärenden under maj, 1 ärende under juni
D17 Anpassad studiegång, 1 ärende under juni
Margot Valegård D17 Anpassad studiegång, 1 ärende under oktober
Jan Bideke D4 Beslut med anledning av att skolplikten ej fullföljs, 1 ärende oktober
Pia Höglund D11 Beslut om fördelnng av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper språkval och elevens val, Grsk 2:4, augusti
D12 Elevens val, Grsk 2:20, augusti
D13 Skoldagens omfattning, Grskf 4:1, augusti
D25 Elevernas fördelning på klasser och grupper, Grsk 4:4, augusti
D26 Fastställa schema, augusti
D4 Beslut med anledning av att skolplikten ej fullföljs, 1 ärende september
D16 Stödundervisning, Grskf 5:4

Anne Bolmgren D11 Beslut om fördelnng av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper språkval och elevens val, Grsk 2:4, augusti
D12 Elevens val, Grsk 2:20, augusti
D13 Skoldagens omfattning, Grskf 4:1, augusti
Ulla Lidén E8 Motagande av elev från annan kommun, 1 ärende, augusti
D12 Elevens val, Grsk 2:20, augusti
E10 Fördelning mellan årskurserna av antalet timmar för ämnen, ämnensområden och elevens val, augusti
D34 Likabehandlingsplan, septemter
Inga beslut i oktober

86 Information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera informationen

1. Information
Kvalitetsredovisning enligt särskilt program, redovisningen är i matsalen på Forellskolan och startar 18.30
Bilagor till protokoll
Ärendeförteckning.pdf (52 kb)
Mötesinformation

 

§81 Sammanträdesplan 2009

Dnr 2008/BUN356 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan enligt nedan.

­­­­­­­­___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nämnden beslutade vid sammanträdet 22 okotber att återremittera ärendet om datum för nämndens sammanträden under 2009.

Sammanträdesplan 2009

Onsdagen den 11 februari

Onsdagen den 25 mars

Onsdagen den 22 april

Onsdagen den 3 juni

Onsdagen den 23 september

Onsdagen den 21 oktober

Onsdagen den 11 november

Onsdagen den 16 december

Sammanträdena börjar 18.30

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan enligt nedan.

§82 Uppföljning av ekonomin till och med oktober 2008

Dnr 2008/BUN 092 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen för oktober 2008.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med särskilt yttrande.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med oktober 2008 redovisas i bilaga 1.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

nämnden beslutar att notera uppföljningen för oktober 2008

Bilagor:

1. Uppföljning av ekonomin inklusive resultatenheternas resultat.

§83 Prognos förskoleplatser

Dnr 2008/BUN 112 710

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga en permanent förskolebyggnad vid Fornuddens förskola

  2. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur platsbristen i Trollbäcken ska lösas på kort sikt medan anläggning av permanent förskola pågår.

  3. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag utreda möjligheterna till nedläggning av förskoleverksamhet i centrumområdet i en omfattning som motsvarar de nya platserna i Trollbäcken.

  4. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta att analysera platstillgången i de östra kommundelarna. Förvaltningen återkommer i samband med uppdateringen av investeringsprogrammet för år 2009.

  5. Nämnden beslutar att barn- och utbildningsnämnden noterar prognosen för barnomsorgen.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med särskilt yttrande.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Under hösten 2008 står platser tomma inom kommunens barnomsorg. Under våren 2009 kommer dessa platser att fyllas, men kommunen beräknas klara barnomsorgsgarantin och kunna erbjuda alla föräldrar en plats inom tre månader.

Liksom tidigare finns ett överskott på platser i centrumområdet, som täcker brist på platser i Trollbäcken och i Strand. För att i större utsträckning motsvara efterfrågan på platser föreslår förvaltningen att möjligheten till en tillfällig utbyggnad av Fornuddens förskola utreds snarast. Motsvarande antal platser föreslås läggas ner i centrumområdet, i de lägenhetslokaler som verksamheten bedömer som mest lämpliga att avveckla.

