Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-06-10

Sammanträde 2015-06-10

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Sammanställning resultat föräldraenkät grundsärskolan 2015

Dnr 2015/BUN 0081

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen av föräldraenkät för grundsärskolan 2015 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till vårdnadshavare med barn i grundsärskolan.

Bilagor
tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning.pdf

2 Lokalstrategi

Dnr 2015/BUN 0093 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Uppdatering av "Lokalstrategi för förskola och skola i Tyresö" godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat lokalstrategin.

Ordförandeutlåtande
Barn- och utbildningsnämnden antog 2012 en lokalstrategi vilken nu är uppdaterad utifrån kommunplan och nämndens mål.
I Tyresö ska vi bygga moderna, hållbara skollokaler som ger varje barn och elev möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Synen på lokaler för förskola och skola utgår från kommunens strategiska utvecklingsområden.
En modern skollokal ska enkelt kunna ställas om för användning som förskola, skola eller annan verksamhet. Flexibiliteten ska byggas in från start för att enkelt kunna överbrygga såväl förändrade pedagogiska krav som ålderspucklar.
Den moderna skolan stänger inte när skoldagen är slut. Fritidsverksamhet för elever, liksom andra verksamheter för kommunens innevånare, ska kunna få rum i skolans lokaler. Vi vill skapa skolor som är välkomnande för alla som kommer dit, och vi vill att många ska ha lust och anledning att söka sig till skolan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Lokalstrategi för förskola och skola 2015 25 maj.docx

3 Kravbild för förskola och skola i Trollbäcken, Tyresö kommun

Dnr 2015/BUN 0087 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Kravbilden för förskola och skola godkänns.
2. Förvaltningens barnkonsekvensanalys noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt uppdrag från barn- och utbildningsnämnden (2015-05-20 § 38) har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en kravspecifikation för skola och förskola i Trollbäcken samt genomfört en barnkonsekvensanalys.

Ordförandeutlåtande
Idag råder det brist på platser i förskola och skola i vissa kommundelar, medan alla skolor inte till fullo kan utnyttja den kapacitet de har i andra kommundelar. Lokalplanering är ett långsiktigt arbete därför fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över lokalförsörjningen av förskola och grundskola.

Den omfattande generationsväxlingen i Trollbäcken innebär att vi behöver utöka antalet platser i förskola och grundskola för att kunna möta framtidens behov, det finns ingen rimlig möjlighet att utöka kapaciteten i Trollbäcken på befintliga skolor.
Kravbilden för den nya förskolan för ca 120 barn och den nya grundskolan för ca 700 barn finns formulerad i uppdaterad lokalstrategi i enlighet med kommun och nämndplan.

Bilagor
tjänsteskrivelse.pdf
tjänsteskrivelse.pdf

4 Läsårsdata för 2016/2017

Dnr 2015/BUN 0085

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Läsårsdata för läsåret 2015/2016 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på läsårsdata för kommande läsår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Riktlinjer för skolskjuts

Dnr 2015/BUN 0092

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Riktlinjer för skolskjuts godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer för skolskjuts.

Bilagor
tjänsteskrivelse.pdf

6 Riktlinjer kommunala förskolor

Dnr 2015/BUN 0042 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Riktlinjer för kommunala förskolor godkänns.
2. Riktlinjerna ska börja gälla från och med 1 juli 2015.
3. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer (2014/BUN 0038)

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram reviderade riktlinjer för kommunala förskolor.

Bilagor
riktlinjer.pdf
tjänsteskrivelse.pdf

7 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får på varje sammanträde en redovisning av på gående ärenden hos Skolinspektionen och barn- och elevombudet.

Bilagor
Sammanställning.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde en redovisning av anmälningar om kränkande behandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Tjänsteskrivelse.docx

9 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Redovisningen av fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vid varje nämnsammanträde vilka delegationsbeslut som fattats.

Bilagor
Förteckning.pdf
förteckning.pdf
Förteckning.pdf
delegationsbeslut.pdf
delegationsbeslut.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

10 Tillsynsrapport Montessoriskolas förskola Vintergatan

Dnr 2015/BUN 0091 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Tillsynsrapporten för Montessoriskolas förskola Vintergatan noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har i april 2014 gjort tillsynsbesök på Montessoriförskolan Vintergatan.

Bilagor
Tillsynsrapport Vintergatan.pdf
tjänsteskrivelse.pdf

11 Personuppgiftsombud på barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2015/BUN 0089 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Marit Andersson utses till personuppgiftsombud på barn- och utbildningsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för hur personuppgifter behandlas. Det finns behov av att utse ett nytt personuppgiftsombud och förvaltningen föreslår Marit Andersson.

Bilagor
tjänsteskrivelse.pdf

12 Förvaltningschefens information

§36 Sammanställning resultat föräldraenkät grundsärskolan 2015

Dnr 2015/BUN 0081

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av föräldraenkät för grundsärskolan 2015 noteras.

Reservation
Socialdemokraterna avger blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till vårdnadshavare med barn i grundsärskolan.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar på att nämnden ska ge förvaltningen ett uppdrag att vidare analysera resultatet av föräldraenkäten i grundsärskolan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning.pdf

§37 Lokalstrategi

Dnr 2015/BUN 0093 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Uppdatering av "Lokalstrategi för förskola och skola i Tyresö" godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat lokalstrategin.

