Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-03-26

Sammanträde 2014-03-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Lokal Bollmora

1 Information - medarbetarenkät 2013 och friskvård

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
HR-chef Ulf Haraldsson och biträdande HR-chef Eva Liliequist informerar om genomförd medarbetarenkät 2013 samt friskvård.

2 Information om budget 2014

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson informerar om budget 2014.

3 Ekonomisk uppföljning per 28 februari

Dnr 2014/BUN 0050 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Den ekonomiska uppföljningen per 28 februari 2014 noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har presenterat en ekonomisk uppföljning per 28 februari 2014 för Barn- och utbildningsnämndens område.
Uppföljningen visar utfall till och med februari samt prognos för helåret.

Handlingar kommer senare.

4 Omvärldsanalys 2014 - remissvar

Dnr 2014/BUN 0051 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Remissvaret avseende planeringsförutsättningar inför kommunplanen 2015-2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden är ombedd att svara på vilka viktiga och väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med kommunplanen 2015-2018 utifrån omvärldsanalys 2014. Vidare om något bör beaktas som framkommit i samband med bokslut/verksamhetsberättelse för 2013 och/eller budget/nämndplan 2014. Av svaren ska det också framgå om det finns investeringsbehov som inte tagits upp i investeringsprogrammet eller förändringar i gällande investeringsprogram samt om det föreligger förslag till förändringar av taxor och avgifter.

Den omvärldsanalys som är gjord med planeringsförutsättningar för de närmaste åren är gedigen, allsidig och relevant och en god grund för den strategiska planeringen framåt. Förvaltningen vill dessutom särskilt framhålla några viktiga utvecklingsområden: personalförsörjning, volymanpassning, studie- och yrkesvägledning, modersmål, IT och ett extra skolår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Remissvar avseende planeringsförutsättningar inför kommunplan 2015-2018.pdf
Omvärldsanalys 2014.pdf

5 Uppföljning Internkontrollplan 2013

Dnr 2013/BUN 0080 016

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Uppföljningen av internkontrollplan 2013 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. Under 2013 har internkontroll skett inom områdena utbetalning av skolpeng, inbetalning av barnomsorgsavgifter, F-skattsedel fristående förskolor, plan för tillsyn och granskning av förskolor i kommunen samt rättssäkerhet och ekonomi avseende modersmålsundervisning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av internkontrollplan 2013.pdf

6 Ansökan från Engelska skolan att få starta fristående grundskola i Tyresö kommun - yttrande

Dnr 2014/BUN 0028 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Förvaltningens yttrande vidarebefordras till Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun ombads att yttra sig över en ansökan från Internationella Engelska skolan AB att starta friskola läsåret 2014/2015. Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2013-03-25 (BUN 2013 036,41) att anta barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget. Nu återkommer den Internationella Engelska skolan AB med samma ansökan inför läsåret 2015/2016. Därför bedömer förvaltningen att samma beslutsunderlag som presenterades är giltig även inför detta yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Yttrande om Internationella Engelska skolan.pdf
Yttrande Internationella Engelska skolan 130313.pdf

7 Granskning pedagogiska måltider - rapport

Dnr 2014/BUN 0008 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten noteras.
2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för att kartlägga och åtgärda höga ljudnivåer i flera av kommunens skolrestauranger.

Beskrivning av ärendet
Höstterminen 2011 infördes gemensamma rutiner för pedagogiska måltider i de kommunala skolorna. Tidigare hade såväl regler som kostnader för de pedagogiska måltiderna varierat mellan skolorna. Syftet med förändringen var att skapa gemensamma rutiner samt att följa gällande skattelagstiftning. I samband med de nya rutinerna beslutades att personalens situation skulle följas upp.
Medborgarfokus kvalitetsenhet har genomfört en temagranskning av hur de pedagogiska måltiderna på grundskolorna i Tyresö kommun fungerar ur ett elevperspektiv. Granskningen fokuserar på miljön i skolrestaurangerna och inte på matens kvalitet eller näringsinnehåll. Vid granskningen har bland annat följande aspekter berörts: Organisation av de pedagogiska måltiderna, vuxennärvaro, elevernas upplevelse av miljön samt uppföljning och utvärdering av miljön i skolrestaurangerna.
Med färgmarkering i rapporten kategoriseras olika grader av kvalitet.

Som exempel på god kvalitet nämns i rapporten:
- de vuxnas ansvarstagande i samband med den pedagogiska måltiden,
- att de flesta vuxna äter pedagogiskt med eleverna samt
- att det på några av skolorna pågår arbete med miljöfrämjande åtgärder och för att minimera störande ljud i skolrestaurangerna.
-
De utvecklingsområden som påtalas är:
- att arbeta för att skolmåltiden integreras i den övriga undervisningen samt
- det systematiska arbetet med att planera, följa upp och utveckla miljön i skolrestaurangerna. Respektive rektor har ansvaret för att utveckla detta.

