Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-04-24

Sammanträde 2018-04-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2018

Dnr 2018/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per 31 mars 2018 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2018 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ekonomisk uppföljning per mars 2018.pdf

2 Granskning av förskolan Fornudden

Dnr 2018/BUN 0047 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten av förskolan Fornudden noteras.
2. Förskolan Fornudden ska upprätta en krishanteringsplan och redovisa den för barn- och utbildningsförvaltningen senast den 15 juni 2018.
3. Förskolan Fornudden ska upprätta en åtgärdsplan för att säkerställa kvalitén och redovisa för barn- och utbildningsförvaltningen senast den 15 juni 2018.

Beskrivning av ärendet
Statens Skolinspektion har tillsyn över skolväsendet enligt skollagen 26 kap 3 § punkt 1, vilket innefattar de kommunala förskolorna. Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt 26 kap 4 § punkterna 1 och 2.

Kommunstyrelsen fastställer årligen en granskningsplan för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt granskning av kommunala förskolor och pedagogisk omsorg. Rapporterna från tillsyn och granskning publiceras på kommunens webbplats.

Granskningsrapporten visar att pedagogerna på förskolan Fornudden ger ett gott bemötande och har ett väl förankrat värdegrundsarbete som genomsyrar verksamheten. Verksamhetens projektarbete bidrar till att barns utveckling och lärande stimuleras. Förskolan har behov av att säkerställa och utveckla kvalitén i verksamheten. Förskolechef har utarbetat rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet men behöver arbeta för att säkerställa att delarna bildar en helhet och får pedagoger delaktiga i hela processen. Förskolan har fungerande rutiner för samarbete med hemmen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Fornudden.pdf
Granskningsrapport Fornudden 2018.pdf

3 Granskning av förskolan Sofieberg

Dnr 2018/BUN 0048 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten av förskolan Sofieberg noteras.
2. Förskolan Sofieberg ska upprätta en krishanteringsplan och redovisa den för barn- och utbildningsförvaltningen senast 15 juni 2018.
3. Förskolan Sofieberg ska skyndsamt lämna in registerutdrag till kommunens kvalitetsenhet samt redovisa en rutin för inhämtande av registerutdragen till barn- och utbildningsförvaltningen senast 15 juni 2018.

Beskrivning av ärendet
Statens Skolinspektion har tillsyn över skolväsendet enligt skollagen 26 kap 3 § punkt 1, vilket innefattar de kommunala förskolorna. Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt 26 kap 4 § punkterna 1 och 2.

Kommunstyrelsen fastställer årligen en granskningsplan för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt granskning av kommunala förskolor och pedagogisk omsorg. Rapporterna från tillsyn och granskning publiceras på kommunens webbplats.

Granskningsrapporten visar att pedagogerna på förskolan Sofieberg har ett väl förankrat värdegrundsarbete som genomsyrar verksamheten. Verksamhetens projektarbete bidrar till att barns utveckling och lärande stimuleras. Barnen ges till stora delar inflytande över planering, arbetssätt och innehåll. Förskolechef har utarbetat rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet men behöver arbeta för att säkerställa att delarna bildar en helhet och få pedagoger delaktiga i hela processen. Förskolan har fungerande rutiner för samarbete med hemmen och vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Sofieberg.pdf
Granskningsrapport Sofieberg 2018.pdf

4 Byte av huvudman för förskoleverksamhet

Dnr 2018/BUN 0040 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Godkänner M3P Förskolor AB som enskild huvudman att överta verksamheten på Hästhagens förskola från Lust & Lära Utbildning i Tyresö AB och fortsatt bedriva fristående förskoleverksamhet, enligt skollagen 2 kap 5§, 6§ punkt 2 samt 7§.
2. Godkänner att fristående verksamhet bedrivs enligt beskrivning från och med 2018-05-01.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser byte av huvudman för Förskolan Hästhagen, från Lust & Lära utbildning i Tyresö AB till M3P Förskolor AB.

Bilagor
Byte av huvudman för förskoleverksamhet.pdf

5 Revidering av policy Trygga Barn

Dnr 2018/BUN 0049 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Reviderad policyTrygga barn i Tyresö kommun antas.
2. Reviderad policy tillämpas från och med 1 maj 2018.

Beskrivning av ärendet
Policyn trygga barn i Tyresö kommun (antagen av barn- och utbildningsnämnden 20 september 2017, § 68) revideras och behöver därmed godkännas av nämnden.

Bilagor
Revidering av policy.pdf
Policy - Trygga barn i Tyresö kommun.docx.pdf

6 Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/BUN 0037 008

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Jenny Gardbrant, kanslichef, utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, innan dess krävs att alla offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

7 Stipendier från Bomanska fonden 2018

Dnr 2018/BUN 0053 007

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Information om att inga stipendier utdelas ur Bomanska fonden 2018 noteras.

Beskrivning av ärendet
Bomanska fonden kom till 1825 genom en testamentsdonation från viktualiehandlare Eric Boman Ericson. Fondens avkastning ska användas "som belöning till de barn som visat mästa flit och bästa resultat". Gången har varit att rektorerna har nominerat elever och barn- och utbildningsnämnden har beslutat om vilka som ska få stipendier. På grund av rådande ränteläge har fonden ingen avkastning och således finns inga medel att fördela till stipendier.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Anmälan av fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Delegationsbeslut april 2018.pdf

9 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen.docx.pdf

11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

12 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn -och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Brev från förvaltningschefen.docx

§33 Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2018

Dnr 2018/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per 31 mars 2018 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2018 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ekonomisk uppföljning per mars 2018.pdf

§34 Granskning av förskolan Fornudden

Dnr 2018/BUN 0047 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten av förskolan Fornudden noteras.
2. Förskolan Fornudden ska upprätta en krishanteringsplan och redovisa den för barn- och utbildningsförvaltningen senast den 15 juni 2018.
3. Förskolan Fornudden ska upprätta en åtgärdsplan för att säkerställa kvalitén och redovisa för barn- och utbildningsförvaltningen senast den 15 juni 2018.

