Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-01-30

Sammanträde 2019-01-30

Datum
Klockan
Plats

1 Tillsynsrapport förskolan Rödkullan

Dnr 2019/BUN 0009 013

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Tillsynsrapporten för förskolan Rödkullan noteras.
2. Kvalitetsenheten får i uppdrag att senast den 15 mars 2019 följa upp att en behörig förskolechef anställts och påbörjat sin anställning.
3. Förskolan Rödkullan ska skapa rutiner för att säkerställa en säker miljö för barnen och redovisa den till kvalitetsenheten senast den 15 mars 2019.
4. Förskolan Rödkullan behöver se över rutinen att på regelbunden basis begära att vårdnadshavarna ska ordna matsäck. Kvalitetsenheten får i uppdrag att senast den 15 mars 2019 göra en uppföljande tillsyn.
5. Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och
utveckla. De följs upp vid nästa granskningstillfälle enligt den ordinarie
granskningsplanen.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att förskolan Rödkullan har pedagoger med gott
förhållningssätt och bemötande vilket ger barnen en trygg arbetsmiljö som gynnar
deras lärande. Förskolan är i uppstartsfasen och behöver se över och säkerställa
barnens miljö. Vårdnadshavare uppmanas på regelbunden basis att ta med matsäck vilket inte är förenligt med skollagen. Struktur för det systematiska kvalitetsarbetet finns men behöver förankras och genomföras på förskolenivå och huvudmannanivå.

De utvecklingsområden som rapporten nämner är bland annat rutiner för
barnsäkerhet, lokalanvändning och barns möjlighet till avskildhet, kreativt och
utforskande material, dokumentation av det enskilda barnet, barns delaktighet och inflytande.

Vårdnadshavarna är överlag nöjda med samverkan och information från förskolan. De anser att förskolan erbjuder en stimulerande miljö och är nöjda med förskolans verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förskolan Rödkullan.pdf
Tillsynsrapport förskolan Rödkullan.pdf

2 Rapport avseende pedagogisk omsorg

Dnr 2018/BUN 0010 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Uppföljningen av tillsynen gällande pedagogisk omsorg noteras.
2. Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg tas i nämnd i februari 2019.

Beskrivning av ärendet
Vintern 2017/2018 genomförde kvalitetsenheten granskning/tillsyn av Tyresö
kommuns kommunala och fristående pedagogiska omsorg.

Efter granskningen/tillsynen av den pedagogiska omsorgen fick barn- och
utbildningsförvaltningen uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder. Uppdragen delrapporterades på nämnd den 26 september 2018.

Kvalitetsenheten och verksamhetschef/förskola har vid ett flertal tillfällen givit råd och vägledning till den fristående pedagogiska verksamheten.

Sju av de åtta fristående pedagogiska omsorgerna har genomfört och inkommit med efterfrågade uppgifter till kvalitetsenheten och bedöms då fullgjort åtgärder kring de områdena. Den fristående pedagogiska omsorgen Barn 2000 har inte inkommit med efterfrågade uppgifter.

Då Barn 2000 fått råd och vägledning vid ett flertal tillfällen och fått gott om tid att
inkomma med dokumenten anser barn- och utbildningsförvaltningen att det är aktuellt med ett föreläggande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pedagogisk omsorg.pdf
Uppföljning av pedagogisk omsorg PM.pdf

3 Uppdrag om fjärrundervisning kan användas i modersmålsundervisningen

Dnr 2018/BUN 0117 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen gavs 2017 ett nämnduppdrag om att utreda
huruvida fjärrundervisning kan användas i modersmålsundervisningen (diarienummer 2017/BUN 0031). Tyresö kommun har efter att uppdraget gavs, börjat använda fjärrundervisning via en entreprenör, då undervisning på en skola behöver ges i ett minoritetsspråk.