Område för omedelbar åtgärd är att huvudmannen bör upprätta en handlingsplan för att kartlägga och åtgärda höga ljudnivåer i flera av kommunens skolrestauranger.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Temagranskning av pedagogiska måltider.pdf
DOC140114-14012014 143322.pdf

8 Pedagogisk måltid - rapport enkätresultat

Dnr 2014/BUN 0040 014

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Enkäten och dess resultat noteras

Beskrivning av ärendet
Höstterminen 2011 infördes gemensamma rutiner för pedagogiska måltider i de kommunala skolorna. Tidigare hade såväl regler som kostnader för de pedagogiska måltiderna varierat mellan skolorna. Syftet med förändringen var att skapa gemensamma rutiner samt att följa gällande skattelagstiftning. En kostnad om 15 kr infördes för den pedagogiska måltiden, samtidigt som kostnaden för de lärare som inte äter pedagogiskt ökade till 40 kr.

I samband med de nya rutinerna beslutades att personalens situation skulle följas upp. Lärarförbundet genomförde i januari 2014 en enkät för att ta reda på bland annat förutsättningarna för personalen att äta medhavd lunch samt om trivseln påverkats av kostnaden för den pedagogiska måltiden. Enkäten har besvarats av 72 lärare på 11 av de 13 kommunala grundskolorna i Tyresö kommun. Majoriteten av de svarande anger att skolan erbjuder tillräckliga förutsättningar för att personalen ska kunna äta medhavd lunch samt att förändringen inte påverkat trivseln negativt. I enkätens 48 fritextsvar beskriver 15 lärare miljön i skolrestaurangen som stressig. När det gäller kostnaden för den pedagogiska måltiden anser 23 lärare att maten återigen ska vara kostnadsfri.

Definition av begreppet pedagogisk måltid:
- Pedagogisk måltid sker på arbetstid.
- Personalen ska handleda barn/elever i social kompetens och främja goda matvanor.
- Vid pedagogisk måltid har personalen tillsynsansvar.
- Personalen sitter tillsammans med barn/elever.
-
I förskolan gäller dessutom följande:
- Måltid innebär stöd vid servering och avdukning
-
I skolrestaurangen är lärarens arbetsuppgift att säkerställa en lugn och trygg miljö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Pedagogisk måltid, enkät genomförd av Lärarförbundet.pdf
Enkätsvar Pedagogisk måltid - Lärarförbundet 2014.pdf

9 Tillsyn förskolor - rapport

Dnr 2014/BUN 0034 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Granskningsrapporterna för de kommunala förskolorna Rotvik, Slottsvillan, Strandpärlan och Öringestugan noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt 2012-04-24 § 71 att en övergripande plan för granskningar ska fastställas varje år. I oktober 2013 fastställde kommunstyrelsen granskningsplanen för 2014, diarienummer 2013/KS 0373 003. Det övergripande syftet med granskningen är att höja kvaliteten i verksamheterna och främja utvecklingsarbete.

Enligt 2014 års plan ska de kommunala förskolorna granskas vart tredje år med uppföljning varje år. Kommunen är enligt skollagen 26 kap 4§ tillsynsmyndighet för enskilda huvudmän vilka kommunen godkänd.

Under hösten 2013 granskades tolv kommunala förskolor. Kommunens kvalitetsgrupp, Medborgarfokus, utför tillsynen

Under januari och februari 2014 genomfördes granskning av följande fyra kommunala verksamheter:
· Förskolan Öringestugan
· Rotviks förskola
· Förskolan Strandpärlan
· Förskolan Slottsvillan

Varje granskningsrapport sammanfattas av en kvalitetsgradering som illustreras med färgmarkeringar. Följande starka sidor, som visar på god kvalitet i granskningsrapporterna är:
· normer och värden,
· barns inflytande,
· förskola och hem
· elev- och föräldraenkäten för 2013.

Områden som förskolorna behöver utveckla är:
· planer mot kränkande behandling,
· pedagogisk dokumentation,
· systematiskt kvalitetsarbete,
· barnsäkerhet avseende uppföljning av barnskyddsrond (denna punkt gäller
även på förvaltningsnivå)
· installation av trådlöst nätverk.

