Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-06-08

Sammanträde 2017-06-08

Datum
Klockan
17:30
Plats
Körunda konferens

1 Fortsatt uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra resultaten i ämnet idrott och hälsa

Dnr 2016/BUN 0114

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Åtgärderna för att förbättra resultaten i ämnet idrott och hälsa noteras.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2016 (2016-10-26 § 78) fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att fokusera på och genomföra de förändringar som är nödvändiga för en högre måluppfyllelse för eleverna och redovisa detta för barn- och utbildningsnämnden i juni 2017. Barn- och utbildningsförvaltningen har utfört uppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse idrott och hälsa juni 2017.docx

2 Tillsynsrapport förskolan Speldosan

Dnr 2017/BUN 0069

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Tillsynsrapporten för förskolan Speldosan noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 22 februari till 19 maj 2017 granskat förskolan Speldosan.

Bilagor
Granskningsrapport Speldosan.pdf
Tjänsteskrivelse.docx

3 Tillsynsrapport förskolan Teddybjörnen

Dnr 2017/BUN 0070

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Tillsynsrapporten för förskolan Teddybjörnen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 14 februari till 19 maj 2017 granskat förskolan Teddybjörnen.

Bilagor
Granskningsrapport Teddybjörnen.pdf
Tjänsteskrivelse Teddybjörnen20170531.docx

4 Tillsynsrapport Kumla förskola

Dnr 2017/BUN 0071

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Tillsynsrapporten för Kumla förskola noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 23 mars till 19 maj granskat Kumla förskola.

Bilagor
Granskningsrapport Kumla.pdf
Tjänsteskrivelse.docx

5 Tillsynsrapport förskolan Skrindan

Dnr 2017/BUN 0072

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Tillsynsrapporten för förskolan Skrindan noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 15 mars till 19 maj 2017 granskat förskolan Skrindan.

Bilagor
Granskningsrapport Skrindan.pdf
Tjänsteskrivelse.docx

6 Förslag från Tyresöinitiativet om 30-timmars barnomsorg/förskola per vecka för barn till föräldralediga

Dnr 2017/BUN 0073 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Via Tyresöinitiativet har Jill Wahlberg föreslagit 30 timmars vistelsetid på förskola för barn till föräldralediga. Barn- och utbildningsnämnden har riktlinjer som medger 24 timmars vistelsetid samt 15 timmar under jul- och sommarlov. Frågan är behandlad i nämnden 21 oktober 2015 i form av en motion från Socialdemokraterna som ansågs besvarad. Barn- och utbildningsnämnden står fast vid nuvarande vistelsetider.

Bilagor
Tyresöinitiativ om 30-timmars barnomsorg förkola per vecka för barn till föräldralediga.docx

7 Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Dnr 2016/BUN 0150 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning kompletteras med delegation för förvaltningschefen att utse beslutsattestanter och ersättare inom förvaltningens verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har infört ett system för elektronisk handel och barn- och utbildningsnämndens delegation behöver därför kompletteras med delegation för förvaltningschefen att utse beslutsattestanter och ersättare.

Bilagor
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner (2).pdf
Attestförteckning 20170419 (2).xlsx

8 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
När barn eller elever upplever sig ha blivit utsatta för kränkande behandling ska detta anmälas till huvudmannen. Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningarna och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

9 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
De beslut som bern- och utbildningsförvaltningen fattar med stöd av delegationsordningen (2015/BUN 0149, 2015-12-16 § 70) ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

12 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0047 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §96.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-04-27 §42.pdf

§42 Fortsatt uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra resultaten i ämnet idrott och hälsa

Dnr 2016/BUN 0114

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Åtgärderna för att förbättra resultaten i ämnet idrott och hälsa noteras.
2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta följa utvecklingen i ämnet samt redovisa för barn- och utbildningsnämnden i juni 2018.

Beskrivning av ärendet
I oktober 2016 (2016-10-26 § 78) fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att fokusera på och genomföra de förändringar som är nödvändiga för en högre måluppfyllelse för eleverna och redovisa detta för barn- och utbildningsnämnden i juni 2017. Barn- och utbildningsförvaltningen har utfört uppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse idrott och hälsa juni 2017.docx

§43 Tillsynsrapport förskolan Speldosan

Dnr 2017/BUN 0069

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Tillsynsrapporten för förskolan Speldosan noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 22 februari till 19 maj 2017 granskat förskolan Speldosan.

Bilagor
Granskningsrapport Speldosan.pdf
Tjänsteskrivelse.docx

§44 Tillsynsrapport förskolan Teddybjörnen

Dnr 2017/BUN 0070

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Tillsynsrapporten för förskolan Teddybjörnen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 14 februari  till 19 maj 2017 granskat förskolan Teddybjörnen.

Bilagor
Granskningsrapport Teddybjörnen.pdf
Tjänsteskrivelse Teddybjörnen20170531.docx

§45 Tillsynsrapport Kumla förskola

Dnr 2017/BUN 0071

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tillsynsrapporten för Kumla förskola noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 23 mars till 19 maj granskat Kumla förskola.

Bilagor
Granskningsrapport Kumla.pdf
Tjänsteskrivelse.docx

§46 Tillsynsrapport förskolan Skrindan

Dnr 2017/BUN 0072

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Tillsynsrapporten för förskolan Skrindan noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har under perioden 15 mars till 19 maj 2017 granskat förskolan Skrindan.

Bilagor
Granskningsrapport Skrindan.pdf
Tjänsteskrivelse.docx

§47 Förslag från Tyresöinitiativet om 30-timmars barnomsorg/förskola per vecka för barn till föräldralediga

Dnr 2017/BUN 0073 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar sitt svar till förslagsställaren.
2. Tyresö kommun står fast vid riktlinjerna om 24 timmars vistelsetid på förskola för barn till föräldralediga samt 15 timmar under jul- och sommarlov.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig med hänvisning till motionen. Miljöpartiet avger blank reservation och Vänsterpartiet hänvisar till att man tidigare hade yrkat bifall till motionen om man haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Via Tyresöinitiativet har Jill Wahlberg föreslagit 30 timmars vistelsetid på förskola för barn till föräldralediga. Barn- och utbildningsnämnden har riktlinjer som medger 24 timmars vistelsetid samt 15 timmar under jul- och sommarlov. Frågan är behandlad i nämnden 21 oktober 2015 i form av en motion från Socialdemokraterna som ansågs besvarad. Barn- och utbildningsnämnden står fast vid nuvarande vistelsetider.

Yrkande
Jannice Rockstroh (S) yrkar att förslaget ska genomföras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att detsamma avslås.

Bilagor
Tyresöinitiativ om 30-timmars barnomsorg förkola per vecka för barn till föräldralediga.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§48 Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Dnr 2016/BUN 0150 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning kompletteras med delegation för förvaltningschefen att utse beslutsattestanter och ersättare inom förvaltningens verksamhetsområde.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har infört ett system för elektronisk handel och barn- och utbildningsnämndens delegation behöver därför kompletteras med delegation för förvaltningschefen att utse beslutsattestanter och ersättare.

Bilagor
Attestförteckning 20170419 (2).xlsx
Tjänsteskrivelse.pdf

§49 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
När barn eller elever upplever sig ha blivit utsatta för kränkande behandling ska detta anmälas till huvudmannen. Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer anmälningarna och redovisar för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§50 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om delegationsbeslut redovisas vid kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
De beslut som bern- och utbildningsförvaltningen fattar med stöd av delegationsordningen (2015/BUN 0149, 2015-12-16 § 70) ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§51 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§52 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förskolan Vintergatan här lämnat in ett förtydligande om förskolechefens roll. Det var en uppmaning efter en tillsynsrapport.
Inspira övergår i nytt ägande, Lerningsverkstan, från och med den 1 augusti.

Beslut/Protokollsutdrag
§52_prot_20170608.pdf (109 kb)

§53 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0047 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Förtydligande av rollen som förskolechef.pdf
PM 2017-05-29.pdf
PM 2017-05-29.pdf