Skolverket har redovisat ett uppdrag som handlar om uppföljning av fjärrundervisning. Redovisningen visar att elevers tillgång till såväl utbildning som undervisning av behöriga lärare ökar. Kvaliteten på utbildningen är varierande beroende bland annat på lärarens digitala kompetens. Myndigheten ser att handledaruppdraget behöver förtydligas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse fjärrundervisning i mordersmålsundervisningen.pdf

4 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Dnr 2018/BUN 0113 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas. Reviderad delegationsordning ska gälla från och med den 1 mars 2019.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning behöver förtydligas. En
omfattande översyn har därför gjorts av delegationsordningen i sin helhet. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning har idag exempelvis ingen inledande text, utan besluten räknas upp utan förklaring. Risken med en otydlig delegeringsordning är att beslut som fattas och överklagas kan bli upphävda på grund av att den lämnade delegeringen är otydlig, antingen genom att det är oklart vem eller vilka som givits beslutanderätten eller genom att omfattningen av bemyndigandet är oklart.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering delegationordning.pdf
Presentation av delegationsordning - bildspel.pdf
Förslag på ny delegationsordning 2019.pdf
Delegationsordning 2017 bilaga för nämnd 2017 BUN 0117.pdf
Beslut som rektor inte får delegera bilaga 1.pdf
Mall för delegationsbeslut.pdf

5 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen av statsbidrag noteras.

Beskrivning av ärendet
I bifogad bilaga redovisas sökta, beslutade och redovisade bidrag för året från Skolverket och Kulturrådet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag januari 2019.pdf
Bilaga 1 Sammanställning statsbidrag 2019-01-21.pdf
Statsbidragskalendern 2019.pdf

6 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut januari 2019.pdf
Barn- och elevhälsan delegationsbeslut januari 2019.pdf

7 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kränkande behandling januari 2019.pdf

8 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden Skolinspektionen januari 2019.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen januari 2019.pdf

9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

10 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Protokoll facklig samverkan november 2018.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 § 204.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-12-13 § 129.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-12-13 § 130.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-12-13 § 133.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-12-13 § 131.1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 4.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 10.pdf

§1 Tillsynsrapport förskolan Rödkullan

Dnr 2019/BUN 0009 013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Tillsynsrapporten för förskolan Rödkullan noteras.
2. Kvalitetsenheten får i uppdrag att senast den 15 mars 2019 följa upp att en behörig förskolechef anställts och påbörjat sin anställning.
3. Förskolan Rödkullan ska skapa rutiner för att säkerställa en säker miljö för barnen och redovisa den till kvalitetsenheten senast den 15 mars 2019.
4. Förskolan Rödkullan behöver se över rutinen att på regelbunden basis begära att vårdnadshavarna ska ordna matsäck. Kvalitetsenheten får i uppdrag att senast den 15 mars 2019 göra en uppföljande tillsyn.
5. Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. De följs upp vid nästa granskningstillfälle enligt den ordinarie granskningsplanen.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att förskolan Rödkullan har pedagoger med gott förhållningssätt och bemötande vilket ger barnen en trygg arbetsmiljö som gynnar deras lärande. Förskolan är i uppstartsfasen och behöver se över och säkerställa barnens miljö. Vårdnadshavare uppmanas på regelbunden basis att ta med matsäck vilket inte är förenligt med skollagen. Struktur för det systematiska kvalitetsarbetet finns men behöver förankras och genomföras på förskolenivå och huvudmannanivå.

De utvecklingsområden som rapporten nämner är bland annat rutiner för barnsäkerhet, lokalanvändning och barns möjlighet till avskildhet, kreativt och utforskande material, dokumentation av det enskilda barnet, barns delaktighet och inflytande.

Vårdnadshavarna är överlag nöjda med samverkan och information från förskolan. De anser att förskolan erbjuder en stimulerande miljö och är nöjda med förskolans verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse förskolan Rödkullan.pdf
Tillsynsrapport förskolan Rödkullan.pdf

§2 Rapport avseende pedagogisk omsorg

Dnr 2018/BUN 0010 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppföljningen av tillsynen gällande pedagogisk omsorg noteras.
2. Riktlinjer för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg tas i nämnd i februari 2019.

Beskrivning av ärendet
Vintern 2017/2018 genomförde kvalitetsenheten granskning/tillsyn av Tyresö kommuns kommunala och fristående pedagogiska omsorg.

