Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2011-03-23

Sammanträde 2011-03-23

Datum
Klockan
18.30
Plats
Bollmora, Kommunhuset

§11 Uppföljning av ekonomin t o m februari

Dnr 2011/BUN 0038 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera uppföljningen.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med februari redovisas i bilaga 1 och 2.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera uppföljningen.

Bilagor:

1. Ekonomisk uppföljning

2. Resultatenheterna

§12 Förskoleverksamhet på obekväm tid

Dnr 2011/BUN 0039 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta regelverk och barnomsorgspeng för barnomsorg på obekväm arbetstid.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun erbjuder idag barnomsorg mellan 06:30 och 18:30 måndag till fredag. Det saknas alternativ för de familjer som har behov av barnomsorg under kvällar, tidiga morgnar, nätter och helger. Efterfrågan av barnomsorg utanför ramtiden har under senaste året ökat i Tyresö. De familjer som har kontaktat förvaltningen arbetar oregelbundna tider bland annat inom vården, teatern och inom polisen. Flera av de sökande är ensamstående utan socialt skyddsnät.

Förvaltningens förslag till regelverk och barnomsorgspeng redovisas i bifogade tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att anta regelverk och barnomsorgspeng för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Tilläggsyrkande

Anita Mattsson (S) yrkar att barnomsorgsgarantin ska gälla även för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden bifallit ordförandeförslaget.

Därefter ställs bifall till tilläggsyrkandet mot avslag och ordföranden finner att tilläggsyrkandet har avslagits av nämnden.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Regelverk

§13 Ansökan om att bedriva enskild förskoleverksamhet med rätt till barnomsorgspeng

Dnr 2011/BUN 032 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna ansökan om att bedriva förskolverksamhet med barnomsorgspeng under förutsättning att ändamålsenlig lokal finns och godkänns av förvaltningen samt

- att verksamheten hänvisas till annan lokal än bibliotekslokalen i anslutning till Kumla skola.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Jannice Rockstroh ansöker om att bedriva förskoleverksamhet (förskolan Pärlan) med rätt till barnomsorgspeng. Förskolan Pärlan benämner sig glädjeförskola med stark uteprofil och med inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken. Förskolan ska inspireras av Reggio Emilia och ha ett stegvis utforskande arbetssätt som utgår från barnens intressen och behov.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna ansökan om att bedriva förskolverksamhet med barnomsorgspeng under förutsättning att ändamålsenlig lokal finns och godkänns av förvaltningen samt

- att verksamheten hänvisas till annan lokal än bibliotekslokalen i anslutning till Kumla skola.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Ansökan med bilagor

§14 Uppföljning av volymprognos för 2011

Dnr 2011/BUN 0040 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljning av volymprognos 2011.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Befolkningsprognos är den prognos kommunen gör över antalet invånare i kommunen under ett antal år framöver. Volymprognos är den prognos förvaltningen gör över barn och elever i åldersspannet 1-5 år i förskola och 6-15 år i grundskola.

I juni varje år har förvaltningen gjort en volymprognos för att uppskatta hur många barn i åldern 1-5 år som kommer att vara i behov av en förskoleplats samt hur många 6-15 åringar som kommer att gå i någon av kommunens skolor. Prognosen ligger till grund för nästkommande års budget och baserar sig på kommunens befolkningsprognos.

När volymprognoserna redovisades under 2010 fick förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning och redovisa den för nämnden.

Uppföljningen redovisas i bilagda tjänsteskrivelse.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljning av volymprognos 2011.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§15 Omvärldsanalys inför budget 2012

Dnr 2011/BUN 0041 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera omvärldsanalysen som underlag för budgetarbetet.

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har satt samman en beskrivning av viktiga faktorer i omvärlden som påverkar det framtida arbetet inom förskola och skola. Omvärldsanalysen är tänkt som ett underlag för nämndens arbete med mål och budget inför 2012.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera omvärldsanalysen som underlag för budgetarbetet.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§16 Läsårsdata för 2012/2013

Dnr 2011/BUN 0042 43

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2012/2013 enligt bilaga

- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompetensutveckling.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Enligt grundskoleförordningen 4 kap 1§, skall nämnden besluta om när höst- och vårterminerna skall börja och sluta.

Hur lång skoldagen skall vara och när den tidigast får börja och senast får sluta har nämnden delegerat till rektor att besluta.

Lärarnas reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA 2001 (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa skall förläggas under och i anslutning till elevernas läsår.

Enligt grundskoleförordningen 4 kap §1 skall läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare, dessa 5 dagar förläggs, då eleverna är lediga under läsåret. Läsåret för eleverna omfattar 183 dagar.

Enligt läroplanerna för grundskolorna skall personalen få den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av och innehållet i dagarna för kompetensutveckling under läsåren.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2012/2013 enligt bilaga

- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompetensutveckling.

Bilaga

1. Läsårsdata

§17 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2011/BUN 0021 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

- nämnden beslutar att notera tillsynsrapporten.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Birgitta Wigren D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 15 beslut under februari varav 2 avslag

B1 Avsteg från regler för förskoleverksamhet, 5 beslut under februari

B 5 Avsteg från reglerna när det gäller rätt till plats, 1 beslut under februari

Björn Åkerblom D4 Erinran om skolplikt, två beslut under februari

Petra A Hallberg B3 Avsteg från reglerna när det gäller uppsägning av plats i förskoleverksamhet el skolbarnomsorg två beslut under februari

B2 Jämkning av såväl avgift som avgiftsgrundande inkomst samt återbetalning i särskilda fall, två beslut under februari varav ett avslag

Agneta Ahlin E7 Skolskjuts utöver riktlinjerna sex beslut februari

Kristina Jansson D4 Rapportering med anledning av att skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, mer än fem dagar, ett beslut under februari

Kia Broomé Malmberg D4 Rapportering med anledning av att skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, mer än fem dagar, fyra beslut under februari

Agnetha Hedenbergh Rapport om oanmält tillsynsbesök vid förskolan Stjärnan, bilaga 1

Lena Jansson Inga beslut under februari

Gunilla Petersen Inga beslut under februari

Marco Suares Inga beslut under februari

Susanne Nyberger Inga beslut under februari

Ulla Lidén Inga beslut under februari

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2012/2013 enligt bilaga

- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompetensutveckling.

Bilaga

1. Rapport om oanmält tillsynsbesök vid förskolan Stjärnan

§18 Informationsärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, Dnr 2011/BUN-ind 0020-41

2. Nyckeltal, samt årshjul för nyckeltal, Dnr 2011/BUN 0030-010

3. Förvaltningschefen lämnar information om

3.1 Skolval

3.2 Sommarskola

3.3 Petra Andersson Hallberg kommer att vara föräldraledig och vikarie för henne är Karin Kärnekull Wallqvist.

3.4 Skolpliktskontroll

4. Sammanträdet inleds med information om:

4.1 Villkor och regler för fristående förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, villkor. Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg bifogas.

4.2 Tillsynen av fristående förskoleverksamhet. Rutiner för systematisk tillsyn av enskild förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg bifogas.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen