Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-09-20

Sammanträde 2017-09-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Trygga barn

Dnr 2017/BUN 0120

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Den av barn- och utbildningsförvaltningen framtagna policyn antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick på sammanträdet den 22 mars 2017 i uppdrag att med beaktande av de tio punkterna i Förskolebrevet ta fram policy mot sexuellt kränkande av barn och redovisa arbetet för barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på policy med en Trygghetsguide som bilaga. Trygghetsguiden ger vuxna som arbetar med barn och elever ett gemensamt förhållningssätt.

Bilagor
Trygghetsguide Tyresö kommun.docx
Policy - Trygga barn i Tyresö kommun.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

2 Resultatsammanställning läsåret 2016/2017

Dnr 2017/BUN 0107 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Resultatsammanställningen för läsåret 2016/2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt resultaten för läsåret 16/17 och redovisar detta för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Resultatsammanställning våren 2017.docx

3 Tertialrapport 2 2017

Dnr 2017/BUN 0118 12

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
2. Delårsrapport för tertial 2 2017 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn och utbildningsförvaltningens delårsrapport nummer två redovisas för nämnden.

4 Ordförandeuppdrag sommarskola för nyanlända

Dnr 2016/BUN 0152

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om sommarskola 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden genomfört sommarskola för nyanlända sommaren 2017. En utvärdering på satsningen har genomförts och redovisas för nämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

5 Revidering av delegationsordning

Dnr 2017/BUN 0117 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Den reviderade delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att kommunstyrelsen justerar sin delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar har barn- och utbildningsförvaltningen kompletterat barn- och utbildningsnämndens delegationsordning avseende dessa frågor.

Bilagor
Reviderad delegationsordning .xls
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Ansökan dispens från Rödkullan

Dnr 2017/BUN 0109 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förskolan Rödkullans ansökan om dispens från kravet att erbjuda förskola från ett års ålder avslås.

Beskrivning av ärendet
Förskolan Rödkullan har ansökt om dispens från kravet att erbjuda förskola från ett års ålder. Förskolan anser att den pedagogiska verksamheten på Rödkullans djur- och naturförskola är bäst lämpad för barn 3-5 års åldern.

Enligt 8 kap. 18 § 1 st. ska varje fristående förskola vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. Barn- och utbildningsförvaltningen anser inte att Rödkullans verksamhet uppfyller kriterierna för sådan särskild karaktär och föreslår att ansökan avslås.

Bilagor
Ansökan.pdf

7 Yttrande, Skolkommissionens slutbetänkande.

Dnr 2017/BUN 0095

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens yttrande till Utbildningsdepartementet noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått möjlighet att lämna ett yttrande över Skolkommissionens slutbetänkande 2015. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett yttrande med förslag för förbättrad kvalitet i undervisningen.

Bilagor
Yttrande.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §) föreskriver att all personal på förskola eller i skola som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling ska anmäla detta till förskolechef respektive rektor som i sin tur har skyldighet att anmäla till huvudmannen. När barn- och utbildningsförvaltningen i egenskap av huvudman får in sådana anmälningar sammanställs de och redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen av fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut som barn- och utbildningsförvaltningen fattat på delegation redovisas kontinuerligt för nämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Om sorg på obekväm arbetstid.pdf
Barn ej bokf i Tyresö kommun.pdf
TIlläggsbelopp.pdf

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen uppdaterar kontinuerligt uppgifterna om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar detta för nämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsnämnden noteras.

12 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0047 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse samråd akvarievägen_.docx

§68 Trygga barn

Dnr 2017/BUN 0120

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Den av barn- och utbildningsförvaltningen framtagna policyn antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick på sammanträdet den 22 mars 2017 i uppdrag att med beaktande av de tio punkterna i Förskolebrevet ta fram policy mot sexuellt kränkande av barn och redovisa arbetet för barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på policy med en Trygghetsguide som bilaga. Trygghetsguiden ger vuxna som arbetar med barn och elever ett gemensamt förhållningssätt.

Bilagor
Trygghetsguide Tyresö kommun.docx
Policy - Trygga barn i Tyresö kommun.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§69 Resultatsammanställning läsåret 2016/2017

Dnr 2017/BUN 0107 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Resultatsammanställningen för läsåret 2016/2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt resultaten för läsåret 16/17 och redovisar detta för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeutlåtande
Tyresö har som mål att vara en av Sveriges bästa skolkommuner och har under en rad år haft en positiv resultatutveckling. I år visar resultaten på en nedgång och resultaten i årskurs 9 är inte tillfredsställande, även om det är tydligt att det är en skolas resultat som är betydligt sämre än de andra. Vi måste ta dessa signaler på fullt allvar men det finns självklart inga generella lösningar utan varje skola måste titta på sina resultat, på årskurs och klassnivå, vad är problemet just här och hur löser vi det.  Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag men för att kompensera måste man först veta vad man ska kompensera.
 
Verksamhetschef för grundskolan inledde under föregående läsår ett arbete med resultatdialoger, ett systematiskt uppföljningsarbete på individnivå redan från årskurs ett för att få en helhetsbild av vad eleven behöver för att nå målen. Detta är ett viktigt verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet med eleven i fokus.
 
