Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-10-26

Sammanträde 2016-10-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Nämndplan 2017

Dnr 2016/BUN 0061 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram nämndplan inklusive riskhanterings- och kontrollplan för 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Nämndplan 2017.docx

2 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0049 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om den ekonomiska uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ekonomisk rapport för barn- och utbildningsförvaltningen är framtagen till och med september månad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Grundskola.pdf
Förskola.pdf

3 Uppdrag idrott och hälsa

Dnr 2016/BUN 0114

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om analys av ämnena idrott och hälsa noteras. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fokusera på och genomföra de förändringar som är nödvändiga för en högre måluppfyllelse hos eleverna. En redovisning av förändringar som genomförts ska återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden i juni 2017.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick barn- och utbildningsnämndens sammaträde den 24 augusti (§ 59) i uppdrag att göra en djupare analys av ämnena idrott och hälsa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Uppdrag i samband med ny organisation av grundskolorna den 1 januari 2016 och fortsatt arbete med långsiktig lokalförsörjning inom grundskola

Dnr 2015/BUN 0150

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om Dalskolan noteras.

Beskrivning av ärendet
På barn och utbildningsnämndens sammanträde den 16 december 2015 (§ 71) fick barn- och utbildningsförvaltningen tre uppdrag avseende Dalskolan.
1. Är det möjligt att flytta Dalskolan till gymnasiets byggnad? Om det bedöms som möjligt vad krävs då för investeringar. Vad skulle hyres- och driftskostnaden bli?
2. Vad är kostnaden (utöver underhållskostnader på 10 miljoner kronor) för att renovera Dalskolan om den ska behållas som grundskola. Vad har vi för hyres- och driftkostnad på Dalskolan i nuläget och vad skulle det bli efter renovering?
3. Är det möjligt att omvandla Dalskolan till förskola? Vad skulle det kosta och hur många platser möjliggörs?

Bilagor
Protokollsutdrag.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor

Dnr 2016/BUN 0101 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Carlson, Anita Mattsson och Jannice Rockstroh från Socialdemokraterna har den 27 januari 2016 lämnat in en motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor. Barn- och utbildningsförvaltningen besvarar motionen.

Bilagor
Motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-09-08 §156.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman

Dnr 2016/BUN 0105 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Rickard Ljung MP har den 26 november 2015 lämnat in en motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman. Barn- och utbildningsförvaltningen besvarar motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §123.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf

7 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningar om kränkande behandling och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar beslut fattade på delegation för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Föreläggande Växa.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen.docx
DOC161014.pdf

10 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen från förvaltningen noteras.

11 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0031 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Meddelandena till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens meddelanden bifogas som bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §140.pdf
Information om SKLs elevenkät.pdf

§76 Nämndplan 2017

Dnr 2016/BUN 0061 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämndplan 2017 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden antas.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Om Inger Gemcioglu (V) hade haft rösträtt hade hon inte deltagit i beslutet och hänvisat till Vänsterpartiets budget.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram nämndplan inklusive riskhanterings- och kontrollplan för 2017.

Yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer beslutsförslaget under proposition och finner att nämnden antagit nämndplanen för 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Nämndplan 2017.docx
Särskilt yttrande (S)

§77 Ekonomisk uppföljning i barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0049 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om den ekonomiska uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ekonomisk rapport för barn- och utbildningsförvaltningen är framtagen till och med september månad.

Yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Grundskola.pdf
Förskola.pdf
Särskilt yttrande (S)

§78 Uppdrag idrott och hälsa

Dnr 2016/BUN 0114

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om analys av ämnena idrott och hälsa noteras. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fokusera på och genomföra de förändringar som är nödvändiga för en högre måluppfyllelse hos eleverna. En redovisning av förändringar som genomförts ska återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden i juni 2017.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick på barn- och utbildningsnämndens sammaträde den 24 augusti (§ 59) i uppdrag att göra en djupare analys av ämnena idrott och hälsa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§79 Uppdrag i samband med ny organisation av grundskolorna den 1 januari 2016 och fortsatt arbete med långsiktig lokalförsörjning inom grundskola

Dnr 2015/BUN 0150

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om Dalskolan noteras.

Reservation
Socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
På barn och utbildningsnämndens sammanträde den 16 december 2015 (§ 71) fick barn- och utbildningsförvaltningen tre uppdrag avseende Dalskolan.
1. Är det möjligt att flytta Dalskolan till gymnasiets byggnad? Om det bedöms som möjligt vad krävs då för investeringar. Vad skulle hyres- och driftskostnaden bli?
2. Vad är kostnaden (utöver underhållskostnader på 10 miljoner kronor) för att renovera Dalskolan om den ska behållas som grundskola. Vad har vi för hyres- och driftkostnad på Dalskolan i nuläget och vad skulle det bli efter renovering?
3. Är det möjligt att omvandla Dalskolan till förskola? Vad skulle det kosta och hur många platser möjliggörs?

Ordförandeutlåtande
Tyresö växer så det knakar och det byggs nya bostäder i de centrala delarna av kommunen. Tidigare prognoser visade på ett vikande elevunderlag vilket ledde till att barn- och utbildningsförvaltningen gjorde bedömningen att Dalskolan skulle kunna läggas ner. I och med att det nu planeras ytterligare 800-900 bostäder längst med Wättingestråket kommer det inte vara möjligt att minska antalet platser, vi kommer att behöva utöka antalet platser.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att presentera en behovsanalys för nämnden senast i december. När nämnden har noterat den kommer den att överlämnas till kommunstyrelsen för att hitta lämpliga lösningar för att möta framtidens behov av förskola och skola.
 
Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar att ärendet ska återremitteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss under proposition och finner att detsamma avslås.

Bilagor
Protokollsutdrag.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Ordförandeutlåtande.docx
Reservation (S)

§80 Motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor

Dnr 2016/BUN 0101 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-motionen avslås

Protokollsanteckning
Om Inger Gemicioglu (V) hade haft rösträtt hade hon yrkat bifall till motionen.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Carlson, Anita Mattsson och Jannice Rockstroh från Socialdemokraterna har den 27 januari 2016 lämnat in en motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor. Barn- och utbildningsförvaltningen besvarar motionen.

Ordförandeutlåtande
Om en enskild huvudman vill etablera förskoleverksamhet i Tyresö kommun prövar barn- och utbildningsnämnden ansökan utifrån skollagens krav på verksamheten. Om den enskilde huvudmannen har förutsättningar att följa föreskrifterna för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller den kommunala verksamheten beslutar nämnden om ett godkännande och en rätt för huvudman till bidrag för barnen från hemkommunen. När den enskilda huvudmanen fått sitt godkännande är det Tyresö kommun som har tillsynsansvaret.
 
Som skollagen är konstruerad är det inte juridiskt möjligt att utveckla riktlinjer med högre krav än lagen föreskriver på förskolor som drivs av enskild huvudman. Kommunjuristen har på ett tydligt sätt redogjort för vad skollagen tillåter eller inte tillåter i samband med en ansökan om godkännande. För att genomföra den förändring som motionärerna föreslår krävs en lagändring och ligger således utanför kommunens jurisdiktion.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar med stöd av Lilian Nylinder (MP) bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkandet under proposition och finner att detsamma avslås.

Bilagor
Motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-09-08 §156.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Ordförandeutlåtande.docx

§81 Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman

Dnr 2016/BUN 0105 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-motionen avslås

Reservation
Miljöpartiet avger en blank reservation med hänvisning till motionen.
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Rickard Ljung MP har den 26 november 2015 lämnat in en motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman. Barn- och utbildningsförvaltningen besvarar motionen.

Yrkande
Gösta Evén (MP) yrkar med stöd av Jannice Rockstroh (S) bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifallsyrkandet under proposition och finner att det samma avslås.

Bilagor
Kommunledningsutskottets protokollsutdrag 2016-09-22 §123.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf

§82 Redovisning av kränkande behandling till nämnden

Dnr 2016/BUN 0002 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningar om kränkande behandling och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§83 Redovisning av fattade delegationsbeslut

Dnr 2016/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar beslut fattade på delegation för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Föreläggande Växa.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§84 Redovisning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2016/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen.docx
DOC161014.pdf

§85 Förvaltningschefens information

Dnr 2016/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen från förvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Håkan Bertilsson, verksamhetscontroller, redogör för kostnaderna för skolskjutsar.
 
Michael Martinsson, chef för barn- och elevhälsan, redogör för verksamhetens nyckeltal och informerar om att han lämnar Tyresö kommun för en liknande tjänst i en annan kommun.

Beslut/Protokollsutdrag
§85_prot_20161026.pdf (111 kb)

§86 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2016/BUN 0031 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Meddelandena till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens meddelanden bifogas som bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2016-09-14 §140.pdf
Information om SKLs elevenkät.pdf