Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-02-28

Sammanträde 2018-02-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Revidering av driftbudget 2018

Dnr 2017/BUN 0110 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Fördelning av driftbudget för VO 1, efter kommunfullmäktiges beslut att justera ramanslaget till VO 1 i kommunplan 2018 godkänns.

- Justering av belopp i driftsbudget för VO2 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2017-12-14, Dnr 2017/KS 0186 10, att minska förskoleverksamhetens ram med 1,0 mnkr. Denna ramjustering förväntas återställas i samband med budget 2019.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att denna justering hanteras genom en tillfällig nedprioritering av utvecklingsaktiviteter inom förvaltningsgemensamma aktiviteter för förskoleverksamheten.

Förslaget innebär att justeringen helt läggs inom förvaltningsgemensamma kostnader. Därmed påverkas inte prislistan, peng och andra tillägg, samt verksamheterna öppen förskola och omsorg på obekväm tid.

Justering av belopp i driftbudget VO2
I sammanställningstabellen för Driftbudget VO 2 har två siffror kastats om i beloppet för förvaltningsgemensamma kostnader. I antagen nämndplan står 24 164 tkr. Rätt belopp ska vara 24 146 tkr.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE reviderad driftsbudget.docx
Nämndplan BUN 2018 rev feb 2018.docx

2 Verksamhetsberättelse 2017

Dnr 2018/BUN 0026 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 1 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 2 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 och 2. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinstanser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 Vo 1 Förskola och pedagogisk omsorg.docx
Verksamhetsberättelse 2017 Vo 2 Grundskola inkl grundsärskola.docx

3 Uppföljning av granskningsrapport avseende städning i grundskolan ur ett elevperspektiv

Dnr 2018/BUN 0013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Med enheternas uppföljningsrapport som grund ges uppdrag till rektor att vidta lämpliga åtgärder.

- Uppföljning av vidtagna åtgärder görs efter ca ett år, det vill säga under vårterminen 2019.

Beskrivning av ärendet
Enligt granskningsplan 2017 genomfördes uppföljning av "Granskning av hur städningen vid grundskolorna fungerar utifrån elevernas perspektiv med fokus på deras arbetsmiljö" (2015/KS 0171). Temagranskningen genomfördes 2015 och uppföljningen november-december 2017. I stort sett ställdes samma frågor i webbenkät till eleverna som 2015. Kvalitetsenheten genomförde uppföljningen som också innehöll intervjuer med verksamhetschefen för grundskolan, enhetschefen lokalvård och facility och fastighetsförvaltare, samt granskningar av tjänsteskrivelser, nämndprotokoll och förstudier.

Varje skolenhet har fått resultatet kopplat till respektive enhet. Det finns stora skillnader mellan enheterna. Några allmänna tendenser finns dock:
- Eleverna kan i högre grad göras delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet som rör städningen på skolorna.

- Majoriteten av de kommunala grundskolorna når fortfarande inte upp till arbetsmiljöverkets rekommendation om högst 15 elever per toalett.

- Toaletterna är det utrymme som eleverna fortfarande anser har störst brister när det gäller hygienen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljning städning.docx
Uppföljning av städgranskning.pdf

4 Patientsäkerhetsberättelse 2017

Dnr 2018/BUN 0023

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Patientsäkerhetsberättelsen för år 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef för den medicinska insatsen, Caroline Draste, informerar om föregående års patientsäkerhetsarbete samt hur patientsäkerheten följts upp under året.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2017.docx
Patientsäkerhetsberättelse 2017.docx

5 Anmälan av delegationsbeslut med anledning av nya kommunallagen

Dnr 2018/BUN 0005

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Delegationsbeslut ska fortsatt redovisas till barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. I den nya kommunallagen förenklas reglerna för anmälan av delegationsbeslut genom att nämnderna själva får besluta om i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till dem. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt och tillkännages på den kommunala anslagstavlan, om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. Den kommunala anslagstavlan är från och med den 1 januari 2018 webbaserad i enlighet med den nya kommunallagen.

Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det inte underlättar vare sig för medborgare som vill överklaga beslut eller för det administrativa arbetet på förvaltningen att beslut protokollförs i särskild ordning och därefter anslås på den digitala anslagstavlan. De beslut som kan överklagas med laglighetsprövning föreslås därför fortsättningsvis att anmälas till barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

6 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0027

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, 2015/KS 0324, § 160. Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande åtta stycken pågående uppdrag varav tre stycken lämnades under höstterminen 2017 och ett uppdrag i januari 2018.

Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt. Sammanställningen innehåller även avslutade uppdrag för att åskådliggöra helhetsbilden när det gäller nämndens uppdrag till förvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Pågående uppdrag ärendebalanslista 2017.xls

7 Redovisning av pågående motioner, barn och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0028

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2017 (2015/KS 0324 § 160) fattat beslut om varje nämnd ska få redovisning av pågående motioner inom respektive ansvarsområde.

Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande tre motioner som inte är färdigbehandlade. Två av motionerna är inlämnade av Miljöpartiet. Den ena motionen (2017/BUN 0166) handlar om en genomlysning av elevhälsan i syfte att stärka barns och ungdomars hälsa. Den andra motionen (2017/BUN 0168) handlar om skolkort i grundskolan för samtliga elever. Den tredje motionen är inlämnad av Socialdemokraterna och handlar om att NPF-säkra Tyresös grundskolor.

Motionerna kommer att besvaras under 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Pågående motioner.xlsx

8 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning (2017/BUN0117, 2017-09-20 § 72) ger barn- och utbildningsnämnden delegation att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. Sådana beslut ska anmälas till barn- oh utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Delegationsbeslut jan-feb förskola.docx
Delegationsrapport 2018 jan-feb skolskjuts.pdf
Rapportering delegationsbeslut februari 2018, elevhälsan.pdf

9 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Sedan föregående redovisning har barn- och utbildningsförvaltningen tagit emot 54 stycken anmälningar om kränkande behandling som berör samtliga grundskolor i kommunen.

Anmälningarna handlar i huvudsak om fysiska kränkningar samt verbala kränkningar, men det finns även fall där utfrysning förekommer. Tre stycken anmälningar utgör diskriminering utifrån diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Ett av ärendena rör nätkränkningar på Instagram. Majoriteten av anmälningarna rör årskurs 4-6, men det finns även anmälningar som gäller elever i årkurs F-3.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kränkande behandling 2018.docx

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Pågående ärenden Skolinspektionen BEO.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2018.docx

11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

12 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-02-06 §26 (002).pdf
Nacka tingsrätt Mark-och miljödomstolen, dom mål nr P 2481-17.pdf
researchED.pdf
PM TUB.docx
Protokoll 2018-01-18.pdf

§11 Revidering av driftbudget 2018

Dnr 2017/BUN 0110 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Fördelning av driftbudget för VO 1, efter kommunfullmäktiges beslut att tillfälligt justera ramanslaget till VO 1 i kommunplan 2018, godkänns.

- Justering av belopp i driftsbudget för VO2 godkänns.

Särskilt yttrande
Jerry Svensson (S) anmäler ett särskilt yttrande för socialdemokraternas räkning (bilaga).
Inger Gemicioglu (V) anmäler ett särskilt yttrande för vänsterpartiets räkning (bilaga).
Lilian Nylinder (MP) anmäler ett särskilt yttrande för miljöpartiets räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2017-12-14, Dnr 2017/KS 0186 10, att minska förskoleverksamhetens ram med 1,0 mnkr. Denna ramjustering förväntas återställas i samband med budget 2019.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att denna justering hanteras genom en tillfällig nedprioritering av utvecklingsaktiviteter inom förvaltningsgemensamma aktiviteter för förskoleverksamheten.

Förslaget innebär att justeringen helt läggs inom förvaltningsgemensamma kostnader. Därmed påverkas inte prislistan, peng och andra tillägg, samt verksamheterna öppen förskola och omsorg på obekväm tid.

Justering av belopp i driftbudget VO2
I sammanställningstabellen för Driftbudget VO 2 har två siffror kastats om i beloppet för förvaltningsgemensamma kostnader. I antagen nämndplan står 24 164 tkr. Rätt belopp ska vara 24 146 tkr.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE reviderad driftsbudget.docx
Nämndplan BUN 2018 rev feb 2018.docx

§12 Verksamhetsberättelse 2017

Dnr 2018/BUN 0026 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 1 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 2 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Särskilt yttrande
Jerry Svensson (S) anmäler ett särskilt yttrande för socialdemokraternas räkning (bilaga).
Inger Gemicioglu (V) anmäler ett särskilt yttrande för vänsterpartiets räkning (bilaga).
Lilian Nylinder (MP) anmäler ett särskilt yttrande för miljöpartiets räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 och 2. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinstanser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 Vo 1 Förskola och pedagogisk omsorg.docx
Verksamhetsberättelse 2017 Vo 2 Grundskola inkl grundsärskola.docx

§13 Uppföljning av granskningsrapport avseende städning i grundskolan ur ett elevperspektiv

Dnr 2018/BUN 0013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Med enheternas uppföljningsrapport som grund ges uppdrag till rektor att vidta lämpliga åtgärder.

- Uppföljning av vidtagna åtgärder görs efter ca ett år, det vill säga under vårterminen 2019.

Beskrivning av ärendet
Enligt granskningsplan 2017 genomfördes uppföljning av "Granskning av hur städningen vid grundskolorna fungerar utifrån elevernas perspektiv med fokus på deras arbetsmiljö" (2015/KS 0171). Temagranskningen genomfördes 2015 och uppföljningen november-december 2017. I stort sett ställdes samma frågor i webbenkät till eleverna som 2015. Kvalitetsenheten genomförde uppföljningen som också innehöll intervjuer med verksamhetschefen för grundskolan, enhetschefen lokalvård och facilitet och fastighetsförvaltare, samt granskningar av tjänsteskrivelser, nämndprotokoll och förstudier.

Varje skolenhet har fått resultatet kopplat till respektive enhet. Det finns stora skillnader mellan enheterna. Några allmänna tendenser finns dock:
- Eleverna kan i högre grad göras delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet som rör städningen på skolorna.

- Majoriteten av de kommunala grundskolorna når fortfarande inte upp till arbetsmiljöverkets rekommendation om högst 15 elever per toalett.

- Toaletterna är det utrymme som eleverna fortfarande anser har störst brister när det gäller hygienen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljning städning.docx
Uppföljning av städgranskning.pdf

§14 Patientsäkerhetsberättelse 2017

Dnr 2018/BUN 0023

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Patientsäkerhetsberättelsen för år 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef för den medicinska insatsen, Caroline Draste, informerar om föregående års patientsäkerhetsarbete samt hur patientsäkerheten följts upp under året.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2017.docx
Patientsäkerhetsberättelse 2017.docx

§15 Anmälan av delegationsbeslut med anledning av nya kommunallagen

Dnr 2018/BUN 0005

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Delegationsbeslut ska fortsatt redovisas till barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. I den nya kommunallagen förenklas reglerna för anmälan av delegationsbeslut genom att nämnderna själva får besluta om i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till dem. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt och tillkännages på den kommunala anslagstavlan, om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. Den kommunala anslagstavlan är från och med den 1 januari 2018 webbaserad i enlighet med den nya kommunallagen.

Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att det inte underlättar vare sig för medborgare som vill överklaga beslut eller för det administrativa arbetet på förvaltningen att beslut protokollförs i särskild ordning och därefter anslås på den digitala anslagstavlan. De beslut som kan överklagas med laglighetsprövning föreslås därför fortsättningsvis att anmälas till barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

§16 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0027

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, 2015/KS 0324, § 160. Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande nio stycken pågående uppdrag varav tre stycken lämnades under höstterminen 2017 och ett uppdrag i januari 2018.

Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt. Sammanställningen innehåller även avslutade uppdrag för att åskådliggöra helhetsbilden när det gäller nämndens uppdrag till förvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Pågående uppdrag ärendebalanslista 2017.xls

§17 Redovisning av pågående motioner, barn och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0028

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående motioner noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2017 (2015/KS 0324 § 160) fattat beslut om varje nämnd ska få redovisning av pågående motioner inom respektive ansvarsområde.

Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande tre motioner som inte är färdigbehandlade. Två av motionerna är inlämnade av Miljöpartiet. Den ena motionen (2017/BUN 0166) handlar om en genomlysning av elevhälsan i syfte att stärka barns och ungdomars hälsa. Den andra motionen (2017/BUN 0168) handlar om skolkort i grundskolan för samtliga elever. Den tredje motionen är inlämnad av Socialdemokraterna och handlar om att NPF-säkra Tyresös grundskolor.

Motionerna kommer att besvaras under 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Pågående motioner.xlsx

§18 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning (2017/BUN0117, 2017-09-20 § 72) ger barn- och utbildningsnämnden delegation att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. Sådana beslut ska anmälas till barn- oh utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Delegationsbeslut jan-feb förskola.docx
Delegationsrapport 2018 jan-feb skolskjuts.pdf
Rapportering delegationsbeslut februari 2018, elevhälsan.pdf
Delegationsbeslut feb-18.docx

§19 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Sedan föregående redovisning har barn- och utbildningsförvaltningen tagit emot 54 stycken anmälningar om kränkande behandling som berör samtliga grundskolor i kommunen.

Anmälningarna handlar i huvudsak om fysiska kränkningar samt verbala kränkningar, men det finns även fall där utfrysning förekommer. Tre stycken anmälningar utgör diskriminering utifrån diskrimineringsgrunden
etnisk tillhörighet. Ett av ärendena rör nätkränkningar på Instagram. Majoriteten av anmälningarna rör årskurs 4-6, men det finns även anmälningar som gäller elever i årkurs F-3.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kränkande behandling 2018.docx

§20 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Pågående ärenden Skolinspektionen BEO.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen 2018.docx

§21 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nya tjänster på förvaltningen:
Caroline Johansson, ny utredare/kvalitetsledare, började den 19 februari.
Sara Vikslund, ny IT-strateg, börjar den 16 maj.

Skolinspektionens granskning av Tyresö kommun pågår. Myndigheten kommer att ha intervjuer med representanter från politiken (presidiet) den 13 mars.

Johan Ahlkvist informerar om resultatsammanställningen avseende betyg vid nästkommande sammanträde.

Skolvalsportalen är stängd för läsåret 2018/2019. Kommunen har använt sig av ett nytt kartsystem för mätning av den relativa närheten. Östra Tyresö har fortsatt få platser och ett högt söktryck. Platserna till förskoleklassen ser dock bra ut. Utförlig rapportering av skolvalsresultatet kommer vid nästkommande sammanträde.

Barnomsorgskön: intag för juni pågår. I april startar intag till hösten 2018.

Bemanningsenheten startade den 1 februari och arbetar för närvarande mot 11 stycken förskolor. Arbetet har varit framgångsrikt, dock inte lika hög efterfrågan som beräknat. Enheten har för närvarande 34 stycken vikarier.

Lönerevisionen pågick i januari-februari. Cheferna ute i verksamheterna lade ned mycket tid på medarbetarsamtalen, med fokus på kartläggning av digitaliseringskompetens i syfte att finna strategier för att uppfylla den nationella IT-strategin.

Elevhälsan: teamet för utsatta barn har lagts ned. Teamet har arbetat med konsultation med representanter från barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Mer information framgår under "Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden".

Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20180228.pdf (115 kb)

§22 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-02-06 §26 (002).pdf
Nacka tingsrätt Mark-och miljödomstolen, dom mål nr P 2481-17.pdf
researchED.pdf
PM TUB.docx
Protokoll 2018-01-18.pdf
brev-1802.docx