Det har genomförts en rad insatser på Nyboda skola under läsåret 2016/17. Skolan har fått en ny rektor som tillträdde i maj 2017 som i högre grad fokuserar på elevernas kunskapsresultat och vidtar de åtgärder som behövs för att skolmiljön ska ge eleverna rätt förutsättningar till goda resultat. Några elever har fått enskild undervisning, både för att själva ha möjlighet att uppnå målen i de olika ämnena och dels för att få arbetsro i klasserna.
 
Högst andel elever som inte når målen och blir underkända är elever som läser svenska som andra språk, 55 % når inte målen vilket är en stor negativ förändring från föregående år då 45 % var underkända. Andelen godkända elever är också lägre än tidigare år i matematik (89 %), historia (89 %), fysik (90 %) och engelska (90 %). Att vara minst godkänd i svenska, svenska som andra språk, matematik och engelska är ett absolut krav för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram.
 
Det är viktigt att reagera och agera då resultaten går åt fel håll vilket också förvaltningen har gjort. Vi kan se att det arbete som inletts visar att resultaten nu går åt rätt håll, arbetet ger resultat. För eleverna i årskurs 7 och 8 vänder resultaten uppåt och på nämndens sammanträde har det också presenterats en rad åtgärder för Nyboda skola

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Resultatsammanställning våren 2017.docx

§70 Tertialrapport 2 2017

Dnr 2017/BUN 0118 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2017 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

2. Delårsrapport för tertial 2 2017 för verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.
3. Tjänsteskrivelsen fylls på med de åtgärder förvaltningen planerar att vidta för att uppnå en budget i balans.

Beskrivning av ärendet
Barn och utbildningsförvaltningens delårsrapport nummer två redovisas för nämnden.

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.

Bilagor
Delårsrapport 2 FÖRSKOLA 2017.pdf
Delårsrapport 2 GRUNDSKOLA 2017.pdf
Delårsrapport 2 Ekonomisk uppföljning BOU.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§71 Ordförandeuppdrag sommarskola för nyanlända

Dnr 2016/BUN 0152

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.  Informationen om sommarskola 2017 noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att planera och genomföra sommarskola 2018 och ha med sig erfarenheter från årets sommarskola.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden genomfört sommarskola för nyanlända sommaren 2017. En utvärdering på satsningen har genomförts och redovisas för nämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§72 Revidering av delegationsordning

Dnr 2017/BUN 0117 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Den reviderade delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att kommunstyrelsen justerar sin delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar har barn- och utbildningsförvaltningen kompletterat barn- och utbildningsnämndens delegationsordning avseende dessa frågor.

Bilagor
Reviderad delegationsordning .xls
Tjänsteskrivelse.pdf

§73 Ansökan dispens från Rödkullan

Dnr 2017/BUN 0109 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förskolan Rödkullans ansökan om dispens från kravet att erbjuda förskola från ett års ålder avslås.

Beskrivning av ärendet
Förskolan Rödkullan har ansökt om dispens från kravet att erbjuda förskola från ett års ålder. Förskolan anser att den pedagogiska verksamheten på Rödkullans djur- och naturförskola är bäst lämpad för barn 3-5 års ålder.
Enligt 8 kap. 18 § 1 st. ska varje fristående förskola vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. Barn- och utbildningsförvaltningen anser inte att Rödkullans verksamhet uppfyller kriterierna för sådan särskild karaktär och föreslår att ansökan avslås.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ansökan.pdf

§74 Yttrande, Skolkommissionens slutbetänkande.

Dnr 2017/BUN 0095

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsnämndens yttrande till Utbildningsdepartementet noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått möjlighet att lämna ett yttrande över Skolkommissionens slutbetänkande 2015. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett yttrande med förslag för förbättrad kvalitet i undervisningen.

Bilagor
Yttrande.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§75 Anmälningar om kränkande behandling 2017

Dnr 2017/BUN 0003 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §) föreskriver att all personal på förskola eller i skola som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling ska anmäla detta till förskolechef respektive rektor som i sin tur har skyldighet att anmäla till huvudmannen. När barn- och utbildningsförvaltningen i egenskap av huvudman får in sådana anmälningar sammanställs de och redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§76 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2017/BUN 0005 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisningen av fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut som barn- och utbildningsförvaltningen fattat på delegation redovisas kontinuerligt för nämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Om sorg på obekväm arbetstid.pdf
Barn ej bokf i Tyresö kommun.pdf
TIlläggsbelopp.pdf

§77 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2017/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen uppdaterar kontinuerligt uppgifterna om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar detta för nämnden.

Bilagor
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2017.docx
Tjänsteskrivelse.pdf

§78 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2017/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsnämnden noteras.

Beskrivning av ärendet
Vikariepoolen för förskola har bytt namn till bemanningsenheten. Planerat startdatum är 1 januari.
 
Avseende tillgång till förskoleplatser ligger barn- och utbildningsförvaltningen bra till.
 
Montessori förskolan Klinten tar inte emot ettåringar vilket de är skyldiga till enligt skollagen (8 kap. 5 §). Förvaltningen har påtalat detta för Klinten som ska få yttra sig i ärendet.

Beslut/Protokollsutdrag
§78_prot_20170920.pdf (109 kb)

§79 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2017/BUN 0047 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelandena till barn och utbildningsnämnden består av:
- Tjänsteskrivelse angående samråd på förskola Akvarievägen
- Synpunkter på Akvarievägen från Therese Sjöberg
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-09-07 § 79, avsägelser och fyllnadsval.

Bilagor
Tjänsteskrivelse samråd akvarievägen_.docx
E-post från Therese Sjöberg.html
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-09-07 § 79.pdf