Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-03-21

Sammanträde 2012-03-21

Datum
Klockan
Plats

10 Uppföljning av volymprognos

Dnr 2011/BUN 0040 010

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera prognosen.

Beskrivning av ärendet
Befolkningsprognos är den prognos kommunen gör över antalet invånare i kommunen under ett antal år framöver. Volymprognos är den prognos förvaltningen gör över barn och elever i åldersspannet 1-5 år i förskola och 6-15 år i grundskola.

I maj 2011 redovisade förvaltningen en volymprognos för att uppskatta hur många barn i åldern 1-5 år som kommer att vara i behov av en förskoleplats samt hur många 6-15 åringar som kommer att gå i någon av kommunens skolor. Prognosen ligger till grund för nästkommande års budget och baserar sig på kommunens befolkningsprognos.

Förvaltningens uppföljning av prognosen redovisas i bilaga.

Bilaga
1. Uppföljning av volymprognos

11 Läsårsdata inför 2013/2014

Dnr 2012/BUN 0058 41

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2013/2014 enligt bilaga
- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompetensutveckling.

Beskrivning av ärendet
Enligt grundskoleförordningen 4 kap 1§, skall nämnden besluta om när höst- och vårterminerna skall börja och sluta.

Hur lång skoldagen skall vara och när den tidigast får börja och senast får sluta har nämnden delegerat till rektor att besluta.

Bilaga
1. Tjänsteskrivelse

12 Yttrande över ansökan om godkännande somhuvudman för en fristående grundskola i Tyresö kommun, Pysslingen Förskolor och Skolor AB, avseende Breviks skola för år 6

Dnr 2012/BUN 0050 41

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse till Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen, remiss dnr 31-2012:543, har gett Tyresö kommun, Barn- och utbildningsnämnden, tillfälle att yttra sig över ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om att få utöka redan befintlig grundskoleverksamhet i Tyresö med åk 6 från och med läsår 2013/14.

Ordförandeutlåtande
Enligt den nya skollagen ska eleverna arbeta för att uppnå kunskapskrav som stäms av i årskurs tre, sex och nio. Från och med hösten 2012 kommer betyg att sättas från årskurs sex och därefter för varje termin fram till och med slutbetyget i årskurs nio. Terminsbetygen ska sättas utifrån de kunskaper som eleven har utvecklat fram till och med den aktuella terminen.
Mot bakgrund av dessa förändringar beslutade Barn och utbildningsnämnden i september 2011 om en ny organisation lokalt, för att underlätta övergången av arbetet med den nya läroplanen. Elevernas rätt att utvecklas i riktning mot läroplanens övergripande mål och de långsiktiga målen för varje ämne måste vara det vägledande.
Utökningen av Pysslingens förskolor och skolor AB:s f-5 skola ligger helt i linje med de nationella förändringar som nya skollagen innebär och ligger även i linje med Tyresös lokala organisation ,som innebär att årskurs 6 återförs till f-5 skolorna.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Ansökan

13 Remiss av förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013-2015

Dnr 2012/BUN 0059 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Ordförandens förslag till yttrande antas som nämndens remissvar angående förslag till Kommunplan 2013-2015.

Beskrivning av ärendet
Enligt styrprocessen för Tyresö kommun, ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Förslag till kommunplan tas enligt styrprocessens årshjul fram under mars/april och lämnas därefter på remiss till samtliga nämnder.

Remissvar från nämnderna och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet angående förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013-2015 ska lämnas till kansliavdelningen senast den 16 april 2012. Nämndernas synpunkter ska redovisas på kommunplanekonferensen den 25-26 april.

Förslag till taxejusteringar behöver utarbetas och behandlas av nämnderna i sådan tid att det kan tas upp i kommunfullmäktige samtidigt som kommunplanen. Taxeförslag bör därför aviseras i remissvaren och ska lämnas till kansliavdelningen senast den 9 maj.

Kommunplanen behandlas av kommunstyrelsen den 29 maj 2012 och av kommunfullmäktige den 14 juni 2012.