Områden som krävt omedelbara åtgärder är:
· avsaknad av registerutdrag på personal vid två av förskolorna,
· bristande barnsäkerhet vid 2 förskolor där säkerheten gällde hällskydd till en
spis, löst hängande elsladdar/kablar åtkomliga i barnens höjd

Ovan nämnda brister, vilka framkommit i ovan nämnda och bifogade granskningsrapporter, har verksamheterna åtgärdat. Rutin för registerutdrag har kommunicerats till biträdande rektorer och lagts ut på intranätet. Förvaltningen ser över rutin för uppföljning av barnskyddsrond.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Granskning av kommunala förskolor 2014.pdf
DOC040314-04032014 104030.pdf
DOC040314-04032014 104237.pdf
DOC040314-04032014 104259.pdf
DOC040314-04032014 104319.pdf

10 Rapport - Översyn av administrativa arbetsuppgifter för barn- och utbildningsförvaltningens personal

Dnr 2012/BUN 0224 015

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1- Nämnden noterar rapporten.
2- Uppdraget översyn av administrativa arbetsuppgifter för barn- och
utbildningsförvaltningens personal avslutas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sitt sammanträde 2012-09-19 förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram konkreta förslag på hur lärarnas arbetssituation kan förbättras. Förvaltningen bjöd i april 2013 in till en partsgemensam grupp för att arbeta med uppdraget. Gruppen har därefter haft regelbundna möten, i stort sett en gång per verksamhetsmånad. Gruppen har träffats utanför samverkanssystemet och har inte haft beslutsmandat utan endast uppdraget att föreslå åtgärder. Diskussionerna har tagit sin utgångspunkt i Skollagens skrivning om att rektor och den enskilda skolan har uppdraget att driva och utveckla skolan på bästa möjliga sätt för att ge samtliga elever på skolan möjlighet att nå målen utifrån en helhetssyn och lokala förutsättningar. Rektor fastställer varje enskild lärares personliga schema utifrån skolenhetens upprättade årshjul med inlagda planerade aktiviteter inom ramen för fastställd årsarbetstid och beslutade verksamhets- och avgränsningsperioder. Olika lärare kan utifrån detta arbeta olika mycket med olika saker och en lärares veckoarbetsschema kan se olika ut under läsåret. Huvudansvaret för att hantera skolans och den enskilde lärarens arbetsmiljö utifrån riksdagens och kommunens uppdrag åvilar rektor och skolans personal i samverkan utifrån varje skolenhets lokala förutsättningar och centrala avtal. Samtidigt med gruppens arbete har regeringen tillsatt en särskild utredare för att se över lärares administrativa arbetsbelastning. Utifrån utredarens förslag har regeringen fattat beslut om att avskaffa kravet på upprättandet av Individuella Utvecklings Planer, IUP helt i årskurserna 6-9, med hänvisning till att eleverna då får betyg varje termin. Dessutom har kravet på IUP även i de lägre årskurserna 1-5 minskats då de numera endast behöver ges en gång per läsår istället för som tidigare en gång per termin. Regeringen har även föreslagit att kravet på upprättandet av åtgärdsprogram tas bort, men beslut har ännu inte fattats. Gruppen anser enhälligt att dess arbete varit såväl klargörande som förtroende-skapande och att uppnådd samsyn är en viktig förutsättning för att förbättra arbetsmiljön för lärare och därmed möjligheterna för skolenheten att driva och utveckla skolan på bästa möjliga sätt för att ge samtliga elever på skolan möjlighet att nå målen utifrån en helhetssyn och lokala förutsättningar.
Några av de frågor gruppen diskuterat, till exempel den ökade arbetsbelastning som genomförandet av nationella prov innebär, är nationella uppdrag som varje enskild skolenhet har att hantera och lösa på bästa sätt så länge uppdraget inte förändras.

Gruppen anser därmed att den uppnått huvuddelen av nämndens uppdrag från september 2012 och att fortsatt diskussion kring minskad administrativ arbetsbörda för lärare behöver ske inom ramen för samverkanssystemet, förslagsvis med hjälp av en särskilt utsedd utvecklingsgrupp.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapport översyn av lärares administrativa arbetsuppgifter.docx
DOC091012-09102012 133106.pdf

11 Resultatsammanställning måluppfyllelse höstterminen 2013 - rapport

Dnr 2014/BUN 0041 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Som grund för rapporten ligger
1. sammanställning av betygsresultat årskurs 9 ht 2013.
2. den enkätundersökning som gjordes i slutet av höstterminen 2013 avseende elevernas måluppfyllelse i årskurs 9. Fokus var vilka ämnen som eleverna riskerade att inte nå målen i samt vilka insatser som gjorts och planerats för att öka elevernas måluppfyllelse.

Höstterminen 2013 utgjorde 475 elever underlag för terminsbetyg i årskurs 9. Det samlade meritvärdet var 200, behörigheten till gymnasiet 83,6% och andelen betyg i alla ämnen 72,2%. Beroende på att rapporten baseras på interna resultat som från och med läsåret 2013/14 tas fram med ett nytt verktyg, kan ingen jämförelse med tidigare år göras. Slutbetygen i årskurs 9 är vanligtvis högre än terminsbetygen höstterminen i samma årskurs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Terminsbetyg för åk 9, ht-13 och sammanställning av skolornas åtgärder för ökad måluppfyllelese.pdf
PM - Terminsbetyg åk 9, ht 2013 och sammanställning av skolornas åtgärder för ökad måluppfyllelse.pdf

12 Pågående ärenden hos Skolinspektionen - rapport

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vid varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet.
I sammanställningen framgår vilken skolenhet ärendet rör, vilket ämne det gäller samt var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
Inspektionsärenden per den 18 mars 2014.pdf
Tjänsteskrivelse inspektionsärenden per den 18 mars 2014.pdf

13 Delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämnden noterar delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet och fritidshem, 2 beslut under januari 2014, 7 beslut under februari 2014 och 7 beslut under mars 2014. C59 Skolskjuts, 1 beslut under januari 2014 och 2 beslut under februari 2014. E8 Vårdnadsbidrag, 1 beslut under januari 2014, 5 beslut under februari 2014 och 4 beslut under mars 2014.

Bertil Wennström
C12 Placering i särskild undervisningsgrupp, 9 beslut under januari 2014, Upphörande av placering i särskild undervisningsgrupp, 1 beslut under januari 2014. C13 Anpassad studiegång, 3 beslut under januari 2014 och 3 beslut under februari 2014.

14 Anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Anmälda ärenden noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:
- Avsägelser och fyllnadsval.

Kammarrätten:
- Verksamhetsförbud Barnstugan Benktander.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-02-13 § 16 - anm ärende.pdf

15 Övriga ärenden

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (116 kb)

§10 Information - medarbetarenkät 2013 och friskvård

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
HR-chef Ulf Haraldsson och biträdande HR-chef Eva Liliequist informerar om genomförd medarbetarenkät 2013 samt friskvård.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20140326.pdf (110 kb)

§11 Information om budget 2014

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson informerar om budget 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20140326.pdf (110 kb)

§12 Ekonomisk uppföljning per 28 februari

Dnr 2014/BUN 0050 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Beslut tas nästa nämndsammanträde.

2. Den ekonomiska uppföljningen per februari 2014 noteras och skickas vidare till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har presenterat en ekonomisk uppföljning per 28 februari 2014 för Barn- och utbildningsnämndens område.
Uppföljningen visar utfall till och med februari samt prognos för helåret.

Bilaga tjänsteskrivelse "Förändring av budgetram och ekonomisk uppföljning per februari 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Förändring av budgetram och ekonomisk uppföljning per februari 2014.pdf

§13 Omvärldsanalys 2014 - remissvar

Dnr 2014/BUN 0051 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
Remissvaret avseende planeringsförutsättningar inför kommunplanen 2015-2018 godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Remissvaret avseende planeringsförutsättningar inför kommunplanen 2014-2018 godkänns.

Reservation
Socialdemokraterna lämnar skriftlig reservation.

Särskilt yttrande
Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnar särskilda yttranden.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden är ombedd att svara på vilka viktiga och väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med kommunplanen 2015-2018 utifrån omvärldsanalys 2014. Vidare om något bör beaktas som framkommit i samband med bokslut/verksamhetsberättelse för 2013 och/eller budget/nämndplan 2014. Av svaren ska det också framgå om det finns investeringsbehov som inte tagits upp i investeringsprogrammet eller förändringar i gällande investeringsprogram samt om det föreligger förslag till förändringar av taxor och avgifter.

Den omvärldsanalys som är gjord med planeringsförutsättningar för de närmaste åren är gedigen, allsidig och relevant och en god grund för den strategiska planeringen framåt. Förvaltningen vill dessutom särskilt framhålla några viktiga utvecklingsområden: personalförsörjning, volymanpassning, studie- och yrkesvägledning, modersmål, IT och ett extra skolår.

Ordförandeutlåtande
Tyresös förskolor och skolor ska fokusera på uppdraget att förmedla kunskap till barn och elever. Alla ska mötas av höga förväntningar och känna att de får det stöd och den uppmuntran de behöver. När man inte lyckas i skolan, inte kommer in på arbetsmarknaden och inte får ett sammanhang är risken stor att hamna i ett utanförskap. Risken är att man söker sig till gemenskaper som bekräftar, snarare än utmanar, den egna verklighetsuppfattningen. Eleverna har rätt till en likvärdig utbildning och individuella behov och olikheter medför krav på flexibilitet och samverkan, vi måste se olikheterna som en tillgång. Varje elevs utbildning ska sättas i fokus med eller utan stödformer och de skall erbjudas utma­ningar som leder till utveckling och lärande utan gränser. All forskning visar att framgångsrika skolor kännetecknas av elever som känner till kunskapskraven och når målen, lärare som har höga för-väntningar på eleverna och att skolan arbetar utifrån ett inkluderande arbetssätt.   Omvärldsanalysen pekar på flera viktiga bitar när det gäller våra verksamhetsområden.

Fler elever som börjar gymnasiet är inte tillräckligt förberedda och detta får till följd att elever byter eller i värsta fall hoppar av sina utbildningar.  En viktig del är att eleverna ända från förskoleklass och genom hela skoltiden får tillgång till en studie och yrkesvägledning med god kvalitet och som är rättssäker. Syftet är att eleven ska få en ökad självkännedom och kunna göra medvetna val. En utvecklad studie- och yrkesvägledning är en åtgärd för att förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap senare i livet och här pågår ett förändrings-arbete. En rapport från Skolverket visar att trots att all forskning visar att tidiga insatser lönar sig bäst så är det vanligast att ge särskilt stöd ju äldre eleverna är. Sveriges kommuner och landsting har en särskild temagrupp som arbetar med frågan om tidiga insatser. Hur det ser ut i Tyresös skolor bör kartläggas och analyseras för att säkerhetsställa att våra resurser används på rätt sätt. Andelen nyanlända elever kommer att öka enligt Migrationsverkets bedömning. Detta kommer att innebära att behovet av modersmål och studiehandledning kommer att öka. För att möta behoven på ett likvärdigt och rättssäkert sätt behöver vi se över hur arbetet med nyanlända elever kan förbättras.  Stockholms län fortsätter att växa, så också Tyresö. Fram till 2023 kommer innevånarantalet i Tyresö öka med ca 8 000, vilket sannolikt kommer att innebära att det i framtiden kommer att behövas fler lokaler speciellt i förtätningsområdena. På kommunnivå bedöms nuvarande lokalbestånd täcka förskolans behov inom de närmaste åren, det kan dock vara skillnader om man studerar behoven per delområde. Vi behöver ha en flexibel organisation med kapacitet till snabb omställning efter framtida behov. Sammantaget visar omvärldsanalysen att vi behöver en samlad översyn hur resurserna används för att få en effektiv och ändamålsenlig resursanvändning för en högre mål-uppfyllelse för våra elever.

Fler elever som börjar gymnasiet är inte tillräckligt förberedda och detta får till följd att elever byter eller i värsta fall hoppar av sina utbildningar.  En viktig del är att eleverna ända från förskoleklass och genom hela skoltiden får tillgång till en studie och yrkesvägledning med god kvalitet och som är rättssäker. Syftet är att eleven ska få en ökad självkännedom och kunna göra medvetna val. En utvecklad studie- och yrkesvägledning är en åtgärd för att förebygga att ungdomar hamnar i utanförskap senare i livet och här pågår ett förändrings-arbete. En rapport från Skolverket visar att trots att all forskning visar att tidiga insatser lönar sig bäst så är det vanligast att ge särskilt stöd ju äldre eleverna är. Sveriges kommuner och landsting har en särskild temagrupp som arbetar med frågan om tidiga insatser. Hur det ser ut i Tyresös skolor bör kartläggas och analyseras för att säkerhetsställa att våra resurser används på rätt sätt. Andelen nyanlända elever kommer att öka enligt Migrationsverkets bedömning. Detta kommer att innebära att behovet av modersmål och studiehandledning kommer att öka. För att möta behoven på ett likvärdigt och rättssäkert sätt behöver vi se över hur arbetet med nyanlända elever kan förbättras.  Stockholms län fortsätter att växa, så också Tyresö. Fram till 2023 kommer innevånarantalet i Tyresö öka med ca 8 000, vilket sannolikt kommer att innebära att det i framtiden kommer att behövas fler lokaler speciellt i förtätningsområdena. På kommunnivå bedöms nuvarande lokalbestånd täcka förskolans behov inom de närmaste åren, det kan dock vara skillnader om man studerar behoven per delområde. Vi behöver ha en flexibel organisation med kapacitet till snabb omställning efter framtida behov. Sammantaget visar omvärldsanalysen att vi behöver en samlad översyn hur resurserna används för att få en effektiv och ändamålsenlig resursanvändning för en högre mål-uppfyllelse för våra elever.