Beskrivning av ärendet
Statens Skolinspektion har tillsyn över skolväsendet enligt skollagen 26 kap 3 § punkt 1, vilket innefattar de kommunala förskolorna. Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt 26 kap 4 § punkterna 1 och 2.
 
Kommunstyrelsen fastställer årligen en granskningsplan för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt granskning av kommunala förskolor och pedagogisk omsorg.  Rapporterna från tillsyn och granskning publiceras på kommunens webbplats.
 
Granskningsrapporten visar att pedagogerna på förskolan Fornudden ger ett gott bemötande och har ett väl förankrat värdegrundsarbete som genomsyrar verksamheten. Verksamhetens projektarbete bidrar till att barns utveckling och lärande stimuleras. Förskolan har behov av att säkerställa och utveckla kvalitén i verksamheten. Förskolechef har utarbetat rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet men behöver arbeta för att säkerställa att delarna bildar en helhet och får pedagoger delaktiga i hela processen. Förskolan har fungerande rutiner för samarbete med hemmen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Fornudden.pdf
Granskningsrapport Fornudden 2018.pdf

§35 Granskning av förskolan Sofieberg

Dnr 2018/BUN 0048 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten av förskolan Sofieberg noteras.
2. Förskolan Sofieberg ska upprätta en krishanteringsplan och redovisa den för barn- och utbildningsförvaltningen senast 15 juni 2018.
3. Förskolan Sofieberg ska skyndsamt lämna in registerutdrag till kommunens kvalitetsenhet samt redovisa en rutin för inhämtande av registerutdragen till barn- och utbildningsförvaltningen senast 15 juni 2018.

Beskrivning av ärendet
Statens Skolinspektion har tillsyn över skolväsendet enligt skollagen 26 kap 3 § punkt 1, vilket innefattar de kommunala förskolorna. Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt 26 kap 4 § punkterna 1 och 2.
 
Kommunstyrelsen fastställer årligen en granskningsplan för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt granskning av kommunala förskolor och pedagogisk omsorg.  Rapporterna från tillsyn och granskning publiceras på kommunens webbplats.
 
Granskningsrapporten visar att pedagogerna på förskolan Sofieberg har ett väl förankrat värdegrundsarbete som genomsyrar verksamheten. Verksamhetens projektarbete bidrar till att barns utveckling och lärande stimuleras. Barnen ges till stora delar inflytande över planering, arbetssätt och innehåll. Förskolechef har utarbetat rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet men behöver arbeta för att säkerställa att delarna bildar en helhet och få pedagoger delaktiga i hela processen. Förskolan har fungerande rutiner för samarbete med hemmen och vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Sofieberg.pdf
Granskningsrapport Sofieberg 2018.pdf

§36 Byte av huvudman för förskoleverksamhet

Dnr 2018/BUN 0040 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner M3P Förskolor AB som enskild huvudman att överta verksamheten på Hästhagens förskola från Lust & Lära Utbildning i Tyresö AB och fortsatt bedriva fristående förskoleverksamhet, enligt skollagen 2 kap 5§, 6§ punkt 2 samt 7§.
2. Godkänner att fristående verksamhet bedrivs enligt beskrivning från och med 2018-05-01.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser byte av huvudman för Förskolan Hästhagen, från Lust & Lära utbildning i Tyresö AB till M3P Förskolor AB.

Bilagor
Byte av huvudman för förskoleverksamhet.pdf

§37 Revidering av policy Trygga Barn

Dnr 2018/BUN 0049 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Reviderad policy Trygga barn i Tyresö kommun antas.
2. Reviderad policy tillämpas från och med 1 maj 2018.

Beskrivning av ärendet
Policyn trygga barn i Tyresö kommun (antagen av barn- och utbildningsnämnden 20 september 2017, § 68) revideras och behöver därmed godkännas av nämnden.

Bilagor
Revidering av policy.pdf
Policy - Trygga barn i Tyresö kommun.docx.pdf

§38 Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/BUN 0037 008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Jenny Gardbrant, kanslichef, utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 25 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, innan dess krävs att alla offentliga myndigheter ska utse ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§39 Stipendier från Bomanska fonden 2018

Dnr 2018/BUN 0053 007

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Information om att inga stipendier utdelas ur Bomanska fonden 2018 noteras.

Beskrivning av ärendet
Bomanska fonden kom till 1825 genom en testamentsdonation från viktualiehandlare Eric Boman Ericson. Fondens avkastning ska användas "som belöning till de barn som visat mästa flit och bästa resultat". Gången har varit att rektorerna har nominerat elever och barn- och utbildningsnämnden har beslutat om vilka som ska få stipendier. På grund av rådande ränteläge har fonden ingen avkastning och således finns inga medel att fördela till stipendier.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§40 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Anmälan av fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Delegationsbeslut april 2018.pdf
Delegationsbeslut barn- och elevhälsan april 2.pdf
Delegationsbeslut barn- och elevhälsan april.pdf

§41 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§42 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen.docx.pdf

§43 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Beslut/Protokollsutdrag
§43_prot_20180424.pdf (109 kb)

§44 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden till barn -och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Brev från förvaltningschefen.docx