Ordförandeutlåtande
Vägledande för nämndens arbete är att barns och elevers individuella olikheter och behov medför krav på flexibilitet och samverkan för att nå fram till att erbjuda god utbildning och trygga barn/elever. Ett uttryck för detta är att varje barns eller elevs utbildning skall sättas i fokus med eller utan olika stödformer. Tyresö ska ha Sveriges bästa skolor och vi har höga ambitioner. Vi vill vara tydliga med vad man kan förvänta sig av våra förskolor och skolor i Tyresö. Vi arbetar med "En skola för var och en" där vi strävar efter att inkludera alla våra barn och elever.
Tyresö kommuns resultat 2011 var enligt Skolverkets nationella statistik 79,5 procent elever som nått minst godkänt i samtliga ämnen i sitt slutbetyg. Det är betydligt bättre resultat än 2010 då 73,5 procent av eleverna nådde minst godkänt betyg i samtliga ämnen. Enligt kommunplanen 2012-2014 skulle Tyresö vara bland de 70 bästa kommunerna under 2011. Trots att resultaten höjdes rejält så nådde vi inte målet med plats 70 i Skolverkets statistik. Om vi har mål där vi jämför oss med andra så styr vi inte själva över måluppfyllelsen vilket inte är tillfredsställande och målformuleringarna bör därför ses över. Målet måste vara att alla elever ska nå målen i alla ämnen och Tyresö ska ha högt meritvärde.
När det gäller målet som rör matematik och svenska i årskurs 3 måste målet omformuleras på samma grund som ovan samt att de inte finns någon nationell statistik och inte går att mäta.
Det är inga taxor i Barn och utbildningsnämnden som är aktuella för justering.

Bilaga
1. Kommunplanen

14 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2012/BUN 0005-001

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Ulla Lidén Inga beslut under februari
Björn Åkerblom
Kumla Inga beslut under februari
Trollbäcken Inga beslut under februari
Judit Larsson Inga beslut under februari
Camilla Lindblad Inga beslut under februari
Cathrin Sahlstedt C31 Utredning om kränkning, 1 beslut, januari februari
Agneta Ahlin C59 Skolskjuts utöver riktlinjer, 1 beslut under februari
Ann-Charlotte Strand Inga beslut under februari
Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp 1 beslut, under februari
C2 Anställning av lärare
Kristina Jansson C2 Anställning av förskollärare, 1 beslut
Viola Loch Inga beslut under februari
Olga Lidman C6 Kompetensutveckling, 3 beslut under februari
Birgitta Wigren B1 Avsteg från reglerna förskoleverksamhet, 6 beslut under februari
B2 Delegationsärende - jämkning av såväl avgift som avgiftsgrundande inkom samt återbetalning i särskilda fall, 1 beslut under februari
Evalena Andrén B2 Delegationsärende - jämkning av såväl avgift som avgiftsgrundande inkom samt återbetalning i särskilda fall, 1 beslut under februari

15 Information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärenden
1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, Dnr 2012/BUN-ind 013-41
2. Betygsstatistik skolår 8 och 9 ht 2012, Dnr 2012/BUN 0060-41
3. Sammanställning av nyckeltal efter genomgången den 18 januari, Dnr 2012/BUN 0061-10

§10 Uppföljning av volymprognos

Dnr 2011/BUN 0040 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera prognosen.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Befolkningsprognos är den prognos kommunen gör över antalet invånare i kommunen under ett antal år framöver. Volymprognos är den prognos förvaltningen gör över barn och elever i åldersspannet 1-5 år i förskola och 6-15 år i grundskola.

I maj 2011 redovisade förvaltningen en volymprognos för att uppskatta hur många barn i åldern 1-5 år som kommer att vara i behov av en förskoleplats samt hur många 6-15 åringar som kommer att gå i någon av kommunens skolor. Prognosen ligger till grund för nästkommande års budget och baserar sig på kommunens befolkningsprognos.

Förvaltningens uppföljning av prognosen redovisas i bilaga.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera prognosen.

Bilaga

1. Uppföljning av volymprognos

§11 Läsårsdata inför 2013/2014

Dnr 2012/BUN 0058 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2013/2014 enligt bilaga

- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompetensutveckling.

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Enligt grundskoleförordningen 4 kap 1§, skall nämnden besluta om när höst- och vårterminerna skall börja och sluta.

Hur lång skoldagen skall vara och när den tidigast får börja och senast får sluta har nämnden delegerat till rektor att besluta.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2013/2014 enligt bilaga

- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompetensutveckling.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§12 Yttrande över ansökan om godkännande somhuvudman för en fristående grundskola i Tyresö kommun, Pysslingen Förskolor och Skolor AB, avseende Breviks skola för år 6

Dnr 2012/BUN 0050 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse till Skolinspektionen.

Ersättaryttrande

Anders Erixon (V) inkommer med ett ersättaryttrande.

Protokollsnotering

Camilla Sellergren (MP) vill till protokollet notera att hon stödjer Anders Erixons ersättaryttrande.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Skolinspektionen, remiss dnr 31-2012:543, har gett Tyresö kommun, Barn- och utbildningsnämnden, tillfälle att yttra sig över ansökan från Pysslingen Förskolor och Skolor AB om att få utöka redan befintlig grundskoleverksamhet i Tyresö med åk 6 från och med läsår 2013/14.