Efter granskningen/tillsynen av den pedagogiska omsorgen fick barn- och utbildningsförvaltningen uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder. Uppdragen delrapporterades på nämnd den 26 september 2018.

Kvalitetsenheten och verksamhetschef förskola har vid ett flertal tillfällen givit råd och vägledning till den fristående pedagogiska verksamheten.

Sju av de åtta fristående pedagogiska omsorgerna har genomfört och inkommit med efterfrågade uppgifter till kvalitetsenheten och bedöms då fullgjort åtgärder kring de områdena. Den fristående pedagogiska omsorgen Barn 2000 har inte inkommit med efterfrågade uppgifter.

Då Barn 2000 fått råd och vägledning vid ett flertal tillfällen och fått gott om tid att inkomma med dokumenten anser barn- och utbildningsförvaltningen att det är aktuellt med ett föreläggande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pedagogisk omsorg.pdf
Uppföljning av pedagogisk omsorg PM.pdf

§3 Uppdrag om fjärrundervisning kan användas i modersmålsundervisningen

Dnr 2018/BUN 0117 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen gavs 2017 ett nämnduppdrag om att utreda huruvida fjärrundervisning kan användas i modersmålsundervisningen (diarienummer 2017/BUN 0031). Tyresö kommun har efter att uppdraget gavs, börjat använda fjärrundervisning via en entreprenör, då undervisning på en skola behöver ges i ett minoritetsspråk.

Skolverket har redovisat ett uppdrag som handlar om uppföljning av fjärrundervisning. Redovisningen visar att elevers tillgång till såväl utbildning som undervisning av behöriga lärare ökar. Kvaliteten på utbildningen är varierande beroende bland annat på lärarens digitala kompetens. Myndigheten ser att handledaruppdraget behöver förtydligas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse fjärrundervisning i mordersmålsundervisningen.pdf

§4 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Dnr 2018/BUN 0113 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden antas. Reviderad delegationsordning ska gälla från och med den 1 mars 2019.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning behöver förtydligas. En omfattande översyn har därför gjorts av delegationsordningen i sin helhet. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning har idag exempelvis ingen inledande text, utan besluten räknas upp utan förklaring. Risken med en otydlig delegeringsordning är att beslut som fattas och överklagas kan bli upphävda på grund av att den lämnade delegeringen är otydlig, antingen genom att det är oklart vem eller vilka som givits beslutanderätten eller genom att omfattningen av bemyndigandet är oklart.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering delegationordning.pdf
Presentation av delegationsordning.pdf
Förslag på ny delegationsordning 2019.pdf
Delegationsordning 2017 bilaga för nämnd 2017 BUN 0117.pdf
Beslut som rektor inte får delegera bilaga 1.pdf.pdf
Mall för delegationsbeslut.pdf

§5 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2019/BUN 0005 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisningen av statsbidrag noteras.

Beskrivning av ärendet
I bifogad bilaga redovisas sökta, beslutade och redovisade bidrag för året från Skolverket och Kulturrådet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag januari 2019.pdf
Bilaga 1 Sammanställning statsbidrag 2019-01-21.pdf
Statsbidragskalendern 2019.pdf

§6 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2019/BUN 0006 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om fattade delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Anmälan sker med stöd av 6 kap 40 § kommunallagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsbeslut januari 2019.pdf
Barn- och elevhälsan delegationsbeslut januari 2019.pdf

§7 Anmälningar om kränkande behandling

Dnr 2019/BUN 0003 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om anmälningar om kränkande behandling noteras.

Beskrivning av ärendet
Skollagen (6 kap. 10 §, SFS 2010:800) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor som i sin tur skickar en anmälan till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kränkande behandling januari 2019.pdf

§8 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Dnr 2019/BUN 0004 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden Skolinspektionen januari 2019.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen januari 2019.pdf

§9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2019/BUN 0007 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen från barn- och utbildningsförvaltningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas muntlig information angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20190130.pdf (106 kb)

§10 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019/BUN 0008 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden noteras.

Bilagor
Protokoll facklig samverkan november 2018.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-11-06 § 204.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-12-13 § 129.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-12-13 § 130.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-12-13 § 133.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-12-13 § 131.1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 4.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-08 § 10.pdf