Yrkande
Jannice Rochstroh (S) har ett yrkande om fyra tillägg till kommunplanen:

1. Investeringsbehov avseende lokaler
2. Hur ska man bemöta det sjunkande kunskapsresultatet?
3. Dialog om effekten av överetablering av grundskoleplatser
4. Diskussion om den ökande segregationen i kommunens skolor

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkande nummer 1 under proposition och finner att detsamma är avslaget.
Ordföranden ställer yrkande nummer 2 under proposition och finner att detsamma är avslaget.
Ordföranden ställer yrkande nummer 3 under proposition och finner att detsamma är avslaget.
Ordföranden ställer yrkande nummer 4 under proposition och finner att desamma är avslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Remissvar avseende planeringsförutsättningar inför kommunplan 2015-2018.pdf
Omvärldsanalys 2014.pdf

§14 Uppföljning Internkontrollplan 2013

Dnr 2013/BUN 0080 016

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Uppföljningen av internkontrollplan 2013 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. Under 2013 har internkontroll skett inom områdena utbetalning av skolpeng, inbetalning av barnomsorgsavgifter, F-skattsedel fristående förskolor, plan för tillsyn och granskning av förskolor i kommunen samt rättssäkerhet och ekonomi avseende modersmålsundervisning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av internkontrollplan 2013.pdf

§15 Ansökan från Engelska skolan att få starta fristående grundskola i Tyresö

Dnr 2014/BUN 0028 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet bordläggs.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inkommer med särskilda yttranden vilka kommer att vidarebefordras till Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun ombads att yttra sig över en ansökan från Internationella Engelska skolan AB att starta friskola läsåret 2014/2015. Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2013-03-25 (BUN 2013 036,41) att anta barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget. Nu återkommer den Internationella Engelska skolan AB med samma ansökan inför läsåret 2015/2016. Därför bedömer förvaltningen att samma beslutsunderlag som presenterades är giltig även inför detta yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Yttrande om Internationella Engelska skolan.pdf
Yttrande Internationella Engelska skolan 130313.pdf

§16 Granskning pedagogiska måltider - rapport

Dnr 2014/BUN 0008 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rapporten noteras. Förvaltningens handlingsplan kommer att presenteras i nämnden.

Beskrivning av ärendet
Höstterminen 2011 infördes gemensamma rutiner för pedagogiska måltider i de kommunala skolorna. Tidigare hade såväl regler som kostnader för de pedagogiska måltiderna varierat mellan skolorna. Syftet med förändringen var att skapa gemensamma rutiner samt att följa gällande skattelagstiftning. I samband med de nya rutinerna beslutades att personalens situation skulle följas upp.
Medborgarfokus kvalitetsenhet har genomfört en temagranskning av hur de pedagogiska måltiderna på grundskolorna i Tyresö kommun fungerar ur ett elevperspektiv. Granskningen fokuserar på miljön i skolrestaurangerna och inte på matens kvalitet eller näringsinnehåll. Vid granskningen har bland annat följande aspekter berörts: Organisation av de pedagogiska måltiderna, vuxennärvaro, elevernas upplevelse av miljön samt uppföljning och utvärdering av miljön i skolrestaurangerna.

Med färgmarkering i rapporten kategoriseras olika grader av kvalitet. · Som exempel på god kvalitet nämns i rapporten: de vuxnas ansvarstagande i samband med den pedagogiska måltiden, att de flesta vuxna äter pedagogiskt med eleverna samt att det på några av skolorna pågår arbete med miljöfrämjande åtgärder och för att minimera störande ljud i skolrestaurangerna. · De utvecklingsområden som påtalas är: att arbeta för att skolmåltiden integreras i den övriga undervisningen samt det systematiska arbetet med att planera, följa upp och utveckla miljön i skolrestaurangerna. Respektive rektor har ansvaret för att utveckla detta. · Område för omedelbar åtgärd är att huvudmannen bör upprätta en handlingsplan för att kartlägga och åtgärda höga ljudnivåer i flera av kommunens skolrestauranger.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Temagranskning av pedagogiska måltider.pdf

§17 Pedagogisk måltid - rapport enkätresultat

Dnr 2014/BUN 0040 014

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Höstterminen 2011 infördes gemensamma rutiner för pedagogiska måltider i de kommunala skolorna. Tidigare hade såväl regler som kostnader för de pedagogiska måltiderna varierat mellan skolorna. Syftet med förändringen var att skapa gemensamma rutiner samt att följa gällande skattelagstiftning. En kostnad om 15 kr infördes för den pedagogiska måltiden, samtidigt som kostnaden för de lärare som inte äter pedagogiskt ökade till 40 kr. I samband med de nya rutinerna beslutades att personalens situation skulle följas upp. Lärarförbundet genomförde i januari 2014 en enkät för att ta reda på bland annat förutsättningarna för personalen att äta medhavd lunch samt om trivseln påverkats av kostnaden för den pedagogiska måltiden. Enkäten har besvarats av 72 lärare på 11 av de 13 kommunala grundskolorna i Tyresö kommun. Majoriteten av de svarande anger att skolan erbjuder tillräckliga förutsättningar för att personalen ska kunna äta medhavd lunch samt att förändringen inte påverkat trivseln negativt. I enkätens 48 fritextsvar beskriver 15 lärare miljön i skolrestaurangen som stressig. När det gäller kostnaden för den pedagogiska måltiden anser 23 lärare att maten återigen ska vara kostnadsfri. Definition av begreppet pedagogisk måltid · Pedagogisk måltid sker på arbetstid · Personalen ska handleda barn/elever i social kompetens och främja goda matvanor · Vid pedagogisk måltid har personalen tillsynsansvar · Personalen sitter tillsammans med barn/elever I förskolan gäller dessutom följande · Måltid innebär stöd vid servering och avdukning I skolrestaurangen är lärarens arbetsuppgift att säkerställa en lugn och trygg miljö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Pedagogisk måltid, enkät genomförd av Lärarförbundet.pdf
Enkätsvar Pedagogisk måltid - Lärarförbundet 2014.pdf

§18 Tillsyn förskolor - rapport

Dnr 2014/BUN 0034 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslöt 2012-04-24 § 71 att en övergripande plan för granskningar ska fastställas varje år. I oktober 2013 fastställde kommunstyrelsen granskningsplanen för 2014, diarienummer 2013/KS 0373 003. Det övergripande syftet med granskningen är att höja kvaliteten i verksamheterna och främja utvecklingsarbete.

Enligt 2014 års plan ska de kommunala förskolorna granskas vart tredje år med uppföljning varje år. Kommunen är enligt skollagen 26 kap 4§ tillsynsmyndighet för enskilda huvudmän vilka kommunen godkänd.

Under hösten 2013 granskades tolv kommunala förskolor. Kommunens kvalitetsgrupp, Medborgarfokus, utför tillsynen
Under januari och februari 2014 genomfördes granskning av följande fyra kommunala verksamheter:

· Förskolan Öringestugan
· Rotviks förskola
· Förskolan Strandpärlan
· Förskolan Slottsvillan

Varje granskningsrapport sammanfattas av en kvalitetsgradering som illustreras med färgmarkeringar. Följande starka sidor, som visar på god kvalitet i granskningsrapporterna är:

· normer och värden,
· barns inflytande,
· förskola och hem
· elev- och föräldraenkäten för 2013.

§19 Rapport - Översyn av administrativa arbetsuppgifter för barn- och utbildningsförvaltningens personal

Dnr 2012/BUN 0224 015

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sitt sammanträde 2012-09-19 förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram konkreta förslag på hur lärarnas arbetssituation kan förbättras. Förvaltningen bjöd i april 2013 in till en partsgemensam grupp för att arbeta med uppdraget. Gruppen har därefter haft regelbundna möten, i stort sett en gång per verksamhetsmånad. Gruppen har träffats utanför samverkanssystemet och har inte haft beslutsmandat utan endast uppdraget att föreslå åtgärder. Diskussionerna har tagit sin utgångspunkt i Skollagens skrivning om att rektor och den enskilda skolan har uppdraget att driva och utveckla skolan på bästa möjliga sätt för att ge samtliga elever på skolan möjlighet att nå målen utifrån en helhetssyn och lokala förutsättningar. Rektor fastställer varje enskild lärares personliga schema utifrån skolenhetens upprättade årshjul med inlagda planerade aktiviteter inom ramen för fastställd årsarbetstid och beslutade verksamhets- och avgränsningsperioder. Olika lärare kan utifrån detta arbeta olika mycket med olika saker och en lärares veckoarbetsschema kan se olika ut under läsåret. Huvudansvaret för att hantera skolans och den enskilde lärarens arbetsmiljö utifrån riksdagens och kommunens uppdrag åvilar rektor och skolans personal i samverkan utifrån varje skolenhets lokala förutsättningar och centrala avtal. Samtidigt med gruppens arbete har regeringen tillsatt en särskild utredare för att se över lärares administrativa arbetsbelastning. Utifrån utredarens förslag har regeringen fattat beslut om att avskaffa kravet på upprättandet av Individuella Utvecklings Planer, IUP helt i årskurserna 6-9, med hänvisning till att eleverna då får betyg varje termin. Dessutom har kravet på IUP även i de lägre årskurserna 1-5 minskats då de numera endast behöver ges en gång per läsår istället för som tidigare en gång per termin. Regeringen har även föreslagit att kravet på upprättandet av åtgärdsprogram tas bort, men beslut har ännu inte fattats. Gruppen anser enhälligt att dess arbete varit såväl klargörande som förtroende-skapande och att uppnådd samsyn är en viktig förutsättning för att förbättra arbetsmiljön för lärare och därmed möjligheterna för skolenheten att driva och utveckla skolan på bästa möjliga sätt för att ge samtliga elever på skolan möjlighet att nå målen utifrån en helhetssyn och lokala förutsättningar.
Några av de frågor gruppen diskuterat, till exempel den ökade arbetsbelastning som genomförandet av nationella prov innebär, är nationella uppdrag som varje enskild skolenhet har att hantera och lösa på bästa sätt så länge uppdraget inte förändras.

Gruppen anser därmed att den uppnått huvuddelen av nämndens uppdrag från september 2012 och att fortsatt diskussion kring minskad administrativ arbetsbörda för lärare behöver ske inom ramen för samverkanssystemet, förslagsvis med hjälp av en särskilt utsedd utvecklingsgrupp.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Rapport översyn av lärares administrativa arbetsuppgifter.docx

§20 Resultatsammanställning måluppfyllelse höstterminen 2013 - rapport

Dnr 2014/BUN 0041 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Som grund för rapporten ligger
1. sammanställning av betygsresultat årskurs 9 ht 2013.
2. den enkätundersökning som gjordes i slutet av höstterminen 2013 avseende elevernas måluppfyllelse i årskurs 9. Fokus var vilka ämnen som eleverna riskerade att inte nå målen i samt vilka insatser som gjorts och planerats för att öka elevernas måluppfyllelse.

Höstterminen 2013 utgjorde 475 elever underlag för terminsbetyg i årskurs 9. Det samlade meritvärdet var 200, behörigheten till gymnasiet 83,6% och andelen betyg i alla ämnen 72,2%. Beroende på att rapporten baseras på interna resultat som från och med läsåret 2013/14 tas fram med ett nytt verktyg, kan ingen jämförelse med tidigare år göras. Slutbetygen i årskurs 9 är vanligtvis högre än terminsbetygen höstterminen i samma årskurs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Terminsbetyg för åk 9, ht-13 och sammanställning av skolornas åtgärder för ökad måluppfyllelese.pdf
PM - Terminsbetyg åk 9, ht 2013 och sammanställning av skolornas åtgärder för ökad måluppfyllelse.pdf

§21 Pågående ärenden hos Skolinspektionen - rapport

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vid varje nämndsammanträde pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. I sammanställningen framgår vilken skolenhet ärendet rör, vilket ämne det gäller samt var i ärendegången ärendet befinner sig.

Bilagor
Inspektionsärenden per den 18 mars 2014.pdf
Tjänsteskrivelse inspektionsärenden per den 18 mars 2014.pdf

§22 Delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden noterar delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Håkan Bertilsson
B1 Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet och fritidshem, 2 beslut under januari 2014, 7 beslut under februari 2014 och 7 beslut under mars 2014. C59 Skolskjuts, 1 beslut under januari 2014 och 2 beslut under februari 2014. E8 Vårdnadsbidrag, 1 beslut under januari 2014, 5 beslut under februari 2014 och 4 beslut under mars 2014.

Bertil Wennström
C12 Placering i särskild undervisningsgrupp, 9 beslut under januari 2014, Upphörande av placering i särskild undervisningsgrupp, 1 beslut under januari 2014. C13 Anpassad studiegång, 3 beslut under januari 2014 och 3 beslut under februari 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20140326.pdf (110 kb)

§23 Anmälningsärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet bordläggs

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige:
- Avsägelser och fyllnadsval.

Kammarrätten:
- Verksamhetsförbud Barnstugan Benktander.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-02-13 § 16 - anm ärende.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20140326.pdf (110 kb)

§24 Övriga ärenden

Dnr 2014/BUN 0056 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson redogör för ekonomirelaterade frågor som nämnden efterfrågat klarhet i.

Stabschef Håkan Bertilsson informerar om uppdrag lokalöversyn med stöd av extern konsult, april till oktober 2014.

Förvaltningschef Anita Brynje informerar om skolvalet. Samtliga barn får plats på skola inom respektive skolområde.

Tillagningskök står klara på fornuddens och Hanvikens skolor.

Bilaga "Redogörelse för vissa ekonomirelaterade frågor".

Bilagor
Redogörelse för vissa ekonomirelaterade frågor, § 2, 2014-03-26.pdf