Ordförandeutlåtande

Enligt den nya skollagen ska eleverna arbeta för att uppnå kunskapskrav som stäms av i årskurs tre, sex och nio. Från och med hösten 2012 kommer betyg att sättas från årskurs sex och därefter för varje termin fram till och med slutbetyget i årskurs nio. Terminsbetygen ska sättas utifrån de kunskaper som eleven har utvecklat fram till och med den aktuella terminen.

Mot bakgrund av dessa förändringar beslutade Barn och utbildningsnämnden i september 2011 om en ny organisation lokalt, för att underlätta övergången av arbetet med den nya läroplanen. Elevernas rätt att utvecklas i riktning mot läroplanens övergripande mål och de långsiktiga målen för varje ämne måste vara det vägledande.

Utökningen av Pysslingens förskolor och skolor AB:s f-5 skola ligger helt i linje med de nationella förändringar som nya skollagen innebär och ligger även i linje med Tyresös lokala organisation ,som innebär att årskurs 6 återförs till f-5 skolorna.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse till Skolinspektionen.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

2. Ansökan

§13 Remiss av förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013-2015

Dnr 2012/BUN 0059 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Ordförandens förslag till yttrande antas som nämndens remissvar angående förslag till Kommunplan 2013-2015.

Reservation

Martin Nilsson (S) och Camilla Sellergren (MP) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Anders Erixon (V) vill till protokollet notera att han vid rösträtt hade givit socialdemokraternas förslag sitt stöd.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Enligt styrprocessen för Tyresö kommun, ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Förslag till kommunplan tas enligt styrprocessens årshjul fram under mars/april och lämnas därefter på remiss till samtliga nämnder.

Remissvar från nämnderna och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet angående förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013-2015 ska lämnas till kansliavdelningen senast den 16 april 2012. Nämndernas synpunkter ska redovisas på kommunplanekonferensen den 25-26 april.

Förslag till taxejusteringar behöver utarbetas och behandlas av nämnderna i sådan tid att det kan tas upp i kommunfullmäktige samtidigt som kommunplanen. Taxeförslag bör därför aviseras i remissvaren och ska lämnas till kansliavdelningen senast den 9 maj.

Kommunplanen behandlas av kommunstyrelsen den 29 maj 2012 och av kommunfullmäktige den 14 juni 2012.

Ordförandeutlåtande

Vägledande för nämndens arbete är att barns och elevers individuella olikheter och behov medför krav på flexibilitet och samverkan för att nå fram till att erbjuda god utbildning och trygga barn/elever. Ett uttryck för detta är att varje barns eller elevs utbildning skall sättas i fokus med eller utan olika stödformer. Tyresö ska ha Sveriges bästa skolor och vi har höga ambitioner. Vi vill vara tydliga med vad man kan förvänta sig av våra förskolor och skolor i Tyresö. Vi arbetar med ”En skola för var och en” där vi strävar efter att inkludera alla våra barn och elever.

Tyresö kommuns resultat 2011 var enligt Skolverkets nationella statistik 79,5 procent elever som nått minst godkänt i samtliga ämnen i sitt slutbetyg. Det är betydligt bättre resultat än 2010 då 73,5 procent av eleverna nådde minst godkänt betyg i samtliga ämnen. Enligt kommunplanen 2012-2014 skulle Tyresö vara bland de 70 bästa kommunerna under 2011. Trots att resultaten höjdes rejält så nådde vi inte målet med plats 70 i Skolverkets statistik. Om vi har mål där vi jämför oss med andra så styr vi inte själva över måluppfyllelsen vilket inte är tillfredsställande och målformuleringarna bör därför ses över. Målet måste vara att alla elever ska nå målen i alla ämnen och Tyresö ska ha högt meritvärde.

När det gäller målet som rör matematik och svenska i årskurs 3 måste målet omformuleras på samma grund som ovan samt att de inte finns någon nationell statistik och inte går att mäta.

Det är inga taxor i Barn och utbildningsnämnden som är aktuella för justering.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar att nämnden bifaller socialdemokraternas förslag till yttrande enligt nedan

Förslag till beslut

Att nämnden som sitt yttrande antar nedanstående utlåtande

Att nämnden uppdrar åt rektorerna att, som ett underlag inför arbetet med kommunplan, redovisa vilka åtgärder och förutsättningar som krävs för att minst 90% av alla elever i årskurs nio kan få godkända betyg i alla ämnen.

Att nämnden som en del av att ge kommunfullmäktige ett relevant beslutsunderlag tar fram förslag som visar hur barngrupperna i förskolan kan minskas samt kostnaden för detta.