Ordförandeutlåtande
Barn- och utbildningsnämnden antog 2012 en lokalstrategi vilken nu är uppdaterad utifrån kommunplan och nämndens mål.
I Tyresö ska vi bygga moderna, hållbara skollokaler som ger varje barn och elev möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Synen på lokaler för förskola och skola utgår från kommunens strategiska utvecklingsområden.
En modern skollokal ska enkelt kunna ställas om för användning som förskola, skola eller annan verksamhet. Flexibiliteten ska byggas in från start för att enkelt kunna överbrygga såväl förändrade pedagogiska krav som ålderspucklar.
Den moderna skolan stänger inte när skoldagen är slut. Fritidsverksamhet för elever, liksom andra verksamheter för kommunens innevånare, ska kunna få rum i skolans lokaler. Vi vill skapa skolor som är välkomnande för alla som kommer dit, och vi vill att många ska ha lust och anledning att söka sig till skolan.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar med stöd av Lilian Nylinder (MP) återremiss av ärendet. Inger Gemicioglu (V) hade stött yrkandet om hon hade haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att ärendet ska avgöras idag och att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Lokalstrategi för förskola och skola 2015 25 maj.docx
Reservation (MP).pdf
Reservation (S).pdf

§38 Kravbild för förskola och skola i Trollbäcken, Tyresö kommun

Dnr 2015/BUN 0087 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Kravbilden för förskola och skola godkänns.
2. Förvaltningens barnkonsekvensanalys noteras.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att, utifrån den lokalstrategi nämnden antagit, tillsammans med styrgruppen ta fram två till tre förslag på utförande av en skola för cirka 700 elever och en förskola för 120 barn.

Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer in med skriftliga reservationer.

Beskrivning av ärendet
Enligt uppdrag från barn- och utbildningsnämnden (2015-05-20 § 38) har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en kravspecifikation för skola och förskola i Trollbäcken samt genomfört en barnkonsekvensanalys.

Ordförandeutlåtande
Idag råder det brist på platser i förskola och skola i vissa kommundelar, medan alla skolor inte till fullo kan utnyttja den kapacitet de har i andra kommundelar. Lokalplanering är ett långsiktigt arbete därför fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över lokalförsörjningen av förskola och grundskola.

Den omfattande generationsväxlingen i Trollbäcken innebär att vi behöver utöka antalet platser i förskola och grundskola för att kunna möta framtidens behov, det finns ingen rimlig möjlighet att utöka kapaciteten i Trollbäcken på befintliga skolor.

Kravbilden för den nya förskolan för ca 120 barn och den nya grundskolan för ca 700 barn finns formulerad i uppdaterad lokalstrategi i enlighet med kommun och nämndplan.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar återremiss på ärendet och Lilian Nylinder (MP) stödjer yrkandet. Inger Gemicioglu (V) hade stött yrkandet om hon hade haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden finner att nämnden fattat beslut enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Reservation (MP).pdf
Reservation (S).pdf

§39 Läsårsdata för 2016/2017

Dnr 2015/BUN 0085

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Läsårsdata för läsåret 2015/2016 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på läsårsdata för kommande läsår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§40 Riktlinjer för skolskjuts

Dnr 2015/BUN 0092

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Riktlinjer för skolskjuts godkänns.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna avger röstförklaring.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer för skolskjuts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Särskilt yttrande (S).pdf

§41 Riktlinjer kommunala förskolor

Dnr 2015/BUN 0042 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Riktlinjer för kommunala förskolor godkänns med undantag för tiden för platsgarantin i förskola som även fortsättningsvis ska vara tre månader.
2. Riktlinjerna ska börja gälla från och med 1 juli 2015.
3. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer (2014/BUN 0038)
 
Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram reviderade riktlinjer för kommunala förskolor.

Bilagor
Riktlinjer.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Särskilt yttrande (S).pdf

§42 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektion och Barn- och elevombudet 2015

Dnr 2015/BUN 0071 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får på varje sammanträde en redovisning av på gående ärenden hos Skolinspektionen och barn- och elevombudet.

Bilagor
Sammanställning.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§43 Rapporter om kränkande behandling

Dnr 2015/BUN 0030 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får vid varje sammanträde en redovisning av anmälningar om kränkande behandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Tjänsteskrivelse.docx

§44 Redovisning av fattade delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2015/BUN 0072 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen av fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vid varje nämnsammanträde vilka delegationsbeslut som fattats.

Bilagor
Förteckning.pdf
förteckning.pdf
Förteckning.pdf
delegationsbeslut.pdf
delegationsbeslut.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§45 Tillsynsrapport Montessoriskolas förskola Vintergatan

Dnr 2015/BUN 0091 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tillsynsrapporten för Montessoriskolas förskola Vintergatan noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har i april 2014 gjort tillsynsbesök på Montessoriförskolan Vintergatan.

Bilagor
Tillsynsrapport Vintergatan.pdf
tjänsteskrivelse.pdf

§46 Personuppgiftsombud på barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2015/BUN 0089 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Marit Andersson utses till personuppgiftsombud på barn- och utbildningsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för hur personuppgifter behandlas. Det finns behov av att utse ett nytt personuppgiftsombud och förvaltningen föreslår Marit Andersson.

Bilagor
tjänsteskrivelse.pdf

§47 Förvaltningschefens information

Dnr 2015/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Monika Larsson informerar.
1. Förvaltningen har tillsammans med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden träffat AC Milan som är intresserade av att etablera sig i Tyresö med grundskola och gymnasium.

2. Förvaltningen har gjort en utvärdering av tiden sedan ny förvaltningschef tillträdde. Det finns både positiva områden och stora utmaningar. Det är positivt med bra skolor och hög måluppfyllelse, den nya organisationen och goda medarbetare som förändringsbenägna. Utmaningarna består i att lyckas med Sveriges bästa förskole- och skolkommun, framtida försörjning med behöriga pedagoger samt en budget i balans.


3. Marika Lyman informerar om grundskoleenkäten.

Beslut/Protokollsutdrag
§47_prot_20150610.pdf (110 kb)