Enligt den 5-åriga prognosen fortsätter barnantalet i kommunen att öka fram till våren 2010. En liten platsbrist kommer enligt prognosen att råda våren 2010 och våren 2011, därefter minskar barnantalet och platserna räcker till. Fördelningen mellan områdena består över tid, med platsöverskott i Centrum och brist i övriga områden. För att öka möjligheterna för föräldrar att få sitt förstahandsval till barnomsorg, skulle utökningar kunna göras i Trollbäcken och i de östra kommundelarna. Förvaltningen bedömer det som mest akut att lösa platsbristen i Trollbäcken.

Se bifogad tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga en permanent förskolebyggnad vid Fornuddens förskola

6. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur platsbristen i Trollbäcken ska lösas på kort sikt medan anläggning av permanent förskola pågår.

7. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag utreda möjligheterna till nedläggning av förskoleverksamhet i centrumområdet i en omfattning som motsvarar de nya platserna i Trollbäcken.

8. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta att analysera platstillgången i de östra kommundelarna. Förvaltningen återkommer i samband med uppdateringen av investeringsprogrammet för år 2009.

9. Nämnden beslutar att barn- och utbildningsnämnden noterar prognosen för barnomsorgen.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§84 Åtgärder med anledning av Datainspektionens beslut om Skolportalen

Dnr 2008/BUN 015 004

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att godkänna den föreslagna åtgärden att införa Portwise, som uppfyller kraven på kopplingar mot kommunernas skolportaler med högre säkerhet.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Datainspektionen begärde under januari med anledning av ett klagomål beträffande personuppgiftshanteringen i Skolportalen i Tyresö kommun in upplysningar angående Skolportalens struktur, användning och IT-säkerhet. Förvaltningen besvarade Datainspektionens frågor i tjänsteskrivelse. Nämndens beslutade att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar.

Datainspektionens beslut i ärendet redovisades för nämnden 2008-09-24 tillsammans med ett tjänsteutlåtande från kommunens IT-strateg.

Enligt Datainspektionen kan vi använda Skolportalen som den är om vi genomför de åtgärder som påpekades inom ca ett år.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att godkänna den föreslagna åtgärden att införa Portwise, som uppfyller kraven på kopplingar mot kommunernas skolportaler med högre säkerhet.

Bilaga

  1. Tjänsteskrivelse

§85 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2008/BUN 052 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Avsteg från 15-timmarsregeln enligt 1.5 i reglerna för kommunal verksamhet, 1 ärende under oktober varav 1 avslag

B5:1 Rätt till plats i förskoleverksamhet, 1 ärende

B6:1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 7 ärenden varav 3 avslag under oktober

D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 19 ärenden varav 2 avslag

A3 Omprövning, 1 ärende, under oktober

Margreth Reiniusson E1 Mottagande i gymnasiesärskola, 1 ärende

Susanne Nyberger Inga beslut under september

D13 Skoldagens omfattning, Grskf 4:1, augusti

D34 Likabehandlingsplan, juni

Stig Gisslen D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, inom kommunen, 3 ärenden under maj, 1 ärende under juni

D17 Anpassad studiegång, 1 ärende under juni

Margot Valegård D17 Anpassad studiegång, 1 ärende under oktober

Jan Bideke D4 Beslut med anledning av att skolplikten ej fullföljs, 1 ärende oktober

Pia Höglund D11 Beslut om fördelnng av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper språkval och elevens val, Grsk 2:4, augusti

D12 Elevens val, Grsk 2:20, augusti

D13 Skoldagens omfattning, Grskf 4:1, augusti

D25 Elevernas fördelning på klasser och grupper, Grsk 4:4, augusti

D26 Fastställa schema, augusti

D4 Beslut med anledning av att skolplikten ej fullföljs, 1 ärende september

D16 Stödundervisning, Grskf 5:4

Anne Bolmgren D11 Beslut om fördelnng av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper språkval och elevens val, Grsk 2:4, augusti

D12 Elevens val, Grsk 2:20, augusti

D13 Skoldagens omfattning, Grskf 4:1, augusti

Ulla Lidén E8 Motagande av elev från annan kommun, 1 ärende, augusti

D12 Elevens val, Grsk 2:20, augusti

E10 Fördelning mellan årskurserna av antalet timmar för ämnen, ämnensområden och elevens val, augusti

D34 Likabehandlingsplan, septemter

Inga beslut i oktober

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten

§86 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen.

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. Information

Enheternas kvalitetsredovisning presenterades för nämndens ledamöter, fackliga representanter och central personal.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut