Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-06-20

Sammanträde 2018-06-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Resultat av elev- och föräldraenkät 2018

Dnr 2018/BUN 0052 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Att ta reda på vad vårdnadshavare och elever tycker om sin förskola, pedagogiska omsorg, skola och fritidshem ingår som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Tyresö kommun genomför årligen en elev- och föräldraenkät i Tyresös förskolor, pedagogiska omsorg, förskoleklasser och grundskolans årskurs 2, 5 och 8. Undersökningen omfattar samtliga verksamheter inom förskolan, pedagogisk omsorg och grundskolan i Tyresö kommun, såväl kommunala som fristående. Vid årets undersökning har sammanlagt 6228 elever och vårdnadshavare tillfrågats. Totalt besvarade 4709 personer enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 76,5 procent. Det har skett en ökning i antal av såväl tillfrågade och svarande. Svarsfrekvensen har även den ökat sedan föregående år. I år har ingen enkätundersökning genomförts i grundsärskolan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse resultat elev- och föräldraenkät 2018.pdf
Rapport elev- och föräldraenkät 2018.docx.pdf

2 Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2018

Dnr 2018/BUN 0004 10

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

3 Underlag till lokalförsörjningsplan

Dnr 2018/BUN 0071 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Underlaget godkänns.
2. Underlaget överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Underlaget kommer vara del i en kommunövergripande lokalförsörjningsplan för Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse underlag till lokalförsörjningsplan.pdf

4 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2018/BUN 0062 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2018 (§ 26) om en kommunövergripande rutin för hantering av riktade statsbidrag. Enligt rutinen har barn- och utbildningsnämnden ansvar att inför varje år ta fram en sammanställning av statsbidrag som finns tillgängliga att söka från Skolverket. I sammanställningen ska framgå vilka bidrag som nämnden själv ansvarar för att hantera, samt vilka bidrag som ska sökas av andra nämnder. Sammanställningen ska skickas till de nämnder som har ansvar för att besluta om ansökan av statsbidragen, samt till kommunstyrelsen för återrapportering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag.pdf
Bilaga 1 - sammanställning bidrag 2018.pdf
Bilaga 2 - intern rutin för bidrag.pdf
Bilaga 3 - statsbidragskalendern 2018.pdf

5 Ordförandeuppdrag om hur vi möter lärarbristen i våra förskolor och skolor

Dnr 2018/BUN 0016

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Ordförandeuppdrag Lärarbrist.pdf

6 Uppdrag om kvalitetssamtal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/BUN 0074 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att införa kvalitetssamtal för grundskola på prov med start första kvartalet 2019.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att presentera en utvärdering av modellen och förslag på fortsatt modell där även förskola ingår senast våren 2019.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att följa upp och utvärdera kvaliten i utbildningen för alla barn och elever i Tyresö.

Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utveckla kvalitetsarbetet genom att arbeta fram en modell för att införa kvalitetssamtal inom grundskola och förskola.

Bilagor
Uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen.pdf

7 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Anmälan av fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av delegationsbeslut juni 2018.pdf
Delegationsbeslut barn- och elevhälsan juni.pdf

8 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling juni 2018.pdf

9 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen juni 2018.docx.pdf

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

11 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Nyhetsbrev från förvaltningschefen.docx.pdf

§51 Resultat av elev- och föräldraenkät 2018

Dnr 2018/BUN 0052 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Att ta reda på vad vårdnadshavare och elever tycker om sin förskola, pedagogiska omsorg, skola och fritidshem ingår som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Tyresö kommun genomför årligen en elev- och föräldraenkät i Tyresös förskolor, pedagogiska omsorg, förskoleklasser och grundskolans årskurs 2, 5 och 8. Undersökningen omfattar samtliga verksamheter inom förskolan, pedagogisk omsorg och grundskolan i Tyresö kommun, såväl kommunala som fristående. Vid årets undersökning har sammanlagt 6228 elever och vårdnadshavare tillfrågats. Totalt besvarade 4709 personer enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 76,5 procent. Det har skett en ökning i antal av såväl tillfrågade och svarande. Svarsfrekvensen har även den ökat sedan föregående år. I år har ingen enkätundersökning genomförts i grundsärskolan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse resultat elev- och föräldraenkät 2018.pdf
Rapport elev- och föräldraenkät 2018.docx.pdf

§52 Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2018

Dnr 2018/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Särskilt yttrande
Jerry Svensson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 31 maj 2018 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2018 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Ekonomisk uppföljning maj.pdf

§53 Underlag till lokalförsörjningsplan

Dnr 2018/BUN 0071 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Underlaget godkänns.
2. Underlaget överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen.

Särskilt yttrande
Jerry Svensson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Underlaget kommer vara del i en kommunövergripande lokalförsörjningsplan för Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse underlag till lokalförsörjningsplan.pdf

§54 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2018/BUN 0062 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2018 (§ 26) om en kommunövergripande rutin för hantering av riktade statsbidrag. Enligt rutinen har barn- och utbildningsnämnden ansvar att inför varje år ta fram en sammanställning av statsbidrag som finns tillgängliga att söka från Skolverket. I sammanställningen ska framgå vilka bidrag som nämnden själv ansvarar för att hantera, samt vilka bidrag som ska sökas av andra nämnder. Sammanställningen ska skickas till de nämnder som har ansvar för att besluta om ansökan av statsbidragen, samt till kommunstyrelsen för återrapportering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag.pdf
Bilaga 1 - sammanställning bidrag 2018.pdf
Bilaga 2 - intern rutin för bidrag.pdf
Bilaga 3 - statsbidragskalendern 2018.pdf

§55 Ordförandeuppdrag om hur vi möter lärarbristen i våra förskolor och skolor

Dnr 2018/BUN 0016

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse Kompetensförsörjning för förskola och grundskola - behov och bevakning noteras.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan för förskola och grundskola.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämndens ordförande att ta fram en handlingsplan för hur vi möter bristen på utbildad personal framöver. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en skrivelse för att belysa behov och framtida utmaningar gällande kompetensförsörjning av lärare samt andra yrkesgrupper i samtliga skolformer. Förvaltningen kommer med denna skrivelse som underlag arbeta fram en kompetensförsörjningsplan för förskola och grundskola.

Bilagor
Ordförandeuppdrag Lärarbrist.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
PM.pdf

§56 Uppdrag om kvalitetssamtal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/BUN 0074 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att införa kvalitetssamtal för grundskolan på prov med start första terminen 2019.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att presentera en utvärdering av modellen och förslag på fortsatt modell där även förskola ingår senast under hösten 2019.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att följa upp och utvärdera kvalitén i utbildningen för alla barn och elever i Tyresö.

Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utveckla kvalitetsarbetet genom att arbeta fram en modell för att införa kvalitetssamtal inom grundskola och förskola.

Bilagor
Uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen.pdf

§57 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018/BUN 0005 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Anmälan av fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av delegationsbeslut juni 2018.pdf
Delegationsbeslut barn- och elevhälsan juni.pdf

§58 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2018/BUN 0003 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling juni 2018.pdf

§59 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2018/BUN 0006 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen t nämnd juni 2018.docx.pdf

§60 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2018/BUN 0007 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Beslut/Protokollsutdrag
§60_prot_20180620.pdf (108 kb)

§61 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Nyhetsbrev från förvaltningschefen.docx.pdf
Svea HR P 2152-18 Slutligt beslut detaljplan Fornudden.pdf