-----------

Fortfarande lämnar allt för många elever Tyresös grundskolor utan att vara behörig till gymnasiet. Ännu är det alltför många som inte är godkända i alla de ämnen som lagstiftaren definierat som nödvändiga kunskaper efter grundskolan.

Därför måste Tyresö kommun substantiellt höja målsättningarna. Det är tveksamt om mål ska relateras till andra kommuner. Det är bra att antalet elever som får godkänt i alla ämnen ökat något från 2010 års låga nivå. Nivån är fortfarande dock alldeles för lågt.

Vi anser att kommunen i ett första skede ska ha ett mål om att 90% av alla elever i årskurs nio ska ha uppnått godkänt i alla ämnen. För att alla skolor ska bidra till måluppfyllelsen ska skolor som redan uppnår 90% höja sin ambition substantiellt. En höjd ambitionsnivå kommer naturligtvis också att kräva nya arbetssätt och förstärkta förutsättningar.

Nämnden har därför givit skolornas rektorer i uppdrag att inför nämnden (och kommunstyrelsen/kommunfullmäktige) redovisa vad som krävs i förändrade förutsättningar för att skolorna ska kunna uppnå ett sådant resultat.

Barngruppernas storlek har ökat kraftigt i Tyresös förskolor. Det är viktigt att nu minska barngruppernas storlek minskar. Det handlar om att varje barns behov ska synliggöras och att förskolan ska präglas av pedagogiska ambitioner som ger en bra och stark grund för grundskolan. Därför har nämnden beslutat att ta fram ett underlag för att kunna minska barngruppernas storlek.

Då avgiften för fritidsklubbar kommer innebära att barn från hem med små ekonomiska marginaler kommer tvingas avstå verksamheten bör den höjning av avgiften som den borgerliga majoriteten införde under förra året reverseras.

I omvärldsanalysen vill nämnden i övrigt särskilt framhålla följande:

· Det nya hyressystem som kommunsstyrelsen beslutat om tvingar nu flera skolor att avstå från lokaler. I många fall kommer skollokaler, på grund av hyressystemet, att stå tomma i stället för att användas av de skolor som har störst behov av dem. Därtill drabbar hyressystemet nybyggda skolor och de skolor som har störst behov. Det är uppenbart att hyressystemet måste haft effekter som inte var avsedda. Systemet med en kommunal skolfastighetsskatt bör avskaffas.

· Kostnaderna för Nyboda skola har stigit kraftigt. Det är angeläget att verksamheterna inte drabbas av fel som begåtts av beslutande politiker i Barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens absoluta ledning.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget till yttrande och på Martin Nilssons (S) förslaget till yttrande. Ordföranden finner att nämnden bifallit ordförandeförslaget.

Bilaga

1. Kommunplanen

§14 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2012/BUN 0005-001

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

­­­­­­­­­_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Ulla Lidén Inga beslut under februari

Björn Åkerblom

Kumla Inga beslut under februari

Trollbäcken Inga beslut under februari

Judit Larsson Inga beslut under februari

Camilla Lindblad Inga beslut under februari

Cathrin Sahlstedt C31 Utredning om kränkning, 1 beslut, januari februari

Agneta Ahlin C59 Skolskjuts utöver riktlinjer, 1 beslut under februari

Ann-Charlotte Strand Inga beslut under februari

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp 1 beslut, under februari

C2 Anställning av lärare

Kristina Jansson C2 Anställning av förskollärare, 1 beslut

Viola Loch Inga beslut under februari

Olga Lidman C6 Kompetensutveckling, 3 beslut under februari

Birgitta Wigren B1 Avsteg från reglerna förskoleverksamhet, 6 beslut under februari

B2 Delegationsärende – jämkning av såväl avgift som avgiftsgrundande inkom samt återbetalning i särskilda fall, 1 beslut under februari

Evalena Andrén B2 Delegationsärende – jämkning av såväl avgift som avgiftsgrundande inkom samt återbetalning i särskilda fall, 1 beslut under februari

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§15 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärenden

1. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, Dnr 2012/BUN-ind 013-41

2. Betygsstatistik skolår 8 och 9 ht 2012, Dnr 2012/BUN 0060-41

3. Sammanställning av nyckeltal efter genomgången den 18 januari, Dnr 2012/BUN 0061-10

4. Förvaltningschefens rapport

- Fredrik Plahn börjar som rektor vid Trollbäckens förskolor och skolor (Fornudden och Sofieberg) den 26 mars.

- Ingela Fehér börjar som nämndsekretare den 26 mars.

- Kommunen kommer inte att få något statsbidrag för att genomföra sommarskola 2012. Diskussioner och beslut tas av rektorerna om sommarskola trots uteblivet statsbidrag ska genomföras.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen